EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2008 rd

EkUB 20/2008 rd - RP 66/2008 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 27 maj 2008 en proposition med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den (RP 66/2008 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Utlåtanden

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskotttet och social- och hälsovårdsutskottet lämnat utlåtanden i ärendet. Utlåtandena (GrUU 28/2008 rd och ShUU 10/2008 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Erkki Sarsa, finansministeriet

avdelningschef Tarmo Pukkila och regeringsråd Juhani Turunen, social- och hälsovårdsministeriet

bankfullmäktiges ordförande Timo Kalli

bankfullmäktiges vice ordförande Antti Kalliomäki

direktionens rådgivare Juha Tarkka, Finlands Bank

direktör Anneli Tuominen och biträdande direktör Jukka Vesala, Finansinspektionen

verkställande direktör Jukka Rantala, Pensionsskyddscentralen

chefsjurist Markku Sorvari, Försäkringsinspektionen

jurist Pekka Koivisto, företrädare för Försäkringsinspektionens personal

direktör Erkki Kontkanen, Finansbranschens Centralförbund

direktör Markku Lemmetty, Akava r.f.

verkställande direktör Jouko Bergius, Eläkesäätiöyhdistys — ESY

biträdande direktör Kaija Kallinen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

jurist Heli Puura, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

direktör Eero Lankia, Arbetspensionsförsäkrarna TELA

professor Kai Kalima

minister Antti Tanskanen

Skriftligt utlåtande har lämnats av

 • länsstyrelsen i Södra Finlands län
 • Försäkringskassorna rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ny lag om Finansinspektionen. Genom lagen inrättas en ny myndighet för finans- och försäkringstillsyn, Finanssivalvonta/Finansinspektionen. Den nya myndigheten övertar huvuddelen av den gamla Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens uppgifter. Den nuvarande lagen om Finansinspektionen och lagen om Försäkringsinspektionen föreslås bli upphävda. Den nya Finansinspektionen föreslås i likhet med den gamla verka i anslutning till Finlands Bank. Ärenden som gäller Finansinspektionen ska i statsrådet behandlas av finansministeriet.

Enligt den föreslagna lagen är syftet med Finansinspektionens verksamhet att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, pensionsanstalterna och andra tillssynsobjekt bedriver en stabil verksamhet som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet, att de försäkrade förmånerna tryggas och att det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktion upprätthålls. Finansinspektionen ska utöva tillsyn över finansmarknadsaktörernas verksamhet, så som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen och i annan lagstiftning. Dessutom ska Finansinspektionen främja goda förfaranden på finansmarknaden samt allmänhetens kännedom om finansmarknaden.

Finansinspektionens uppgifter motsvarar huvudsakligen den nuvarande Finansinspektionens och Försäkringsinspektionen uppgifter. Tillsynen över pantlåneinrättningarna, som för närvarande hör till Finansinspektionen, föreslås emellertid bli överförd till länsstyrelsen i Södra Finlands län. Till åtskillnad från den nuvarande lagen om Finansinspektionen föreslås i den nya lagen inte heller bestämmelser om delegationen för tillsyn över arbetslöshetsförmånerna.

Finansinspektionens förvaltningsorgan föreslås liksom för närvarande vara Finlands Banks bankfullmäktige samt Finansinspektionens direktion och direktör. Finansinspektionens budget fastställs enligt förslaget av Finlands Banks direktion. Bankfullmäktige ska övervaka den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet, utnämna direktionsmedlemmar samt, med avvikelse från gällande lag, på framställning av direktionen utnämna också Finansinspektionens direktör. Finansinspektionens direktions huvudsakliga uppgift föreslås liksom för närvarande vara att uppställa de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och besluta om riktlinjerna för verksamheten samt styra och övervaka måluppfyllelsen och iaktta riktlinjerna. Liksom enligt den gällande lagen om Finansinspektionen kan direktionen överta avgörandet av ärenden som avsevärt kan påverka finansmarknadens stabilitet eller utveckling i övrigt eller orsaka betydande störningar i det finansiella systemets funktion.

Enligt förslaget består Finansinspektionens direktion av fem medlemmar av vilka en utnämns på förslag av finansministeriet, en på förslag av social- och hälsovårdsministeriet och en på förslag av Finlands Bank. Till direktionen väljs dessutom två andra medlemmar. Enligt förslaget ska direktören, liksom för närvarande i Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen, leda Finansinspektionens verksamhet och fatta beslut i ärenden som inte hör till direktionen. Direktören svarar också för att de ärenden som ska behandlas i direktionen blir vederbörligen beredda och för att Finansinspektionens uppgifter sköts effektivt och ändamålsenligt samt i enlighet med direktionens instruktioner. Direktören har självständig rätt att fatta enskilda beslut som gäller tillsynen. Direktörstjänsten är tidsbunden.

Enligt förslaget ska på tillsynsobjekten både inom finansbranschen och inom försäkringsbranschen i princip tillämpas samma tillsynsbefogenheter och administrativa påföljder. De föreslagna befogenheterna motsvarar i huvudsak de som Finansinspektionen har för närvarande.

Enligt förslaget överförs till lagen om Finansinspektionen dessutom ett antal bestämmelser som för närvarande ingår i speciallagar för olika branscher om tillsynsmyndighetens befogenheter när det gäller övervakning av marknadsföring och användning av avtalsvillkor samt därtill anslutet samarbete med konsumentmyndigheterna. På tillsynen över marknadsföring av investeringstjänster och fondandelar ska enligt förslaget tillämpas samma befogenheter som för närvarande när det gäller tillsynen över kreditinstitutens och försäkringsföretagens kundskydd. Samma principer föreslås bli tillämpade också på marknadsföring av värdepapper. I lagen föreslås också huvudsakligen i överensstämmelse med den gällande lagen om Finansinspektionen bestämmelser om Finansinspektionens internationella samarbete. De för närvarande i olika lagar ingående bestämmelserna om överklagande av tillsynsmyndighetens beslut föreslås bli sammanställda i den föreslagna lagen.

Enligt förslaget ska Finansinspektionens kostnader huvudsakligen täckas på motsvarande sätt som enligt gällande lag, t.ex. med åtgärdsavgifter och särskilda tillsynsavgifter av skattenatur som uppbärs hos tillsynsobjekten. I lagen om Finansinspektionens tillsynsavgifter föreskrivs om tillsynsavgifterna. Enligt förslaget motsvarar tillsynsavgifterna med vissa ändringar den gällande lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen. I förslaget har grunderna för tillsynsavgifterna utformats så att det belopp som insamlas i form av tillsynsavgifter och åtgärdsavgifter räcker för att täcka ca 95 procent av Finansinspektionens kostnader. Finlands Bank ska svara för de återstående fem procenten. Enligt förslaget svarar Finlands Bank för uppbörden av tillsynsavgifter och för Finansinspektionens eventuella underskott. I sista hand är det emellertid staten som i praktiken svarar för underskott eftersom dessa minskar statens andel av Finlands Banks vinstmedel. Vidare föreslås att i lagen om Finansinspektionen tas in en bestämmelse enligt vilken staten i sista hand svarar för skador som orsakas av Finansinspektionens verksamhet, till den del som Finlands Banks vinstmedel inte räcker för ändamålet.

I speciallagarna för respektive bransch görs enligt förslaget de ändringar som följer av den nya lagen om Finansinspektionen. I gällande lagstiftning ingående hänvisningar till Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen föreslås i detta sammanhang inte genomgående bli ändrade, utan enligt en allmän bestämmelse i den nya lagen ska på den nya Finansinspektionen tillämpas vad som i annan lagstiftning föreskrivs om den nuvarande Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2009.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslagen godkänns med de ändringar i vissa lagar som framgår av det följande. Utöver de ändringarna kommer riksdagens svar att innehålla alla andra behövliga rättelser och kompletteringar av teknisk natur som inte påverkar laginnehållet i sak.

Den nya Finansinspektionen kommer rent administrativt att vara kopplad till Finlands Bank, men myndigheten är självständig och oavhängig när det gäller dess tillsynsuppgifter. Genom kopplingen till centralbanken kan man dra nytta av samverkanseffekter mellan centralbanksverksamheten och finanssektorn. Ett självständigt beslutsfattande ökar den nya myndighetens trovärdighet och ger bättre förutsättningar till hög standard på tillsynen. Det är med tanke på tillsynen väsentligt att tillsynsmyndigheten håller sig à jour med utvecklingen inom hela finanssektorn.

Den nya myndighetens befogenheter motsvarar den nuvarande Finansinspektionens befogenheter, men samtidigt utvidgas de så att de också gäller Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt. När den nya Finansinspektionen får en betydligt större krets tillsynsobjekt är det enligt ekonomiutskottets mening viktigt att man följer om de lagstadgade befogenheterna är tillräckliga och tillämpliga på finanssektorns olika aktörer. En effektiv tillsyn och lämpliga befogenheter hjälper till att förutse problem och kriser inom branschen, och då kan man vidta nödvändiga åtgärder i tid. Befogenheternas beskaffenhet och omfattning måste utvärderas utifrån vunna erfarenheter, och vid behov ska behövliga ändringar göras. Befogenheterna bör vara så enhetliga som möjligt i förhållande till tillsynsmyndigheterna i andra EU-länder.

Gränsöverskridande tillsynssamarbete

  Ekonomiutskottet har för utlåtande fått in en E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen, "Från finanskris till återhämtning: ram för åtgärder på EU-nivå" (E 108/2008 rd). Enligt skrivelsen ställer sig Finland bakom de tydliga åtgärdsstrategier för myndighetstillsyn som Ekofinrådet fastställde i maj och oktober 2008. De gäller särskilt en utvidgning av tillsynsmyndigheternas kollegiemodell till tillsynen över gränsöverskridande finansiella grupper, en enhetlig rapporteringsram senast 2011 och klarare beslutsprocesser och roll för EU:s tillsynskommittéer.

Enligt skrivelsen noterar Finland att diskussionen om en omprövning av EU:s nuvarande tillsynsmodell har börjat till följd av finanskrisen. I syfte att utveckla myndighetstillsynen i synnerhet när det gäller gränsöverskridande finansiella grupper har ett utredningsarbete på hög nivå startat inom EU på kommissionens initiativ. En grundlig diskussion om resultatet av detta arbete kommer att inledas våren 2009.

Finland anser det vara viktigt att arbetet utförs så att man beaktar hur myndighetstillsynen hänger ihop med finanskrishantering och insättningsgarantier, och väntar nu på vilka rekommendationer arbetsgruppen kommer med. I detta sammanhang bör man också utreda vilken betydelse det har för de olika alternativen för tillsynsorganisation att tillsynsmyndigheternas förebyggande verksamhet hela tiden visar sig vara otillräcklig.

Ekonomiutskottet kommer att lämna utlåtande till stora utskottet om E-skrivelsen, som gäller utvecklingen av det internationella finanssystemet mer generellt. Finanssektorn har internationaliserats och blivit gränsöverskridande när det gäller bolags- och filialformer, och detta ställer stora krav på tillsynen. Man måste försöka förutse finanskriser och förbereda sig på att hantera dem. Utskottet vill peka på hur viktigt det är att samordna tillsynen och effektivisera samarbetet över gränserna.

Att täcka Finansinspektionens kostnader.

  Enligt den föreslagna lagen om Finansinspektionen ska åtgärdsavgifter och tillsynsavgifter tas ut för att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet. Bestämmelser om avgiftsgrunder och avgiftsbelopp finns i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgifter. Avgiften bestäms för varje kalenderår som en grundavgift, proportionell avgift eller som en kombination av dessa. Grundavgiften är en fast avgift, medan den proportionella avgiften räknas ut i procent av avgiftsgrunden. Avgiftsskyldiga betalar olika belopp.

Enligt motiveringen i propositionen har grunderna för tillsynsavgifterna utformats så att det belopp som tas ut i tillsynsavgifter och åtgärdsavgifter täcker en målnivå på ca 95 procent av Finansinspektionens kostnader. Finlands Bank avses svara för den återstående andelen på ca 5 procent, dvs. andelen offentlig finansiering. Om tillsynsavgifterna och övriga intäkter överstiger målnivån, avses Finansinspektionen kunna avsätta en buffertpost som motsvarar högst 5 procent av Finansinspektionens budget. Syftet med buffertposten är att jämna ut fluktuationer i avgiftsintäkterna. Om intäkterna av avgifter och övriga intäkter något år inte når upp till 95 procent av Finansinspektionens kostnader, ska myndigheten när budgeten för följande år upprättas ta fram en plan för åtgärder som underskridandet kräver. Planen behandlas av myndighetens direktion.

Det är viktigt, menar ekonomiutskottet, att finansieringen av Finansinspektionens verksamhet tryggas. Myndigheten måste kunna fullgöra alla lagstadgade uppgifter professionellt och högklassigt under alla omständigheter. Den måste dessutom delta i ett krävande internationellt tillsynssamarbete. Den senaste tidens kris inom finanssektorn har visat hur viktigt det är att de som utövar tillsyn har tillräcklig yrkeskunskap och tillräckliga resurser.

Finansinspektionens kostnader täcks huvudsakligen med tillsynsavgifter som tas ut av tillsynsobjekten, och storleken på avgifterna bestäms genom en procentuell andel av balansomslutningen, omsättningen och bl.a. de sammanlagda tillgångarna för placeringsfonder som fondbolag förvaltar. Den internationella krisen inom finanssektorn har redan avspeglat sig på de finländska värdepappersföretagens omsättning och tillgångarna i de fonder som fondbolag förvaltar. Fondernas kapital har minskat till följd av kursnedgång och inlösning. Det står ännu inte klart hur krisen kommer att påverka kreditinstitut och försäkringsbolag.

Enligt en bedömning som ekonomiutskottet fått är det tämligen sannolikt att de föreslagna avgiftskoefficienterna leder till alltför små avgiftsintäkter och till osäkerhet när det gäller att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet, särskilt på lång sikt. Enligt lagen kan tillsynsavgifterna sänkas flexibelt, om de intäkter avgifterna ger upphov till är större än väntat. Någon liknande möjlighet att vara flexibel finns inte om dessa intäkter något år visar sig vara för små.

Ekonomiutskottet har därför höjt de procentuella koefficienterna i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgifter med i genomsnitt fem procent, men dock så att de olika tillsynsobjektsgruppernas relativa avgiftsandelar förskjuts så lite som möjligt. Syftet med denna ändring är att trygga myndighetens kompetens och resurser, eftersom det är dessa som är av avgörande betydelse om tillsynen ska vara framgångsrik.

Grundlagsutskottets och social- och hälsovårdsutskottets utlåtanden samt ekonomiutskottets ståndpunkt.

Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande har ekonomiutskottet preciserat 25 och 26 § i lagen om Finansinspektionen. Dessutom har ekonomiutskottet gjort de ändringar i 67 § i samma lagförslag som grundlagsutskottets konstitutionella anmärkningar föranleder. Ändringarna var en förutsättning för att lagen skulle kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Grundlagsutskottet har tagit fasta på något som framgår av propositionsmotiven (s. 156), nämligen att "inrättandet av den nya Finansinspektionen genom sammanslagning av Försäkringsinspektionens och den nuvarande Finansinspektionens uppgifter för med sig sådana uppgifter för den nya tillsynsmyndigheten som är svåra att motivera för en myndighet som finns i anslutning till centralbanken".

Därför menar grundlagsutskottet att det finns skäl att så snabbt som möjligt ändra lagstiftningen på lämpligt sätt så att Finansinspektionen inte längre svarar för dessa.

Social- och hälsovårdsutskottet har yttrat sig om samma sak. Det utskottet påpekar att även om alla uppgifter "inte naturligt ingår i Finansinspektionens behörighet bör det enligt utskottet noga klarläggas hur den ska ordnas. Dessutom bör man utreda fördelarna och nackdelarna med att centralisera respektive decentralisera tillsynen".

Ekonomiutskottet vill göra regeringen uppmärksam på grundlagsutskottets påpekande om att Finansinspektionen har uppgifter som är svåra att motivera. Ekonomiutskottet påskyndar regeringen när det gäller att vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder för att rätta till situationen.

Detaljmotivering

1. Lag om Finansinspektionen

4 §. Tillsynsobjekt.

Utskottet har lagt till ett ord som fattades i 2 mom. 11 punkten och samtidigt kompletterat 2 punkten med författningsnumret.

6 §. Övriga definitioner.

En felaktig hänvisning i 1 mom. 8 punkten har rättats till.

10 §. Direktionens uppgifter.

I 2 mom. 2 punkten har en precisering gjorts så att man med utländsk tillsynsmyndighet avser utländska EES-tillsynsmyndigheter.

Samtidigt har den finska språkdräkten i 3 mom. gjorts enhetlig med lagen i övrigt.

18 §. Rätt att få uppgifter av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer.

  Eftersom begreppet "betalningsskyldig" i den föreslagna lagen om Finansinspektionens tillsynsavgifter (lagförslag 2) skiljer sig något från den klassificering av tillsynsobjekten som används i den föreslagna lagen om Finansinspektionen, har utskottet gjort om passusen om rätten att få uppgifter för att kunna fastställa tillsynsavgift till 11 § i tillsynsavgiftslagen.

Samtidigt har utskottet lagt till ett nytt 3 mom. där det sägs ut var de bestämmelserna finns.

19 §. Rätt att få uppgifter av andra.

  Momentindelningen och 2 mom. har förtydligats, men utan ändringar i sak.

22 §. Kallelse att höras.

  Här har endast en språklig justering gjorts.

24 §. Granskningsrätt.

En precisering har gjorts i 4 mom.: med utländska grupper avses utländska EES-grupper.

25 §. För rättegångsombud, rättegångsbiträden och advokater gällande undantag från rätten att få uppgifter och granska.

Ekonomiutskottet har med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande gjort ordalydelsen i 1 mom. tydligare så att det framgår att momentet också avser andra rättegångsombud och rättegångsbiträden än advokater.

26 §. Återkallande av verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet.

En komplettering av det inledande stycket i 1 mom. har gjorts till följd av grundlagsutskottets utlåtande. Den innebär att man återkallar ett tillsynsobjekts verksamhetstillstånd som en sista åtgärd också efter andra åtgärder enligt denna lag än begränsning av verksamheten enligt 27 §.

28 §. Begränsning av ledningens verksamhet för viss tid.

Ett omnämnande av centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker har lagts till i 2 mom. i enlighet med motiven.

Dessutom har utskottet i syfte att göra strukturen på regleringen av Finansinspektionens befogenheter mer konsekvent till samma moment fogat en bestämmelse som motsvarar bestämmelsen om fondbörsens holdingföretag i värdepappersmarknadslagen. Detta ändrar inte lagens innehåll i sak.

37 §. Tillsyn över att internationella redovisningsstandarder iakttas.

En språklig precisering har gjorts i 6 mom.

39 §. Ordningsavgift.

Utskottet har gjort ett tilllägg i 1 mom. 2 punkten där standardiserade optioner och terminer jämställs med värdepapper. Motsvarande bestämmelser finns för närvarande i 10 kap. 1 § 3 mom., 1 a § 3 mom. och 1 b § 3 mom. i värdepappersmarknadslagen, vilka därmed samtidigt upphävs.

42 §. Påföljdsavgift.

Ett nytt 5 mom. har lagts till i paragrafen. Det motsvarar ändringen i 39 §.

45 §. Tillämpningsområdet för bestämmelser om tillsyn över kundskydd.

I syfte att göra lagens terminologi enhetlig på finska har ordet "kuluttaja" (konsument) i 1 mom. ändrats till "asiakas" (kund). Detta påverkar inte den svenska ordalydelsen.

54 §. Samarbete med andra än EES-staters tillsynsmyndigheter.

  Utskottet har kompletterat 1 mom. med en hänvisning till utländska kreditinstituts, värdepappersföretags och fondbolags representationer i Finland, som det finns bestämmelser om i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland, lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland och lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland. Kompletteringen behövs eftersom de nämnda lagarna innehåller bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att idka tillsyn över sådana representationers verksamhet. Samtidigt har strukturen på 1 mom. gjorts tydligare än i propositionen.

Samtidigt behövs också ett nytt 2 mom., och då blir 2 mom. i lagförslaget 3 mom.

58 §. Samarbete vid återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten, överlåtelse av försäkringsbestånd, försättande i konkurs eller likvidation och utfärdande av pantsättnings- och avyttringsförbud.

  Ändringen i 2 mom. är språklig och gäller bara den finska versionen.

61 §. Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt samt reglerade marknader som står under en annan EES-stats tillsyn samt begränsning av och förbud mot sådana filialers och andra utländska EES-tillsynsobjekts verksamhet.

  Utskottet har velat göra paragrafen mer enhetlig och därmed ändrat "bolaget" i 3 mom. till "filialen".

67 §. Överföring av tillsynsuppgifter.

Här föreslår regeringen att Finansinspektionen ska få ingå avtal med hemstatens tillsynsmyndighet om att Finansinspektionen sköter uppgifter i anslutning till tillsynen över utländska EES-tillsynsobjekt. På samma sätt ska Finansinspektionen också få avtala med värdstatens tillsynsmyndighet om att denna ska utföra uppgifter som Finansinspektionen ansvarar för. Motsvarande avtal ska kunna ingås om grupptillsynen över en utländsk grupp.

Ordalydelsen har nu preciserats på det sätt som grundlagsutskottet förutsatt, dvs. så att paragrafen enbart gäller inspektionsuppdrag som avser informationsanskaffning och informationsanalys, men inte beslutsfattande i fråga om utländska tillsynsobjekt.

71 §. Rätt och skyldighet att lämna ut information.

Paragrafhänvisningen i 1 mom. 4 punkten har preciserats.

74 §. Verkställighet av avgifter.

  En komplettering av teknisk natur har gjorts i paragraftexten på finska; den svenska versionen påverkas inte.

76 §. Övergångsbestämmelser.

  Utskottet har kompletterat 4 mom. med bestämmelser om att direktionen och bankfullmäktige så snart lagen har antagits och blivit stadfäst har befogenhet att fatta de beslut om Finansinspektionen som momentet avser. Tillämpningen av sådana beslut kan emellertid inte börja förrän lagen trätt i kraft.

2. Lag om Finansinspektionens tillsynsavgifter

4 §. Proportionell tillsynsavgift.

  I 1 mom. till denna paragraf finns en tabell som anger grunden för tillsynsavgiften och avgiften i procent av avgiftsgrunden.

Utskottet har höjt avgiften för de betalningsskyldiga som nämns i den tabellen, med undantag av avgiften för filialer till försäkringsbolag i länder utanför EES, eftersom det inte finns några sådana för närvarande. Någon avgiftshöjning skulle inte heller ha följt av principerna för höjning av procenttalen.

Avgiftsprocenttalen har i snitt höjts med 5 procent. Höjningarna har gjorts så att de olika tillsynsobjektsgruppernas relativa avgiftsandelar förskjuts så lite som möjligt.

Clearingorganisationernas avgiftsskyldighet har preciserats utifrån gällande lag och syftet med lagförslaget, vilket innebär att de värdepapperscentraler som också är clearingorganisationer bara behöver betala avgift enligt 6 §.

6 §. Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga.

Denna paragraf anger hur mycket grundavgiften är för andra avgiftsskyldiga än de som nämns i 4 § och vilka som ska betala denna avgift.

Ekonomiutskottet har höjt grundavgifterna från 15 000 till 15 500 euro och från 10 000 till 10 500 euro för emittenter av värdepapper som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen och från 12 000 till 12 500 euro för finländska bolag vars emitterade aktier har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel på det sätt som nämns i tabellen.

11 §. Finansinspektionens rätt att få uppgifter.

En ny 11 § har lagts till i lagen. Den innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få uppgifter när det gäller att bestämma tillsynsavgift. Utskottet har i 18 § i lagen om Finansinspektionen lagt till en hänvisning till denna lag i fråga om rätten att få uppgifter.

12 §. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

Genom att lagen fått en ny 11 § blir propositionens 11 § nu 12 §.

14. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

Ingressen.

Ingressen har ändrats på det sätt som paragrafändringarna förutsätter.

3 kap. 16 §. En fondbörs ledning.

Lagens 3 kap. 16 § 3 mom. upphävs, eftersom enhetliga bestämmelser om hur ledningen avstängs från uppdraget i fråga om alla auktoriserade tillsynsobjekt införs i 28 § i lagen om Finansinspektionen. Dessutom har utskottet gjort tekniska justeringar i 5 mom.

Vidare har lagstiftningen fått en klarare struktur: 10 kap. 1 § 3 mom., 1 a § 3 mom. och 1 b § 3 mom. upphävs när motsvarande bestämmelser införs i lagen om Finansinspektionen, som även i övrigt innehåller bestämmelser om Finansinspektionens behörighet när det gäller att utdöma administrativa påföljder.

20. Lag om ändring av lagen om försäkringsförmedling

2 §. Begränsningar av tillämpningsområdet.

Utskottet har rättat till en hänvisning till lagen om Finansinspektionen i 2 mom.

Förslag till beslut

Ekonomiutskottet föreslår således

att lagförslag 3—13, 15—19 och 21—41 godkänns utan ändringar och

att lagförslag 1, 2, 14 och 20 godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1—3 §

(Som i RP)

4 §

Tillsynsobjekt

(1 mom. som i RP)

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag

(1 punkten som i RP)

2) försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008),

(3—10 punkten som i RP)

11) sådana filialer till utländska försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) som auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

(12 och 13 punkten som i RP)

(3—6 mom. som i RP)

5 §

(Som i RP)

6 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med

(1—7 punkten som i RP)

8) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 16 § i kreditinstitutslagen och 10 § i lagen om värdepappersföretag, en försäkringsgrupp enligt 26 kap. 1 § 10 punkten i försäkringsbolagslagen och ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om finans- och försäkringskonglomerat,

(9—13 punkten som i RP)

(2 mom. som i RP)

2 kap.

Förvaltning

7—9 §

(Som i RP)

10 §

Direktionens uppgifter

(1 mom. som i RP)

Direktionen ska ifråga om Finansinspektionens förvaltning

(1 punkten som i RP)

2) godkänna tillsynsavtal enligt 67 § och ersättningar som ska uppbäras hos eller betalas till utländska EES-tillsynsmyndigheter för uppgifter som tillsynsavtalen förutsätter, till den del som Finansinspektionen genom dessa avtal åtar sig eller avstår från uppgifter som inte är baserade på samarbetsförpliktelser som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning,

(3—12 punkten som i RP)

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(4 mom. som i RP)

11—17 §

(Som i RP)

3 kap.

Tillsynsbefogenheter

Rätt att få uppgifter samt granskningsrätt

18 §

Rätt att få uppgifter av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer

Tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer ska utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan obefogat dröjsmål tillställa Finansinspektionen de för skötseln av dess lagstadgade uppdrag (utesl.) relevanta uppgifter och redogörelser som den ber om. Motsvarande skyldighet har den som i förhållande till ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) samt den som tillsynsobjektet eller någon annan finansmarknadsaktör har bestämmande inflytande i.

(2 mom. som i RP)

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få uppgifter i syfte att bestämma tillsynsavgift finns i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift. (Nytt)

19 §

Rätt att få uppgifter av andra

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av följande personer få alla sådana uppgifter som de har om tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer och som Finansinspektionen behöver för att sköta sitt lagstadgade tillsynsuppdrag:

(1 och 2 punkten som i RP)

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer tilllämpas också på andra som enligt lag är skyldiga att foga sina yttranden eller andra handlingar till prospekt som avses i 2 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen eller som har gett sitt samtycke till att sådana yttranden eller andra handlingar fogas till prospektet.

(3 mom. som i RP)

20 och 21 §

(Som i RP)

22 §

Kallelse att höras

Finansinspektionen har rätt att vid behov kalla in och höra representanter för eller anställda hos juridiska personer som avses i 18, 19 och 21 § eller fysiska personer som avses i de nämnda paragraferna. Härvid tillämpas förvaltningslagens (utesl.) bestämmelser om muntlig behandling. Den som inte hörsammar en kallelse (utesl.) kan inte föreläggas vite enligt 4 kap. eller påföras någon annan administrativ påföljd enligt nämnda kapitel.

23 §

(Som i RP)

24 §

Granskningsrätt

(1—3 mom. som i RP)

I 60 § föreskrivs om rätt att granska utländska EES-filialer, i 63 § om rätt att granska finländska företag som hör till utländska EES-grupper och i 64 § om rätt att granska till en sådan grupp hörande utländska företag för vars grupptillsyn Finansinspektionen svarar.

25 §

För rättegångsombud, rättegångsbiträden och advokater gällande undantag från rätten att få uppgifter och granska

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i detta kapitel har Finansinspektionen inte rätt att av en advokat som avses i lagen om advokater (496/1958) eller av dennes biträde få uppgifter, handlingar eller upptagningar om advokatens klienter eller att granska dessa och inte heller av någon annan få uppgifter, (utesl.) handlingar eller upptagningar som erhållits i samband med uppdrag som rättegångsombud eller rättegångsbiträde eller att granska dessa. Som sådana uppdrag räknas utöver egentliga rättegångsrelaterade uppdrag juridisk rådgivning om klienters rättsliga ställning vid förundersökning till följd av brott eller vid annan behandling av ärenden före rättegång eller juridisk rådgivning för inledande eller undvikande av rättegång.

(2 mom. som i RP)

26 §

Återkallande av verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet

Finansinspektionen kan återkalla ett tillsynsobjekts verksamhetstillstånd eller om någon annan myndighet är behörig tillståndsmyndighet framställa att denna ska återkalla tillståndet, om förverkligandet av de för tillsynen över finansmarknaden i 1 § uppställda målsättningarna inte tillräckligt väl kan tryggas genom begränsning av tillsynsobjektets verksamhet i enlighet med 27 § eller andra åtgärder enligt denna lag och om

(1—3 punkten som i RP)

(2—8 mom. som i RP)

27 §

(Som i RP)

28 §

Begränsning av ledningens verksamhet för viss tid

(1 mom. som i RP)

Vad som i föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor samt kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags, försäkringsföreningars och finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag samt centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker och de företag som avses i 3 kap. 16 § 5 mom. i värdepappersmarknadslagen. Vad som i 1 mom. föreskrivs om verkställande direktör och dennes ställföreträdare gäller på motsvarande sätt en pensionsstiftelses ombudsman och dennes ställföreträdare.

29—36 §

(Som i RP)

37 §

Tillsyn över att internationella redovisningsstandarder iakttas

(1—5 mom. som i RP)

Vad som i 18, 19 och 24 § föreskrivs om rätten att få uppgifter och inspektera andra finansmarknadsaktörer tillämpas också på den IFRS-bokföringsskyldiges dotterföretag. Vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om andra finansmarknadsaktörers uppdrag tillämpas också på företag som på uppdrag av den IFRS-bokföringsskyldiges dotterföretag sköter uppgifter som gäller dess bokföring.

4 kap.

Administrativa påföljder

38 §

(Som i RP)

39 §

Ordningsavgift

Finansinspektionen kan ålägga den att betala ordningsavgift som

(1 punkten som i RP)

2) försummar eller bryter mot sin anmälningsskyldighet eller registreringsskyldighet enligt 5 kap. 4, 5 a eller 6—11 § i värdepappersmarknadslagen eller 99 eller 100 § i lagen om placeringsfonder eller en motsvarande skyldighet som gäller standardiserade optioner eller terminer,

(3 och 4 punkten som i RP)

(2 mom. som i RP)

40 och 41 §

(Som i RP)

42 §

Påföljdsavgift

(1—4 mom. som i RP)

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om värdepapper gäller på motsvarande sätt standardiserade optioner och terminer. (Nytt)

43 och 44 §

(Som i RP)

5 kap.

Tillsyn över kundskydd

45 §

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om tillsyn över kundskydd

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2 mom. som i RP)

46—49 §

(Som i RP)

6 kap.

Tillsyn över utländska tillsynsobjekt och deras filialer i Finland samt samarbete med utländska tillsynsmyndigheter

Allmänna principer

50—53 §

(Som i RP)

54 §

Tillsyn över utländska tillsynsobjekt från stater utanför EES och samarbete med andra än EES-staters tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen ska ha ett ändamålsenligt samarbete med de tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra än EES-stater i följande fall:

1) tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över företag som har etablerat eller planerar att etablera filial eller representation i Finland,

2) ett tillsynsobjekt har etablerat eller planerar att etablera filial i en sådan stat,

3) värdepapper som har emitterats av finländska företag är föremål för handel som motsvarar offentlig eller multilateral handel i en sådan stat, eller

4) tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över företag som har emitterat värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel i Finland.

På Finansinspektionens rätt att få uppgifter av utländska kreditinstituts, utländska värdepappersföretags och utländska fondbolags filialer och representationer i Finland och att granska dessa tillämpas 18 och 24 §. (Nytt)

(3 mom. som 2 mom. i RP)

Samarbete med värdstatens tillsynsmyndighet

55—57 §

(Som i RP)

58 §

Samarbete vid återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten, överlåtelse av försäkringsbestånd, försättande i konkurs eller likvidation och utfärdande av pantsättnings- och avyttringsförbud

(1—3 mom. som i RP)

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(5 mom. som i RP)

Tillsyn över utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt samt samarbete med hemstatens tillsynsmyndighet

59 och 60 §

(Som i RP)

61 §

Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt samt reglerade marknader som står under en annan EES-stats tillsyn samt begränsning av och förbud mot sådana filialers och andra utländska EES-tillsynsobjekts verksamhet

(1 och 2 mom. som i RP)

Om det visar sig att hemstatens tillsynsmyndighets åtgärder är otillräckliga och filialen fortsätter handla i strid med bestämmelser och föreskrifter som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen efter att ha informerat tillsynsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat om saken ge filialen en offentlig anmärkning enligt 40 § eller en offentlig varning enligt 41 § eller vid vite enligt 38 eller 48 § förbjuda filialen att fortsätta handla i strid med bestämmelserna och föreskrifterna eller förbjuda filialens verksamhet helt eller delvis. Dessutom kan Finansinspektionen vid vite förbjuda en filial som bedriver försäkringsverksamhet att avyttra eller pantsätta tillsynsobjektets egendom i Finland och förbjuda filialen att betala försäkringars återköpsvärde till försäkringstagarna, till dess att saken har rättats till.

(4—7 mom. som i RP)

Samarbete vid grupptillsyn

62—66 §

(Som i RP)

67 §

Överföring av inspektionsuppgifter

Finansinspektionen kan med hemstatens tillsynsmyndighet avtala att Finansinspektionen sköter sådana uppgifter i anslutning till inspektion av utländska EES-tillsynsobjekt som hör till hemstatens tillsynsmyndighets ansvar. Finansinspektionen kan också avtala med värdstatens tillsynsmyndighet om att denna ska utföra inspektionsrelaterade uppgifter som Finansinspektionen ansvarar för.

Finansinspektionen kan med den utländska EES-tillsynsmyndighet som svarar för grupptillsynen över en utländsk grupp avtala att Finansinspektionen ska utföra sådana grupptillsynsrelaterade uppdrag som den andra EES-tillsynsmyndigheten ansvarar för eller att den utländska EES-tillsynsmyndigheten ska utföra grupptillsynsrelaterade inspektionsuppdrag som Finansinspektionen ansvarar för.

För mottagandet av uppgifter enligt denna paragraf kan ersättning tas ut. Ersättning ska tas ut för mottagande av uppgifter som inte är baserade på samarbetsförpliktelser som följer av Europeiska unionens lagstiftning, om inte Finansinspektionens direktion av särskilda skäl beslutar något annat. För uppdrag som utförs av en utländsk EES-tillsynsmyndighet enligt denna paragraf kan betalas ersättning om uppdragen inte omfattas av den myndighetens samarbetsförpliktelser.

När Finansinspektionen utför inspektionsuppdrag på basis tillsynsavtal enligt denna paragraf eller efter att hemstatens tillsynsmyndighet annars bevisligen har gett sitt samtycke ska på den tillämpas vad som i 18, 19 och 23—25 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information och inspektera, i 34 § om rätten att anlita utomstående sakkunniga samt i 38 § om att förena med vite rätten att få information och inspektera.

(5 mom. som i RP)

7 kap.

Täckande av kostnaderna för Finansinspektionen

68—70 §

(Som i RP)

8 kap.

Särskilda bestämmelser

71 §

Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till

(1—3 punkten som i RP)

4) bokföringsnämnden i samband med utlåtanden som avses i 8 kap. 2 § 3 mom. i bokföringslagen, i den utsträckning som tillsynsuppdrag enligt 37 § i denna lag kräver,

(5—12 punkten som i RP)

(2—7 mom. som i RP)

72 och 73 §

(Som i RP)

74 §

Verkställighet av avgifter

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

9 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

75 §

(Som i RP)

76 §

Övergångsbestämmelser

(1—3 mom. som i RP)

Innan lagen träder i kraft kan åtgärder vidtas för utnämning av medlemmar i den direktion som avses i denna lags 9 §, för utnämning av direktören och förordnande av dennes ställföreträdare enligt 11 §, (utesl.) för tillsättning av Finansinspektionens övriga tjänster, för fullgörande av anmälningsskyldigheten enligt 16 § och för fastställelse av arbetsordningen enligt 17 § samt beslut om dessa saker fattas i direktionen och bankfullmäktige.

(5 och 6 mom. som i RP)

_______________

2.

Lag

om Finansinspektionens tillsynsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1—3 §

(Som i RP)

4 §

Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för och beloppet av en proportionell tillsynsavgift, avgiftens belopp i procent av avgiftsgrunden samt de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga

Avgiftsgrund

Avgift % av avgiftsgrunden

inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen

balansomslutning

0,00284

kreditföretag eller betalningsförmedlingsföretag enligt kreditinstitutslagen

balansomslutning

0,00284

skadeförsäkringsbolag enligt lagen om försäkringsbolag (521/2008)

balansomslutning x 4

0,00284

livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen

balansomslutning

0,00284

arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

balansomslutning

0,00284

försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)

balansomslutning x 4

0,00284

pensionsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftelser

balansomslutning

0,00284

pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor

balansomslutning

0,00284

sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor

balansomslutning x 4

0,00284

annan försäkringskassa enligt lagen om försäk-ringskassor än pensionskassa eller sjukkassa

balansomslutning

0,00284

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

balansomslutning

0,00284

sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006)

balansomslutning x 0,4

0,00284

arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) samt Utbildningsfonden

balansomslutning

0,00284

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)

balansomslutning x 4

0,00284

statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), Kommunernas pensionsförsäkring enligt lagen om kommunala pensioner (549/2003) och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen (1054/1993)

balansomslutning x 0,4

0,00284

filialer till utländska kreditinstitut och finansiella institut vars hemstat hör till EES

balansomslutning

0,00095

filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat inte hör till EES

balansomslutning

0,00284

fondbolag enligt lagen om placeringsfonder

de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar

0,0022

tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning

kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning

0,34

fondbörser och andra clearingsorganisationer än värdepapperscentraler enligt värdepappersmarknadslagen samt optionsföretag enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988)

omsättning

1,30 %; avgiften dock minst 50 000 euro

andra värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (922/2007) än sådana som avses i lagens 45 § 3—5 mom.

omsättning

0,34

värdepappersföretag enligt 45 § 3—5 mom. i lagen om värdepappersföretag

omsättning

0,11

arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor

medlemsavgiftsintäkter

0,66

filialer till utländska värdepappersföretag vars hemstat hör till EES

omsättning

0,15

filialer till utländska värdepappersföretag vars hemstat inte hör till EES

omsättning

0,34

filialer till utländska fondbolag vars hemstat hör till EES

omsättning

0,15

filialer till utländska fondbolag vars hemstat inte hör till EES

omsättning

0,34

filialer till försäkringsbolag i tredje land enligt lagen om utländska försäkringsbolag

premieintäkter

0,03

(2 mom. som i RP)

5 §

(Som i RP)

6 §

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Beloppet av grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i enligt 4 § samt de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga

Grundavgift i euro

värdepapperscentralen enligt lagen om värdeandelssystemet

260 000

insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen

12 000

säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen

2 000

aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet enligt 5 § i kreditinstitutslagen

1 000

ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om värdepappersföretag

3 000

förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder

3 000

centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

6 000

kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)

10 000

holdingföretag som enligt 1 kap. 5 mom. i värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, en värdepapperscentral, ett optionsföretag eller en clearingorganisation

10 000

värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag

1 000

försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling

1 000

Grundavgiften höjs med 180 euro för varje registrerad mäklare som är i ett försäkringsmäklarföretags eller en enskild näringsidkares anställning

kontoförande institut enligt lagen om värdeandelssystemet

6 000

Om ett kontoförande institut har ett eller flera underinstitut enligt 7 a § i lagen om värdeandelssystemet höjs det kontoförande institutets grundavgift med 3 000 euro för varje underinstitut

finländska clearingmedlemmar enligt 4 a kap. 8 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen och utländska clearingmedlemmar som har fast verksamhetsställe i Finland

12 000

registreringsfonden enligt lagen om värdeandelssystemet och clearingfonden enligt värdepappersmarknadslagen

2 000

emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen

15 500

grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 4 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

12 500

emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § eller när emittenten inte är bosatt i Finland

10 500

emittenter av andra värdepapper som är föremål för offentlig handel än aktier

3 000

finländska bolag vars andra emitterade värdepapper än aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland

3 000

emittenter av aktier som på en mäklarlista är föremål för multilateral handel enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarkndslagen

4 000

emittenter av andra värdepapper än aktier som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista

1 000

Pensionsskyddscentralen

10 000

trafikförsäkringsnämnden och patienskadenämnden

1 000

filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag

1 000

sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland

1 000

utländska kreditinstituts och finansiella instituts, värdepappersföretags och fondbolags representationer

1 000

sådana försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i något annan EES-stat än Finland och har filial i Finland

300

Om ett holdingföretag samtidigt är en annan koncerns dotterföretag tas inte någon gen avgift ut på samma grund hos moderföretaget på samma grund. Om ett holdingföretag samtidigt är emittent av värdepapper tas avgift ut på båda grunderna.

(3 mom. som i RP)

7—10 §

(Som i RP)

11 § (Ny)

Finansinspektionens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Finansinspektionen rätt att av den som är avgiftsskyldig enligt 1 § få de uppgifter som behövs för att bestämma tillsynsavgift. På myndighetens rätt att granska uppgifternas riktighet tillämpas 24 § i lagen om Finansinspektionen.

12 §

(Som 11 § i RP)

_______________

14.

Lag

om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 16 § 3 mom., 7 kap. 1 c § samt 10 kap. 1 § 3 mom., 1 a § 3 mom. och 1 b § 3 mom., sådana de lyder, 3 kap. 16 § 3 mom. samt 10 kap. 1 § 3 mom., 1 a § 3 mom. och 1 b § 3 mom. i lag 923/2007 och 7 kap. 1 c § i lag 448/2005, samt

ändras 3 kap. 16 § 5 mom., 28 § 4 mom., 3 a kap. 9 § 3 mom., 7 kap. 1 och 2 §, 8 kap. 3 § och 10 kap. 3 § 4 mom., sådana de lyder, 3 kap. 16 § 5 mom., 28 § 4 mom., 3 a kap. 9 § 3 mom. och 8 kap. 3 § i nämnda lag 923/2007, 7 kap. 1 § i lagarna 581/1996, 1536/2001 och 600/2003 och i nämnda lag 923/2007, 2 § i nämnda lagar 1536/2001, 448/2005 och 923/2007 samt 10 kap. 3 § 4 mom. i lag 392/2008, som följer:

3 kap.

Offentlig handel

16 § (Ny)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vad denna paragraf föreskriver om fondbörser ska på motsvarande sätt tillämpas på företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en fondbörs som avses i 1 kap. 5 §.

28 §

(Som i RP)

3 a kap.

Multilateral handel

9 §

(Som i RP)

7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden

Tillsynsmyndighet

1 och 2 §

(Som i RP)

8 kap.

Straffstadganden

Värdepappersmarknadsförseelse

3 §

(Som i RP)

10 kap.

Särskilda stadganden

Ändringssökande

3 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

20.

Lag

om ändring av lagen om försäkringsförmedling

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 15 juli 2005 om försäkringsförmedling (570/2005) 6 kap., 38 § 2 och 3 mom., 39 §, 44 § 2 mom. och 47 § samt

ändras 2 § 2 mom., 8 § 1 mom. 7 punkten, 37 §, rubriken för 38 § och 38 § 4 mom. som följer:

2 §

Begränsningar av tillämpningsområdet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På försäkringsförmedling som gäller återförsäkring tillämpas inte 19—23, 25 och 26 §, 28 § 2 och 3 mom., 29 §, 40 § 2—4 mom. och 41 § och inte heller 5 kap. i lagen om Finansinspektionen ( / ). Denna lag tillämpas inte på försäkringsförmedling som från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bedrivs i Finland, om verksamheten endast gäller återförsäkring och verksamheten övervakas i det aktuella landet på ett sätt som minst motsvarar kraven i denna lag eller på ett därmed jämförbart sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8, 37 och 38 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

Helsingfors den 21 november 2008

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Antti Rantakangas /cent
 • medl. Janina Andersson /gröna
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Harri Jaskari /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /saml
 • Eero Lehti /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Petteri Orpo /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • ers. Sampsa Kataja /saml (delvis)
 • Matti Saarinen /sd (delvis)

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen

RESERVATION

Motivering

Enligt 11 § i den gällande lagen om Finansinspektionen är det republikens president som utnämner och avsätter direktören. Vi ser ingen orsak att ändra detta välfungerande arrangemang enligt den gällande lagen. Den borgerliga regeringen minskar den folkvalda presidentens maktbefogenheter innan den brett sammansatta parlamentariska kommittén som ska se över sådana frågor blivit klar med sitt arbete. Regeringen motiverar inte detta förslag med argument i sak, utan hänvisar bara till sitt ogrundade förslag om att frånta republikens president rätten att utnämna medlemmarna i Finlands Banks direktion.

Från och med början av 2009 kommer mycket makt och ansvar att koncentreras till riksdagen när det gäller finanstillsyn. Riksdagen utser bankfullmäktige, som nu för tiden gör framställning till statsrådet om vem som ska bli direktör för Finansinspektionen. Statsrådet gör sedan sin framställning till presidenten (11 §). Det vore viktigt att både tjänstemän och medlemmar av statsrådet, som är politiskt ansvariga inför riksdagen, deltar när en så pass viktig tjänst tillsätts. Direktörens oavhängighet skulle accentueras av att det slutliga valet träffas av republikens president, som är vald av folket.

Finlands Banks och Europeiska centralbankens självständighet har betonats i centralbankens verksamhet. Nu föreslås ändå att riksdagens bankfullmäktige ska utnämna hela ledningen för Finansinspektionen, som verkar i anslutning till Finland Bank. Myndigheten tillställer bankfullmäktige sin årliga berättelse, och bankfullmäktige överlämnar den till riksdagen för behandling. Därmed koncentreras alla viktiga ärenden i fråga om Finlands bank- och försäkringssektor, inklusive utnämningar och beviljande av ansvarsfrihet, till riksdagen i början av 2009. En sådan makt- och ansvarskoncentrering kan inte anses motiverad och inte heller rimlig för någon av parterna. Den globala finanskrisen beror inte bara på ineffektiv tillsyn, utan också på en alltför hög grad av koncentrering av finans- och försäkringsbranschen globalt sett.

Förslag

Vi föreslår därför

att lagförslagen i övrigt godkänns enligt betänkandet, men 8 och 11 § i lagförslag 1 med ändringar (Reservationens ändringsförslag).

Reservationens ändringsförslag
Lagförslag 1
8 §

Bankfullmäktige

Bankfullmäktige ska

(1—3 punkten som i EkUB)

4) utesl.

(4—8 punkten som 5—9 punkten i EkUB)

11 §

Direktör

(1 mom. som i EkUB)

Direktören utnämns och avsätts av republikens president. Bankfullmäktige gör framställning till statsrådet om tillsättning av tjänsten. (Nytt)

(3—5 mom. som 2—4 mom. i EkUB)

Helsingfors den 21 november 2008

 • Jouko Skinnari /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Matti Kangas /vänst