EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2006 rd

EkUB 18/2006 rd - RP 115/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om konsumenttvistenämnden och om ändring av lagen om Konsumentverket

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 15 september 2006 en proposition med förslag till lagar om konsumenttvistenämnden och om ändring av lagen om Konsumentverket (RP 115/2006 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (GrUU 40/2006 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Marjo Lahelma, justitieministeriet

ordförande Pauli Ståhlberg, konsumentklagonämnden

biträdande direktör Päivi Seppälä, Konsumentverket

ledande expert Tytti Peltonen, Finlands Näringsliv

generalsekreterare Anne Viita, Vuokralaisten Keskusliitto ry

ombudsman Virpi Hienonen, Suomen Vuokranantajat ry

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • handels- och industriministeriet
 • Centralhandelskammaren
 • Finlands Konsumentförbund rf
 • Företagarna i Finland.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås en ny lag om konsumenttvistenämnden. Samtidigt föreslås gällande lag om konsumentklagonämnden bli upphävd. Konsumenttvistenämnden ska vara ett oavhängigt och opartiskt rättsskyddsorgan som behandlar konsumenttvister. Nämnden ska ge rekommendationer om hur tvister om enskilda, i lagen uppräknade meningsskiljaktigheter ska avgöras. Nämndens behörighet ska utvidgas så att den kan behandla och avgöra tvister som uppstår i samband med hyra av bostadslägenhet och överlåtelse av bostadsrätt. I ärenden av denna typ ska nämnden kunna behandla tvister inte bara mellan konsumenter och näringsidkare utan också mellan två enskilda personer.

Nämnden ska kunna behandla ärenden där flera konsumenter eller enskilda borgensmän eller pantsättare har eller kan antas ha sådana yrkanden mot samma näringsidkare som kan avgöras genom ett enda beslut. Konsumentombudsmannen ska kunna anhängiggöra gruppklagomål.

I lagen ska dessutom föreskrivas om nämndens sammansättning samt förfarandena för behandling och avgörande av konsumenttvistemål.

De föreslagna ändringarna i lagen om Konsumentverket gäller i främst konsumentombudsmannens befogenheter.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslagen godkänns med preciseringarna nedan.

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer om hur konsumenttvister ska avgöras. Förfarandet i nämnden är enklare, formfriare och flexiblare än ett domstolsförfarande. Nämndens rekommendationer är inte verkställbara. Oberoende av behandling i nämnden eller i stället för behandling i nämnden kan ett ärende hänskjutas till domstol, om en part anser sig behöva domstolsbehandling och vill ha ett verkställbart beslut.

Nämndens befogenhet utvidgas till ärenden som gäller hyresförhållanden och bostadrätter, som är mycket viktiga för medborgarna. Dessutom kan nämnden behandla ett ärende inom sin behörighet och som konsumentombudsmannen gjorts anhängigt som gruppklagomål. Nämndens arbetsmetoder ska ses över och göras effektivare och behandlingen av ärenden snabbare. Det kostar ingenting att få sitt ärende behandlat i nämnden.

Ekonomiutskottet ser positivt på att det nu kommer att finnas tillgång till ett lättare tvistlösningsförfarande än domstolsbehandling. Metoden garanterar medborgarnas rättsskydd på förmånliga villkor.

Detaljmotivering

13 §.

Enligt paragrafen får konsumenttvistenämnden bl.a. förrätta syn för att utreda ett ärende. I paragrafens 3 mom. föreskrivs att syn får förrättas i en lokal där hemfrid gäller bara med tillstånd av den person vars lokal omfattas av hemfriden.

Utifrån grundlagsutskottets krav har 3 mom. ändrats så att syn i en lokal som omfattas av hemfriden bara får förrättas om det är nödvändigt för utredning av den sak som synen gäller. Detta svarar mot grundlagsutskottets hävdvunna praxis.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar men 13 § i lagförslag 1 med följande ändringar:

Utskottets ändringsförslag
Lagförslag 1
13 §

Utredning av ett ärende

(1 och 2 mom. som i RP)

Syn är inte offentlig. I en lokal där hemfrid gäller får syn förrättas endast om det är nödvändigt för utredning av den sak som synen gäller. På syn tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 38 § förvaltningslagen (434/2003).

_______________

Helsingfors den 23 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Jari Leppä /cent
 • medl. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen

​​​​