ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 5/2010 rd

AjUB 5/2010 rd - RP 76/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 juni 2010 en proposition med förslag till lag om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet (RP 76/2010 rd) till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Hanna-Mari Pekuri, social- och hälsovårdsministeriet, arbetarskyddsavdelningen

direktör Leena Tikkanen, Mätteknikcentralen, ackrediteringsenheten

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås en lag om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet.

Syftet med lagen är att ersätta de gällande bestämmelserna om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet och att anpassa dem till kraven i grundlagen. Dessutom görs det en del lagtekniska ändringar. Lagen föreslås få en bestämmelse om bedömningsorganens skyldighet att följa de allmänna förvaltningslagarna när de utför offentliga förvaltningsuppgifter. Enligt förslaget handlar personalen under tjänsteansvar i sådana fall. Den föreslagna lagen sätter i kraft bestämmelserna om anmälda organ i direktiven om överensstämmelse för maskiner, personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar.

Lagen avses träda i kraft den 1 november 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet anser propositionen vara behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 17 september 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Arto Satonen /saml
 • vordf. Jukka Gustafsson /sd
 • medl. Anna-Maja Henriksson /sv
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Sanna Perkiö /saml
 • Paula Sihto /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Jyrki Yrttiaho /vänst

Sekreterare var

konsultativ tjänsteman Marjaana  Kinnunen

​​​​