RP 99/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem och lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

11.12.1999

Författningssamlingen
1084/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

11.12.1999

Författningssamlingen
1085/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

2. Lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Könkkölä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 10/1999 rd
Klart

22.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.10.1999

Plenarprotokoll
PR 81/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 82/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.10.1999 Avslutats PR 84/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.11.1999

Referenser till EU-dokument

​​​​