EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2001 rd

EkUB 17/2001 rd - RP 147/2001 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 2 oktober 2001 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter (RP 147/2001 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

industrirådet Heikki Vesa ja inspektör Liisa Salminen, handels- och industriministeriet

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att giltighetstiden för lagen förlängs med två år fram till utgången av 2003. Transportstöd ges ut till små och medelstora företag i avsides belägna och glest bebodda områden för transport av produkter som företagen tillverkar och som uppfyller de lagfästa villkoren.

Samtidigt föreslår regeringen att det till lagen fogas bestämmelser om transportstöd för skärgården. Transportstöd får betalas för varutransporter i Finland som börjar på öar med fast bosättning och utan fasta vägförbindelser. Transporter på Åland är ett undantag från denna regel.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet finner lagförslaget motiverat och föreslår att det godkänns.

Enligt den gällande lagen får transportstöd ges ut för transport av produkter som förädlats av små och medelstora företag i avlägset belägna och glest bebodda områden, när transporten börjar på förädlingsorten och uppfyller de lagstadgade villkoren. Fram till 1995 var det tillåtet att också betala ut transportstöd till stora företag, men då var beloppet nedsatt med 60 procent. I Sverige får transportstöd fortfarande betalas ut till stora företag, påpekar utskottet.

Handels- och industriministeriet har låtit göra en utredning av möjligheterna att ersätta transportstödet med ett nytt logistikstöd, på det sätt som riksdagen har förutsatt. Ministeriet kom fram till att ett nytt stöd inte ger några väsentliga kostnadsbesparingar och att det därför inte är motiverat att införa ett logistikstöd.

Enligt vad utskottet har erfarit medverkar handels- och industriministeriet i ett nytt projekt som har startats av kommunikationsministeriet. En komponent i projektet är att utreda möjligheterna att förbättra små och medelstora företags logistik. När utredningen är klar kan frågan om stödet tas upp på nytt.

Förslag till beslut

På grundval av det ovanstående föreslår ekonomiutskottet vördsamt

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 11 oktober 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Leena Luhtanen /sd
 • vordf. Mari Kiviniemi /cent
 • medl. Janina Andersson /gröna
 • Jouni Backman /sd (delvis)
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd (delvis)
 • Mikko Immonen /vänst
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /saml (delvis)
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Antti Rantakangas /cent
 • Ola Rosendahl /sv (delvis)
 • Mauri Salo /cent (delvis)
 • Juhani Sjöblom /saml
 • ers. Pertti Mäki-Hakola /saml (delvis)
 • Veijo Puhjo /vänst

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Eelis Roikonen

​​​​