ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2004 rd

AjUB 7/2004 rd - RP 107/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om arbetstagarinflytande i europabolag (SE)

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 juni 2004 en proposition med förslag till lag om arbetstagarinflytande i europabolag (SE) (RP 107/2004 rd) till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Jouni Lemola, arbetsministeriet

jurist Olavi Sulkunen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

jurist Markku Salomaa, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

jurist Minna Helle, Akava rf

ombudsman Markus Äimälä, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT rf

arbetsmarknadsombud Merja Berglund, Företagarna i Finland rf

jurist Hanna Lundén, Nordea Bank Finland Abp

personaldirektör Osmo Kammonen, Elcoteq Network Abp

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en lag om arbetstagarinflytande i europabolag (SE). Syftet är att i Finland genomföra Europeiska unionens råds direktiv om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. Med arbetstagarinflytande avses mekanismer genom vilka arbetstagarrepresentanterna kan utöva ett inflytande på beslut som fattas inom bolaget. Arbetstagarinflytandet i europabolag genomförs i första hand genom förhandlingar och avtal. Om avtal inte träffas ska de minimikrav som grundar sig på lag tillämpas.

Bestämmelserna om hur platserna i förhandlingsorganet och representationsorganet fördelas i Finland och bestämmelserna om hur de ledamöter som representerar arbetstagarna i dessa organ och i förvaltnings- eller tillsynsorganet utses i Finland, tillämpas oavsett i vilken medlemsstat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet bolaget registreras. I lagförslaget ingår dessutom bestämmelser om arbetstagarrepresentanternas och experternas tystnadsplikt, skydd för arbetstagarrepresentanterna, befrielse från arbete och ersättningar för inkomstbortfall, ansvar för kostnaderna för ordnandet av arbetstagarinflytandet samt om påföljderna när någon underlåter att iaktta bestämmelser eller avtal.

Propositionen ansluter sig till rådets förordning om stadga för europabolag och till den separata regeringspropositionen med förslag till lag om europabolag och vissa lagar som har samband med den (RP 55/2004 rd).

Lagen avses träda i kraft den 8 oktober 2004.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att propositionen är nödvändig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 15 juni 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Anne Holmlund /saml
 • medl. Sari Essayah /kd
 • Susanna Haapoja /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pehr Löv /sv (delvis)
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent

Sekreterare var

utskottsråd Ritva Bäckström