EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 26/2009 rd

EkUB 26/2009 rd - RP 181/2009 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringsföreningar, lagen om sjömanspensioner och lagen om pension för lantbruksföretagare

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 oktober 2009 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringsföreningar, lagen om sjömanspensioner och lagen om pension för lantbruksföretagare (RP 181/2009 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Juhani Turunen, social- och hälsovårdsministeriet

jurist Pekka Koivisto, Finansinspektionen

vice vekställande direktör, chefsjurist Petri Heikkinen, Lokalförsäkring andelslag

ledande försäkringsspecialist Pia Santavirta, Finansbranschens Centralförbund

jurist Eija Korpi, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)

pensions- och försäkringschef Ove Herrlin, Sjömanspensionskassan

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om försäkringsföreningar, lagen om sjömanspensioner och lagen om pension för lantbruksföretagare. De allmänna associationsrättsliga ändringar som är nödvändiga på grund av den nya aktiebolagslagen och den nya försäkringsbolagslagen som grundar sig på den föreslås bli införda i lagen om försäkringsföreningar. Till följd av särdragen i försäkringsföreningarnas verksamhet är det emellertid inte befogat att ta in alla de ändringar som ingår i aktiebolagslagen och försäkringsbolagslagen också i lagen om försäkringsföreningar. Syftet är att göra de nödvändigaste ändringarna. I lagen om sjömanspensioner och lagen om pension för lantbruksföretagare införs en del tekniska ändringar som i huvudsak beror på den nya försäkringsbolagslagen.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt sedan de har godkänts och blivit stadfästa, dock senast den 1 januari 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner lagförslagen med vissa ändringar som främst är av teknisk karaktär.

I lagen om försäkringsföreningar görs ändringar, som i huvudsak följer av den nya försäkringsbolagslagen () och aktiebolagslagen (), för att lagen bättre ska motsvara den associationsrättsliga lagstiftningen.

I lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om sjömanspensioner har gjorts vissa tekniska justeringar som gäller bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revision och som delvis följer av försäkringsbolagslagen.

Utskottet anser det beklagligt att det dröjt så länge att bereda ändringarna då man betänker att den nya försäkringsbolagslagen hunnit vara i kraft över ett år. Utskottet påpekar för regeringen att det måste avsättas tillräckliga och kompetenta resurser för lagberedningen för att lagstiftningen ska kunna hållas aktuell och aktörerna likabehandlas.

Detaljmotivering

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen.

Enligt 2 § 1 mom. i lagförslag 1 är försäkringstagarna delägare i en försäkringsförening. I lagen har lagts till att också garantiandelsägarna är delägare, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

I 5 mom. i övergångsbestämmelsen föreslås det att endast garantiandelar som tecknats efter att lagen trätt i kraft ska medföra delägarskap i försäkringsföreningen för en garantiandelsägare.

Utskottet har ändrat övergångsbestämmelsen så att ägare till garantiandelar som tecknats innan denna lag trädde i kraft är delägare i en försäkringsföreningen endast om så föreskrivs i stadgarna. Ändringen har gjorts för att också bestämmelserna i stadgarna om den rätt som garantiandelar som tilldelats före lagens ikraftträdande medför kan behöva ändras så att andelen medför delägarskap.

2. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

128 a §. Särskilda bestämmelser om revision i pensionsanstalterna.

Utskottet har korrigerat en felaktig hänvisning i 2 mom.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen.

Utskottet har kompletterat bestämmelsen med ett nytt 3 mom. om att de nya bestämmelserna om revision tillämpas från början av räkenskapsperioden 2011. Syftet med bestämmelsen är att tydliggöra hur ändringarna i lagen ska tillämpas.

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

197 §. Tillämpliga förordningar och föreskrifter.

Enligt propositionens detaljmotiv motsvarar bestämmelsen i sak 127 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, där det bl.a. föreskrivs om koncernbokslut.

Utskottet har därför i analogi med 127 § i lagen om pension för lantbruksföretagare lagt till koncernbokslut i 197 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om sjömanspensioner. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

Förslag till beslut

Ekonomiutskottet föreslår

att lagförslagen godkänns enligt propositionen men ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 1, 128 a § och ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 2 samt 197 § i lagförslag 3 med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag
Lagförslag 1

_______________

(1—4 mom. som i RP)

Trots bestämmelserna i 1 kap. 2 § 1 mom. är ägare till garantiandelar som tecknats innan denna lag trädde i kraft delägare i en försäkringsförening endast om så föreskrivs i stadgarna.

(6—12 mom. som i RP)

_______________

Lagförslag 2
128 a §

Särskilda bestämmelser om revision i pensionsanstalten

(1 mom. som i RP)

Pensionsanstaltens revisor ska minst en gång per år och, på Finansinspektionens begäran, även vid andra tidpunkter granska om täckningsförteckningen enligt 19 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt de tillgångsposter som i antecknats i den uppfyller de krav som i lagen och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den ställs på täckning av ansvarsskulden enligt 125 § i denna lag.

(3 och 4 mom. som i RP)

_______________

(1 och 2 mom. som i RP)

Bestämmelserna i denna lag om revision ska tillämpas från början av räkenskapsperioden 2011. (Nytt)

_______________

Lagförslag 3
197 §

Tillämpliga förordningar och föreskrifter

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan närmare bestämmelser som beror på särarten i pensionskassans försäkringsverksamhet utfärdas om

(1 punkten som i RP)

(2 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(3 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(4 punkten som i RP)

(2 och 3 mom. som i RP)

_______________

Helsingfors den 1 december 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Antti Rantakangas /cent
 • medl. Hannu Hoskonen /cent
 • Harri Jaskari /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Petteri Orpo /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /cent

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen