EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2014 rd

EkUB 28/2014 rd - RP 338/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Ryska federationen om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 13 januari 2015 regeringens proposition om godkännande av avtalet med Ryska federationen om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet (RP 338/2014 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

industriråd Herkko Plit och konsultativ tjänsteman Liisa Huhtala, arbets- och näringsministeriet

lagstiftningsråd Kaija Suvanto, utrikesministeriet

direktör Hannu Koponen, strålsäkerhetscentralen

teknologichef Timo Vanttola, Teknologiska forskningscentralen VTT

chef för juridiska ärenden Kristiina Leppänen, Fennovoima Ab

Dessutom har skriftliga yttranden lämnats av

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • miljöministeriet
 • Wärtsilä Abp.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi. Avtalet undertecknades i februari 2014.

Avtalets syfte är att främja och reglera samarbetet mellan Finland och Ryssland när det gäller fredlig användning av kärnenergi. Samarbetet omfattar främst forskningen i användningen av kärnenergi, överföringen av utrustning och teknik mellan länderna i samband med användningen av kärnämnen och kärnenergi samt främjandet av kärnsäkerheten och strålsäkerheten.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter den dag då båda parterna underrättat varandra om att de rättsliga förfaranden som behövs för att avtalet ska träda i kraft har slutförts.

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen om avtalet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget anser ekonomiutskottet att propositionen behövs och tillstyrker avtalet och lagförslaget utan ändringar med följande anmärkningar.

Syftet med avtalet mellan Finland och Ryssland är att skapa en rättslig ram för myndighetsverksamhet och samarbete mellan länderna för att främja en fredlig användning av kärnenergi. Ekonomiutskottet anser att med tanke på det omfattande och långvariga samarbetet på kärnenergiområdet med Ryssland kan avtalet betecknas som betydelsefullt och med hänsyn till det ökade samarbetet som nödvändigt. Finland har slutit motsvarande bilaterala avtal på kärnenergiområdet med flera olika länder, men i och med EU-medlemskapet har dessa avtal ersatts med samarbetsavtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och ifrågavarande länder.

De åligganden som ingår i avtalet är förenliga med de åligganden som Finland och Ryssland redan har förbundit sig vid inom ramen för internationella konventioner på kärnenergiområdet. Regeringarna i båda länderna har dessutom ingått politiska förbindelser om att följa Internationella atomenergiorganets (IAEA) rekommendationer.

I och med avtalet kan samarbetsprojekt genomföras bl.a. i forskning på kärnenergiområdet, överföring av utrustning och teknik mellan länderna och främjandet av kärnsäkerheten. Avtalet har inte någon inverkan på tillståndsplikt i samband med verksamheter. Ekonomiutskottet påpekar att avtalet har potentiell betydelse för kommersiellt utnyttjande av finländsk kompetens inom den ryska kärnkraftsindustrin. Avtalets viktigaste bestämmelser gäller skydd av konfidentiell information, användning av utrustning och teknik i samband med användningen av kärnämnen och kärnenergi och tillsyn över den samt ansvar för ersättning för skador som eventuellt uppkommer i samband med projektsamarbetet. I avtalet föreskrivs det om skadeståndsansvar på samma sätt som i det gemensamma protokollet om tillämpningen av Wienkonventionen och Pariskonventionen (FördrS 98/1994), som möjliggör skadeersättning mellan länder som är parter i olika konventioner. Bestämmelsen är därför betydelsefull att den ger samma resultat i fråga om skadeersättning som det protokoll som länkar samman Pariskonventionen och Wienkonventionen (Gemensamt protokoll om tillämpningen av Wienkonventionen och Pariskonventionen, FördrS 98/1994), där Finland är part men inte Ryssland.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner avtalet i propositionen och

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 29 januari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Mauri Pekkarinen /cent
 • vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • medl. Lars Erik Gästgivars /sv
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Harri Jaskari /saml
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Pia Kauma /saml
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kaj Turunen /saf

Sekreterare var

utskottsråd Teija Miller