ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 14/2014 rd

AjUB 14/2014 rd - RP 325/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fartygsapotek

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 december 2014 regeringens proposition med förslag till lag om fartygsapotek (RP 325/2014 rd) till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Liisa Katajamäki, social- och hälsovårdsministeriet

överinspektör Tanja Müller, kommunikationsministeriet

specialsakkunnig Jukka Tuomaala, Trafiksäkerhetsverket

överläkare Päivi Miilunpalo, Arbetshälsoinstitutet

juniorombudsman  Laura Raikunen, Rederierna i Finland

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • arbets- och näringsministeriet
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Finlands Maskinbefälsförbund

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om fartygsapotek. Propositionen grundar sig på Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss och rådets direktiv om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg.

Lagen ska med några undantag tillämpas på alla finska fartyg där det arbetar fartygspersonal. Syftet med lagen är att säkerställa att fartygspersonal har möjlighet att vid behov få adekvat första hjälpen och sjukvård ombord.

Lagförslaget innehåller bestämmelser om redarens och befälhavarens skyldigheter i fråga om fartygsapoteket, fartygsapotekets innehåll, förvaring och användning, översyn av fartygs-apoteket samt livbåtarnas och räddningsflottarnas läkemedel och behandlingsutrustning och översynen av dem. I den föreslagna lagen föreskrivs det också om undantag, tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter. I lagen ingår dessutom bestämmelser om ändringssökande, påföljder och bemyndigande att utfärda förordning.

Genom den föreslagna lagen kommer bestämmelserna om fartygsapotek att finnas på lagnivå, så som det förutsätts i grundlagen. För närvarande ingår dessa bestämmelser i en föreskrift om fartygsapotek som har meddelats av Sjöfartsstyrelsen.

Lagen avses träda i kraft våren 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Regeringen föreslår en helt ny lag om fartygsapotek. Tack vare den nya lagen lyfts bestämmelserna om fartygsapotek upp på den författningsnivå som grundlagen kräver. Samtidigt preciseras bestämmelserna bland annat när det gäller fartygsklassificeringen och i synnerhet bestämmelserna om fartygsapotekets läkemedel och behandlingsutrustning moderniseras.

Propositionen grundar sig på Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss och det s.k. direktivet om fartygssjukvård (92/29/EEG). Lagen ska med vissa undantag tillämpas på samtliga finska fartyg där det finns fartygspersonal. Syftet med lagen är att säkerställa att fartygspersonal har möjlighet att vid behov få adekvat första hjälpen och sjukvård ombord.

Sammantaget anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande synpunkter och ändringsförslag.

Enligt 10 § i lagförslaget ska fartygsapoteket på fartyg som hör till fartygsklasserna A, B och C genomgå en översyn minst en gång om året. Översynen får på grund av dess karaktär av offentlig förvaltningsuppgift utföras endast av en provisor som har legitimerats i Finland. Utskottet påpekar att det finns fartyg under finsk flagg som inte alls eller endast sällan anlöper en hamn i Finland. Den legitimerade provisorn tvingas då resa till den plats där fartyget befinner sig för att utföra översynen av fartygsapoteket, vilket ger upphov till kostnader för rederierna. Det är viktigt att utreda möjligheterna att i sådana fall använda sig av en provisor som är legitimerad i ett annat land eller motsvarande alternativ.

Enligt 12 § 1 mom. i lagförslaget ska det i varje livbåt och räddningsflotte på fartyget finnas lämpliga läkemedel och lämplig behandlingsutrustning. Enligt en utredning från social- och hälsovårdsministeriet är det meningen att kravet på utrustningen i livbåtar och räddningsflottar endast ska gälla fartyg som hör till fartygsklasserna A, B och C, men däremot inte fartyg som hör till fartygsklass D och alltså går i inrikestrafik. Utifrån utredningen föreslår utskottet att 12 § 1 mom. ändras så att det endast är i livbåtar och räddningsflottar på fartyg som hör till fartygsklasserna A, B och C som det ska finnas lämpliga läkemedel och lämplig behandlingsutrustning.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget enligt propositionen men 12 § 1 mom. med följande ändring:

12 §

Livbåtars och räddningsflottars läkemedel och behandlingsutrustning och översyn av dessa

I varje livbåt och räddningsflotte på fartyg som hör till fartygsklasserna A, B och C ska det finnas lämpliga läkemedel och lämplig behandlingsutrustning.

(2—3 mom. som i RP)

Helsingfors den 10 februari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Tarja Filatov /sd
 • vordf. Anne-Mari Virolainen /saml
 • medl. Anna Kontula /vänst
 • Laila Koskela /cent
 • Jari Lindström /saf
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Lea Mäkipää /saf
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Kristiina Salonen /sd
 • Eero Suutari /saml
 • Katja Taimela /sd
 • Jani Toivola /gröna
 • Maria Tolppanen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Marjaana  Kinnunen

​​​​