EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2014 rd

EkUB 29/2014 rd - RP 318/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 december 2014 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier (RP 318/2014 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Kari Parkkonen, arbets- och näringsministeriet

verkställande direktör Pauli Heikkilä, Finnvera Abp

finansieringsexpert Tommi Toivola, Finlands näringsliv rf, också som representant för Teknologiindustrin rf

chefsekonom Veli-Matti Mattila, Finansbranschens Centralförbund

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • finansministeriet
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om statliga exportgarantier ska ändras. Lagen föreslås bli ändrad så att det ska vara möjligt att bevilja exportgaranti för att ordna refinansiering för exportkrediter som beviljats utländska köpare. Dessutom föreslås det att exportgaranti ska kunna beviljas för att ordna refinansiering för exportfrämjande inhemska investeringar enligt exportgarantilagen. Avsikten med förslaget är att göra möjligheterna att finansiera export mångsidigare och därigenom främja exporten. Genom förslaget förbättras dessutom möjligheterna för kreditinstitut och finansiella institut som fått exportgaranti att refinansiera export.

Utvecklingen av det offentligt understödda exportfinansieringssystemet syftar till att för den finländska exportindustrin upprätthålla lika konkurrensförutsättningar i förhållande till konkurrentländerna samt möjligheter till framgång. Ett fungerade exportfinansieringssystem utgör grunden för Finlands ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.

Lagen avses träda i kraft under början av 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget anser utskottet att propositionen är behövlig och tillstyrker lagförslaget utan ändringar men med följande kommentarer.

Regeringen föreslår att Finnvera i sin exportfinansiering ska kunna använda en så kallad refinansieringsgaranti. I garanterandet av refinansiering är det fråga om en separat garanti som beviljas för att ordna finansiering för en affär som avses i exportgarantilagen, inte om en garanti som direkt hänför sig till affären.

Till följd av finanskrisen har regleringen för kreditinstitut och finansiella institut skärpts. De nya bestämmelserna som syftar till att öka bankernas soliditet och förbättra deras riskhantering har påverkat bankernas intresse för att bevilja företag högrisklån. Bankerna har reagerat på de nya kraven genom att höja avkastningen på sitt eget kapital och genom att minska de riskbetonade fordringarna. Det har försvårat företagens tillgång på långfristig finansiering och höjt priset på finansiering. I Finland ligger tyngdpunkten i exportfinansieringen för närvarande i stor utsträckning på krediter som Finlands Exportkredit Ab beviljat, när långfristig finansiering som baserar sig på bankers medelsanskaffning inte finns att tillgå. Därför bör man främja sådan finansiering av exportkrediter som baserar sig på bankers medelsanskaffning. Därigenom kan man också trygga att bevillningsfullmakterna enligt exportfinansieringslagen är tillräckliga. Refinansieringsgarantin enligt propositionen möjliggör att ett kreditinstitut eller finansiellt institut som får exportgaranti vid behov kan använda exportkrediter som säkerhet för sin medelsanskaffning, vilket väntas öka institutens vilja att bevilja företagslån.

Enligt uppgift till utskottet finns denna typ av system i våra främsta konkurrentländer. Flera av dessa länder har dessutom ett exportfinansieringssystem i form av krediter. I dessa länder är möjligheterna till finansiering för företag som bedriver kapitalvaruexport de facto mångsidigare än för finländska exportföretag. Utskottet anser att de föreslagna ändringarna av exportgarantilagen stärker den privata finansmarknadens möjligheter att finansiera export och därigenom gynnar en jämlik konkurrensställning för finländska företag i förhållande till konkurrentländerna.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 5 februari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Mauri Pekkarinen /cent (delvis)
 • vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • medl. Lars Erik Gästgivars /sv
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Pia Kauma /saml
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Martti Mölsä /saf
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kaj Turunen /saf
 • Harry Wallin /sd
 • ers. Jouko Skinnari /sd

Sekreterare var

utskottsråd Teija Miller

​​​​