Riksdagsärenden RP 95/1992

RP 95/1992 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av vissa bestämmelser i de avtal som gäller upprättandet av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Beslut

1) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet

Stadfäst

11.12.1992

Ikraftträdande

01.01.1994

Författningssamlingen
1504/1993
Beslut

Godkänts med ändringar

2) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol samt om tillämpningen av avtalet

Stadfäst

11.12.1992

Ikraftträdande

01.01.1994

Författningssamlingen
1507/1993
Beslut

Godkänts med ändringar

3) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna

Stadfäst

11.12.1992

Ikraftträdande

01.01.1994

Författningssamlingen
1511/1993
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet

2) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol samt om tillämpningen av avtalet

3) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna

Lämnats till riksdagen

Datum

12.06.1992

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Avdelningschef Satuli

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.06.1992

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

2458

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.06.1992 Avbrutits PR 87/1992 2688
17.06.1992 Avslutats PR 88/1992 2757
Debattreferens

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 16/1992 rd
Klart

15.10.1992

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 15/1992 rd
Klart

22.09.1992

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande åsikter

Lagutskottets utlåtande
LaUU 4/1992 rd
Klart

22.09.1992

Statsutskottets utlåtande
StaUU 4/1992 rd
Klart

08.09.1992

Förvaltningsutskottets utlåtande
FvUU 3/1992 rd
Klart

11.09.1992

Trafikutskottets utlåtande
TrUU 3/1992 rd
Klart

15.09.1992

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 4/1992 rd
Klart

11.09.1992

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 1 avvikande åsikt

Försvarsutskottets utlåtande
FöUU 2/1992 rd
Klart

15.09.1992

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 1 avvikande åsikt

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 3/1992 rd
Klart

15.09.1992

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 5/1992 rd
Klart

17.09.1992

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 2/1992 rd
Klart

24.09.1992

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 1 avvikande åsikt

Arbetspolitiska utskottets utlåtande
ApUU 2/1992 rd
Klart

15.09.1992

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 1 avvikande åsikt

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 3/1992 rd
Klart

10.09.1992

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.10.1992

Plenarprotokoll
PR 128/1992 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.10.1992 Avslutats PR 132/1992 3808
3853

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.10.1992 Avslutats PR 134/1992 3918
Beslut

Godkänts

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.10.1992 Avslutats PR 135/1992 3964 1-7

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.11.1992

​​​​​​​