EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2004 rd

EkUB 30/2004 rd - RP 209/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen samt 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 november 2004 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen samt 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen (RP 209/2004 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Erkki Sarsa, finansministeriet

byråchef Paula Launiainen, Finansinspektionen

direktör Timo Laakso, Försäkringsinspektionen

jurist Reima Letto, Bankföreningen i Finland

ekonomipolitisk ombudsman Päivi Räty, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund

enhetschef Marja-Liisa Kahola, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund rf

Dessutom har utskottet fått skriftligt utlåtande från Föreningen CGR rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om Finansinspektionen kompletteras med att Finansinspektionen ska övervaka sådana bokföringsskyldiga som med stöd av bokföringslagen är skyldiga att upprätta sitt bokslut med iakttagande av de internationella redovisningsstandarderna. Med sådana bokföringsskyldiga avses företag som har satt i omlopp värdepapper som är föremål för offentlig handel. Med dem jämställs också företag som har ansökt om att deras värdepapper ska bli upptagna till offentlig handel.

Bestämmelserna ska utsträckas till att gälla också Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt. Finansinspektionens befogenhet att vidta tillsynsåtgärder är alltså primär i förhållande till Försäkringsinspektionens befogenhet också beträffande Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt. Men Finansinspektionen ska begära utlåtande av Försäkringsinspektionen innan en rät-telseuppmaning ges till ett av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt. Finansinspektionen ska inte kunna ge en rättelseuppmaning utan förordande utlåtande av Försäkringsinspektionen.

Samtidigt föreslås bestämmelserna om bokföringsnämndens befogenhet och uppgifter bli ändrade i bokföringslagen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslagen godkänns enligt propositionen. Tillsynen över tilllämpningen av de internationella redovisningsstandarderna passar mycket väl ihop med Finansinspektionens nuvarande uppgifter som utövare av tillsyn över finans- och värdepappersmarknaden.

Finansinspektionen bör övervaka bokslut som det är obligatoriskt att upprätta enligt internationella redovisningsstandarder. Tillsynen gäller inte bokslut som det är frivilligt att tillämpa standarderna på. Tillsynen har som mål att bibehålla tilltron till värdepappersmarknaden och att tillgodose investerarskyddet och därför omfattar tillsynen de emittenters bokslut vars värdepapper är föremål för offentlig handel.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 8 december 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd (delvis)
 • vordf. Jari Leppä /cent (delvis)
 • medl. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd (delvis)
 • Esko Kiviranta /cent
 • Martti Korhonen /vänst (delvis)
 • Miapetra Kumpula /sd (delvis)
 • Seppo Lahtela /cent (delvis)
 • Jere Lahti /saml (delvis)
 • Klaus Pentti /cent
 • Antti Rantakangas /cent (delvis)
 • Martin Saarikangas /saml
 • Sari Sarkomaa /saml (delvis)
 • Juhani Sjöblom /saml (delvis)
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • vjäs. Roger Jansson /sv (delvis)
 • Simo Rundgren /cent (delvis)

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen

​​​​