EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2004 rd

EkUB 24/2004 rd - RP 219/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 november 2004 en proposition med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen (RP 219/2004 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Karri Puustinen, handels- och industriministeriet

biträdande byråchef Hilkka Niemivuo, Patent- och registerstyrelsen

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att varumärkeslagen skall ändras. De föreslagna ändringarna beror på att Europeiska gemenskapen ansluter sig till Madridprotokollet och på de ändringar som gjorts i gemenskapens varumärkesförordning till följd av anslutningen.

I gemenskapens varumärkesförordning har ändringar gjorts, vilka gör det möjligt för gemenskapen att ansluta sig till Madridprotokollet som gäller internationell registrering av varumärken. Till följd av anslutningen skall de bestämmelser som gäller internationell registrering samt gemenskapsvarumärke i varumärkeslagen harmoniseras med gemenskapens varumärkesförordning. Detta innebär att en internationell registrering som designerar gemenskapen får samma skydd i Finland som en internationell registrering som designerar Finland.

Europeiska gemenskapens anslutning till Madridprotokollet trädde i kraft den 1 oktober 2004. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 24 november 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Jari Leppä /cent
 • medl. Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • ers. Roger Jansson /sv

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi

​​​​