EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2013 rd

EkUB 10/2013 rd - RP 18/2013 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 19 mars 2013 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen (RP 18/2013 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har miljöutskottet lämnat ett utlåtande i ärendet. Utlåtandet (MiUU 6/2013 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Eriika Melkas, arbets- och näringsministeriet

medicinalråd Mikko Paunio, social- och hälsovårdsministeriet

biträdande direktör Arja Tanninen, Strålsäkerhetscentralen

teknologichef Timo Vanttola, Teknologiska forskningscentralen VTT

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att kärnenergilagen och strålskyddslagen ändras. Syftet med propositionen är att genomföra direktivet om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Till kärnenergilagen fogas en bestämmelse om den ledande principen i kärnavfallshanteringen. Enligt den principen ska mängden avfall som genereras hållas så liten som det rimligen är praktiskt möjligt. Motsvarande komplettering föreslås i strålskyddslagen.

Vidare föreslår regeringen kompletteringar i kärnenergilagens bestämmelser om självutvärderingar och inbördes utvärderingar med avseende på kärnsäkerheten och kärnavfallshanteringen.

Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2013.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning tillstyrker utskottet lagförslagen enligt propositionen.

Enligt inkommen utredning uppfyller vår nationella lagstiftning redan nu så gott som samtliga krav som följer av direktivet. De ändringar som regeringen nu föreslår påverkar således inte det nuvarande kärn- och strålsäkerhetsarbetet på något väsentligt sätt.

Miljöutskottet pekar i sitt utlåtande (MiUU 6/2013 rd) på att momenten om de ledande principerna för avfallshanteringen i kärnenergilagen respektive strålskyddslagen inte är identiskt formulerade. Enligt uppgift är det rationellt att låta dessa två moment ha något olika lydelser. Lösningen i bestämmelserna om ledande principer i kärnenergilagen är lagtekniskt inte densamma som för motsvarande bestämmelser i strålskyddslagen. I praktiken bedöms avfallshanteringen vid tillståndsbehandling enligt strålskyddslagen redan nu utifrån en uttrycklig bestämmelse (16 § 2 mom. 3 punkten) i den lagen. Skillnaderna i ordalydelse påverkar inte lagarnas tolkningspraxis.

Ekonomiutskottet är av samma uppfattning som branschaktörerna, dvs. att den nya ledande principen för kärnavfallshantering fyller sitt syfte. När säkerhetskraven anpassas efter de risker som är förenade med användningen av kärnenergi kan man rikta in myndigheternas och verksamhetsutövarnas varnings- och skyddsåtgärder särskilt på att förebygga de risker som har störst sannolikhet att realiseras. Detta undanröjer inte behovet av att på vanligt sätt beakta även små risker.

Enligt propositionen blir en översyn av lagstiftningen om kärnenergi aktuell inom en nära framtid. Ekonomiutskottet anser det vara viktigt att man då ser till att lagstiftningen har en inre konsekvens och en enhetlig terminologi.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 26 april 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Mauri Pekkarinen /cent
 • vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • medl. Lars Erik Gästgivars /sv
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Harri Jaskari /saml
 • Pia Kauma /saml
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Martti Mölsä /saf
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kaj Turunen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Teija Miller

​​​​​​​