EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2010 rd

EkUB 28/2010 rd - RP 178/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 5 oktober 2010 en proposition med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen (RP 178/2010 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Juhani Turunen, social- och hälsovårdsministeriet

ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, Finansinspektionen

expert Mikko Nyyssölä, Finlands Näringsliv

vice verkställande direktör Esko Kivisaari, Finansbranschens Centralförbund, även som representant för Trafikförsäkringscentralen

socialpolitisk sakkunnig Pirjo Väänänen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, även som representant för löntagarcentralorganisationer

aktuariedirektör Jarmo Jacobsson, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att försäkringsbolagslagen ändras. Enligt lagen ansvarar de försäkringsbolag som bedriver lagstadgad skadeförsäkring (lagstadgad olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring och patientförsäkring) solidariskt för ersättningsfordringar som blivit oskyddade till följd av att ett försäkringsbolag som bedriver någon av de nämnda verksamheterna försatts i likvidation eller konkurs. I fråga om lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring ska försäkringsbolagen dessutom på förhand bereda sig på ett eventuellt solidariskt ansvar genom att i balansräkningen föra in en särskild garantiavgiftspost. Denna förhandsberedskap i form av en garantiavgiftspost ska nu slopas och de medel som posten består av återbetalas till de aktörer från vilka de ursprungligen samlats in.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 31 december 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslaget.

Enligt uppgift kommer de försäkrades intressen inte att riskeras på grund av att garantiavgiftsposten slopas.

Utskottet menar att det ur de försäkrades synvinkel är av väsentlig betydelse att försäkringsbolagen inom lagstadgad skadeförsäkring fortsatt har solidariskt ansvar för ersättningsfordringar som blivit oskyddade till följd av att ett försäkringsbolag försatts i likvidation eller konkurs.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 18 november 2010

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Mauri Salo /cent
 • medl. Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Kalmari /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /saml
 • Eero Lehti /saml
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Petteri Orpo /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Markku Uusipaavalniemi /saf
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen