EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2002 rd

EkUB 20/2002 rd - RP 113/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 17 september 2002 en proposition med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (RP 113/2002 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

industriråd Eeva-Liisa Virkkunen, handels- och industriministeriet

verkställande direktör Markku Mäkinen, Finnvera Abp, Fide Ab

avdelningschef Juhani Huttunen, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT, även som representant för Metallindustrins Centralförbund

PROPOSITIONEN

Den gällande lagen ändras så att tidsperioden för när ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsanbud beträffande export- och fartygskrediter beviljas förlängs från 2002 till 2005.

Samtidigt får lagen en bestämmelse om att internationell lagstiftning och andra internationella bestämmelser, internationella konkurrensfaktorer och miljökonsekvenser av projekten beaktas vid ränteutjämningen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget godkänns.

Tack vare ränteutjämningssystemet får finländska exportörer internationellt konkurrenskraftiga villkor för sin exportfinansiering. Propositionen tar också hänsyn till den internationella utvecklingen inom exportfinansieringen.

Förslag till beslut

På grundval av det ovanstående föreslår ekonomiutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 23 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Leena Luhtanen /sd
 • vordf. Mari Kiviniemi /cent
 • medl. Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Mika Lintilä /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Mauri Salo /cent
 • Juhani Sjöblom /saml
 • ers. Jari Leppä /cent
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Veijo Puhjo /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen

​​​​