ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTET 10/2010 rd

AjUB 10/2010 rd - LM 84/2010 rd

Granskad version 2.1

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 27 oktober 2010 en lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (LM 84/2010 rd — Arto Satonen /saml m.fl.) till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Marja-Riitta Pönkä, undervisnings- och kulturministeriet

biträdande avdelningschef Olli Kerola, social- och hälsovårdsministeriet

ombudsman Reet Nurmi, Monika-Naiset liitto ry

professor Helena Ranta, Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf

generalsekreterare Tanja Auvinen, Kvinnoorganisationer i Samarbete

LAGMOTIONEN

I lagmotionen föreslås det att lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer ska ändras för att förbundet Monika-Naiset liitto ry ska få statsbidrag på samma villkor och enligt samma principer som Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf och Kvinnoorganisationer i Samarbete rf.

Monika-Naiset liitto är paraplyorganisation för kvinnoorganisationer från olika etniska grupper. Förbundet bildades 1998 och dess syfte är att förbättra situationen för invandrarkvinnor och invandrarbarn i Finland och hjälpa dem att bli integrerade i det finländska samhället. Vidare är målet att motarbeta marginalisering och att ge invandrarkvinnor större medborgerlig kompetens, rätt till deltagande på lika villkor och större delaktighet i det finländska samhället.

Förbundet har ingen permanent finansiering av verksamheten. Syftet med lagmotionen är att ge Monika-Naiset liitto ry fortlöpande statlig finansiering. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer antogs vid jubileumsplenum den 23 maj 2007 i samband med riksdagens hundraårsjubileum. Med lagen ville riksdagen hedra de finländska kvinnoorganisationernas värdefulla insatser för det finländska samhället, uppbyggnaden av demokratin och jämställdheten. I och med att statsbidraget till organisationerna permanentades fick kvinnoorganisationerna erkänsla för det arbete de har utfört i över hundra år för större jämställdhet och större påverkansmöjligheter för medborgarna.

Frivilligorganisationerna och deras arbete behövs fortfarande för att öka jämställdheten och förbättra medborgarnas påverkansmöjligheter. I takt med att Finland har blivit mer internationellt har vi fått invandrare från många olika länder och kulturer. I många hänseenden är det svårt för invandrarna att anpassa sig till landet och det försvårar integrationen och hindrar dem från att vara likvärdigt och fullvärdigt delaktiga i samhället. Många frivilligorganisationer står för ett gott och värdefullt arbete för att förbättra situationen för invandrare.

Män och kvinnor har mycket olika problem med integrationen. Invandrarkvinnor och invandrarbarn är extra utsatta i den nya omgivningen, bland annat på grund av dåliga språkkunskaper och ofta också bristande utbildning. Vidare kan kvinnor av kulturella skäl vara förhindrade att fullt ut vara delaktiga i samhällelig verksamhet, utbildning och arbetsliv.

Förbundet Monika-Naiset liitto är paraplyorganisation för kvinnoorganisationer från olika etniska grupper. Förbundet bildades 1998 och det kom till för att hjälpa invandrarkvinnor. Tanken är att beslutsfattandet i samhället för att situationen för invandrarkvinnor och invandrarbarn i Finland ska förbättras och med praktiska insatser hjälpa dem att bli integrerade i det finländska samhället. Förbundet har verksamhet regionalt och på riksplanet via sina föreningar och når därmed ut till cirka 20 000 invandrare årligen. Verksamheten leds av invandrarkvinnor och förbundet sysselsätter tiotals mångkulturella medarbetare och hundratals frivilliga.

Utöver påverkansarbetet ägnar sig förbundet åt konkret hjälparbete enligt lågtröskelprincipen. För etnisk likabehandling, jämställdhet och integration behövs det också annat än fagra ord i festtal. I stället är handlingskraftig verksamhet bland de hjälpbehövande av största vikt. Det är viktigt att möta och hjälpa kvinnorna eftersom man genom att hjälpa kvinnor, mödrar och hustrur hjälper man indirekt hela familjen samtidigt som man hjälper större grupper att må bättre och bli integrerade.

Monika-Naiset liitto har ingen permanent finansiering för sin verksamhet. De knappa ekonomiska resurserna sätter käppar i hjulen för arbetet att ge invandrarkvinnor bättre möjligheter att delta och påverka. Det krävs adekvata ekonomiska resurser för att förbundet fullt ut ska kunna vara aktivt i den allmänna debatten, informera om jämställdhetsfrågor, göra och beställa utredningar, förbereda motioner och ställningstaganden och delta i internationellt samarbete.

I lagmotionen föreslås det att Monika-Naiset liitto ska få permanent finansiering genom att förbundet skrivs in i lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer. Lagen tillämpningsområde inskränker sig till rikstäckande centralorganisationer med verksamhet i syfte att främja jämställdheten mellan könen och det samhälleliga beslutsfattandet. Monika-Naiset liitto ry uppfyller dessa lagstadgade kriterier. Det är en rikstäckande centralorganisation där större jämställdhet för invandrarkvinnor, likabehandling av etniska grupper och samhällsinflytande spelar en central roll. Förbundet har en banbrytande roll inom ett svårt och stort område, inte bara här i Finland utan också i internationell verksamhet.

Det är ett mycket angeläget och aktuellt projekt att som lagmotionärerna föreslår permanenta verksamheten i Monika-Naiset liitto. Permanent finansiering är ett sätt att visa respekt för förbundets värdefulla och unika arbete för att hjälpa invandrarkvinnor från olika etniska grupper. Det är en historisk och betydelsefull insats för jämställdheten och ett synnerligen aktuellt ställningstagande för ett mångkulturellt, tolerant och jämställt samhälle.

Det är nödvändigt att avsätta ett anslag om 100 000 euro till Monika-Naiset liitto under mom. 29.30.53 för statsbidrag till kvinnoorganisationer, anser utskottet.

Utskottet föreslår att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget i lagmotionen.

Lag

om ändring av lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. i lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) som följer:

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Med kvinnoorganisationer avses i denna lag Naisjärjestöjen Keskusliitto — Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y., Naisjärjestöt yhteistyössä — Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry och Monika-Naiset liitto ry.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

_______________

Helsingfors den 18 november 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Arto Satonen /saml
 • vordf. Jukka Gustafsson /sd
 • medl. Anna-Maja Henriksson /sv
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Sanna Perkiö /saml
 • Paula Sihto /cent
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Jyrki Yrttiaho /vänst

Sekreterare var

konsultativ tjänsteman Marjaana  Kinnunen