ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2010 rd

AjUB 16/2010 rd - RP 264/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om semesterlagen för sjömän, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 23 november 2010 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om semesterlagen för sjömän, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (RP 264/2010 rd) till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Sari Alho, arbets- och näringsministeriet

överingenjör Harri Halme, social- och hälsovårdsministeriet

ombudsman Sami Uolamo, Finlands Maskinbefälsförbund rf

biträdande verksamhetsledare Risto Blomquist, Finlands Skeppsbefälsförbund rf

expert Kimo Kostiainen, Rederierna i Finland

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Finlands Sjömans-Union FS-U rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att semesterlagen för sjömän, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart ändras. Enligt den ändring som föreslås i semesterlagen för sjömän ska arbetstagaren ha rätt att åtnjuta semester under två och en halv vardag för varje full kvalifikationsmånad ända från anställningsförhållandets början. I och med ändringen motsvarar bestämmelserna om semester för sjömän kraven beträffande semesterrätt i den konvention om arbete till sjöss som Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens godkänt och i EU:s direktiv om arbete till sjöss.

Bestämmelsen om den tvingande naturen hos sjöarbetstidslagens bestämmelser föreslås bli ändrad så att riksomfattande arbetsmarknadsorganisationers rätt att avtala om ersättning för övertidsarbete utvidgas. Dessutom föreslås lagens bestämmelser om undantagslov bli upphävda.

I propositionen föreslås harmonisering av de ovan nämnda tre lagarnas bestämmelser om att sådana nivåer som avtalats och föreskrivits internationellt inte kan ändras genom bestämmelser i kollektivavtal. Det föreslås dessutom att lagarnas bestämmelser om framläggningsskyldighet på arbetsplatserna ska förenhetligas och bestämmelserna om vilotiden per dygn i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart ska kompletteras. Dessutom föreslås vissa tekniska ändringar i lagarna.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att förslaget är behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 28 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Arto Satonen /saml
 • vordf. Jukka Gustafsson /sd
 • medl. Anna-Maja Henriksson /sv
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Jari Larikka /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Sanna Perkiö /saml
 • Paula Sihto /cent
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Jyrki Yrttiaho /vänst

Sekreterare var

konsultativ tjänsteman Marjaana  Kinnunen