Riksdagsärenden VLF 2/2007

VLF 2/2007 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag och vissa lagar och författningar som har samband med den

Obs!

TKFT 1/2007. Tidigare behandling i riksdagen: RP 71/2006 rd, TKF 2/2006 rd

Tidigare behandling i riksdagen

Beslut

1. Lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
596/2007
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om statens revisionsverk

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
597/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om upphävande av lagen om vissa rättigheter för statsrevisorerna att utföra granskningar och få upplysningar

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
598/2007
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
599/2007
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 15 § i lagen om statliga affärsverk

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
600/2007
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 7 och 18 § i lagen om statens säkerhetsfond

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
601/2007
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
602/2007
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 1 § i arkivlagen

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
603/2007
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 3 och 65 § i statstjänstemannalagen

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
604/2007
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 4 § i lagen om säkerhetsutredningar

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
605/2007
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
606/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
607/2007
Beslut

Godkänts

13. Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

Författningssamlingen
609/2007
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Stadfäst

25.05.2007

Ikraftträdande

01.06.2007

Författningssamlingen
608/2007
Beslut

Godkänts

15. Riksdagens beslut om upphävande av instruktionen för statsrevisorerna

Författningssamlingen
610/2007
Beslut

Godkänts

16. Riksdagens beslut om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket

Författningssamlingen
611/2007
Beslut

Godkänts

17. Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Författningssamlingen
612/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

En behandling

Behandlingen avslutad

Vilande lagförslag

1. Lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag

2. Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om statens revisionsverk

3. Lag om upphävande av lagen om vissa rättigheter för statsrevisorerna att utföra granskningar och få upplysningar

4. Lag om ändring av lagen om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

5. Lag om ändring av 15 § i lagen om statliga affärsverk

6. Lag om ändring av 7 och 18 § i lagen om statens säkerhetsfond

7. Lag om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket

8. Lag om ändring av 1 § i arkivlagen

9. Lag om ändring av 3 och 65 § i statstjänstemannalagen

10. Lag om ändring av 4 § i lagen om säkerhetsutredningar

11. Lag om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

12. Lag om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten

13. Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

14. Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

15. Riksdagens beslut om upphävande av instruktionen för statsrevisorerna

16. Riksdagens beslut om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket

17. Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.04.2007 Avslutats PR 6/2007 1
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 1/2007 rd
Klart

04.05.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att förslagen till lagar och författningar godkänns utan ändring men förslaget till lag om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (lagförslag 11 i propositionen) med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.05.2007

Plenarprotokoll
PR 19/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 09.05.2007.

En behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.05.2007 Avslutats PR 20/2007 1
Beslut

Riksdagen godkände lag- och författningsförslagen

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

73 § 1 mom. grundlagen

Riksdagens skrivelse

Datum

16.05.2007

Skrivelse
RSk 9/2007 rd

​​​​​​​