ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 5/2012 rd

AjUB 5/2012 rd - RP 128/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i civiltjänstlagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 oktober 2012 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i civiltjänstlagen (RP 128/2012 rd) till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Sari Alho, arbets- och näringsministeriet

förvaltningschef Viola Malmberg, Lappträsk utbildningscentral - Civiltjänstcentralen

ordförande Paavo Kolttola, Vapenvägrarförbundet

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att civiltjänstlagen ändras så att tjänstgöringstiden i civiltjänst förkortas med 15 dygn. Enligt förslaget ska den nya tjänstgöringstiden för civiltjänsten vara 347 dagar. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2013 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2013.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 24 oktober 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Anne-Mari Virolainen /saml
 • medl. Sanni Grahn-Laasonen /saml
 • Anna Kontula /vänst
 • Jari Lindström /saf
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Lea Mäkipää /saf
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Annika Saarikko /cent
 • Kristiina Salonen /sd
 • Mikko Savola /cent
 • Eero Suutari /saml
 • Jani Toivola /gröna

Sekreterare var

konsultativ tjänsteman Marjaana  Kinnunen

​​​​