ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 5/2003 rd

AjUB 5/2003 rd - RP 98/2003 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice, 14 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 14 oktober 2003 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice, 14 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 98/2003 rd) till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Pasi Järvinen, arbetsministeriet

överinspektör Anneli Sollo, social- och hälsovårdsministeriet

jurist Olli Häkkinen, Folkpensionsanstalten

verkställande direktör Heikki Pohja, Arbetslöshetsförsäkringsfonden

ombudsman Juhani Talonen, Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om offentlig arbetskraftsservice, lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. I lagarna föreslås bestämmelser om finansieringen av det grundstöd, den därtill anslutna barnförhöjning och den ersättning för uppehälle som betalas till personer som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning samt om finansieringen av övriga ersättningar för uppehälle som Folkpensionsanstalten betalar. Bestämmelserna ersätter den tidsbundna övergångsbestämmelsen i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Enligt förslaget ändras inte finansieringen av förmånerna men däremot statsandelsprocedurerna för utbildningsstöd som betalas som förtjänststöd. Ändringen innebär att de månatliga statsandelsförskotten till arbetslöshetskassorna ska fastställas och betalas av arbetslöshetsförsäkringsfonden, inte av arbetsministeriet. Arbetsministeriet fastställer och betalar ett månatligt statsandelsförskott till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Ändringen ligger i linje med den reform av finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa som genomfördes 2001.

Dessutom föreslår regeringen att procedurerna ändras för att förenkla beslutsprocessen för avbrytande av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och utbetalningen i vissa fall av sysselsättningsanslag till statliga ämbetsverk och inrättningar.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2004.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och lämplig. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 21 oktober 2003

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Anne Holmlund /saml
 • medl. Susanna Haapoja /cent
 • Heidi Hautala /gröna
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Sekreterare var

utskottsråd Ritva Bäckström

​​​​