EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 14/2010 rd

EkUB 14/2010 rd - RP 58/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 maj 2010 en proposition med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen (RP 58/2010 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Minna Tukiainen ja konsultativ tjänsteman Mikko Huuskonen, arbets- och näringsministeriet

biträdande direktör Tapio Priia, Patent- och registerstyrelsen

advokat Jan Lindberg, Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f.

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • utrikesministeriet
 • Finlands näringsliv.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att varumärkeslagens bestämmelser om ombuds hemvist ska ändras analogt med vissa andra lagar som gäller industriella rättigheter så att ett ombud kan vara en person som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en sammanslutning med hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom föreslås en hänvisningsbestämmelse om hinder för registrering bli ändrad.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

I enlighet med varumärkeslagen ska den som ansöker om ett varumärke eller den som innehar ett varumärke och som inte har hemvist i Finland ha ett ombud som är bosatt i Finland. Det viktigaste förslaget i regeringens proposition (31 §) medger lite mer flexibilitet i hemvistkravet i och med att det räcker med att ombudet har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Som ekonomiutskottet ser det beaktar förslaget i det avseendet EU-lagstiftningen om etableringsrätt och icke-diskriminering. Det är också på sin plats att bestämmelserna om ett ombuds rättigheter samordnas med praxis i andra nationella lagar om industriella rättigheter.

Det är angeläget med en samlad innehållsanalys av den varumärkes- och patenträttsliga lagstiftningen, t.ex. skyldigheten att anlita ombud och kompetenskraven på dem, när det blir aktuellt att genomföra statsrådets immaterialrättsliga strategi som antogs den 26 mars 2009.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 17 september 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Mauri Salo /cent
 • medl. Hannu Hoskonen /cent
 • Harri Jaskari /saml
 • Anne Kalmari /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Petteri Orpo /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi

​​​​