EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2001 rd

EkUB 16/2001 rd - RP 148/2001 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 2 oktober 2001 en proposition med förslag till lag om ändring av 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (RP 148/2001 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsrådet Sakari Arkio ja överinspektör Markus Lounela, handels- och industriministeriet

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen ändras så till vida att det regionala räntestödet och specialräntestödet till Finnvera Abp skall kunna betalas till bolaget samma år som bolaget gottskriver kunden för det. Enligt gällande lag betalas räntestödet till bolaget först under det kalenderår som följer på det år då bolaget har gottskrivit kunden för räntestödet.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet finner lagförslaget ändamålsenligt och tillstyrker det.

Genom ändringen i lagen förenklas administ-rationen samtidigt som de extra kostnader Finnvera Abp haft för att finansiera räntestödet för ett helt år faller bort. De initiala extra kostnaderna för staten jämnar ut sig med åren.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet vördsamt

att lagförslaget godkänns utan änd-ringar.

Helsingfors den 10 oktober 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Leena Luhtanen /sd
 • vordf. Mari Kiviniemi /cent
 • medl. Janina Andersson /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Antti Rantakangas /cent
 • Ola Rosendahl /sv
 • Mauri Salo /cent
 • Juhani Sjöblom /saml
 • ers. Veijo Puhjo /vänst

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Eelis Roikonen

​​​​