ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 2/2005 rd

AjUU 2/2005 rd - RP 279/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, till lag om ändring av kemikalielagen samt till lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § strafflagen

Till ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 februari 2005 en proposition med förslag till lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, till lag om ändring av kemikalielagen samt till lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § i strafflagen (RP 279/2004 rd) till ekonomiutskottet för beredning och bestämde samtidigt att arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till ekonomiutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Tapani Koivumäki, handels- och industriministeriet

konsultativ tjänsteman Juha Pyötsiä, social- och hälsovårdsministeriet

överinspektör Annette Ekman, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

överinspektör Leena Ahonen, Säkerhetsteknikcentralen

Dessutom har har utskottet fått ett skriftligt utlåtande från arbetshälsoenheten vid social- och hälsovårdsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att en lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor ska stiftas. Den nya lagen ska ersätta lagen om explosionsfarliga ämnen från år 1953.

I den nya lagen ska ingå bestämmelser om industriell hantering och upplagring av alla farliga kemikalier. Lagen ska också innehålla bestämmelser om explosiva varor samt om tillverkning, import, användning, överföring, handel med, överlåtelse, innehav, upplagring, förvaring och förstöring av dem. Dessutom ska lagen innehålla bestämmelser som gäller anordningar samt installering och underhåll av de apparater som används vid hanteringen av farliga kemikalier.

Huvuddelen av bestämmelserna i den nya lagen tas in från gällande förordningar.

I propositionen ingår också ett förslag till lag om ändring av kemikalielagen. Genom den ska de bestämmelser i kemikalielagen som föreslås att ska tas in i den nya lagen upphävas. I denna proposition föreslås dessutom att 8 § i kemikalielagen ändras så att social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan utöva tillsyn av skyddsinformationsblad för kemikalier i samband med granskningen av anmälningar om kemikalier och vid annan övervakning.

I propositionen ingår dessutom ett förslag till lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § i strafflagen. Syftet med förslaget är att korrigera ordalydelsen i paragrafen så att den motsvarar de begrepp som används i den nya lagen.Avsikten är att de föreslagna lagarna träder i kraft den 1 juli 2005.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Avsikten med propositionen är att förtydliga lagstiftningen och arbetsfördelningen myndigheterna emellan samt att effektivisera övervakningen. Utskottet anser att propositionens mål är viktiga.

Lagförslagen gör uppgiftsfördelningen mellan olika myndigheter klarare såväl på centralnivå som på kommunnivå, försnabbar och effektiverar förvaltningen och frigör därmed resurser för effektivare tillsynsverksamhet. Med stöd av erhållen utredning finner utskottet lagförslagen behövliga och ändamålsenliga och tillstyrker dem utan ändringar.

I takt med att produktionsenheterna har vuxit i storlek och användningen av farliga kemikalier ökat har också riskerna ökat. Under de senaste åren har det i samband med behandlingen av farliga kemikalier och explosiva varor inträffat omkring 200 olyckor årligen. Olyckorna har krävt några dödsoffer varje år. Transport, behandling och upplagring av farliga kemikalier och explosiva varor medför stora risker och om de realiseras i närheten av bosättning kan det leda till allvarliga storolyckor. Utskottet understryker behovet och betydelsen av myndighetsstyrning och -tillsyn och anser att det måste finnas tillräckligt med resurser för tillsyn så att hela transport- och behandlingskedjan omfattas av en effektiv tillsyn. Utskottet upprepar sin ståndpunkt från AjUU 4/2004 rd. Enligt den vore en omprövning av tillståndet för transport av farliga ämnen en effektivare metod än böter till exempel vid transporter av farliga ämnen, om det konstateras att ett företag upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna om kör- och vilotider. Utskottet fäster sin uppmärksamhet också vid behovet att ge information om hur invånarna i riskområdena kan skydda sig mot de risker som kemikalierna medför. Också myndigheternas beredskap vid eventuella risksituationer bör förbättras.

Utlåtande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet meddelar

att utskottet tillstyrker lagförslagen oförändrade.

Helsingfors den 4 mars 2005

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jukka Gustafsson /sd
 • medl. Tarja Cronberg /gröna
 • Sari Essayah /kd
 • Susanna Haapoja /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Jaana Ylä-Mononen /cent
 • ers. Arto Satonen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Ritva Bäckström