EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2004 rd

EkUB 20/2004 rd - RP 122/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 juni 2004 en proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den (RP 122/2004 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Katri Kummoinen, justitieministeriet

lagstiftningsråd Seppo Tanninen, finansministeriet

överinspektör Mikko Määttä, social- och hälsovårdsministeriet

biträdande direktör Outi Haunio-Rudanko, Konsumentverket

byråchef Jari Virta, Finansinspektionen

överinspektör Päivi Turunen, Försäkringsinspektionen

direktör Erkki Kontkanen, Bankföreningen i Finland

enhetschef Heikki Alanen, Nordea Bank Finland Abp

direktör Lea Mäntyniemi, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund rf

PROPOSITIONEN

Regeringen avser med propositionen att genomföra EU:s direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter. Direktivet syftar till att genom harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om distansförsäljning och konsumentskydd främja den fria rörligheten av finansiella tjänster.

Konsumentskyddslagen får ett nytt kapitel 6 a om distansförsäljning av finansiella tjänster och finansiella instrument. Typiska finansiella tjänster som det nya kapitlet omfattar är insättnings- och kundkonton, betalningsförmedlingstjänster, krediter och försäkringar samt förmedlingstjänster som gäller dem, fondkommission och andra investeringstjänster samt investeringsrådgivning. Typiska finansiella instrument är fondandelar och andra sådana värdepapper som värdepappersmarknadslagen tillämpas på.

Med distansförsäljning avses utbud av en finansiell tjänst till konsumenten med hjälp av ett medel för distanskommunikation, såsom telefon, post eller datanät, så att också avtalet ingås med hjälp av detta medel utan att parterna är samtidigt närvarande.

I nya 6 a kap. finns utförliga bestämmelser om den information som näringsidkaren innan avtalet ingås ska lämna konsumenten om sig själv, den tjänst som bjuds ut, avtalet och eventuella rättsmedel. Lagen föreslås få bestämmelser om när konsumenten har rätt att frånträda ett distansavtal.

I lagen föreskrivs också om konsumentens ansvar när ett identifieringsmedel som ger rätt att använda ett konto eller någon annan finansiell tjänst eller ett finansiellt instrument har använts på ett obehörigt sätt.

Lagen om försäkringsavtal kompletteras med bestämmelser om försäkringstagarens rätt att frånträda en pensionsförsäkring eller sparlivförsäkring.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget godkänns i enlighet med propositionen.

Lagförslaget bygger på ett direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter. Direktivet syftar till att undanröja de hinder som olikheterna i lagstiftningen ställer för utbudet för att särskilt den elektroniska handeln ska kunna utvecklas och konsumenterna lättare få tillgång till finansiella tjänster också på annat håll än i den stat där de är bosatta.

Konsumentskyddsdirektiven har i regel varit s.k. minimidirektiv. Direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster syftar däremot i allt väsentligt till totalharmonisering. Det viktigaste undantaget från totalharmonisering gäller näringsidkarens skyldighet att informera konsumenten innan ett avtal ingås. Lagförslagens bestämmelser om informationsskyldigheten motsvarar i stort sett bestämmelserna i direktivet, eftersom skyldigheten enligt direktivet är mycket omfattande.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 17 november 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Jari Leppä /cent
 • medl. Arto Bryggare /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen

​​​​