RP 95/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och till lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte

Stadfäst

16.11.2001

Ikraftträdande

03.02.2002

Författningssamlingen
989/2001
Fördragsserien
7/2002
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

Stadfäst

16.11.2001

Ikraftträdande

03.02.2002

Författningssamlingen
990/2001
Fördragsserien
9/2002
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Konvention om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte

Förordningen träder i kraft

03.02.2002

Författningssamlingen
61/2002
Fördragsserien
8/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte

2. Lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Ambassadrådet Lehto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.06.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.06.2001 Avslutats PR 84/2001
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 9/2001 rd
Klart

12.10.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner den i Montreal den 1 mars 1991 ingångna konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte och att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.10.2001

Plenarprotokoll
PR 115/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.10.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.10.2001 Avslutats PR 116/2001
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.10.2001 Avslutats PR 119/2001
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslagen från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.11.2001

​​​​