EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2006 rd

EkUB 19/2006 rd - RP 229/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 oktober 2006 en proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 229/2006 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

äldre regeringssekreterare Kari Mäkinen, handels- och industriministeriet

förvaltningsdirektör Asko Harjula, Försörjningsberedskapscentralen

Dessutom har utskottet fått skriftligt utlåtande av Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det i Tallinn i september 2006 ingångna avtalet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter. Det bilaterala avtalet möjliggör fullgörande av skyldigheten att lagra olja som motsvarar förbrukningen under 90 dagar enligt rådets direktiv om en skyldighet för medlemsstaterna i EEG att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter genom att lager hålls på en annan medlemsstats territorium. Med stöd av avtalet övervakar myndigheterna i den stat där lagret finns för den andra statens räkning att det företag eller andra som har hand om lagret följer avtalet. Myndigheterna i den stat där lagret finns godkänner i förväg varje enskilt lager.

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet föreslår att avtalet och lagförslaget godkänns.

Enligt ett yttrande till utskottet har avtalet om säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter inga konsekvenser för Finlands beredskapsförsörjning. Principen är att finska staten inte anlägger beredskapslager i andra länder. Det finns heller inga uppgifter om att någon som för in petroleumprodukter till Finland har för avsikt att anlägga lager i Estland.

Avtalet är av betydelse för estniska staten när den ordnar sin försörjningsberedskap.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet

att riksdagen godkänner det i Tallinn den 4 september 2006 ingångna avtalet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 23 november 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Jari Leppä /cent
 • medl. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen

​​​​