Riksdagsärenden RP 95/2007

RP 95/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om nivåförhöjning av folkpensionen samt till vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1151/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om införande av folkpensionslagen

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1152/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om handikappförmåner

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1153/2007
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1154/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 9 a och 17 § i lagen om frontmannapension

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1155/2007
Beslut

Godkänts

6. Lag om upphävande av 10 § 3 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1156/2007
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1157/2007
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1158/2007
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1159/2007
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 3 och 25 § i lagen om bostadsbidrag

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1160/2007
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1161/2007
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1162/2007
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1163/2007
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1164/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

15. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1165/2007
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1166/2007
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 28 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1167/2007
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1168/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

19. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1169/2007
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1170/2007
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 27 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1171/2007
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1172/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av folkpensionslagen

2. Lag om ändring av lagen om införande av folkpensionslagen

3. Lag om ändring av lagen om handikappförmåner

4. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

5. Lag om ändring av 9 a och 17 § i lagen om frontmannapension

6. Lag om upphävande av 10 § 3 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

7. Lag om ändring av lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

8. Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

9. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

10. Lag om ändring av 3 och 25 § i lagen om bostadsbidrag

11. Lag om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

12. Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

13. Lag om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

14. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

15. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

16. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

17. Lag om ändring av 28 § i lagen införande av lagen om pension för företagare

18. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

19. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

20. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

21. Lag om ändring av 27 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

22. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Datum

28.09.2007

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Wuorenjuuri

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.09.2007

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.10.2007 Avslutats PR 57/2007 8
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 9/2007 rd
Klart

23.10.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2, 3, 5-13, 15-17 och 19-22 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1, 4, 14 och 18 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.10.2007

Plenarprotokoll
PR 70/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.10.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.10.2007 Avslutats PR 71/2007 10
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.11.2007 Avslutats PR 73/2007 34
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.11.2007

​​​​​​​