ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2014 rd

AjUB 13/2014 rd - RP 323/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa krav på asbestsanering

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 december 2014 regeringens proposition med förslag till lag om vissa krav på asbestsanering (RP 323/2014 rd) till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

direktör Antti Janas, social- och hälsovårdsministeriet

Dessutom har skriftliga yttranden lämnats av

 • arbets- och näringsministeriet
 • dataombudsmannen
 • Arbetshälsoinstitutet
 • Finlands fackförbunds centralorganisation FFC rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
 • Akava rf
 • Finlands Näringsliv rf
 • Byggnadsförbundet rf
 • Byggnadsindustrin RT rf
 • Asbest- Dammsaneringsentreprenörernas Förbund i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att det stiftas en lag om vissa krav på asbestsanering. Syftet med propositionen är att det väsentliga innehållet i regleringen av asbestsanering som för närvarande finns i ett statsrådsbeslut lyfts upp till lagnivå på det sätt som grundlagen kräver och att bestämmelserna uppdateras. I lagen tas också in bestämmelser om den behörighet som krävs av asbestsanerare. Dessutom ska det inrättas register över beviljade tillstånd för asbestsanering och behöriga asbestsanerare.

Det allmänna syftet med propositionen är att förbättra säkerheten i asbestsanering genom att regleringen görs klarare.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Enligt det gällande beslutet av statsrådet får asbestsanering bara utföras med bemyndigande från den regionalt behöriga arbetarskyddsmyndigheten. Bemyndigandena gäller i hela landet, men det finns inget rikstäckande register över dem. Inte heller personer med behörighet för asbestarbete finns införda i något register.

Regeringen föreslår att bestämmelserna i beslutet av statsrådet lyfts upp på lagnivå. I stället för bemyndigande ska det i fortsättningen krävas tillstånd för asbestsanering av den arbetarskyddsmyndighet som är tillståndsmyndighet. Syftet är att övervaka att asbestsanering bara utförs av personer med förutsättningar att göra arbetet på ett säkert sätt. Det ska dessutom inrättas ett riksomfattande register över tillstånd för asbestsanering. Lagen har också bestämmelser om den behörighet som krävs av personer som utför asbestsanering. Uppgifter om behöriga asbestsanerare förs in i ett register som ska föras av tillståndsmyndigheten.

Utskottet finner den föreslagna nya lagen bra och nödvändig. Registret över behöriga asbestsanerare och registret över tillstånd för asbestsanering ger myndigheterna bättre möjligheter att övervaka att verksamheten är säker och utförs korrekt. Tack vare att registret över tillstånd för asbestsanering är kopplat till en offentlig informationstjänst kan den som vill anlita en sanerare kontrollera att personen har både behörighet och tillstånd. Det är viktigt för sanerarnas och annan saneringspersonals säkerhet, men också för de boendes säkerhet.

Ett villkor för att få tillstånd för asbestsanering är att den sökande redan när ansökan lämnas in har tillgång till sådana nödvändiga anordningar och redskap för säker asbestsanering och serviceutrymmen för dem som arbetarskyddsmyndigheten har konstaterat att är lämpliga. Utrustningen är dyr och därför är det angeläget att saneraren får börja arbeta så snart som möjligt när villkoren för tillståndet är uppfyllda. Utskottet understryker vikten av att ansökningar handläggs snabbt och att resurser säkerställs för den arbetarskyddsmyndighet som är tillståndsmyndighet.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 10 februari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Tarja Filatov /sd
 • vordf. Anne-Mari Virolainen /saml
 • medl. Anna Kontula /vänst
 • Laila Koskela /cent
 • Jari Lindström /saf
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Lea Mäkipää /saf
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Kristiina Salonen /sd
 • Eero Suutari /saml
 • Jani Toivola /gröna
 • Maria Tolppanen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Marjaana  Kinnunen

​​​​