EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2012 rd

EkUB 11/2012 rd - RP 32/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om värdepappersmarknaden

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 25 april 2012 regeringens proposition med förslag till lagstiftning om värdepappersmarknaden till ekonomiutskottet för behandling (RP 32/2012 rd).

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (GrUU 17/2012 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Tuija Taos, lagstiftningsråd Ilkka Harju, lagstiftningsråd Janne Häyrynen ja lagstiftningsråd Markku Sorvari, finansministeriet

lagstiftningsråd Pekka Pulkkinen, justitieministeriet

chefsjurist Olli Laurila ja marknadsövervakare Ville Kajala, Finansinspektionen

jurist Paula Hannula, Konsumentverket

vice verkställande direktör Leena Linnainmaa, Centralhandelskammaren

chef för juridiska ärenden Jorma Yli-Jaakkola ja chef för juridiska ärenden Kati Honkajuuri-Kokkonen, Euroclear Finland Ab

Associate General Counsel Jaakko Raulo, NASDAQ OMX Helsinki Oy

chef för juridiska ärenden Hannu Rautiainen, Finlands Näringsliv rf

jurist Johanna Palin, Finansbranschens Centralförbund

ordförande Timo Rothovius, Aktiespararnas Centralförbund

advokat Tuomas Tikkanen, Finlands Advokatförbund

Dessutom har ett skriftligt utlåtande lämnats av

 • professor Jukka Mähönen.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en total översyn av lagstiftningen om värdepappersmarknaden. Avsikten är att göra lagstiftningen tydligare och begripligare samt att klarlägga dess målsättning och tilllämpningsområde. De ändringar som föreslås ska också eliminera oklarheter och tolkningsproblem som sammanhänger med den nuvarande lagstiftningen. Vidare preciseras ett flertal bestämmelser som bygger på genomförande av EU-lagstiftning och minskas den administrativa börda som lagstiftningen medför.

På grund av den omfattande lagstiftningen är det fråga om många centrala reformer. Ett viktigt ändringsförslag innebär att värdepappersmarknadslagen delas upp i flera lagar.

Den föreslagna nya lagen om handel med finansiella instrument innehåller bestämmelser om fondbörser, multilaterala handelsplattformar och aktiehandelns öppenhet. Bestämmelser om clearing och avveckling av värdepapper finns i den föreslagna nya lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, som upphäver den gällande lagen om värdeandelssystemet. Den nya lagen om investeringstjänster, som bygger på den gällande lagen om värdepappersföretag, innehåller framför allt bestämmelser om förfarandet då investeringstjänster tillhandahålls. Till lagen om investeringstjänster ska enligt förslaget också från separata lagar överföras bestämmelser om värdepappersföretag och om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland. De separata lagarna föreslås bli upphävda. Lagen om handel med standardiserade optioner och terminer föreslås bli upphävd och bestämmelserna om derivatbörser slås samman med bestämmelserna om reglerade marknader som upprätthålls av börser, varefter de överförs till lagen om handel med finansiella instrument. Bestämmelserna om clearing och avveckling av transaktioner med derivatinstrument föreslås bli sammanslagna med bestämmelserna om clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner och överförda till lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. Den föreslagna lagen om värdepapperskonton innehåller sakrättsliga bestämmelser om förvaltning av värdepapper. Lagen om värdeandelskonton ska enligt förslaget fortfarande reglera värdeandelskonton. I modellen med flera lagar kan de sakhelheter som bildar en helhet urskiljas tydligare än för närvarande och indelningen avspeglar också tydligare den bakomliggande EU-lagstiftningen. Syftet med totalrevideringen är att säkerställa en sådan lagstiftningsstruktur och lagstiftningshierarki att EU-lagstiftningen som utvecklas kraftigt också i framtiden kan genomföras flexibelt, utan att den nationella lagstiftningens begriplighet försämras. De fördelar som flera fristående lagar innebär kommer delvis också administreringen av lagarna till godo.

Klarheten ska enligt förslaget förbättras också genom att till lagarna fogas klarare bestämmelser om internationell tillämplighet. I lagarna föreslås också flera andra preciseringar som ska ge bättre läslighet och uppdatering av lagstiftningen. Dessutom föreslås det att vissa gällande bestämmelser på förordningsnivå flyttas upp till lagnivå.

I den nya värdepappersmarknadslagen föreslås tre allmänna bestämmelser. Dessa gäller för det första förbud mot förfaranden som strider mot god värdepappersmarknadssed eller är otillbörliga, för det andra förbud mot osann och vilseledande information och för det tredje opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information. Motsvarande bestämmelser finns redan i den gällande lagen, men genom att den nya lagens bestämmelser är tydligare och mera heltäckande förtydligas ett rättsläge som i vissa avseenden är oklart.

Många bestämmelser som är baserade på EU-lagstiftning, t.ex. om prospekt, flaggningsskyldighet och offentliga uppköpserbjudanden, har skrivits om så att de till sin uppbyggnad och språkdräkt bättre motsvarar EU-lagstiftningens ordalydelse eller så att de nationella valmöjligheter som EU-lagstiftningen erbjuder kan utnyttjas i större utsträckning. Syftet med ändringarna är att förbättra lagens tydlighet i förhållande till EU-lagstiftningen och att minska de kostnader som efterlevnaden av lagen medför.

I propositionen föreslås en avsevärd utvidgning av användningsområdet för det administrativa påföljdssystem som Finansinspektionen förfogar över. Det föreslås också att påföljderna ska bli strängare. Ändringarna innebär förberedelse för förestående ändringar i EU-lagstiftningen. Bestämmelserna om påföljdssystemet föreslås fortsättningsvis ingå i lagen om Finansinspektionen, men de gärning som kan leda till påföljder ska enligt förslaget beskrivas i respektive lag. De strängaste administrativa påföljderna ska i fortsättningen påföras av marknadsdomstolen, på framställning av Finansinspektionen.

I den nya värdepappersmarknadslagen föreslås bestämmelser enligt vilka det i fortsättningen är Finansinspektionen som för det offentliga insiderregistret.

Dessutom föreslås att bestämmelserna om skadestånd preciseras.

I den föreslagna nya lagen om värdepapperskonton föreskrivs om indirekt förvaring av värdepapper och i anslutning därtill om kontoinnehavarens rättigheter. Syftet med lagen är att förtydliga rättsläget när det gäller sakrättsliga aspekter på värdepapper. Enligt den nya lagen om investeringstjänster krävs det tillstånd för förvaring enligt den föreslagna lagen om värdepapperskonton.

Den nya värdepappersmarknadslagens 4 kap. innebär att direktivet om ändring av prospektdirektivet sätts i kraft.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner lagförslagen med många, främst tekniska och språkliga, korrigeringar och förkastar lagförslag 27 på de grunder som anges nedan. De största materiella ändringsförslagen bygger på de ändringar som grundlagsutskottet krävt. Utskottet klarlägger också regleringen i värdepappersmarknadslagen i förhållande till aktiebolagslagen och gör ändringar i övergångsbestämmelserna i lagförslagen.

Allmänt

Tillämpningen av lagstiftningen om värdepappersmarknaden har redan länge störts av att lagstiftningen inte är samordnad. Det beror bland annat på att EU-lagstiftningen ökat i hög grad och att vår nationella lagstiftning därför bitvis setts över många gånger. Propositionen går ut på att omarbeta och strukturera om lagstiftningen på området helt och hållet. Projektet har haft en rad mål bland vilka utskottet vill lyfta upp en tydligare och begripligare lagstiftning och effektivare reglering tack vare att överflödigt administrativt arbete gallras ut. När den administrativa bördan minskar är det tänkt att bland annat tröskeln för att börsnotera företag ska bli lägre. Vår nationella lagstiftning måste följa den internationella utvecklingen för att vara konkurrenskraftig och för att vi ska ha fortsatt aktivitet på vår värdepappersmarknad. Det ingår som ett väsentligt led i utvecklingsarbetet att tillsynen och investerarskyddet fortsatt ska hålla hög kvalitet.

Även om reformen fokuseras på strukturell omarbetning ingår också materiella ändringar som främst hör samman med EU-lagstiftning som ska genomföras. Bland annat ska Finansinspektionens administrativa påföljdssystem stramas åt och få betydligt bredare räckvidd genom att de högsta beloppen av ordnings- och påföljdsavgifterna höjs. Ändringarna görs på förhand inför ikraftträdandet av EU-bestämmelser som är under beredning.

Den föreslagna nya lagen om värdepapperskonton förbättrar rättssäkerheten och investerarskyddet i fråga om indirekt förvaring. Investerarskyddet ökar också av att förvaring av finansiella instrument enligt lagen ska räknas som tillståndspliktiga investeringstjänster.

Bland de enskilda ändringarna märks att den särskilda statusen upphör för nämnden för företagsförvärv som inrättats i anknytning till Centralhandelskammaren. Nämnden ska utveckla självregleringen inom sektorn men har inte fått den tilltänkta auktoriteten. I och med den nya värdepappersmarknadslagen upphör alltså nämndens särskilda status och lagen föreskriver om genomförandet av artikel 9 i direktivet om uppköpserbjudanden, som bygger på självreglering. Möjligheterna till självreglering inom sektorn finns ändå kvar eftersom börsbolag blir skyldiga att höra till ett organ som utvecklar god värdepappersmarknadssed [11 kap. 28 § i värdepappersmarknadslagen.] .

Sakkunniga har sett ett stort behov av en totalreform. De har tagit upp enskilda frågor, t.ex. användning av grupptalan och en utvidgning av påföljdssystemet till den övriga finanssektorn. På de här punkterna bör behoven av att fortsätta utveckla lagstiftningen undersökas närmare.

Utskottet anser att den strukturella omarbetningen blir ett bra underlag för framtida ändringar som görs nationellt eller som beror på EU-lagstiftning.

Grundlagsutskottets utlåtande

I sitt utlåtande behandlar grundlagsutskottet verksamheten på börsen och värdepapperscentralen men också hos marknadsplatsoperatörerna som ordnar multilateral handel och clearingorganisationerna mot 124 § i grundlagen. Utskottet kommer fram till att verksamheten hos de här marknadsorganen till vissa delar måste betraktas som offentliga förvaltningsuppgifter enligt 124 § i grundlagen. Tolkningen kräver att bestämmelserna ändras så att de tydligare visar att parten till tillsynsmyndigheten får hänskjuta beslut av börsen och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel om att avsluta handel med finansiella instrument, återkalla godkännande av handelsparter och avbryta handel.

Ekonomiutskottet har gjort de ändringar som grundlagsutskottet kräver i lagförslag 3 (kap. 2 och 4). I internationellt hänseende är det exceptionellt att beslut av marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel får överklagas. Inget annat land tillämpar veterligen något liknande förfarande. Därför är det också svårt att förutse vilka effekter de nya bestämmelserna kommer att ha. Därför ser utskottet det som viktigt att effekterna noga bevakas och att åtgärder i förekommande fall vidtas för att ändra bestämmelserna.

Utskottet har försökt ta in de ändringar som grundlagsutskottet krävt på så sätt att dels parternas rättssäkerhet garanteras, dels behovet att se till att börsen och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel [Det som nedan sägs om börsen gäller också marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel.] kan arbeta i de här situationerna tillgodoses. Det är uppenbart att en alltför tungrodd procedur skulle belasta förvaltningen, öka tillsynskostnaderna och indirekt kringskära sektorns internationella konkurrenskraft. Det vore inte motiverat ur sektorns synvinkel. Utskottet har utformat sina förslag med sikte på jämvikt mellan garantierna för parternas rättssäkerhet och en möjligast störningsfri omvärld för börsen. I det här sammanhanget föreslår utskottet att beslut om att avbryta handel ska följas av en karenstid på två dygn och att börsens beslut ska vara verkställbara trots att de överklagats, om inte Finansinspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Avbrytande av handel.

Att avbryta handel är alltid en exceptionell åtgärd som ska bidra till likabehandlingen av investerarna. Besluten måste kunna fattas snabbt om det behövs och börsen måste kunna fokusera sina resurser på att granska orsakerna till avbrottet och normalisera handeln så snabbt som möjligt. Behovet av rättssäkerhet blir aktuellt först om avbrottet drar ut på tiden. Börsen bedömer att handeln måste avbrytas i genomsnitt 5—10 gånger per år.

Enligt utskottets förslag (om börsen: 2 kap. 31 § och om marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel: 4 kap. 7 §) ska emittenter av värdepapper som är föremål för handel, registrerade föreningar vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och investerare som äger värdepappren i fråga eller värdepapper som berättigar till dem ha rätt att få börsens beslut prövade av Finansinspektionen. [Parterna i derivatinstrument är undantagna från rätten, om derivatinstrumentet har tagits upp till handel på en utländsk börs.] Den här rättigheten uppkommer i de fall där handeln har varit avbruten i minst två dygn. Om tidsfristen överskrids har parten rätt att inom 30 dagar efter att ha fått del av börsens beslut hänskjuta beslutet till Finansinspektionen. Med tanke på en tillförlitligt fungerande värdepappersmarknad och en bred rättssäkerhet är det befogat att börsens beslut i princip är i kraft fastän det överklagas. Därför föreslår utskottet att börsens beslut om att avbryta handel ska vara verkställbara trots att de överklagats, om inte Finansinspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat. I 73 § i lagförslag 7 föreskrivs det om hur Finansinspektionens beslut kan överklagas.

Börsreglerna som godkänns av finansministeriet behöver innehålla beredskap för tekniska fel och andra situationer som stör börsverksamheten.

Avslutande av handel.

Rätten att få beslut om att avsluta handel prövade av Finansinspektionen tillskrivs samma aktörer som i fråga om beslut om att avbryta handel (börsen: 3 kap. 26 § och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel: 4 kap. 7 §). Besluten ska hänskjutas till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet och de ska i likhet med beslut om avbrytande vara verkställbara, om inte Finansinspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Återkallelse av godkännande av handelsparter.

I fråga om beslut om att återkalla godkännande av handelsparter ska förfarandena vara desamma som de som beskrivs i förra stycket (börsen: 2 kap. 30 § och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel: 4 kap. 5 §).

Rätt att få beslutet prövat har den vars godkännande har återkallats. Men när det gäller börsen medger bestämmelserna ingen särskild möjlighet att överklaga om godkännandet har återkallats utifrån 2 kap. 30 § 4 mom. Paragrafens 4 mom. gäller fall där Finansinspektionen genom sitt beslut av vägande skäl krävt att börsen återkallar godkännandet av någon handelspart. Finansinspektionens beslut får då överklagas med stöd av 73 § i lagförslag 7.

Allmänna förvaltningslagar och straffrättsligt tjänsteansvar.

Offentliga förvaltningsuppgifter kräver i princip att också allmänna förvaltningslagar och straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på verksamheten. Grundlagsutskottet anser ändå i det här särskilda fallet att det är möjligt att göra avsteg från tillämpningen av allmänna förvaltningslagar och straffrättsligt tjänsteansvar på verksamheten på börsen, värdepapperscentralen, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och clearingorganisationer. Ekonomiutskottet gör följaktligen ändringar i 2 och 4 kap. i lagförslag 3 och i 2 och 3 kap. i lagförslag 4.

Övrigt.

I sitt utlåtande går grundlagsutskottet in på bestämmelserna om administrativa påföljder. För att lagförslaget ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning måste 39 § 2 mom. i lagförslag 7 strykas, påpekar utskottet särskilt.

Dessutom föreslås preciseringar i bemyndigandena att utfärda förordning och villkoren för tillstånd till börser i tredjeländer.

Ekonomiutskottet beaktar grundlagsutskottets förslag nedan i detaljmotiveringen.

Tydligare förhållande mellan aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen

I anknytning till den aktuella totalreformen har bestämmelserna i 11 kap. 14 § i värdepappersmarknadslagen blivit aktuella därför att de i sin föreslagna form till viss del ansetts strida mot aktiebolagslagen.

Paragrafen föreskriver om behörighetsfördelningen mellan organen i ett bolag. Syftet är att mer bindande och exakt genomföra artikel 9.2—9.4 i direktivet om uppköpserbjudanden. Målet är också att precisera Finansinspektionens tillsynsskyldighet enligt artikel 4.5 i direktivet och komplettera genomförandet av de generella principerna enligt artikel 3. Den nya bestämmelsen har ansetts behövas eftersom självregleringen inte har visat sig fungera och aktiebolagslagen inte ansetts täcka in den reglering som krävs i direktivet.

Syftet är att se till att aktieägarna i bolaget har beslutanderätt när det gäller vissa uppköpserbjudanden. Enligt paragrafen ska målbolagets bolagsstämma fatta beslut om riktade emissioner samt om andra åtgärder och arrangemang som förhindrar eller kan förhindra eller som avsevärt försvårar genomförandet av ett offentligt uppköpserbjudande eller av väsentliga villkor som har kommit till styrelsens kännedom.

När frågan behandlades påpekades det att 14 § i sin föreslagna form gör ett explicit avsteg från bestämmelserna om bolagsstämma i börsbolag enligt 5 kap. i aktiebolagslagen. Bestämmelsen är därför principiellt viktig.

Enligt den generella bestämmelsen i 6 kap. 2 § 1 mom. i aktiebolagslagen ska aktiebolagets styrelse ha hand om alla uppgifter som inte enligt lagen eller bolagsordningen hör till något annat organ i bolaget, alltså verkställande direktören, förvaltningsrådet eller bolagsstämman, och som på grund av sin natur ingår i styrelsens behörighet. Aktiebolagslagen tar inte uttryckligen upp situationer där något ärende formellt ingår i styrelsens generella behörighet men har betydande och omfattande ekonomiska effekter. Bolagsstämman har befogenheter bara i de frågor som enligt lagen ska avgöras av bolagsstämman, om inte något annat bestäms i bolagsordningen eller om inte aktieägarna enhälligt beslutar något annat. Enligt 6 kap. 7 § 2 mom. i aktiebolagslagen kan styrelsen ändå föra ett ärende som hör till dess egen eller verkställande direktörens allmänna behörighet till bolagsstämman för avgörande.

På grund av det som sägs ovan ser ekonomiutskottet det som befogat att tydliggöra förhållandet mellan värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen genom att komplettera 11 kap. 14 § i lagförslag 1 med hänvisningar till de relevanta bestämmelserna i aktiebolagslagen och föreskriva att bolagets styrelse ska föra ärenden till bolagsstämman för avgörande om vissa villkor uppfylls. I övrigt ska det centrala innehållet i paragrafen vara detsamma som i förslaget. Dessutom föreslår utskottet att lagförslag 11 (6 kap. 7 §) kompletteras med en hänvisning till värdepappersmarknadslagen.

Utskottets ändringsförslag gör bestämmelserna om uppköpserbjudanden tydligare men undanröjer inte behovet att i bredare perspektiv klarlägga förhållandet mellan värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen när det gäller bestämmelserna om börsbolag. Det är sannolikt att liknande situationer uppstår bland annat i och med ny EU-lagstiftning. Här kan också tillsynsfrågor bli aktuella. Därför ser utskottet det som motiverat att tillsammans med de berörda från principiell synpunkt utreda om Finansinspektionens befogenheter lämpligen bör utvidgas så att de också omfattar tillsyn över att de materiella bestämmelserna i aktiebolagslagen följs.

Lagen om ändring av 1 och 2 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

Utskottet föreslår att lagförslag 27 avslås. Enligt finansministeriet kommer giltighetstiden för lagen om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000) att gå ut i slutet av 2012 och är inte avsedd att förlängas. De nya lagarna kommer att sättas i kraft den 1 januari 2013, så ändringarna enligt lagförslag 27 behövs inte längre.

Detaljmotivering

1. Värdepappersmarknadslag

1 kap. Allmänna bestämmelser
5 §. Europeiska unionens lagstiftning.

Utskottet har preciserat paragrafen tekniskt på några punkter.

2 kap. Definitioner
8 §. Målbolag.

Paragrafen innehåller en definition av målbolag. Den är alltför snäv med avseende på 11 kap., eftersom den föreslagna formuleringen gör att hänvisningen till direktivet om uppköpserbjudanden endast täcker in företag inom EES-området och endast reglerade marknader. Eftersom 11 kap. även kan tillämpas på tredjelandsföretag som är börsnoterade i Finland och inte bara på reglerade marknader utan även på emittenter av värdepapper som på ansökan är föremål för handel på en multilateral handelsplattform, måste definitionens räckvidd breddas. Utskottet föreslår en analog ändring i 11 kap. 2 §.

3 kap. Tillämpningsområde och definitioner
6 §. Hemstat för värdepappersemission.

Paragrafen reglerar hur den prospektrelaterade hemstaten fastställs. De föreslagna ändringarna i 1 och 2 mom. klargör att Finland alltid är hemstaten för emissioner av andra värdepapper än sådana icke-aktierelaterade värdepapper som avses i 3 mom.

4 kap. Offentliggörande av prospekt samt prospektets innehåll
1 §. Skyldighet att offentliggöra prospekt.

Utskottet har gjort en formuleringskorrigering i 1 mom. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

3 §. Undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt då värdepapper erbjuds till allmänheten.

Utskottet har gjort en del språkliga preciseringar som inte påverkar den svenska texten.

5 §. Av Finansinspektionen beviljat tillstånd att avvika från skyldigheten att offentliggöra prospekt.

Utskottet har gjort en språkliga precisering i paragrafen.

10 §. Grundprospekt.

Utskottet har kompletterat 4 mom. med att de slutliga villkoren för värdepapper som erbjuds som en del av ett emissionsprogram också ska tillställas Finansinspektionen.

11 §. Hänvisningar till tidigare dokument.

Utskottet har preciserat terminologin efter artikel 11.1 i prospektdirektivet.

12 §. Språket i prospekt.

Utskottet har gjort en ändring i skrivningen i 2 mom.

14 §. Rättelse och komplettering av prospekt.

Utskottet har gjort en språkliga precisering i paragrafen.

5 kap. Finansinspektionens behörighet och förfarandet vid godkännande av prospekt
1 §. Finansinspektionens behörighet att ta fram prospekt för godkännande.

Utskottet har lagt till en hänvisning till 3—5 kap. för att precisera bestämmelsen.

2 §. Prospekt som godkänts i en annan EES-stat.

Utskottet har gjort en teknisk korrigering i 1 mom.

9 §. Finansinspektionens skyldighet att offentliggöra prospekt på sina webbsidor.

Utskottet föreslår att paragrafen kompetteras med ett nytt moment. I överensstämmelse med EU-lagstiftningen (artikel 18.3 andra stycket i prospektdirektivet, sådant den lyder i Omnibus 1-direktivet) ska Finansinspektionen när villkoren i momentet uppfylls på sina webbsidor offentliggöra även en förteckning över prospekt som myndigheten i en annan EES-stat anmält.

11 §. Bemyndigande att utfärda förordning.

Utskottet har gjort en terminologisk precisering som inte påverkar den svenska texten.

6 kap. Fortlöpande informationsskyldighet
1 §. Tillämpningsområde.

Utskottet har tydliggjort räckvidden för 2 mom. 3 punkten. Motsvarande precisering har gjorts i 8 kap. 1 § 2 mom. 3 punkten.

7 kap. Regelbunden informationsskyldighet
18 §. Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter och bevilja undantag.

Det föreslagna 3 mom. har strukits, eftersom det inte grundar sig på öppenhetsdirektivet. När undantag beviljas ska emittenten offentliggöra det och då får också marknadsoperatören vetskap om det.

Utskottet har ändrat momentet så att Finansinspektionen åläggs att underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om beviljade undantag. Ändringen motsvarar artikel 18.3 andra stycket i prospektdirektivet sådant det lyder i Omnibus I-direktivet.

Utskottet har gjort samma ändring i 9 kap. 13 §.

8 kap. Annan informationsskyldighet.
1 §. Tillämpningsområde.

Tillämpningsområdet för 1 mom. 3 punkten har preciserats. Motsvarande ändring har gjorts i 6 kap. 1 §.

9 kap. Anmälan om betydande ägar- och röstandelar
1 §. Tillämpningsområde.

Utskottet har omstrukturerat den finska paragrafen enligt detaljmotiven och delat upp den i två moment. I den svenska paragrafen, som består av tre moment i propositionen, har 2 och 3 mom. slagits samman till ett nytt 2 mom.

3 §. Målbolag.

Utskottet har korrigerat en felaktig hänvisning.

10 §. Målbolags anmälningsskyldighet.

Utskottet har gjort en teknisk korrigering i fråga om paragrafhänvisningen i 2 resp. 3 mom.

11 §. Språket i flaggningsanmälningar och offentliggörandei.

Utskottet har korrigerat en felaktig paragrafhänvisning i 2 mom.

12 §. Bemyndigande att utfärda förordning.

Utskottet har gjort regleringen tydligare genom att dela in punkt 4 i underpunkter.

13 §. Finansinspektionens rätt att bevilja undantag.

Utskottet har gjort en liknande ändring i 3 mom. som i 7 kap. 18 §. Ändringen motsvarar artikel 18.3 andra stycket i prospektdirektivet sådant det lyder i Omnibus I-direktivet.

10 kap. Offentliggörande och tillgänglighållande av obligatorisk information
5 §. Tillgänglighållande av obligatorisk information på webbsidor.

Utskottet har rättat till hänvisningarna.

11 kap. Offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden
2 §. Tillämpning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Utskottet har gjort en terminologisk precisering som hänger samman med den målbolagsdefinition som föreslås få en bredare räckvidd i 2 kap. 8 §. Ändringen tar hänsyn till att målgrupp per definition inte inskränker sig till EES-området.

6 §. Personer som jämställs med aktieägare.

Utskottet har gjort en hänvisningskorrigering.

9 §. Offentliggörande av och information om uppköpserbjudanden.

Utskottet har gjort en språklig precisering avseende antalet värdepapper som erbjudandet avser. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

11 §. Erbjudandehandling.

Utskottet har gjort en språkliga precisering som inte påverkar den svenska texten.

14 §. Ärenden som ska avgöras av målbolagets bolagsstämma.

Paragrafen föreskriver om behörighetsfördelningen mellan organen i ett bolag.

Utskottet föreslår med hänvisning till de allmänna motiven att paragrafen ändras. I avsikt att samordna bestämmelserna i aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen föreslår utskottet att paragrafen kompletteras med en hänvisning till aktiebolagslagens 9 kap. 2 § 2 mom. om emissionsbemyndigande, 6 kap. 2 § 1 mom. om allmän behörighet och 6 kap. 7 § 2 mom. om överföring av uppgifter.

Med den formulering utskottet föreslagit ska målbolagets styrelse föra ett ärende till bolagstämman till avgörande när kriterierna i paragrafen uppfylls. Så behöver emellertid inte ske, om förfarandet följer de allmänna principerna i 1 kap. i aktiebolagslagen och artikel 3 i direktivet om uppköpserbjudanden och styrelsen utan dröjsmål offentliggör orsaken till att ärendet inte förs till bolagsstämman.

I linje med direktivet om uppköpserbjudanden är bestämmelsens tillämpningsområde begränsat till situationer där skyldigheten att sammankalla bolagsstämman inte gäller att söka efter alternativa erbjudanden och inte heller emissioner, utom om de bidrar till att varaktigt förhindra eller avsevärt försvåra för budgivaren att få kontroll över målbolaget.

I anknytning till denna paragraf föreslår utskottet att 6 kap. 7 § i lagförslag 11 kompletteras med ett nytt 3 mom. med en hänvisning till 11 kap. 14 § i värdepappersmarknadslagen.

28 §. Rekommendation om förfaranden vid uppköpserbjudanden.

Utskottet har gjort en del språkliga preciseringar i paragrafen.

30 §. Bemyndigande att utfärda förordning.

Utskottet har tagit fasta på grundlagsutskottets krav och preciserat bemyndigandet.

31 §. Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter.

Utskottet har gjort en språkliga precisering som inte påverkar den svenska texten.

12 kap. Allmänna bestämmelser
2 §. Insiderinformation.

Utskottet föreslår att 3 mom. preciseras för att den ska gälla finansiella instrument över lag.

3 §. Insider.

Utskottet har breddat tillämpningsområdet för 3 mom. genom att byta ut "börs" mot "reglerad marknad i Finland"

13 kap. Offentligt insiderregister och företagsspecifikt insiderregister
2 §. Anmälningsskyldighet till Finansinspektionen.

Utskottet har gjort motsvarande ändring avseende tillämpningsområdet i 4 mom. som i 12 kap. 3 §.

6 §. Företagsspecifikt insiderregister.

Utskottet har i gjort motsvarande ändring avseende tilllämpningsområdet 1 mom. som i 12 kap. 3 §.

14 kap. Bestämmelser om marknadsmissbruk
2 §. Utnyttjande och röjande av insiderinformation.

Utskottet har gjort motsvarande ändring avseende tillämpningsområdet i 5 mom. som i 12 kap. 3 §.

3 §. Marknadsmanipulation.

Utskottet har gjort motsvarande ändring avseende tillämpningsområdet i 4 mom. som i 12 kap. 3 §.

5 §. Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk.

Utskottet har i 1 mom. dragit samma gräns som i kapitlets 7 § för utländska tillhandahållare av investeringstjänster som fått tillstånd i ett EES-land. Det innebär att bestämmelsen är tillämplig endast på sådana tillhandahållares Finlandsfilialer. Efter den ändringen motsvarar regleringen 4 c § i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), 166 j § i kreditinstitutslagen (121/2007) och 132 b § i lagen om placeringsfonder.

6 §. Analyser av finansiella instrument samt investeringsrekommendationer.

Utskottet har gjort motsvarande ändring avseende tillämpningsområdet i 1 mom. som i 14 kap. 5 §.

15 kap. Administrativa påföljder
1 §. Ordningsavgift.

Paragrafen föreskriver för vilka gärningar ordningsavgift kan påföras. Enligt 1 mom. 3 punkten ska Finansinspektionen påföra den ordningsavgift som försummar eller överträder bl.a. 9 kap. 6 § om skyldighet att göra anmälan om betydande ägar- och röstandelar. Utskottet har lagt märke till att 6 § inte uppfyller det krav på exakthet och noga avgränsning som gäller för en administrativ påföljd av sanktionskaraktär. Därför föreslår utskottet att hänvisningen till 6 § stryks.

Utskottet har också preciserat formulering dels i 1 mom. 4 punkten i den finska versionen, dels i 2 mom.

18 kap. Överklagande och straffpåföljder
3 §. Brott mot tystnadsplikten.

Utskottet föreslår en ny 3 § om att den som bryter mot tystnadsplikten enligt 11 kap. 29 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. Då motsvarar bestämmelsen 11 kap. 3 § i den föreslagna lagen om handel med finansiella instrument.

19 kap. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
1 §. Ikraftträdande.

Utskottet föreslår en ändring i 6 mom. för att det ska stämma överens med 19 kap. 7 §. Anledningen till att tidsfristen på längst tre år för att tillämpa Finansinspektionens föreskrifter föreslås bli struken är 7 §, som förutsätter att finansministeriets förordning om när ett offentligt insiderregister ska börja användas utfärdas senast tre år efter att lagen trätt i kraft.

7 §. Övergångsbestämmelser gällande lagens 12 och 13 kap.

Utskottet föreslår i 1 mom. att "utan dröjsmål" ersätts med "vidta de åtgärder som behövs". Eftersom förhandlingarna om en förordning om marknadsmissbruk fortfarande pågår, är det ännu inte säkert om upprätthållandet av det offentliga insiderregistret kan anförtros Finansinspektionen på föreslaget sätt.

I 2 mom. föreslår utskottet en precisering av hänvisningarna.

8 §. Övergångsbestämmelser gällande lagens 14 kap.

Utskottet föreslår att kapitlet kompletteras med en ny 8 § om tillämpningtidpunkten för bestämmelserna om rapportering av transaktioner (14 kap. 7 § 5 mom.). De nya bestämmelserna om rapportering av transaktioner kan bl.a. tvinga till systemtekniska ändringar hos tillhandahållare av investeringstjänster och därför bör för dessa förberedelser anslås 6 månader, som kan betraktas som en skälig tidsfrist.

2. Lag om investeringstjänster

1 kap. 4 §. Tillämpning av lagen på kreditinstitut och fondbolag.

Utskottet föreslår att lagens tillämpningsområde preciseras genom tillägg av en hänvisning till 7 kap. 17—19 § i 1 och 2 mom. På detta sätt utvidgas räckvidden i likhet med den gällande lagen till alla inhemska företag som tillhandahåller investeringstjänster. Dessutom föreslår utskottet att tillämpningsområdet preciseras ytterligare genom en tillägg av en hänvisning till 13 kap. 6 § 3 och 4 mom. i paragrafens 1 mom.

Paragrafen föreslås också få ett nytt 3 mom. där det i enlighet med direktiv 2006/73/EG föreskrivs att bestämmelserna i 7 kap. 8 § 2 mom. om värdepappersföretags styrelsemedlemmar och verkställande direktör också ska tillämpas på styrelsemedlemmarna och verkställande direktören i de kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster.

Ändringarna innebär att 163 § 3 mom. i kreditinstitutslagen, dvs. lagförslag 14, behöver upphävas.

1 kap. 9 §. Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, utländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter och filialer.

Utskottet föreslår att ordet "utländska" ska utgå i 2 mom. Ändringen innebär att bestämmelsen bättre ligger i linje med artikel 32.2 andra stycket i direktivet om marknader för finansiella instrument.

3 kap. 5 §. Verksamhetstillstånd för europabolag.

Utskottet har gjort en språklig precisering i paragrafen. Den påverkar inte den svenska versionen.

14 kap. 3 §. Skadeståndsskyldighet för utländska värdepappersföretag och för chefen för en filial.

Utskottet har gjort en precisering i hänvisningen.

16 kap. 1 §. Skadeståndsskyldighet.

Hänvisningarna i 2 och 3 mom. har preciserats.

17 kap. 2 §. Övergångsbestämmelser.

I enlighet med lagförslaget kommer förvaring av finansiella instrument i regel att bli en tillståndspliktig investeringstjänst. I anknytning till detta anges det i 3 mom. att Finansinspektionen på tjänstens vägnar ska registrera verksamhetstillstånd att förvara finansiella instrument för de värdepappersföretag som när den nya bestämmelserna träder i kraft har rätt att som sidotjänster tillhandahålla förvarings- och förvaltningstjänster som gäller finansiella instrument. Utskottet föreslår att momentet ska kompletteras med en bestämmelse om att Finansinspektionen ska höra det berörda värdepappersföretaget före registreringen.

Vidare föreslår utskottet ett nytt 5 mom. Det innehåller övergångsperioder för dem som ska se till att insideranmälan enligt 7 kap. 18 § och insideregistret enligt 7 kap. 19 § stämmer överens med de nya bestämmelserna. Motsvarande ändring föreslås i övergångsbestämmelserna i lagförslag 3, 4 och 7.

Paragrafens 5 mom., som nu blir 6 mom., ska enligt utskottets förslag kompletteras så att det också gäller andra tillhandahållare av investeringstjänster än värdepappersföretag.

3. Lag om handel med finansiella instrument

2 kap. Börsverksamhet
17 §. Organisering av börsverksamhet.

I enlighet med vad som sägs i den allmänna motiveringen föreslår utskottet ett nytt 3 mom. där det anges att de allmänna förvaltningslagarna och straffrättsligt tjänsteansvar inte ska gälla börsens verksamhet.

Motsvarande ändring föreslås i 4 kap. 1 § i lagförslag 3 och 2 kap. 15 § i lagförslag 4.

21 §. Privata transaktioner.

Utskottet har strukit orden "i tillämpliga delar" i 3 mom. Syftet är att tydligare ange vilken verksamhet som leder till att en påföljdsavgift påförs.

26 §. Avslutande av handel.

I denna paragraf anges förutsättningarna för att en börs ska kunna avsluta handel med finansiella instrument. I enlighet med vad grundlagsutskottet förutsätter i sitt utlåtande föreslår ekonomiutskottet ett nytt 4 mom. med bestämmelser om rätten att hänskjuta beslut som börsen fattat om att handeln med finansiella instrument ska avslutas till Finansinspektionen. Innehållet diskuteras närmare i den allmänna motiveringen ovan.

28 §. Notering av värdepapper .

Utskottet har preciserat det bemyndigande att utfärda förordning som finansministeriet har enligt 1 mom. Vidare har bemyndigandet begränsats till vad som krävs enligt direktivet om börslistor.

Ett skrivfel i den finska versionen av 4 mom. har rättats till.

30 §. Rätt att verka som handelspart.

Paragrafen innehåller bestämmelser om godkännande och återkallande av godkännande som handelspart. I enlighet med vad grundlagsutskottet förutsätter i sitt utlåtande föreslår ekonomiutskottet ett nytt 6 mom. med bestämmelser om rätten att hänskjuta beslut som börsen fattat om att återkalla ett godkännande till Finansinspektionen. Innehållet diskuteras närmare i den allmänna motiveringen ovan.

Utskottet har vidare gjort en språkliga precisering i 1 mom.

31 §. Avbrytande av handel.

I denna paragraf föreskrivs det om börsens skyldighet att avbryta handeln med finansiella instrument och om förfarandet då detta sker. I enlighet med vad grundlagsutskottet förutsätter i sitt utlåtande föreslår ekonomiutskottet ett nytt 10 mom. med bestämmelser om rätten att hänskjuta beslut som börsen fattat om att avbryta handeln till Finansinspektionen. Innehållet diskuteras närmare i den allmänna motiveringen ovan.

42 §. Insideranmälan.

Utskottet har rättat en hänvisning i 2 mom. 2 punkten och ett skrivfel i 2 mom. 3 punkten. Rättelserna påverkar inte den svenska texten.

3 kap. Utländska börsers verksamhet i Finland
2 §. Tredjeländers börser.

Paragrafen innehåller bestämmelser om verksamheten i Finland för marknadsplatsoperatörer som motsvarar en finländsk börs och som auktoriserats i ett tredjeland. Grundlagsutskottet påpekade i sitt utlåtande att det inte tillräckligt tydligt framgår på vilka villkor finansministeriet kan bevilja en börs i ett tredjeland tillstånd som avses i paragrafen.

Ekonomiutskottet föreslår att reglerna för beviljande av verksamhetstillstånd preciseras genom ändring av 2 § och tillägg av nya 3—6 §.

Således föreslår utskottet att 2 § 1 mom. ändras och 2 mom. utgår. Paragrafens 1 mom. avses innehålla allmänna bestämmelser om tredjelandsbörser, medan 3—6 § ska innehålla bestämmelser om det tillstånd som verksamheten kräver. Det som ursprungligen ingick i 2 § 2 mom. föreslås nu ingå i den nya 6 §.

3 §. Ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser.

Den föreslagna nya 3 § avses innehålla bestämmelser om tillståndsansökan för tredjelandsbörser. Paragrafen motsvarar i tillämpliga delar bestämmelserna i 2 kap. 3 § om ansökan om verksamhetstillstånd för börser.

4 §. Beviljande av tillstånd till tredjelandsbörser.

I den nya 4 § föreslås bestämmelser om tillståndsvillkoren. Det är viktigt att behandlingen av ansökan innefattar kontroll av att den sökandes verksamhet är fackmässig, att verksamheten i den sökandes hemstat håller en tillräckligt hög nivå och att lagstiftningen i den staten uppfyller internationellt godkända krav.

5 §. Återkallelse av tillstånd och avbrytande av verksamhet.

Den föreslagna nya 5 § innehåller bestämmelser om återkallelse av tillstånd som en tredjelandsbörs beviljats och om avbrytande av börsens verksamhet.

6 §. Marknadsplatsoperatörer som driver handel i tredjeland som motsvarar en multilateral handelsplattform.

Den nya 6 § föreslås ange att samma bestämmelser som gäller tredjelandsbörser också ska gälla marknadsplatsoperatörer som driver sådan handel i tredjeland som motsvarar en multilateral handelsplattform.

4 kap. Multilaterala handelsplattformar
1 §. Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel.

Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 2 mom. Det hänvisar till 2 kap. 17 § 3 mom., vilket innebär att de allmänna förvaltningslagarna och straffrättsligt tjänsteansvar inte gäller verksamheten. Ändringsförslaget bygger på grundlagsutskottets utlåtande.

5 §. Rätt att verka som handelspart.

Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 5 mom. Tillägget hänger ihop med grundlagsutskottets utlåtande. Utskottet förutsätter där att de berörda ska har rätt att hänskjuta beslut om återkallelse av godkännande som handelspart till Finansinspektionen. Innehållet diskuteras närmare i den allmänna motiveringen ovan. Motsvarande bestämmelser i fråga om börser behandlas ovan i samband med det nya 6 mom. till 2 kap. 30 §.

Utskottet har också gjort en språklig precisering i 1 mom.

7 §. Avbrytande och avslutande av handel.

Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 6 mom. Tillägget hänger ihop med grundlagsutskottets utlåtande. Utskottet förutsätter där att de berörda ska har rätt att hänskjuta beslut om avbrytande och avslutande av handel till Finansinspektionen. Innehållet diskuteras närmare i den allmänna motiveringen ovan. Motsvarande bestämmelser i fråga om börser behandlas ovan i samband med det nya 4 mom. till 2 kap. 26 § och det nya 10 mom. till 2 kap. 31 §.

7 kap. Informationsskyldighet för tillhandahållare av investeringstjänster
2 §. Information om aktieköp som tillhandahållare av investeringstjänster är skyldiga att offentliggöra.

Utskottet har rättat till den språkliga utformningen av 2 mom. 4 punkten.

9 kap. Överklagande
1 §. Överklagande av finansministeriets beslut.

Utskottet har rättat till laghänvisningen.

2 §. Överklagande av Finansinspektionens beslut.

Till följd av de ändringar som grundlagsutskottets utlåtande föranleder i 2 kap. 26, 30 och 31 § och i 4 kap. 5 och 7 § behöver 2 mom. preciseras. Där föreskrivs det om rätten att överklaga beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av lagen. Konsekvensen kräver att också hänvisningar till de nämnda paragraferna skrivs in i momentet.

Ekonomiutskottet konstaterar att bestämmelsen främst är av informativ natur, eftersom Finansinspektionens beslut alltid får överklagas med stöd av 73 § i lagförslag 7.

10 kap. Administrativa påföljder
1 §. Ordningsavgift.

Utskottet har gjort tekniska ändringar i 2 mom. i syfte att göra bestämmelsen klarare.

12 kap. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
2 §. Övergångsbestämmelser.

Utskottet föreslår ett nytt 4 mom. Det innehåller övergångsperioder i fråga om insideranmälan enligt 2 kap. 42 § och insideregistret enligt 2 kap. 43 §. Motsvarande ändring föreslås i övergångsbestämmelserna i lagförslag 2, 4 och 7.

Sådana aktier som avses i paragrafen är föremål för handel i Finland i relativt begränsad utsträckning, vilket innebär att det sannolikt inte tar särskilt länge att ge in anmälningarna och uppdatera registret. Den som ansvarar för den berörda förteckningen eller det berörda registret kan så fort lagen stadfästs be de anmälningsskyldiga att granska sina egna uppgifter och att vid behov ge in en ny insideranmälan till den ansvarige.

4. Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

2 kap. En värdepapperscentrals verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet
6 §. Verksamhetstillstånd för europabolag.

Utskottet har gjort en språkliga precisering i den finska paragrafen som inte berör den svenska versionen.

15 §. Organisering av en värdepapperscentrals verksamhet.

Utskottet föreslår med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande ett nytt 3 mom. där det anges att de allmänna förvaltningslagarna och straffrättsligt tjänsteansvar inte ska gälla värdepapperscentralens verksamhet.

Ändringen motsvarar det som föreslås i fråga om börser i 2 kap. 17 § i lagförslag 3.

16 §. En värdepapperscentrals uppgifter.

Paragrafens 2 mom. innehåller bestämmelser om värdepapperscentralens rätt att samla in uppgifter. Utskottet föreslår att momentet ändras så att det också hänvisar till de paragrafer som gäller värdepappersföretags, börsers och värdepapperscentralers insiderregister. På detta sätt blir det möjligt att utnyttja de uppgifter om ägande som ingår i värdeandelssystemet också i driften av dessa aktörers insiderregister. Dessutom föreslår utskottet att ordet "offentliga" ska strykas i momentet. Därmed kan värdepapperscentralen samla in uppgifter också i det företagsspecifika insiderregister som avses i 13 kap. i lagförslag 1.

25 §. Privata transaktioner.

Utskottet föreslår en ändring i 3 mom. för att tydligare ange grunderna för påförande av påföljdsavgift, vilka det finns bestämmelser om i lagförslagets 8 kap. 9 §. Ändringen motsvarar det som föreslås i 2 kap. 21 § i lagförslag 3.

27 §. Insideranmälan.

Utskottet har också gjort en språklig precisering på finska i 2 mom.

3 kap. Clearingorganisationers verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet
1 §. Clearingorganisationers verksamhetstillstånd och tillämpning av bestämmelserna om värdepapperscentraler på clearingorganisationer.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om clearingorganisationers verksamhetstillstånd och om de bestämmelser om värdepapperscentraler som också tillämpas på clearingorganisationer. Utskottet föreslår att 2 mom. ändras och att ett nytt 3 mom. läggs till i paragrafen.

Hänvisningen i 2 mom. kompletteras enligt utskottets förslag med en hänvisning till 2 kap. 20 §. Ändringen ligger i linje med 3 kap. 4 § 14 punkten. Dessutom föreslås tillägg av en hänvisning till 2 kap. 15 § 3 mom., som enligt utskottets förslag ska ändras. De allmänna förvaltningslagarna och straffrättsligt tjänsteansvar ska inte heller gälla clearingorganisationer.

Det nya 3 mom. föreslås ange Finansinspektionens rätt att utfärda närmare föreskrifter. Bestämmelserna motsvarar i detta avseende bestämmelserna om värdepapperscentraler i 2 kap. 30 §.

5 kap. Clearingmedlemmar
8 §. Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter.

Bemyndigandet i 1 mom. har ändrats så att Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter. Enligt propositionen rörde det sig om en skyldighet. Detta motsvarar bemyndigandet i 2 kap. 30 §.

6 kap. Värdeandelssystemet
6 §. Återkallelse av rätt att verka som kontoförvaltare.

Utskottet har preciserat ordalydelsen i 2 mom. 1 punkten. Preciseringen påverkar inte den svenska texten.

7 kap. Överföring av värdepapper och finansiella instrument till värdeandelssystemet
1 §. Aktier, andelar och placeringsfondandelar.

Utskottet har preciserat bestämmelsen i 2 mom.

8 kap. Särskilda bestämmelser
3 §. Informationsskyldighet.

Olika bankgrupper och finansiella konglomerat bör behandlas jämlikt. I syfte att säkerställa detta föreslår utskottet att 3 § 2 mom. kompletteras så att de i momentet avsedda aktörerna trots sekretessbestämmelserna har rätt att lämna uppgifter som avses i 3 § 1 mom. dels till företag inom samma koncern, dels till företag som hör till samma finansiella företagsgrupp eller samma finans- och försäkringskonglomerat. Utskottet föreslår också en komplettering om att uppgifter får lämnas ut också för finans- och försäkringskonglomerats riskhantering. Ändringarna motsvarar 142 § 1 mom. i kreditinstitutslagen och 12 kap 2 § 2 mom. i lagförslag 2.

4 §. Kundkontroll.

Utskottet har preciserat 1 mom. på finska.

9 §. Påföljdsavgift.

Paragrafen räknar upp de bestämmelser i lagförslaget för vars försummelse eller överträdelse det påförs en påföljdsavgift i enlighet med 40 § i lagen om Finansinspektionen. Till följd av de ändringar som föreslås i fråga om clearingsorganisationer i 3 kap. 1 § föreslår utskottet att tillämpningsområdet för 9 § 1 mom. ändras på motsvarande sätt.

14 §. Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter.

Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att meddela närmare föreskrifter. Utskottet föreslår att 2 punkten utgår, eftersom också 3 och 9 § i lagförslag 5 innehåller bestämmelser om tillförlitlig intern bokföring.

16 §. Övergångsbestämmelser.

Utskottet föreslår ett nytt 4 mom. Det innehåller övergångsperioder i fråga om insideranmälan enligt 2 kap. 27 § och insiderregistret enligt 2 kap. 28 §. Tillägg av motsvarande övergångsbestämmelse föreslås i 17 kap. 2 § i lagförslag 2, 12 kap. 2 § i lagförslag 3 och ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen i lagförslag 7.

6. Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton

Ingressen.

Utskottet föreslår att den föreslagna ändringen i 6 § utgår på finska i enlighet med motiveringen nedan. På svenska behöver ändringen kvarstå till följd av en terminologisk ändring som nämns i propositionen.

5 a §.

I enlighet med den gällande lagen föreslås det att utländska clearingsorganisationer inte ska omfattas av regleringen. Den föreslagna ändringen motsvarar riktlinjerna i propositionen. Enligt dem är det inte meningen att utvidga möjligheten till förvaltarregistrering. Utskottet har ändrat 4 mom. genom att ersätta ordet "samarbetsorgan" med "värdepapperscentral".

6 §.

En ändring av paragrafen har föreslagits. Den går ut på att man stryker bestämmelserna om att hela värdeandelskontot är föremål för registrering av pantsättning, utmätning och säkerhetsåtgärder. Enligt inkommen utredning medger Värdepapperscentralens system inte möjligheten att låta registreringen enbart gälla en del av värdeandelarna på kontot. Därför föreslår utskottet att den gällande paragrafen inte ändras i enlighet med propositionen.

26 §.

Utskottet har preciserat ordalydelsen i 2 mom.

27 §.

Utskottet har preciserat ordalydelsen i paragrafen.

31 a §.

Paragrafen gäller kontoförvaltarens skadeståndsskyldighet. Ekonomiutskottet preciserar paragrafmotiven i fråga om ombud. Om en kontoförvaltar anlitar ombud för uppgifter enligt denna lag ska ombudens verksamhet anses vara förvaltarverksamhet och då svarar kontoförvaltaren också för den skada sådan verksamhet eventuellt ger upphov till. Samtidigt kommer ombud som kontoförvaltare anlitar i fortsättningen inte att ha något särskilt skadeståndsansvar på grundval av lagen om värdeandelkonton, utan deras ställning kommer att bestämmas utifrån de allmänna reglerna om ombud.

7. om ändring av lagen om Finansinspektionen

16 a §. Insideranmälan.

Paragrafen föreskriver om skyldigheten att göra insideranmälan.

Utskottet föreslår att 1 mom. ändras så att enmånadsfristen för att göra anmälan börjar när personen i fråga tillträtt uppdraget. Efter ändringen motsvarar bestämmelsen skyldigheten i 13 kap. 2 § i lagförslag 1 för emittenter att göra anmälan om sina insider.

Utskottet föreslår en ändring i 5 mom. för att det i likhet med gällande lag ska vara tillämpligt på förvärv och avyttringar gällande aktier och finansiella förvärv endast i det fall att förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro.

38 §. Ordningsavgift.

I 2 mom. ingår regler för vad som ska beaktas när ordningsavgift påförs. Av kravet på exakthet och proportionalitet för straffbestämmelser följer att alla faktorer som påverkar ordningsavgiftens belopp måste anges tydligt. Utskottet föreslår därför att ordet "åtminstone" stryks.

39 §. Offentlig varning.

Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande tagit fasta på det föreslagna 2 mom. (s. 6) och anser att regleringen inte uppfyller kraven på exakthet och noggrann avgränsning som ställs på administrativa påföljdsavgifter. Utifrån grundlagsutskottets utlåtande föreslår ekonomiutskottet strykning av den sista meningen i momentet, som tillåter att påföljdsavgift påförs om en gärning eller försummelse enligt 1 mom. är särskilt klandervärd.

41 §. Påförande av påföljdsavgift.

Utskottet föreslår en precisering av 2 mom. som är analog med preciseringen i 38 §.

43 a §. Verkställighet och återbetalning av ordningsavgift och påföljdsavgift.

Utskottet har kompletterat 2 mom. med möjligheten att även återbetala en redan betald ordningsavgift. Ordningsavgift kan påföras exempelvis för försummelse av flaggningsskyldighet och gärningen kan vara straffbar enligt 51 § i strafflagen.

Rubriken för 5 kap.

Utskottet har ändrat rubriken utifrån gällande lag.

54 §. Tillsyn över tredjeländers tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer samt samarbete med tredjeländers tillsynsmyndigheter .

Utskottet har rättat till en lapsus i 1 mom.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen.

Utskottet föreslår att tre nya moment läggs till bestämmelsen.

I det nya 2 mom. föreskrivs om en övergångsperiod på en månad för insideranmälan.

I det nya 3 mom. föreskrivs om en övergångstid på två månader för ajourföring av den förteckning som avses i 16 § 6 mom.

Med utgångspunkt i den lindrigaste lagens princip föreskrivs i det nya 4 mom. att på gärningar och försummelser från tiden före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

9. Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

12 §. Delgivning av ansökan vid förbudsförfarande.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral finns inte längre. Den har ersatts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (669/2008). Utskottet har korrigerat namnet i 1 mom.

11. Lag om ändring av aktiebolagslagen

Ingressen.

Utskottet föreslår att ett nytt 3 mom. fogas till 6 kap. 7 §.

6 kap. 7 §. Överföring av uppgifter.

Utskottet föreslår att paragrafen får ett nytt 3 mom. som tydliggör när värdepappersmarknadslagen och när aktiebolagslagen blir tillämplig. Ändringen hänger samman med de föreslagna ändringarna i 11 kap. 14 § i lagförslag 1 som även refererats i de allmänna motiven till betänkandet.

14. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

Ingressen.

Utskottet föreslår med hänvisning till 1 kap. 4 § i lagförslag 2 att 164 § 3 mom. upphävs.

20 §. Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta emot återbetalbara medel.

Utskottet har i den finska texten bytt ut "arvopaperien" mot "varojen" i rubriken för att den ska motsvara den gällande lagen. Ändringen påverkar inte den svenska rubriken.

19. Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut

13 a §. Tillförlitligheten hos betydande ägare samt grundare i ett betalningsinstitut.

Utskottet har korrigerat en lapsus i 3 mom.

20. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Ingressen.

Ingressen har kompletterats med en ändring av 128 b §.

6 §.

Utskottet har förtydligat hänvisningarna i 5 mom.

100 §.

Utskottet har förtydligat hänvisningen i 2 mom. 2 punkten i den finska texten.

128 b §.

Utskottet föreslår en ändring i 1 mom. för att det ska stämma överens med artikel 91.3 i direktivet om fondföretag.

Ikraftträdandebestämmelsen.

Utskottet förestår i ikraftträdandebestämmelsen en motsvarande övergångsbestämmelse för insideranmälan och insiderregister som i lagförslag 2—4 och 7.

21. Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder

2 §.

Utskottet har förtydligat bestämmelsen i 2 mom.

27. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

Med hänvisning till skälen i de allmänna motiven föreslår utskottet att lagförslaget förkastas.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 5, 8, 10, 12, 13, 15—18, 22—26 och 28—35 utan ändringar,

godkänner lagförslag 1—4, 6, 7, 9, 11, 14 och 19—21 med ändringar (Utskottets ändringsförslag) och

förkastar lagförslag 27.

Utskottets ändringsförslag

1.

Värdepappersmarknadslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

DEL I

ALLMÄNT

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1—4 §

(Som i RP)

5 §

Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag används följande benämningar på Europeiska unionens rättsakter:

1) öppenhetsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG,

2) prospektdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG,

3) marknadsmissbruksdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk),

4) direktivet om uppköpserbjudanden Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG om uppköpserbjudanden,

5) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG,

6) kommissionens prospektförordning kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser,

7) förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet,

8) kommissionens återköpsförordning kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument.

6 §

(Som i RP)

2 kap.

Definitioner

1—7 §

(Som i RP)

8 §

Målbolag

Med målbolag avses i 9 kap. emittenter enligt öppenhetsdirektivet och i 11 kap. emittenter av värdepapper som är föremål för offentliga uppköpserbjudanden enligt 1 § i det kapitlet.

9—14 §

(Som i RP)

DEL II

PROSPEKT

3 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1—5 §

(Som i RP)

6 §

Hemstat för värdepappersemission

Hemstaten för en värdepappersemission är Finland när emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och det är fråga om aktierelaterade värdepapper eller andra värdepapper än de som avses i 3 mom.

Hemstaten för en värdepappersemission är Finland också när emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och aktierelaterade värdepapper eller andra värdepapper än de som avses i 3 mom. erbjuds till allmänheten eller det görs en ansökan om att värdepapperen när de tas upp till handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet först tas upp till handel i Finland. Om någon annan än emittenten har beslutat om erbjudandet eller ansökan kan emittenten senare som hemstat för emissionen välja någon annan EES-stat.

(3 mom. som i RP)

4 kap.

Offentliggörande av prospekt samt prospektets innehåll

1 §

Skyldighet att offentliggöra prospekt

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2—4 mom. som i RP)

2 §

(Som i RP)

3 §

Undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt då värdepapper erbjuds till allmänheten

Prospekt behöver inte offentliggöras om värdepapper erbjuds

(1 och 2 punkten som i RP)

(3 och 4 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(5 punkten som i RP)

(2 mom. som i RP)

Prospekt behöver inte heller offentliggöras om

(1 punkten som i RP)

2) de aktier som erbjuds tilldelas emittentens aktieägare i stället för utdelning i pengar, i form av aktier av samma slag som de aktier, som avkastade vinstutdelningen, förutsatt att anbudsbudgivaren offentliggör ett dokument med information om hur många aktier erbjudandet avser och av vilket slag de är samt om grunderna och villkoren för erbjudandet, eller

(3 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(4 mom. som i RP)

4 §

(Som i RP)

5 §

Av Finansinspektionen beviljat tillstånd att avvika från skyldigheten att offentliggöra prospekt

(1 mom. som i RP)

Finansinspektionen kan dessutom på ansökan delvis eller helt bevilja undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt om en ansökan om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad avser värdepapper som redan är föremål för handel på en annan reglerad marknad, förutsatt att

(1 punkten som i RP)

2) över värdepapperen har offentliggjorts ett prospekt som avses i denna lag och i kommissionens prospektförordning eller det över värdepapperen innan denna lag trätt i kraft, har offentliggjorts ett börsprospekt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper eller ett emissionsprospekt som upprättats enligt de krav som gäller för ett sådant börsprospekt,

(3 och 4 punkten som i RP)

(3 mom. som i RP)

6—9 §

(Som i RP)

10 §

Grundprospekt

(1—3 mom. som i RP)

De slutgiltiga villkoren för ett värdepapperserbjudande ska, om de inte framgår av grundprospektet eller av en komplettering av grundprospektet, tillställas Finansinspektionen, den mottagande EES-statens behöriga myndighet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samtidigt som de offentliggörs i enlighet med 2 mom.

11 §

Hänvisningar till tidigare dokument

I ett prospekt kan information lämnas också genom hänvisas till ett tidigare offentliggjort dokument eller till ett dokument som offentliggörs samtidigt som prospektet, förutsatt att Finansinspektionen tidigare har godkänt dokumentet eller att dokumentet har sänts till Finansinspektionen i samband med ansökan om godkännande av detta eller i samband med offentliggörande enligt 10 kap.

(2 mom. som i RP)

12 §

Språket i prospekt

(1 mom. som i RP)

Om värdepapper erbjuds till allmänheten eller om det görs en ansökan om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad endast i någon annan EES-stat än Finland, ska prospektet avfattas på ett språk som godkänns av den mottagande EES-statens behöriga myndighet eller allmänt används på den internationella finansmarknaden. En sammanfattning av prospektet ska på yrkande av den mottagande EES-statens behöriga myndighet översättas till ett eller flera officiella språk. När prospektet överlämnas till Finansinspektionen för godkännande ska det likväl vara avfattat på något språk som allmänt används på den internationella finansmarknaden eller på något annat språk som godkänns av Finansinspektionen.

(3—5 mom. som i RP)

13 §

(Som i RP)

14 §

Rättelse och komplettering av prospekt

Om ett prospekt är behäftat med fel eller brister eller innehåller väsentlig ny information som uppdagas efter att prospektet godkänts men innan erbjudandets giltighetstid löper ut eller innan värdepapperet har tagits upp till handel på en reglerad marknad och om felet eller bristen eller informationen kan ha väsentlig betydelse för investerarna, ska (utesl.) allmänheten informeras utan onödigt dröjsmål genom att rättelse eller komplettering av prospektet offentliggörs på samma sätt som prospektet.

(2 och 3 mom. som i RP)

15—17 §

(Som i RP)

5 kap.

Finansinspektionens behörighet och förfarandet vid godkännande av prospekt

1 §

Finansinspektionens behörighet att ta fram prospekt för godkännande

Finansinspektionen är behörig behandla en ansökan om godkännande av ett prospekt om

(1 punkten som i RP)

(2 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(3 punkten som i RP)

(2 och 3 mom. som i RP)

Ett prospekt ska godkännas om det uppfyller de villkor som föreskrivs i 3—5 kap.

2 §

Prospekt som godkänts i en annan EES-stat

Prospekt som godkänts i en annan EES-stat och dess kompletteringar är giltiga i Finland och ska göras tillgängliga för allmänheten här, om någon annan stat än Finland är hemstat för emissionen, värdepapperen erbjuds till allmänheten eller ansöks bli upptagna till handel på en reglerad marknad i Finland och den andra statens behöriga myndighet har tillställt Finansinspektionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten kopior av prospektet och den kompletterande informationen samt ett intyg över att de är upprättade i enlighet med prospektdirektivet.

(2 mom. som i RP)

3—8 §

(Som i RP)

9 §

Finansinspektionens skyldighet att offentliggöra prospekt på sina webbsidor

(1 mom. som i RP)

Finansinspektionen ska se till att de godkända prospekt och kompletteringar som en myndighet i någon annan EES-stat under de senaste tolv månaderna anmält till Finansinspektionen i enlighet med 2 § 1 mom. finns tillgängliga på dess webbplats. Där ska också finnas länkar till de prospekt och kompletteringar som har offentliggjorts på webbplatsen för den berörda EES-statens behöriga myndighet, emittentens webbplats eller den reglerade marknadens webbplats. (Nytt)

10 §

(Som i RP)

11 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet kan närmare föreskrifter utfärdas om

(1 och 2 punkten som i RP)

(3 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(4 punkten som i RP)

DEL III

INFORMATIONSSKYLDIGHET

6 kap.

Fortlöpande informationsskyldighet

1 §

Tillämpningsområde

(1 mom. som i RP)

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas, med undantag för 9 §, på emittenter

(1 och 2 punkten som i RP)

3) som har ansökt om att värdepapper den emitterat ska tas upp till handel på en börs eller reglerad marknad i enlighet med 1 eller 2 punkten.

2—9 §

(Som i RP)

7 kap.

Regelbunden informationsskyldighet

Allmänna bestämmelser

1—4 §

(Som i RP)

Bokslut och verksamhetsberättelse

5—9 §

(Som i RP)

Delårsrapport

10—13 §

(Som i RP)

Ledningens delårsredogörelse

14 och 15 §

(Som i RP)

Övriga bestämmelser

16 och 17 §

(Som i RP)

18 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter och bevilja undantag

(1 och 2 mom. som i RP)

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten när den beviljar emittenter vars hemstat är ett tredjeland undantag enligt 2 mom.

8 kap.

Annan informationsskyldighet

8 §

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i 2, 3 och 7 § i detta kapitel ska tillämpas på emittenter som

(1 och 2 punkten som i RP)

3) som har ansökt om att värdepapper de emitterat ska tas upp till handel på en börs eller reglerad marknad i enlighet med 1 eller 2 punkten.

(2 och 3 mom. som i RP)

2—9 §

(Som i RP)

9 kap.

Anmälan om betydande ägar- och röstandelar

1 §

Tillämpningsområde

(1 mom som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på börsbolag som är målbolag och på deras aktieägare samt på på personer som jämställs med aktieägare. Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas också på övriga emittenter som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och vars hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är Finland enligt 7 kap 2 § 2 mom.samt på deras aktieägare och på personer som jämställs med aktieägare. (Nytt)

.

2 §

(Som i RP)

3 §

Målbolag

Med målbolag avses i detta kapitel börsbolag och andra emittenter enligt 1 § 2 mom. vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad samt vilkas ägar- och övriga röstandelar ska anmälas och offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

4—9 §

(Som i RP)

10 §

Målbolags anmälningsskyldighet

(1 mom. som i RP)

Målbolaget är inte skyldigt att offentliggöra informationen om aktieägaren inte är anmälningsskyldig (utesl.).

Målbolaget ska utan obefogat dröjsmål enligt 5—7 § offentliggöra flaggningsanmälans information om förändringar i målbolagets egna ägar- eller röstandelar.

11 §

Språket i flaggningsanmälningar och offentliggörande

(1 mom. som i RP)

När ett målbolag offentliggör en flaggningsanmälan ska det tillämpa 10 kap. 4 § i fråga om språket.

12 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om

(1—3 punkten som i RP)

4) sammanräkning av den anmälningsskyldiges ägar- och röstandelar med moderbolagets ägar- och röstandelar när den anmälningsskyldige är

a) en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder,

b) ett fondbolag som har fått tillstånd i en annan EES-stat eller ett tredjeland eller en placeringsfond som förvaltas av ett sådant bolag,

c) ett annat fondföretag,

d) en tillhandahållare av investeringstjänster som i egenskap av kapitalförvaltare förvaltar sådana ägar- och röstandelar.

13 §

Finansinspektionens rätt att bevilja undantag

(1 och 2 mom. som i RP)

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten när det beviljar undantag enligt 1 mom. (Nytt)

10 kap.

Offentliggörande och tillgänglighållande av obligatorisk information

1—4 §

(Som i RP)

5 §

Tillgänglighållande av obligatorisk information på webbsidor

En emittent ska hålla obligatorisk information som avses i 6—9 och 11 kap. samt information om emittentens val av hemstat i 7 kap. 3 § 3 mom. tillgänglig för allmänheten på sina webbsidor i minst fem år.

6—9 §

(Som i RP)

DEL IV

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH SKYLDIGHET ATT LÄMNA ERBJUDANDEN

11 kap.

Offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden

Tillämpningsområde

1 §

(Som i RP)

2 §

Tillämpning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vad som föreskrivs i 5 och 6 §, 10 § 2 mom., 11 § 3 mom., 13, 14, 19—22, 26 och 28 § ska tillämpas på målbolaget och på bolagets aktieägare också då målbolaget har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och de aktier eller värdepapper som berättigar till aktier som målbolaget emitterat är föremål för handel på en reglerad marknad i någon annan EES-stat än Finland.

3 och 4 §

(Som i RP)

Definitioner

5 §

(Som i RP)

6 §

Personer som jämställs med aktieägare

Vad som i detta kapitel föreskrivs om aktieägare ska tillämpas också på personer som inte äger aktier men vilkas röstandel beräknad enligt 20 § 1 och 2 mom. överskrider den gräns för skyldigheten att lämna erbjudande som nämns i 19 §.

Allmänna principer

7 och 8 §

(Som i RP)

Erbjudandeprocess

9 §

Offentliggörande av och information om uppköpserbjudanden

(1 och 2 mom. som i RP)

(3 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(4 och 5 mom. som i RP)

10 §

(Som i RP)

11 §

Erbjudandehandling

(1—3 mom. som i RP)

(4 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(5 mom. som i RP)

12 och 13 §

(Som i RP)

14 §

Ärenden som ska avgöras av målbolagets bolagsstämma

Om målbolagets styrelse efter att ha fått kännedom om ett offentliggjort uppköpserbjudande avser att utöva sitt emissionsbemyndigande enligt 9 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen eller beslutar om åtgärder och arrangemang i enlighet med sin allmänna behörighet enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i den lagen och om detta förhindrar eller kan förhindra eller avsevärt försvåra genomförandet av uppköpserbjudandet eller av väsentliga villkor i erbjudandet, ska styrelsen föra ärendet till bolagsstämman för avgörande i enlighet med 6 kap. 7 § 2 mom. i aktiebolagslagen. Ärendet behöver dock inte föras till stämman för avgörande, om förfarandet följer de allmänna principerna i 1 kap. i aktiebolagslagen och artikel 3 i direktivet om uppköpserbjudanden och styrelsen utan dröjsmål offentliggör orsaken till att ärendet inte förs till bolagsstämman.

15—18 §

(Som i RP)

Skyldighet att lämna erbjudande

19—22 §

(Som i RP)

Prissättning av erbjudande

23—25 §

(Som i RP)

Beviljande av undantag

26 §

(Som i RP)

Särskilda bestämmelser

27 §

(Som i RP)

28 §

Rekommendation om förfaranden vid uppköpserbjudanden

Börsbolag ska direkt eller indirekt höra till ett oberoende organ som representerar stora delar av näringslivet och är etablerat i Finland och som i syfte att främja god värdepappersmarknadssed rekommenderar hur ett målbolags ledning ska agera vid uppköpserbjudanden och om avtalsbaserade strukturer för att upprätthålla kontrollen, eller i syfte att styra bolagsrättsliga förfaranden som ska tillämpas i samband med företagsköp. Organet kan också ge yttranden om dessa frågor.

Det organ som avses ovan i 1 mom. eller ett jämförbart organ kan i syfte att främja god värdepappersmarknadssed också ge andra rekommendationer och yttranden än sådana som avses i 1 mom. och som gäller tillämpningsområdet för denna lag och därmed sammanhängande bolagsrättsliga frågor. Alla som är verksamma på värdepappersmarknaden har rätt att be organet om yttranden.

(3 och 4 mom. som i RP)

29 §

(Som i RP)

30 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om innehållet i och offentliggörandet av erbjudandehandlingar samt om undantag i fråga om innehållet utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid erkännande av erbjudandehandlingar som godkänds av en EES-stats behöriga myndighet och om översättning av sådana erbjudandehandlingar till finska eller svenska samt om ytterligare information som ska framgå av erbjudandehandlingar utfärdas genom förordning av finansministeriet.

31 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

DEL V

MARKNADSMISSBRUK

12 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

(Som i RP)

2 §

Insiderinformation

(1 och 2 mom. som i RP)

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska tillämpas också på finansiella instrument vars värde bestäms på basis av sådana finansiella instrument som avses i 1 och 2 mom.

3 §

Insider

(1 och 2 mom. som i RP)

Vad som i föreskrivs 1 mom. ska tillämpas också på insiders hos emittenter som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland, om emittenternas aktier är föremål för handel på en reglerad marknad i Finland.

4 §

(Som i RP)

13 kap.

Offentligt insiderregister och företagsspecifikt insiderregister

1 §

(Som i RP)

Offentligt insiderregister

2 §

Anmälningsskyldighet till Finansinspektionen

(1 och 3 mom. som i RP)

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på en emittent som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland, om emittentens aktier är föremål för handel på en reglerad marknad i Finland.

(5 mom. som i RP)

3—5 §

(Som i RP)

Företagsspecifikt insiderregister

6 §

Företagsspecifikt insiderregister

En emittent av finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland ska föra ett register över personer som hör till emittentens organ och är anställda hos emittenten, över dem som på grund av sin ställning eller sina uppgifter regelbundet har tillgång till insiderinformation samt över andra personer som enligt något annat avtal arbetar för emittenten och regelbundet har tillgång till insiderinformation (permanent företagsspecifikt insiderregister).

(2—6 mom. som i RP)

7—9 §

(Som i RP)

14 kap.

Bestämmelser om marknadsmissbruk

1 §

(Som i RP)

2 §

Utnyttjande och röjande av insiderinformation

(1—4 mom. som i RP)

Vad som föreskrivs i denna paragraf ska tilllämpas på finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland och på finansiella instrument vars värde bestäms på basis av de finansiella instrumenten i fråga, oberoende av om det görs transaktioner med dessa finansiella instrument i Finland.

(6—9 mom. som i RP)

3 §

Marknadsmanipulation

(1—3 mom. som i RP)

Denna paragraf ska tillämpas på finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland och på finansiella instrument som avses i 3 mom., oberoende av om det görs transaktioner med dessa finansiella instrument i Finland.

(5 mom. som i RP)

4 §

(Som i RP)

5 §

Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk

Om en finländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller en i Finland etablerad filial till en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster har skäl att misstänka att en affärstransaktion som avser finansiella instrument kan vara förenad med utnyttjande av insiderinformation eller marknadsmanipulation som strider mot denna lag eller mot 51 kap. i strafflagen (39/1889), ska tillhandahållaren utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen. Om en anställd hos den som tillhandahåller investeringstjänster har skäl att misstänka att en affärstransaktion som avser finansiella instrument kan vara förenad med utnyttjande av insiderinformation eller marknadsmanipulation som strider mot denna lag eller mot 51 kap. i strafflagen, ska den anställda utan dröjsmål underrätta tillhandahållaren av investeringstjänster.

(2 och 3 mom. som i RP)

6 §

Analyser av finansiella instrument samt investeringsrekommendationer

En finländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller en i Finland etablerad filial till en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster som utarbetar eller sprider analyser av finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multinationell handelsplattform i Finland eller av deras emittenter, eller som utarbetar eller sprider andra investeringsrekommendationer för investerare eller för allmänheten, ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen presenteras på ett lämpligt sätt. Tillhandahållaren av investeringstjänster ska uppge sina eventuella intressen samt eventuella intressekonflikter i fråga om de finansiella instrument som informationen gäller.

(2 och 3 mom. som i RP)

7 och 8 §

(Som i RP)

DEL VI

PÅFÖLJDER, ÖVERKLAGANDE OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

15 kap.

Administrativa påföljder

1 §

Ordningsavgift

Ordningsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen:

(1 och 2 punkten som i RP)

3) denna lags 9 kap. 5 (utesl.) och 9—11 § om skyldighet att göra anmälan om betydande ägar- och röstandelar,

(4 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(5 punkten som i RP)

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också sådana närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller bestämmelser enligt 1—5 punkten i det momentet bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen.

2 och 3 §

(Som i RP)

16 kap.

Skadestånd

1—5 §

(Som i RP)

17 kap.

Tillsynsbefogenheter

1—3 §

(Som i RP)

18 kap.

Överklagande och straffpåföljder

1 och 2 §

(Som i RP)

3 § (Ny)

Brott mot tystnadsplikten

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 11 kap. 29 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

19 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1 §

Ikraftträdande

(1—5 mom. som i RP)

Föreskrifter som Finansinspektionen utfärdat med stöd av 5 kap. 15 § i den lag som upphävs kan dock tillämpas till den tidpunkt som bestäms genom finansministeriets förordning (utesl.).

(7 mom. som i RP)

2—6 §

(Som i RP)

7 §

Övergångsbestämmelser gällande lagens 12 och 13 kap.

Finansinspektionen ska (utesl.) vidta de åtgärder som behövs för att inrätta ett offentligt insiderregister som avses i 13 kap. 5 § samt inrätta och börja använda det vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av finansministeriet. Finansministeriets förordning ska utfärdas senast tre år efter att lagen trätt i kraft.

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

8 § (Ny)

Övergångsbestämmelser som gäller 14 kap.

Bestämmelserna om rapportering av transaktioner i 14 kap. 7 § 5 mom. ska börja tillämpas inom sex månader från lagens ikraftträdande.

_______________

2.

Lag

om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH RÄTTEN ATT TILLHANDAHÅLLA INVESTERINGSTJÄNSTER

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1—3 §

(Som i RP)

4 §

Tillämpning av lagen på kreditinstitut och fondbolag

På kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster enligt kreditinstitutslagen (121/2007) ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 7 kap. 4—6 §, 7 § 1—3, 5 och 6 mom., 8—11 och 17—19 §, 9—11 kap., 13 kap. 6 § 3 och 4 mom. och 15 kap. i denna lag föreskrivs om värdepappersföretag.

På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 7 kap. 4—6, 8—11 och 17—19 § samt 9—11 och 15 kap. i denna lag föreskrivs om värdepappersföretag.

Bestämmelserna i 7 kap. 8 § 2 mom. om värdepappersföretags styrelsemedlemmar och verkställande direktör ska på motsvarande sätt gälla styrelsemedlemmarna och verkställande direktören i de kreditinstitut och fondbolag som avses i denna paragraf. (Nytt)

(4 mom. som 3 mom. i RP)

5—8 §

(Som i RP)

9 §

Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, utländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter och filialer

(1 mom. som i RP)

Vad som i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags filialer ska tillämpas på utländska EES-värdepappersföretags (utesl.) anknutna ombud som är etablerade i Finland.

10—20 §

(Som i RP)

2 kap.

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster

1—4 §

(Som i RP)

3 kap.

Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet

1—4 §

(Som i RP)

5 §

Verksamhetstillstånd för europabolag

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

6—9 §

(Som i RP)

4 kap.

Utländska EES-värdepappersföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland

1—3 §

(Som i RP)

5 kap.

Etablering av en filial för ett värdepappersföretag i tredjeländer och tillhandahållande av tjänster i Finland

1—5 §

(Som i RP)

DEL II

VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH ORGANISERING AV VERKSAMHETEN

6 kap.

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

1—4 §

(Som i RP)

7 kap.

Organisering av värdepappersföretags verksamhet

1—23 §

(Som i RP)

8 kap.

Bokslut och revision

1—4 §

(Som i RP)

9 kap.

Förvaring och annan hantering av kundmedel

1—9 §

(Som i RP)

DEL III

FÖRFARANDEN OCH ERSÄTTNINGSFONDEN

10 kap.

Förfaranden i kundförhållanden

1—15 §

(Som i RP)

11 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

1—25 §

(Som i RP)

IV OSA

DEL IV

SEKRETESS, SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SAMT PÅFÖLJDER

1—4 §

(Som i RP)

13 kap.

Filialetablering och tillhandahållande av tjänster till utlandet

1—10 §

(Som i RP)

14 kap.

Särskilda bestämmelser om utländska värdepappersföretag

1 och 2 §

(Som i RP)

3 §

Skadeståndsskyldighet för utländska värdepappersföretag och för chefen för en filial

(1 mom. som i RP)

Chefen för ett utländskt värdepappersföretags filial är skyldig att ersätta skada som han eller hon i sitt uppdrag genom överträdelse av denna lag eller genom överträdelse av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat filialkunder och andra personer. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 10 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1 § 1—6 mom., 2—5 §, 6 § 1, 3 eller 4 mom. eller 7—12 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom.

(3 mom. som i RP)

15 kap.

Administrativa påföljder

1—3 §

(Som i RP)

16 kap.

Skadestånds- och straffbestämmelser

1 §

Skadeståndsskyldighet

(1 mom. som i RP)

Ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den. En skada anses ha orsakats av oaktsamhet om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av bestämmelserna i 7 kap. 10 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1 § 1—6 mom., 2—5 §, 6 § 1, 3 eller 4 mom. eller 7—12 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom.

Ett värdepappersföretags aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de genom att medverka till överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av bestämmelserna i 7 kap. 10 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1 § 1—6 mom., 2—5 §, 6 § 1, 3 eller 4 mom. eller 7—12 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom.

(4 och 5 mom. som i RP)

2—6 §

(Som i RP)

17 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1 §

(Som i RP)

2 §

Övergångsbestämmelser

(1 och 2 mom. som i RP)

Om ett värdepappersföretag som avses i 1 mom. när denna lag träder i kraft har rätt att enligt sitt verksamhetstillstånd som sidotjänster tillhandahålla kunderna förvarings- och förvaltningstjänster för finansiella instrument, anses denna rätt ingå i företagets verksamhetstillstånd som en investeringstjänst enligt 1 kap. 11 § 9 punkten. Finansinspektionen ska på tjänstens vägnar inom sex månader efter att lagen träder i kraft göra en anteckning om denna rätt i det register över värdepappersföretag som avses i 3 kap. 7 §. Finansinspektionen ska ge värdepappersföretaget tillfälle att bli hört innan den gör anteckningen.

(4 mom. som i RP)

En insider i ett värdepappersföretag enligt 7 kap. 17 § ska se till att insideranmälan enligt 18 § i det kapitlet motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande. Värdepappersföretag och andra tillhandahållare av investeringstjänster ska se till att värdepappersföretagets insiderregister enligt 7 kap. 19 § motsvarar kraven i denna lag inom två månader efter lagens ikraftträdande. (Nytt 5 mom.)

Värdepappersföretag och andra tillhandahållare av investeringstjänster ska inom tre månader efter att denna lag träder i kraft meddela Finansinspektionen ett sådant organs namn och kontaktuppgifter som avses i 10 kap. 13 § 2 mom. (5 mom. i RP)

(7 mom. som 6 mom. i RP)

_______________

3.

Lag

om handel med finansiella instrument

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1—4 §

(Som i RP)

DEL II

MARKNADSPLATSER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT

2 kap.

Börsverksamhet

Verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet

1—16 §

(Som i RP)

17 §

Organisering av börsverksamhet

(1 och 2 mom. som i RP)

När en börs fullgör uppgifter enligt denna lag ska förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003) inte tillämpas på dess verksamhet. På den som hör till börsens förvaltningsorgan eller är anställd av börsen tillämpas då inte heller bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. (Nytt)

(4 mom. som 3 mom. i RP)

18—20 §

(Som i RP)

21 §

Privata transaktioner

(1 och 2 mom. som i RP)

För personer med inflytande och privata transaktioner gäller (utesl.) vad som i 7 kap. 11 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om personer med inflytande i ett värdepappersföretag och om deras privata transaktioner.

22 §

(Som i RP)

Börsregler

23 och 24 §

(Som i RP)

Upptagande av finansiella instrument till handel och avslutande av handeln

25 §

(Som i RP)

26 §

Avslutande av handel

(1—3 mom. i RP)

Emittenten av värdepapper som är föremål för börshandel har rätt att hänskjuta beslut som börsen fattat med stöd av 1 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Registrerade föreningar vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och investerare som äger sådana värdepapper eller till sådana berättigande värdepapper har samma rätt i fråga om beslut som börsen fattat med stöd av 2 mom. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet har hänskjutits dit. Börsens beslut att avsluta handeln får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte inspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat. (Nytt 4 mom.)

(5 mom. som 4 mom. i RP)

Börslista

27 §

(Som i RP)

28 §

Notering av värdepapper

En börs får på ansökan av emittenten notera värdepapper på börslistan, om de uppfyller kraven i detta kapitels 25 § 1 och 4 mom. och i denna paragraf. Närmare bestämmelser om de behövliga krav för att genomföra direktivet om börslistor på vilka en börs ska få notera värdepapper på börslistan samt om undantag från dessa krav utfärdas genom förordning av finansministeriet.

(2 och 3 mom. som i RP)

(4 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(5—7 mom. i RP)

29 §

(Som i RP)

Ordnande av handel

30 §

Rätt att verka som handelspart

En börs ska som handelsparter godkänna finländska tillhandahållare av investeringstjänster och sådana tillhandahållare av investeringstjänster som har motsvarande auktorisation i en annan EES-stat och uppfyller de krav som följer av denna lag och börsreglerna.

(2—5 mom. som i RP)

Sådana i 1—3 mom. avsedda personer vars godkännande som handelspart har återkallats har rätt att hänskjuta ett i 23 § 4 mom. avsett beslut om återkallelse som börsen fattat till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Inspektionen ska underrätta börsen om att ärendet hänskjutits dit. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet hänskjutits dit. Börsens beslut om återkallelse får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte inspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat. (Nytt 6 mom.)

31 §

Avbrytande av handel

(1—9 mom. som i RP)

Emittenter av värdepapper som är föremål för börshandel, registrerade föreningar vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och investerare som äger sådana värdepapper eller till sådana berättigande värdepapper har rätt att hänskjuta beslut som börsen fattat med stöd av 1 eller 2 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet, om handeln varit avbruten i minst två dagar efter beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet har hänskjutits dit. Börsens beslut att avbryta handeln får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte inspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat. (Nytt 10 mom.)

32—34 §

(Som i RP)

Särskilda bestämmelser

35—40 §

(Som i RP)

Insideranmälan

41 §

(Som i RP)

42 §

Insideranmälan

(1 mom. som i RP)

I insideranmälan ska nämnas

(1 punkten som i RP)

(2 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(3 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(3—6 mom. som i RP)

43 och 44 §

(Som i RP)

3 kap.

Utländska börsers verksamhet i Finland

1 §

(Som i RP)

2 §

Tredjeländers börser

En marknadsplatsoperatör som är auktoriserad i ett tredjeland och som motsvarar en börs, nedan kallad tredjelandsbörs, får (utesl.) med finansministeriets tillstånd erbjuda i Finland etablerade tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer möjlighet att direkt delta i handel som motsvarar handel på en reglerad marknad.

(2 mom. utesl.)

3 § (Ny)

Ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser

Till en tillståndsansökan enligt 2 § ska i fråga om tredjelandsbörsen fogas en verksamhetsplan och tillräckliga utredningar om

1) ägande,

2) ledning och revisorer,

3) intern kontroll och riskhantering,

4) hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar,

5) ekonomiska verksamhetsförutsättningar,

6) lagstiftningen och tillsynen över värdepapeprsmarknaden i tredjelandsbörsens hemstat.

4 § (Ny)

Beviljande av tillstånd till tredjelandsbörser

Finansministeriet kan bevilja en tredjelandsbörs i 2 § avsett tillstånd, om

1) den lagstiftning som tillämpas på börsen i dess hemstat motsvarar internationellt godkända rekommendationer om tillsyn över värdepappersmarknaden och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet,

2) börsens ekonomiska verksamhetsförutsättningar, interna kontroll och riskhantering, hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar samt ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet inte väsentligt avviker från kraven i denna lag,

3) börsen övervakas tillräckligt effektivt i dess hemstat,

4) verksamheten inte äventyrar investerarnas intressen i Finland.

Innan tillstånd beviljas ska tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat och Finansinspektionen underteckna ett protokoll om tillsynen över tredjelandsbörsen enligt 66 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansministeriet får efter att ha hört sökanden förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor för verksamheten som behövs för handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmarknaden.

Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat, Finlands Bank och Finansinspektionen att yttra sig om ansökan.

5 § (Ny)

Återkallelse av tillstånd och avbrytande av verksamhet

I fråga om återkallelse av tredjelandsbörsers tillstånd och avbrytande av sådana börsers verksamhet i Finland gäller på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 2 kap. 13 § om återkallelse av en börs verksamhetstillstånd och i 2 kap. 14 § om avbrytande av börsverksamhet.

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 13 § 2 mom. och 14 § 2 mom. ska finansministeriet innan det fattar beslut enligt 1 mom. ge tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

6 § (Ny)

Marknadsplatsoperatörer som driver handel i tredjeland som motsvarar en multilateral handelsplattform

Bestämmelserna i 2—5 § om tredjelandsbörser, ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser, beviljande av tillstånd till sådana börser samt återkallelse av tillstånd och avbrytande av verksamhet ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som driver sådan handel i tredjeland som motsvarar en multilateral handelsplattform.

4 kap.

Multilaterala handelsplattformar

1 §

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel

(1 mom. som i RP)

Bestämmelserna i 2 kap. 17 § 3 mom. om börser och dem som hör till en börs förvaltningsorgan eller är anställda av börsen ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och deras förvaltningsorgansmedlemmar och anställda när en sådan operatörer fullgör uppgifter enligt denna lag. (Nytt)

2—4 §

(Som i RP)

5 §

Rätt att verka som handelspart

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska som handelsparter godkänna finländska värdepappersförmedlare samt tillhandahållare av investeringstjänster med motsvarande auktorisation i en annan EES-stat som uppfyller kraven enligt lagen och reglerna för den multilaterala handelsplattformen.

(2—4 mom. som i RP)

En i 1—3 avsedd person vars godkännande som handelspart har återkallats har rätt att hänskjuta ett i 2 § 1 mom. 3 punkten avsett beslut om återkallelse som en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel fattat till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta marknadsplatsoperatören om att ärendet har hänskjutits dit. Operatörens beslut att återkalla godkännandet får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte inspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat. (Nytt 5 mom.)

6 §

(Som i RP)

7 §

Avbrytande och avslutande av handel

(1—5 mom. som i RP)

Emittenter av värdepapper som är föremål för handel på en multilateral handelsplattform, registrerade föreningar vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och investerare som äger sådana värdepapper eller till sådana berättigande värdepapper har rätt att hänskjuta beslut som marknadsplatsoperatören fattat med stöd av 1 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Beslut om avbrytande av handel får hänskjutas till inspektionen bara om handeln varit avbruten i minst två dagar efter beslutet. Finansinspektionen ska underrätta operatören om att ärendet har hänskjutits dit. Operatörens beslut att avbryta eller avsluta handeln får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte inspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat. (Nytt 6 mom.)

8—12 §

(Som i RP)

5 kap.

Interna transaktioner

1—6 §

(Som i RP)

DEL III

ÖPPENHET I HANDELN MED FINANSIELLA INSTRUMENT

6 kap.

Informationsskyldighet för börser och för marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel

1 och 2 §

(Som i RP)

7 kap.

Informationsskyldighet för tillhandahållare av investeringstjänster

1 §

(Som i RP)

2 §

Information om aktieköp som tillhandahållare av investeringstjänster är skyldiga att offentliggöra

(1 mom. som i RP)

I förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument föreskrivs närmare om

(1—3 punkten som i RP)

4) vilka villkor tillhandahållarens förfaranden ska uppfylla för att offentliggöra uppgifterna,

(5 punkten som i RP)

(3 mom. som i RP)

3 §

(Som i RP)

DEL IV

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

8 kap.

Tillsyn och tystnadsplikt

1—3 §

(Som i RP)

9 kap.

Överklagande

1 §

Överklagande av finansministeriets beslut

(1 mom. som i RP)

Om ett beslut enligt 2 kap. 3 § om beviljande av tillstånd för börsverksamhet eller ett beslut enligt 2 kap. 24 § 1 mom. om fastställelse av börsregler eller ändringar i dem inte har getts inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras tills beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har utfärdats efter överklagande. Övriga bestämmelser om anförande och behandling av besvär finns i förvaltningsprocesslagen.

2 §

Överklagande av Finansinspektionens beslut

(1 mom. som i RP)

Emittenter och börser får överklaga Finansinspektionens beslut i ärenden (utesl.) enligt 2 kap. 26 § 4 mom., 28 § 7 mom., 29 § 2 mom. och 31 § 4, 6, 8 och 10 mom. Emittenter och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel får överklaga beslut som Finansinspektionen fattat i ärenden enligt 4 kap. 7 § 3, 4 och 6 mom. En registrerad förening som bevakar investerarnas intressen samt investerare som äger värdepapper som berörs av ett beslut av Finansinspektionen eller värdepapper som berättigar till sådana, får överklaga Finansinspektionens beslut i ärenden som avses i 2 kap. 26 § 4 mom., 29 § 2 mom., 31 § 10 mom. och 4 kap. 7 § 6 mom. Handelsparter vars godkännande återkallats får överklaga beslut som Finansinspektionen fattat i ärenden enligt 2 kap. 30 § 6 mom. och 4 kap. 5 § 5 mom.

10 kap.

Administrativa påföljder

1 §

Ordningsavgift

(1 mom. som i RP)

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter (utesl.) som gäller de bestämmelser som avses i 1—6 punkten i det momentet sådana bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen. Detsamma gäller bestämmelserna i sådana förordningar och beslut av kommissionen som antagits med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument.

2 och 3 §

(Som i RP)

11 kap.

Skadestånds- och straffbestämmelser

1—3 §

(Som i RP)

12 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1 §

(Som i RP)

2 §

Övergångsbestämmelser

(1—3 mom. som i RP)

En börsinsider enligt 2 kap. 41 § ska se till att insideranmälan enligt 42 § i det kapitlet motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande. Börser ska se till att börsens insiderregister enligt 2 kap. 43 § motsvarar kraven i denna lag inom två månader efter lagens ikraftträdande.(Nytt 4 mom.)

_______________

4.

Lag

om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DEFINITIONER

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1—3 §

(Som i RP)

DEL II

EN VÄRDEPAPPERSCENTRALS, EN CLEARINGORGANISATIONS, EN UTLÄNDSK CLEARINGORGANISATIONS OCH EN CLEARINGMEDLEMS VERKSAMHET

2 kap.

En värdepapperscentrals verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet

1—5 §

(Som i RP)

6 §

Verksamhetstillstånd för europabolag

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

7—14 §

(Som i RP)

15 §

Organisering av en värdepapperscentrals verksamhet

(1 och 2 mom. som i RP)

När en värdepapperscentral fullgör uppgifter enligt denna lag ska förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003) inte tillämpas på dess verksamhet. På den som hör till centralens förvaltningsorgan eller är anställd av centralen tillämpas då inte heller bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. (Nytt 3 mom.)

(4 mom. som 3 mom. i RP)

16 §

En värdepapperscentrals uppgifter

(1 mom. som i RP)

Värdepapperscentralen får utöver de uppgifter som avses i 1 mom. samla in uppgifter om värdeandelssystemet för det (utesl.) insiderregister som avses i 13 kap. i värdepappersmarknadslagen, värdepapperscentralens insiderregister enligt 28 § i detta kapitel, värdepappersföretagets insiderregister enligt 7 kap. 19 § i lagen om investeringstjänster, börsens insiderregister enligt 2 kap. 43 § i lagen om handel med finansiella instrument och fondbolagets insiderregister enligt 101 a § i lagen om placeringsfonder samt verka som förvarare enlig 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om värdepapperskonton (    /    ).

(3 mom. som i RP)

17—24 §

(Som i RP)

25 §

Privata transaktioner

(1 och 2 mom. som i RP)

För personer med inflytande och privata transaktioner gäller (utesl.) vad som i 7 kap. 11 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om personer med inflytande i ett värdepappersföretag och om deras privata transaktioner.

26 §

(Som i RP)

27 §

Insideranmälan

(1 mom. som i RP)

I insideranmälan ska nämnas

(1 punkten som i RP)

(2 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(3 punkten som i RP)

(4—6 mom. som i RP)

28—30 §

(Som i RP)

3 kap.

Clearingorganisationers verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet

1 §

Clearingorganisationers verksamhetstillstånd och tillämpning av bestämmelserna om värdepapperscentraler på clearingorganisationer

(1 mom. som i RP)

Vad som i 2 kap. 1—15 § föreskrivs om värdepapperscentralers verksamhetstillstånd, ekonomiska verksamhetsförutsättningar, aktieförvärv, ledning, begränsning och avbrytande av verksamheten, flyttning av säte, deltagande i fusion och i delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och organisering av verksamheten samt i 2 kap. 20, 21, 25 och 29 § om tillsynsuppgifter, utläggning av funktioner på entreprenad, privata transaktioner och revision ska också tilllämpas på clearingorganisationer. Bestämmelserna i 2 kap. 15 § 3 mom. om värdepapperscentraler och dem som hör till en centrals förvaltningsorgan eller är anställda av en central ska på motsvarande sätt gälla clearingorganisationer och deras förvaltningsorgansmedlemmar och anställda när en sådan organisation fullgör uppgifter enligt denna lag. Vad som i 2 kap. 8 § 5 mom. föreskrivs om en värdepapperscentrals holdingföretag ska på motsvarande sätt tilllämpas på organisationer som har sådant bestämmande inflytande i en clearingorganisation som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (clearingorganisationers holdingföretag).

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om hur en clearingsorganisations verksamhet enligt 2 mom. ska organiseras på ett tillförlitligt sätt, om de omständigheter som ska beaktas i fråga om verksamhetsprinciperna för identifiering och förebyggande av intressekonflikter och om privata transaktioner, rapporter om deras övervakning och rapportering till Finansinspektionen och ska då på motsvarande sätt följa bestämmelserna i 2 kap. 30 §. (Nytt 3 mom.)

(4 mom. som 3 mom. i RP)

2—5 §

(Som i RP)

4 kap.

Utländska clearingorganisationer

1—6 §

(Som i RP)

5 kap.

Clearingmedlemmar

1—7 §

(Som i RP)

8 §

Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

(1—3 punkten som i RP)

(2 mom. som i RP)

DEL III

VÄRDEANDELSSYSTEMET

6 kap.

Värdeandelssystemet

1—5 §

(Som i RP)

6 §

Återkallelse av rätt att verka som kontoförvaltare

(1 mom. som i RP)

Värdepapperscentral kan återkalla rätten att verka som kontoförvaltare eller inskränka den, om

(1 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2—4 punkten som i RP)

(3 och 4 mom. som i RP)

7—20 §

(Som i RP)

7 kap.

Överföring av värdepapper och finansiella instrument till värdeandelssystemet

1 §

Aktier, andelar och placeringsfondandelar

(1 mom. som i RP)

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på andelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolag och på sådana andelar, tilläggsandelar och placeringsandelar i andelslag som tagits upp till handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument. På överföring av placeringsfondandelar till värdeandelssystemet ska i övrigt tillämpas vad som föreskrivs i 10 kap. i lagen om placeringsfonder.

(3 och 4 mom. som i RP)

2—5 §

(Som i RP)

DEL IV

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

8 kap.

Särskilda bestämmelser

1 och 2 §

(Som i RP)

3 §

Informationsskyldighet

(1 mom. som i RP)

Kontoförvaltare, clearingmedlemmar, clearingorganisationer, de som sköter förvaltarregistrering och värdepapperscentraler samt dessa aktörers holdingföretag och finansiella institut som hör till deras finansiella företagsgrupp har trots bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. till företag som hör till samma koncern, finansiella företagsgrupp eller i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsett finans- och försäkringskonglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundrelationer, för marknadsföring och för koncernens, företagsgruppens eller konglomeratets riskhantering, om för dess förvaltningsorgans medlemmar och för dess anställda gäller i 2 § avsedd eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som i detta moment föreskrivs om utlämnande av information gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

4 §

Kundkontroll

(1 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2 och 3 mom. som i RP)

5—8 §

(Som i RP)

9 §

Påföljdsavgift

För försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen avsedda bestämmelser påförs det påföljdsavgift:

(1 punkten som i RP)

2) bestämmelserna om värdepapperscentralers och clearingsorganisationers tillsynsuppgift i 2 kap. 20 § respektive 3 kap. 1 §,

(3—5 punkten som i RP)

(2 mom. som i RP)

10—13 §

(Som i RP)

14 §

Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om

1) det i 1 § 3 mom. avsedda sätt på vilket uppgifter om värdeandelars ägare och kontaktuppgifter som behövs för identifiering av ägarna ska meddelas,

(utesl.)

2) om förfaranden vid kundkontroll enligt 4 § 1 mom. och om riskhantering enligt 2 mom.

15 §

(Som i RP)

16 §

Övergångsbestämmelser

(1—3 mom. som i RP)

En insider vid värdepapperscentralen enligt 2 kap. 26 § ska se till att insideranmälan enligt 27 § i det kapitlet motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande. Värdepapperscentralen ska se till att värdepapperscentralens insiderregister enligt 2 kap. 28 § motsvarar kraven i denna lag inom två månader efter lagens ikraftträdande. (Nytt)

_______________

6.

Lag

om ändring av lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om värdeandelskonton (827/1991) 1 § 2 mom. och 16 a § 2 mom., av dem 16 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 796/2000, samt

ändras 2 § 2 och 3 mom., 4 § 2 mom., 5 a §, den svenska språkdräkten i 6 § 1 och 3 mom., den svenska språkdräkten i mellanrubriken före 11 §, 16 och 16 b §, 16 c § 1—3 mom., 17 § 2 mom., 19 och 20 §, den svenska språkdräkten i mellanrubriken före 21 §, 22 och 24 §, 26 § och den svenska språkdräkten i mellanrubriken före 26 §, 27, 29, 30, 31 och 31 a §, 32 § 1 och 3 mom. samt 34 och 35 a §, av dem 2 § 2 mom., 17 § 2 mom. och 35 a § sådana de lyder i lagarna 1074/1996, 2 § 3 mom., 16 och 16 b §, 16 c § 1—3 mom., 19, 20, 22, 24, 30, 31 och 31 a §, 32 § 1 och 3 mom. samt 34 § sådana de lyder i lag 796/2000, 5 a § sådan den lyder i lagarna 1387/1995, 1085/1999 och 1520/2001, 6 § 3 mom. sådan den lyder i lag 919/1993, 26 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 153/1997 och 29 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 796/2000 och 633/2006, som följer:

2 och 4 §

(Som i RP)

5 a §

(1—3 mom. som i RP)

På ett förvaltningskonto som förvaltas av en utländsk värdepapperscentral som avses i 2 kap. 17 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet får trots 1 mom. registreras också sådana värdeandelar som avses i 6 kap. 3 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingsverksamhet som förvaltas för en finsk medborgare eller ett finländskt företag eller en finländsk stiftelse.

(5 mom. som i RP)

6 §

Pantsättning av en värdeandel, dock inte företagsinteckning, samt utmätning och säkerhetsåtgärder som hänför sig till värdeandelar kan registreras på ett värdeandelskonto. Föremål för en sådan registrering är hela värdeandelskontot. Om det önskas att registreringen ska hänföra sig till endast en del av de värdeandelar som har registrerats på värdeandelskontot, ska ett särskilt konto öppnas för dessa andelar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I en panträtt som har registrerats på ett värdeandelskonto kan en pantsättning inte registreras. På ett värdeandelskonto på vilket en pantsättning redan har registrerats får inte heller registreras panträtt på grund av en annan förbindelse.

16, 16 b, 16 c, 17, 19, 20, 22 och 24 §

(Som i RP)

26 §

(1 mom. som i RP)

Tidigare förvärv och rättigheter får trots 1 mom. företräde framför förvärv och rättigheter som uppkommit senare, om

(1 punkten som i RP)

2) den som åberopar det senare förvärvet eller den senare rättigheten, vid förvärvet, när rättigheten uppkom eller när förvärvet eller rättigheten registrerades på kontot kände till eller borde ha känt till det tidigare förvärvet eller den tidigare rättigheten.

27 §

Om en värdeandel eller en rättighet som hänför sig till den har överlåtits av någon som enligt registreringarna på värdeandelskontot hade rätt att göra det, är det inte ett hinder för förvärvarens rätt att överlåtaren inte hade rätt att förfoga över värdeandelen, utom i det fall att förvärvaren vid förvärvet, när rättigheten uppkom eller när förvärvet eller rättigheten registrerades på kontot kände till eller borde ha känt till detta.

29, 30, 31, 31 a, 32, 34 och 35 a §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

7.

Lag

om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 48 och 49 §,

ändras 3 § 3 mom. 10 punkten, 4—6 §, 16 § 6 mom., 19 § 2 mom., 21 och 22 §, 24 § 2 mom., 26 § 4 och 8 mom., 27 § 5 mom., 28 och 32 a §, 32 b § 4 och 5 mom., 32 c § 1 mom., 33 § 4 mom., 37 § 1 mom., 38—44, 45, 47, 51, 54, 55 och 61 §, 61 a § 2 mom., 62 §, 67 § 5 mom., 71 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 73 §, av dem 3 § 3 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 1360/2010, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 10/2010, 301/2010, 604/2010, 1360/2010 och 1493/2011, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 689/2010 och 902/2011, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 10/2010, 301/2010, 1360/2010 och 1493/2011, 26 § 4 mom. och 55 § sådana de lyder i lag 301/2010, 27 § 5 mom. sådant det lyder i lag 604/2010, 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 604/2010, 32 a § sådan den lyder i lagarna 207/2009, 902/2011 och 1493/2011, 32 b § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 207/2009, 32 c § 1 mom. sådan den lyder i lagarna 902/2011 och 1493/2011, 39 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 1493/2011, 40 och 43 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1360/2010, 45 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 301/2010, 54 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 10/2010, 61 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 1242/2011, 61 a § 2 mom. och 71 § 4 mom. sådant det lyder i lag 10/2010 och 71 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 653/2009, samt

fogas till lagen en ny 3 c §, till 10 § 1 mom. en ny 4 a punkt och till lagen nya 16 a, 33 a, 43 a och 43 b § som följer:

3, 3 c, 4, 5, 6, 10 och 16 §

(Som i RP)

16 a §

Insideranmälan

Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras ersättare samt Finansinspektionens tjänstemän ska göra insideranmälan inom en månad efter att ha tillträtt uppdraget.

(2—4 mom. som i RP)

Den anmälningsskyldige ska inom 14 dagar underrätta Finansinspektionen om följande förändringar (utesl.):

1) förvärv och avyttringar som gäller aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, när förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

19, 21, 22, 24, 26— 28, 32 a, 32 b, 32 c, 33, 33 a och 37 §

38 §

Ordningsavgift

(1 mom. som i RP)

Ordningsavgiftens belopp baseras på en helhetsbedömning. Beloppet ska bestämmas med beaktande (utesl.) av förfarandets art, omfattning och varaktighet. För juridiska personer är ordningsavgiften minst 5 000 och högst 100 000 euro. För fysiska personer är ordningsavgiften minst 500 och högst 10 000 euro.

(3 och 4 mom. som i RP)

39 §

Offentlig varning

(1 mom. som i RP)

En offentlig varning kan meddelas under förutsättning att ärendet bedömt som en helhet inte föranleder strängare åtgärder. (Utesl.)

40 §

(Som i RP)

41 §

Påförande av påföljdsavgift

(1 mom. som i RP)

Påföljdsavgiftens belopp baseras på en helhetsbedömning. När beloppet bestäms ska hänsyn tas (utesl.) till gärningens art, omfattning och varaktighet samt den avgiftsskyldiges finansiella ställning. Avgiften får utgöra högst tio procent av en juridisk persons omsättning under året före gärningen eller försummelsen, dock högst tio miljoner euro. Om bokslutet inte är klart då påföljdsavgiften bestäms ska avgiften bestämmas på basis av omsättningen enligt bokslutet för föregående år. Om den juridiska personen nyligen har inlett sin verksamhet och något bokslut inte finns att tillgå, kan omsättningen uppskattas på basis av annan tillgänglig utredning.

(3—5 mom. som i RP)

42 och 43 §

(Som i RP)

43 a §

Verkställighet och återbetalning av ordningsavgift och påföljdsavgift

(1 mom. som i RP)

Rättsregistercentralen återbetalar på ansökan en redan betald ordningsavgift och påföljdsavgift, om det med stöd av 51 kap. 1—5 § i strafflagen döms ut straff för samma gärning som ordningsavgiften eller påföljdsavgiften påförts för.

43 b och 44 §

(Som i RP)

5 kap.

Kundskydd

45, 47 och 51 §

(Som i RP)

54 §

Tillsyn över tredjeländers tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer samt samarbete med tredjeländers tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen ska ha ett ändamålsenligt samarbete med sådana tillsynsmyndigheter i tredjeländer

(1—3 punkten som i RP)

4) som utövar tillsyn över företag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland,

(5 punkten som i RP)

(2 och 3 mom. som i RP)

55, 61, 61 a, 62, 67, 71 och 73

(Som i RP)

_______________

(1 mom. som i RP)

En anmälningsskyldig enligt 16 a § ska se till att insideranmälan motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande. (Nytt)

Finansinspektionen ska se till att den anmälan som avses i 16 § 6 mom. motsvarar kraven i denna lag inom två månader efter lagens ikraftträdande. (Nytt)

På gärningar och försummelser från tiden innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. (Nytt)

_______________

9.

Lag

om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 2 § 5 och 6 punkten, 3 § 1 mom. 5 och 6 punkten och 4 § 2 mom., av dem 2 § 6 punkten, 3 § 1 mom. 5 och 6 punkten och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag 917/2008, samt

ändras 1 § 1 mom., 3 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom. samt 12 § 1 mom., av dem 3 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom. sådana de lyder i lag 295/2010 samt 12 § 1 mom. i lag 917/2008, som följer:

1 och 3 §

(Som i RP)

12 §

Delgivning av ansökan vid förbudsförfarande

Marknadsdomstolen ska genast delge konsumentombudsmannen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Kommunikationsverket ansökningar som avses i 5 § och som gäller ärenden som hör till respektive tillsynsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

11.

Lag

om ändring av aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 1 kap. 1 § 2 mom., 4 kap. 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 5 § 2 mom., 7 § 2 mom. och 8 §, 5 kap. 1 a §, 9 kap. 4 § 3 mom. samt 8 § 2 mom. 2 punkten och 3 mom., 15 kap. 8 § 3 mom. och 9 § 1 mom. 3 punkten, 18 kap. 7 § 2 och 3 mom. samt 25 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten, av dem 5 kap. 1 a § sådan den lyder ändrad i lag 585/2009, och

fogas till 6 kap. 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

De centrala principerna för aktiebolags verksamhet samt tillämpning av lagen

1 §

(Som i RP)

4 kap.

Aktier som hör till värdeandelssystemet

Allmänna bestämmelser

1 och 2 §

(Som i RP)

Aktieägar- och vänteförteckning

3, 5, 7 och 8 §

(Som i RP)

5 kap.

Bolagsstämma

1 a §

(Som i RP)

6 kap.

Aktiebolagets ledning och företrädare

7 §

Överföring av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om den skyldighet ett börsbolag som avses i 5 kap. 1 a § i denna lag har att föra ett ärende som hör till styrelsens eller verkställande direktörens allmänna behörighet till bolagsstämman för avgörande finns i 11 kap. 14 § i värdepappersmarknadslagen (    /    ). (Nytt)

9 kap.

Aktieemission

4 och 8 §

(Som i RP)

15 kap.

Bolagets egna aktier

8 och 9 §

(Som i RP)

18 kap.

Inlösen av minoritetsaktier

7 §

(Som i RP)

25 kap.

Straffbestämmelser

1 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

14.

Lag

om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen (121/2007) 164 § 3 mom., sådant det lyder i lag 929/2007,

ändras (utesl.) 2 § 3 och 5 mom., 13 §, 19 § 1 mom., 20 § 2 mom., 22 § 2 mom., 24 §, 30 § 3 mom., 31 § 2 mom., 35 § 2 mom., 36 a § 6 mom., 40 och 42 §, 90 § 3 mom., 105 § 1 och 4 mom., 111 §, 141 § 3 mom. samt 157, 160, 166 j, 166 k, 166 l § och 172 §, av dem 2 § 3 och 5 mom., 30 § 3 mom., 31 § 2 mom. och 36 a § 6 mom. sådana de lyder i lag 929/2007, 13 § och 20 § 2 mom. sådana de lyder i lag 901/2011, 24 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 929/2007, 40 § sådan den lyder i lagarna 929/2007 och 880/2008, 42 § sådan den lyder i lag 208/2009, 90 § 3 mom. sådant det lyder i lag (1244/2011), 105 § 1 mom. samt 166 j, 166 k och 166 l § sådana de lyder i lag 1357/2010, 157 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 600/2010 och 160 § sådan den lyder i lagarna 467/2007 och 929/2007, samt

fogas till lagen en ny 24 a § som följer:

2, 13, 19 §

(Som i RP)

20 §

(Rubriken som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22, 24, 24 a, 30, 31, 35, 36 a, 40, 42, 90, 105, 111, 141, 157, 160, 166 j, 166 k, 166 l, 172 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

19.

Lag

om ändring av lagen om betalningsinstitut

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 13 §, 21 a § 3 mom., 25 § och 38 § 1 mom., av dem 21 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 899/2011, samt

fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

13 §

Förutsättningar för beviljande av auktorisation

(Som i RP)

13 a §

Tillförlitligheten hos betydande ägare samt grundare i ett betalningsinstitut

(1 och 2 mom. som i RP)

(3 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

21 a, 25 och 38 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

20.

Lag

om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 1 § 2 och 3 mom., 2 § 1 mom. 8, 12 och 14 punkten, 5 §, 5 b § 1 mom., 5 e och 5 f §, 6 § 5 mom., 8 b § 3 mom., 8 c §, 9 a § 1 mom., 9 d, 9 e, 11 och 16 §, 26 a § 8 mom., 29 c §, 41 § 4 mom., 57 b §, 63 § 1 mom., 64 § 2 mom., 65 § 1 mom. 3 punkten, 69 § 1 mom. 1 punkten, 73 § 2—4 mom., 77 § 1 mom., 80 §, 81 § 1 och 2 mom., 14 kap., 117 a § 2 mom., 128 b § 1 mom. samt 132 b, 132 c och 132 d §, av dem 1 § 2 och 3 mom., 2 § 1 mom. 14 punkten, 8 b § 3 mom., 8 c, 16 och 80 §, 117 a § 2 mom., 128 b § 1 mom. samt 132 b, 132 c och 132 d § sådana de lyder i lag 1490/ 2011, 2 § 1 mom. 8 punkten, 5 b § 1 mom., 9 a § 1 mom., 41 § 4 mom., 73 § 2—4 mom., 77 § 1 mom. och 81 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 224/2004, 2 § 1 mom. 12 punkten, 9 e §, 26 a § 8 mom. och 69 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 928/2007, 5 § sådan den lyder i lagarna 224/2004 och 928/2007, 5 e och 9 d § sådana de lyder i lagarna 928/2007 och 889/2008, 5 f § sådan den lyder i lagarna 928/2007 och 1490/2011, 6 § 5 mom. och 11 § sådana de lyder i lag 1365/2010, 29 c § sådan den lyder i lag 1426/2007 och 57 b § sådan den lyder i lag 559/2010 och 128 b § 1 mom. sådan den lyder i lag 1490/2011, samt

fogas till 8 b § ett nytt 4 mom. som följer:

1, 2, 5, 5 b, 5 e och 5 f §

(Som i RP)

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. ska alltid, oberoende av vad som föreskrivs i 1—4 mom. i denna paragraf, uppfylla kraven enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster. På ett sådant fondbolag tillämpas vad som föreskrivs i 4 mom. i den sistnämnda paragrafen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 b, 8 c, 9 a, 9 d, 9 e, 11, 16, 26 a, 29 c, 41, 57 b, 63— 65, 69, 73, 77, 80 och 81

(Som i RP)

14 kap.

Insiderbestämmelser

99 §

(Som i RP)

100 §

(1 mom. som i RP)

I insideranmälan ska nämnas

(1 punkten som i RP)

(2 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(3 punkten som i RP)

(3—6 mom. som i RP)

101, 101 a, 101 b, 102 och 117 a §

(Som i RP)

128 b (Ny)

Finansinspektionen ska se till att information om lagar, förordningar och föreskrifter som inte omfattas av tillämpningsområdet för fondföretagsdirektivet, men som i Finland har särskild betydelse för de arrangemang som avses i 128 a § är tillgänglig på inspektionens webbplats. Informationen ska hållas tillgänglig på ett tydligt sätt och på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

132 b—132 d §

(Som i RP)

_______________

(1 mom. som i RP)

En insider i ett fondbolag enligt 99 § ska se till att insideranmälan enligt 100 § motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande. Fondbolag ska se till att fondbolagets insiderregister enligt 101 a § motsvarar kraven i denna lag inom två månader efter lagens ikraftträdande. (Nytt)

_______________

21.

Lag

om ändring av lagen om fastighetsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 2—4 punkten, 11 § 1 mom., 15 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 19 §, 20 § 2 mom. och 22 §, sådana de lyder, 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 3 punkten och 22 § i lag 350/2007 samt 3 § 1 mom. 2 och 4 punkten, 11 § 1 mom., 15 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 19 § och 20 § 2 mom. i lag 651/2009, som följer:

2 §

Fastighetsfond

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett kommanditbolag vars andelar är sådana värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (    /    ) och som erbjuder allmänheten möjlighet att delta i gemensamma fastighetsplaceringar på det sätt som föreskrivs i 1 § 1 mom. i denna lag jämställs med en fastighetsfond, med undantag för vad som föreskrivs i 11 §. Vad som i denna lag föreskrivs om fastighetsfonder, dessas aktiekapital, stiftelseurkund, aktier, ägare och bolagsordning gäller, med undantag för vad som föreskrivs i 11 §, kommanditbolag, det sammanlagda antalet andelar i bolagen, andelarnas art, bolagsmän och bolagsavtal.

3, 11 15, 19, 20 och 22 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 8 november 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Mauri Pekkarinen /cent
 • vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • medl. Lars Erik Gästgivars /sv
 • Teuvo Hakkarainen /saf (delvis)
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent (delvis)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kaj Turunen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi

​​​​