ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2004 rd

AjUB 9/2004 rd - RP 131/2004 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän samt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 september 2004 en proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän samt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 131/2004 rd) till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Raili Hartikka, arbetsministeriet

regeringsråd Pasi Koskinen, social- och hälsovårdsministeriet

överinspektör Tomi Peltomäki, Skattestyrelsen

chef för lönegaranticentralen Arto Tolonen, Nylands arbetskrafts- och näringscentral

utvecklingschef Maijaliisa Takanen, Pensionsskyddscentralen

jurist Katja Lehto-Komulainen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

vicehäradshövding, ombudsman Mikko Nyyssölä, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT

ombudsman Mikko Räsänen, Servicearbetsgivarna

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lönegarantilagen ändras så, att fordran som betalas enligt lönegarantin betalas minskad med arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Bestämmelserna om delgivning av lönegarantibeslut föreslås bli ändrade så, att vanlig delgivning används i större utsträckning. I lagen tas in bestämmelsen om hörande som motsvarar kraven i förvaltningslagen. Bestämmelserna om lönegarantimyndighetens rätt att få uppgifter ändras i fråga om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter så, att de motsvarar lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Det föreslås att motsvarande ändringar, med undantag för bestämmelserna om att arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie skall dras av från fordran som betalas enligt lönegarantin, görs också i lagen om lönegaranti för sjömän.

Till följd av de ändringar som föreslås i lönegarantilagen föreslås också en ändring i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner.

Lagarna om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän avses träda i kraft så snabbt som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. Lagen om ändring av 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner träder i kraft den 1 januari 2005.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Detaljmotivering

Lag om ändring av lönegarantilagen

15 §. Betalning enligt lönegarantin.

Utskottet föreslår en precisering av 1 mom. så att förskottsinnehållning verkställs på lönegarantins bruttobelopp från vilket inte har avdragits arbetstagares pensionsavgift eller löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Utskottet föreslår dessutom ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom. I motiven till propositionen sägs det att lönegarantimyndigheten meddelar arbetstagarens oavkortade bruttolön till Pensionsskyddscentralen som pensionslön och till skattemyndigheten som arbetstagarens förskottsinnehållning underkastad lön. Utskottet föreslår att en bestämmelse om detta tas in i lagen. Samtidigt föreslås en kompletterande bestämmelse om att den som betalar lönegaranti ska meddela skattemyndigheterna om avdrag av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie, för att dessa skall kunna beaktas som avdrag vid beskattningen av den till vilken lönegaranti har betalats.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår arbetslivs- och jämställdhets utskottet

att lagförslag 2 och 3 godkänns utan ändringar och

att lagförslag 1 godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om ändring av lönegarantilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998) rubriken för 4 §, 12 §, rubriken för 14 §, 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 17 §, 26 § 1 och 2 mom., 28 § 2 mom. och 29 §, av dem rubriken för 4 § sådan den lyder i lag 78/2001 och 26 § 2 mom. sådant det lyder i lag 138/2003, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 78/2001 ett nytt 2 mom., (utesl.) till lagen en ny 14 a §, till 15 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 138/2003, ett nytt 4 mom. som följer:

4, 12, 14 och 14 a §

(Som i RP)

15 §

Betalning enligt lönegarantin

Betalning enligt lönegarantin sker inom en vecka efter lönegarantibeslutet. På beloppet verkställs förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Utmätning av lön och lönebetalningsförbud gäller även vid betalning enligt lönegarantin.

Den som erlägger betalning enligt lönegarantin skall som arbetstagares pensionslön meddela Pensionsskyddscentralen och som arbetstagares förskottsinnehållning underkastade lön skatteförvaltningen det lönegarantibelopp på vilket inte har gjorts förskottsinnehållning eller som inte har minskats med de avgifter och premier som avses i 4 § 2 mom. Betalaren skall dessutom meddela skatteförvaltningen de avgifter och premier enligt 4 § 2 mom. med vilka lönegarantin har minskats. (Nytt 2 mom.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17, 26, 28 och 29 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 22 september 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jukka Gustafsson /sd
 • vordf. Anne Holmlund /saml
 • medl. Susanna Haapoja /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd (delvis)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Sekreterare var

utskottsråd Ritva Bäckström

​​​​