Riksdagsärenden RP 95/2012

RP 95/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013

1. Statsbudgeten för 2013

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
959/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2013

Lämnats till riksdagen

Datum

17.09.2012

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.09.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.09.2012 Avbrutits PR 81/2012 1
19.09.2012 Avbrutits PR 82/2012 1
20.09.2012 Avbrutits PR 83/2012 1
21.09.2012 Avslutats PR 84/2012 2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 39/2012 rd
Klart

13.12.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner förslaget till statsbudget för 2013 i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med de föreslagna ändringarna, godkänner de ovan föreslagna 11 uttalandena, förkastar budgetmotionerna BM 1-227, 229-424 och 426-602/2012 rd och godkänner att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 4/2012 rd
Klart

23.10.2012

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 7/2012 rd
Klart

17.10.2012

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 14/2012 rd
Klart

19.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 10/2012 rd
Klart

09.10.2012

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 14/2012 rd
Klart

18.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 22/2012 rd
Klart

19.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 7/2012 rd
Klart

19.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 10/2012 rd
Klart

19.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 15/2012 rd
Klart

19.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 37/2012 rd
Klart

18.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 5/2012 rd
Klart

17.10.2012

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 16/2012 rd
Klart

18.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 13/2012 rd
Klart

18.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.12.2012

Plenarprotokoll
PR 130/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2012 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.12.2012 Avbrutits PR 131/2012 1
Obs!

Allmänna debatten har avslutats.Huvudtitlarna 21,22,23: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.12.2012 Avbrutits PR 132/2012 14
Obs!

Huvudtitlarna 24,25,26,27,28: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.12.2012 Avbrutits PR 133/2012 2 1-46
Obs!

Huvudtitlarna 21-28 : godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande. Huvudtitlarna 29-32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.12.2012 Avbrutits PR 134/2012 1 1-230
Obs!

Huvudtitlarna 29-32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande. Huvudtitlarna 33,35,36: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.12.2012 Avslutats PR 135/2012 1 77-112
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 135/2012 rd
Beslut

Riksdagen godkände avdelning 11 - 13, 15, den allmänna delen i detaljmotiveringen och den allmänna motiveringen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotion BM 1 - 227, 229 - 424 och 426 - 602/2012 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Ärendet slutbehandlat.

Obs!

Huvudtitlarna 33,35,36: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

21.12.2012

Skrivelse
RSk 36/2012 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord