RP 95/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av tullagen

Stadfäst

29.08.2003

Ikraftträdande

01.10.2003

Författningssamlingen
774/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av tullagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Finansrådet Virtanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.09.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.09.2002 Avslutats PR 88/2002
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 27/2002 rd
Klart

11.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2003

Plenarprotokoll
PR 200/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.02.2003 Avslutats PR 201/2002
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2003 Avslutats PR 208/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkning om 23 a § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.06.2003

​​​​