EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2004 rd

EkUB 22/2004 rd - RP 217/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 november 2004 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse (RP 217/2004 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Veikko Kantola, finansministeriet

biträdande avdelningschef Risto Paaermaa, handels- och industriministeriet

chefen för juridiska ärenden Marja Karimeri, Finnvera Abp

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av Meriteollisuusyhdistys.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att till lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse skall fogas en bestämmelse om att fartygsgarantier utöver för en traditionell kredit också skall kunna beviljas för andra finansieringsformer som allmänt används vid fartygsfinansiering.

I samband med detta föreslås det att lagen också skall ändras så att fartygsgaranti kan ges både som proprieborgen och som annan ansvarsförbindelse.

Vidare föreslås det att i lagen skall göras de ändringar som den nya grundlagen och övergången till euro förutsätter samt att bestämmelser om avgifter som skall tas ut för garantierna och om skyddsarrangemang skall fogas till lagen. Det föreslås också att lagens nuvarande 8 §, enligt vilken staten kan ge proprieborgen som säkerhet för de krediter som hypoteksbanker har tagit för efterhandsfinansiering av en garantikredit, skall upphävas eftersom den är onödig.

Samtidigt föreslås att lagens rubrik ändras till lagen om statliga fartygsgarantier.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 24 november 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Jari Leppä /cent
 • medl. Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • ers. Roger Jansson /sv

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi

​​​​