EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 27/2009 rd

EkUB 27/2009 rd - RP 111/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till en lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 september 2009 en proposition med förslag till en lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden (RP 111/2009 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överingenjör Pentti Puhakka, arbets- och näringsministeriet

ledande expert Antti Kivipuro, Energimarknadsverket

jurist Jukka Kaakkola, Konsumentverket

ledande expert Pertti Koski, Motiva Oy

verkställande direktör Pasi Hurri, BaseN Oy

direktör Jukka Niemi, Helsingfors Energi

verkställande direktör Jussi Lehto, Keravan Energia Oy

försäljningschef Asmo Rantanen, Lahti Energia Oy

verkställande direktör Hannu Linna, Vasa Elektriska Ab

expert Sirpa Leino, Finsk Energiindustri rf

miljöekonomist Johanna Hietamäki, Företagarna i Finland

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Vatajankosken Sähkö Oy.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås en lag om energibolags energieffektivitetstjänster. Syftet med lagen är att främja en effektiv och sparsam energianvändning hos slutförbrukarna. Det centrala målet är att skapa underlag och ramar för beslut som leder till förbättrad energieffektivitet och energibesparingar genom bestämmelser om återrapportering om mätning, fakturering och energiförbrukning. Lagen ska främja energisparande, minska växthusgasutsläpp från energiproduktion och åstadkomma kostnadsbesparingar för slutförbrukarna av energi.

Lagen ska tillämpas på alla energibolag som säljer eller distribuerar el till slutförbrukarna eller säljer fjärrvärme, fjärrkyla eller bränsle. Energibolagen åläggs en skyldighet att tillhandahålla slutförbrukarna sådana tjänster i anknytning till mätning av och fakturering för energi som bidrar till förbättrad energieffektivitet. Energidetaljister ska lämna slutförbrukarna en årlig rapport om deras energianvändning. Energibolagen ska dessutom tillhandahålla myndigheterna uppgifter om energiförbrukningen. Förslaget avser att komplettera systemet med näringslivets energieffektivitetsavtal. De åtgärder som skrivits in i energieffektivitetsavtalen och som krävs av energibolag är i regel förenliga med eller mer krävande än de skyldigheter som lagen ålägger energibolag med undantag för kravet att på begäran lämna sådana uppgifter om energiförsäljning som är nödvändiga för att övervaka och främja energieffektiviteten.

Avsikten är att Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG ska genomföras genom den föreslagna lagen. I övrigt ska direktivet genomföras genom energieffektivitetsavtal mellan statsmakten och olika aktörer och genom en lag om energieffektiviteten i offentliga samfund, som kommer att föreslås separat.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget godkänns.

Lagen ska främja energisparande och effektiv energianvändning. Regeringen bedömer att förfarandena i lagen möjliggör en inbesparing på 5—10 procent i hushållens elförbrukning. Effekterna för förbrukningen av andra former av energi beräknas vara ungefär lika stora.

Ekonomiutskottet anser att rapporteringsskyldigheten i lagen är viktig med tanke på målen. Energidetaljisten ska lämna slutanvändaren en rapport om dennes energianvändning, jämförelseuppgifter och information om hur energieffektiviteten kan förbättras. På detta sätt kan kunden kontrollera och reglera sin energiförbrukning och påverka sina egna kostnader.

Enligt statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser () ska elförbrukningen efter en övergångsperiod från början av 2014 mätas timvis mätning och utifrån fjärravläsning av mätapparaturen.

Ekonomiutskottet framhåller att företagen på energimarknaden utan förpliktelser i lag har möjlighet att i samråd med sina kunder ta fram och införa mätteknik som ger slutanvändaren information i realtid om energiförbrukningen. Kunderna ska informeras om nyttan med ny teknik och kostnaderna för att ta den i bruk. Uppföljning av värme- och vattenförbrukningen bör också aktivt främjas.

Det är lämpligt att avsätta offentliga medel för att stödja insatser för att ta fram energisparande teknik och skapa villkor för att kunna införa teknik som främjar energieffektiviteten, anser utskottet.

Förslag till beslut

Ekonomiutskottet föreslår

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 2 december 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Antti Rantakangas /cent
 • medl. Hannu Hoskonen /cent
 • Harri Jaskari /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Petteri Orpo /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen

​​​​