EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2012 rd

EkUB 13/2012 rd - RP 121/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 26 september 2012 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen (RP 121/2012 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Miki Kuusinen, finansministeriet

chefsjurist Olli Laurila, Finansinspektionen

ekonomisk expert Pertti Pylkkönen, Finlands Bank

finansieringsexpert Tommi Toivola, Finlands Näringsliv rf

jurist Elina Kirvelä, Finansbranschens Centralförbund

Dessutom har ett skriftligt utlåtande lämnats av

 • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås lagen om Finansinspektionen bli ändrad i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar.

Enligt förslaget ska Finansinspektionen utöva tillsyn över de fysiska och juridiska personer som ingår i tillämpningsområdet för förordningen på samma sätt som över andra finansmarknadsaktörer. Finansinspektionen ska vara behörig myndighet när befogenheterna enligt förordningen utövas under de exceptionella omständigheter som förordningen syftar på. I vissa fall kommer Finansinspektionen dock att vara skyldig att höra finansministeriet och Finlands Bank och avstå från att vidta åtgärder om finansministeriet inte samtycker till att befogenheterna utövas. Lagförslaget innehåller dessutom bestämmelser om administrativa påföljder vid överträdelser av förordningen och beslut som fattas med stöd av den.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget godkänns med vissa författningstekniska ändringar. Samtliga ändringsförslag som utskottet lägger fram har samband med den totalrevidering av värdepappersmarknadslagstiftningen som just nu behandlas i riksdagen (RP 32/2012 rdEkUB 11/2012 rd) och som också innefattar en ändring av lagen om Finansinspektionen (lagförslag 7). Det här lagförslaget ska behandlas så snart de lagförslag som hänför sig till totalrevideringen godkänts.

Avsikten med propositionen är att harmonisera den nationella lagstiftningen med de krav på nationella åtgärder i fråga om blankning som nämns i EU-förordningen. Förordningen har tillkommit för att förhindra missbruk i anknytning till blankning. Behovet att justera regleringen uppkom efter de marknadsstörningar som noterades i början av finanskrisen och som ledde till kraftig volatilitet på börsen. De här problemen förekom också på lånemarknaden i många länder och ledde till varierande nationella bestämmelser om begränsning av blankning.

Genom den förordning som trädde i kraft i början av november får EU-området enhetliga regler om villkoren för blankning av värdepapper och statspapper och om krav på kreditswappar i anslutning till statspapper. Tillämpningen av förordningen kräver nationella bestämmelser om övervakningen av hur den följs och om administrativa påfljder vid underlåtelse att följa förordningen eller vid brott mot den. I propositionen ingår förslag till nationella lagbestämmelser om saken.

Utskottet anser att förslagen fyller sitt syfte. De nya bestämmelserna gäller i synnerhet Finansinspektionen, vars tillsynsbehörighet breddas. Finansinspektionen kommer att åläggas skyldighet att övervaka en del nya aktörer, eftersom förordningen tilllämpas på alla fysiska och juridiska personer som bedriver blankning oberoende av om de redan täcks in av finansmarknadsregeleringen. För att syftet med EU-regleringen om harmonisering av förfarandena ska kunna genomföras är det viktigt att tillsynsmyndigheterna i medlemsländerna har så enhetlig tillsynspraxis som möjligt. Det kräver aktivt myndighetssamarbete.

Ekonomiutskottet har dessutom särskilt granskat om de nationella övervaknings- och utredningsbefogenheter som nämns i artikel 33.1 i förordningen är tillräckliga. Enligt artikeln ska alla behöriga myndigheter, dvs. för Finlands vidkommande Finansinspektionen, ha tillräckliga övervaknings- och utredningsbefogenheter för att kunna sköta sitt uppdrag. Myndigheterna kan emellertid också utöva sina befogenheter i samarbete med andra myndigheter. Utskottet konstaterar att regleringen i förekommande fall möjliggör ett samarbete mellan förundersökningsmyndigheterna och Finansinspektionen. De allvarligaste fallen av brott mot förordningen kan uppfylla brottsrekvisiten för kursmanipulation och grov kursmanipulation (51 kap. 3 och 4 § i strafflagen). I sådana fall skulle den polismyndighet som sköter förundersökningen ha de befogenheter som tvångsmedels- och förundersökningslagstiftningen medger. Utifrån erhållen utredning anser utskottet att den föreslagna regleringen motsvarar kraven i artikel 33.

Finansinspektionens ansvar och arbetsbörda har ökat kraftigt under de senaste åren. För att de nya finansmarknadsbestämmelserna ska ge det utfall man förväntat sig måste man se till att det finns möjligheter till effektiv övervakning. Ekonomiutskottet betonar därför vikten av att ge Finansinspektionen tillräckliga resurser.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

Lag

om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 19 punkten, 38 § 1 mom. 2 punkten och det inledande stycket i 44 a § 1 mom., sådana de lyder, 5 § 19 punkten och 38 § 1 mom. 2 punkten i lag ( / ) och det inledande stycket till 44 a § 1 mom. i lag 1242/2011, och

fogas till 5 §, (utesl.) en ny 20 punkt, till lagen en ny 37 a §, till 38 § 1 mom. (utesl.) en ny 3 punkt, till 40 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen en ny 50 c §, av dem 5 §, 38 § 1 mom. och 40 § sådana de lyder i lag ( / ), som följer:

5 §

Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(19 och 20 punkten som i RP)

3 kap.

Tillsynsbefogenheter

37 a §

(Som i RP)

38 (39) §

Ordningsavgift

Finansinspektionen kan ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) försummar eller bryter mot 15 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 10 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument eller 8 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystem och om clearingverksamhet eller mot de begränsningar gällande placering av medel som föreskrivs i 11 kap. i lagen om placeringsfonder eller i placeringsfondens stadgar, mot vad som i 93 § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om utarbetande av faktablad, mot anmälningsskyldigheten enligt 99—101 § i den lagen eller mot skyldigheten att föra insiderregister för fondbolag enligt 101 a § i den lagen,

(3 punkten som 39 § 6 punkten i RP)

40 (42) §

Påföljdsavgift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. som 42 § 4 mom. i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44 a och 50 c §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 9 november 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Mauri Pekkarinen /cent
 • vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • medl. Lars Erik Gästgivars /sv
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Harri Jaskari /saml
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Pia Kauma /saml
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kaj Turunen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi

​​​​