EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2014 rd

EkUB 30/2014 rd - RP 344/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av försäkringsbolagslagen och vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 13 januari 2015 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av försäkringsbolagslagen och vissa lagar som har samband med den (RP 344/2014 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Juha Jokinen ja övermatematiker Pertti Pulkkinen, social- och hälsovårdsministeriet

konsultativ tjänsteman Virva Walo, finansministeriet

ledningens rådgivare Erkki Rajaniemi, Finansinspektionen

expert Antti Tanskanen, Finlands Näringsliv rf

chefsjurist Pia Santavirta, Finansbranschens Centralförbund

jurist Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys — ESY

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att det görs ändringar i försäkringsbolagslagen, lagen om utländska försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar, lagen om försäkringskassor, lagen om pensionsstiftelser, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om Finansinspektionen, lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift och lagen om försäkringsavtal. Dessutom föreslås det i propositionen att det stiftas en särskild lag om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen. Propositionens syfte är att genomföra direktivet om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, det så kallade Solvens II -direktivet.

I försäkringsbolagslagen och lagen om försäkringsföreningar föreskrivs om tillämpning av försäkringsbolagslagens bestämmelser på små försäkringsbolag och försäkringsföreningar. Bestämmelser i enlighet med direktivet tillämpas på dessa bara om de tillhör en sådan grupp som avses i försäkringsbolagslagen. Solvens II -direktivet gäller inte arbetspensionsförsäkringsbolag. Det förslås därför att vissa bestämmelser i försäkringsbolagslagen som tillämpas på arbetspensionsförsäkringsbolag flyttas till lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Det föreslås att solvenskraven enligt den gällande försäkringsbolagslagen ersätts med nya bestämmelser som är förenliga med direktivet. Enligt propositionen gäller för försäkringsbolag två kapitalkrav, dvs. solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet. Vid beräkningen av kapitalkraven ska beaktas alla väsentliga risker som försäkringsbolaget exponeras för. Försäkringsbolaget ska uppfylla de föreslagna kapitalkraven med kapitalbasmedel som är av tillräckligt god kvalitet.

Det föreslås att försäkringsbolagslagens bestämmelser om tillsyn över försäkringsbolag preciseras i överensstämmelse med direktivet. Finansinspektionens tillsyn inriktas framför allt på försäkringsbolagens företagsstyrningssystem, på balansräkningen som värderas på marknadens villkor och på uppfyllelse av kapitalkraven, men i regel inte längre på den bokföringsmässiga ansvarsskulden. Det föreslås att till försäkringsbolagslagen fogas bestämmelser om försäkringsbolags skyldighet att offentliggöra rapporter om sin solvens och finansiella situation.

Vidare föreslås det att försäkringsbolagslagens gällande bestämmelse om extra tillsyn över försäkringsgrupper ska ersättas med grupptillsynsbestämmelser som stämmer överens med direktivet. En grupptillsynsmyndighet ska ansvara för tillsynen över försäkringsgrupper. Finansinspektionen föreslås vara grupptillsynsmyndighet i Finland. För tillsynen över internationella företagsgrupper inrättas tillsynskollegier. I lagen om utländska försäkringsföretag föreslås motsvarande ändringar som i försäkringsbolagslagen.

I lagen om Finansinspektionen utsträcks bestämmelserna om grupptillsyn och tillsynskollegium till att gälla också grupptillsyn över försäkringsgrupper.

Vidare föreslås närmast tekniska ändringar i lagen om försäkringskassor, lagen om pensionsstiftelser och i lagen om försäkringsavtal.

Lagarna avses träda i kraft i fråga om vissa av Finansinspektionens befogenheter den 1 april 2015 och i övrigt huvudsakligen den 1 januari 2016.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslagen godkänns med vissa preciseringar, närmast av teknisk natur.

Syftet med propositionen är att genomföra det så kallade Solvens II-direktivet, som harmoniserar EU-reglerna om försäkringsbolag. Direktivet, som huvudsakligen är baserat på fullständig harmonisering, har till syfte att samordna regleringen av skade-, liv- och återförsäkringsbolag i fråga om solvens, företagsstyrningssystem, rapportering och tillsyn. En del av regleringen (företagsstyrningssystemet) har redan i förväg satts i kraft nationellt (EkUB 28/2013 rd).

Det handlar om ett betydande regelverk som redan länge har varit under beredning och som närmar regleringen av försäkringsbolagens kapitaltäckning till reglering som redan tillämpas på motsvarande aktörer inom finansbranschen. Solvens II-regleringen tillför försäkringssektorn ökad stabilitet och transparens. Dessutom borgar enhetliga normer för att försäkringsbolagen har likvärdiga konkurrensvillkor inom hela EU-området.

Direktivet ger endast ringa nationell rörelsefrihet. Utskottet anser att de nationella lösningarna är ändamålsenliga. I anslutning till det lyfter utskottet nedan fram reglering av utjämningsbeloppet, små försäkringsbolag och tillsynen.

Utjämningsbelopp.

Enligt den gällande lagen förfogar bolagen över ett så kallat utjämningsbelopp som ingår i försäkringsbolagens ansvarsskuld. Utjämningsbeloppet ska jämna ut resultatet för försäkringstekniskt ovanliga år och fungera som buffert särskilt mot en ökning av ersättningskostnader. När utjämningsbeloppet räknas ut har periodens skadekvot jämförts med medelvärdet under en lång tid, och enligt det har utjämningsbeloppet antingen utökats eller avvecklats på ett resultatpåverkande sätt.

I och med den nya regleringen ska regleringen av ansvarsskulden specificeras så att bestämmelserna med anknytning till bokföring och bokslut (inklusive utjämningsbeloppet) skiljs (9 kap. i lagförslag 1) från de nya solvensbestämmelserna enligt direktivet (del III i lagförslag 1). I livförsäkringsbolag där utjämningsbeloppets betydelse är mindre [i slutet av 2013 totalt ca 16,6 miljoner euro] föreslås utjämningsbeloppet bli avvecklat inom 10 år. Men i skadeförsäkringsbolag är utjämningsbeloppets betydelse betydande [i slutet av 2013 totalt ca 2,2 miljarder euro] . För dessa bolags vidkommande föreslås utjämningsbeloppet bli bevarat om också anpassat. Dimensioneringen baserar sig på regleringsramen i Solvens II-direktivet och för utjämningsbeloppet uppställs ett målbelopp och ett maximibelopp.

Ekonomiutskottet anser att det valda regleringssättet är motiverat men konstaterar att eftersom det handlar om en betydande tillgångspost, skulle de föreslagna ändringarna och deras konsekvenser ha beskrivits mer detaljerat i motiven.

Små försäkringsbolag.

Direktivet lämnar utrymme för nationell beslutanderätt när det gäller regleringen av små försäkringsbolag. I enlighet med direktivet kunde små bolag helt undantas från regleringen.

I propositionen inkluderas små bolag (1 kap. 3 b § i lagförslag 1) delvis i regleringen. Lösningen motiveras med behovet att trygga de försäkrades förmåner på samma sätt oavsett bolagets storlek. Regleringen i direktivet föreslås bli avgränsad (1 kap. 2 a § 2 mom. i lagförslag 1) i fråga om regleringen om förvaltning och rapportering så att på små bolag inte tillämpas vad som i kommissionens förordning och tekniska standarder föreskrivs om det företagsstyrningssystem som avses i försäkringsbolagslagen (6 kap. 8—20 § i lagförslag 1) och om offentliggörande av uppgifter (8 a kap. i lagförslag 1). I dessa avseenden tillämpas bestämmelserna i den nationella lagen jämte förordningar.

Ekonomiutskottet håller i princip med regeringen. Nästan alla försäkringsbolag som i dagsläget är verksamma i Finland överskrider storleksgränserna för ett litet bolag, och ingenting tyder på att den nationella lagstiftningen skulle kunna utgöra ett hinder för att komma ut på marknaden. Men utskottet anser det vara viktigt att följa upp med omsorg att proportionalitetsprincipen som förutsätts i direktivet blir genomförd.

Som ett förtydligande bör det konstateras att på försäkringsföreningar tillämpas inte Solvens II-regleringen ifall storleksgränserna i 1 kap. i lagen om försäkringsföreningar inte överskrids eller ifall en försäkringsförening inte med stöd av 12 kap. i den lagen ingår i en försäkringsgrupp enligt lagen om försäkringsföreningar.

Tillsyn.

Utskottet noterar att den nya regleringen ställer nya kvalitativa och kvantitativa krav på myndighetstillsynen. Det blir mer komplicerat att räkna ut såväl ansvarsskuld som kapitaltäckningskrav, och samtidigt ökar rapporteringen av dessa delområden. Det kommer att öka Finansinspektionens arbetsbörda avsevärt.

Detaljmotivering

1. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

Ingressen.

Ingressen har ändrats i tekniskt avseende.

1 kap. 2 a §. Europeiska unionens lagstiftning.

Bestämmelsen i 1 mom. har preciserats på grund av den förordning från kommissionen som har trätt i kraft efter det att propositionen lämnades.

6 kap. 21 §. Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter.

Utskottet har korrigerat ett tryckfel i 3 punkten. Korrigeringen påverkar inte den svenska versionen.

8 a kap. 1 §. Lägesrapport om solvens och finansiell ställning.

Språkdräkten i 4 mom. har preciserats på finska. Den svenska versionen påverkas inte.

10 kap. 8 §. Användning av matchningsjustering och volatilitetsjustering.

Paragrafen innehåller bestämmelser om allmänna förutsättningar för användning av matchningsjustering och volatilitetsjustering.

Utskottet föreslår att ett omnämnande av att en volatilitetsjustering kan vara antingen valutaspecifik eller landsspecifik tas in i 2 mom. Också villkoren för användningen av en landsspecifik justering bör tas in i bestämmelsen.

En volatilitetsjustering kräver inte tillsynsmyndighetens samtycke. Om ett försäkringbolag använder sig av volatilitetsjustering, ska styrelsen godkänna skriftliga principer för dess användning. Direktivet har uppställt en begränsning för användning av landsspecifik volatilitetsjustering. Enligt den kan justeringen tillämpas endast på bästa skattning för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser av produkter som sålts på landets försäkringsmarknad (artikel 77 d punkt 4). Eftersom bestämmelsen avsevärt begränsar användningen av volatilitetsjusteringar, är det nödvändigt att beakta den i lagen.

23 kap. 3 §. Kallelse till den bolagsstämma som ska besluta om försättande i likvidation.

  Utskottet har korrigerat ett tryckfel i 1 mom. Korrigeringen påverkar inte den svenska versionen.

2. Lag om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen

3 §. Tillämpning av bestämmelserna om Finansinspektionens behörighet innan ändringslagen träder i kraft.

En felaktig paragrafhänvisning i 4 mom. har rättats till.

8 §. Koncentrationsrisk och räntemarginalrisk.

Utskottet har preciserat en hänvisning i det inledande stycket till paragrafen och rättat ett tryckfel. Den senare korrigeringen påverkar inte den svenska språkversionen.

9 §. Aktiekursrisk.

I denna paragraf föreskrivs om övergångsperioden för beräkning av kapitalkravet för aktiekursrisken.

Utskottet föreslår att övergångsbestämmelsen i 3 mom. ändras till att motsvara ordalydelsen i direktivet (artikel 308 b punkt 13).

Försäkringsbolagen får använda övergångsbestämmelsen när de beräknar kapitalkravet för aktierisken i fråga om aktieplaceringar som anges i lagen. Enligt övergångsbestämmelsen kan bolaget i början använda sig av en stressparameter på 22 procent på aktierna och småningom övergå till den slutliga stressparametern under de 7 övergångsåren. I bestämmelsen i lagförslaget har skrivningen i direktivet ändrats så att den ändrade bestämmelsen förpliktar bolagen till att höja stressparametern enligt en snabbare tidtabell än den som anges i direktivet.

10 §. Uppfyllelse av solvenskapitalkravet.

  En felaktig paragrafhänvisning i 3 mom. har rättats till.

11 §. Justering av räntesatsen för livförsäkring.

I 4 mom. ingår en bestämmelse om övergångstiden för justering av räntesatsen för livförsäkring.

Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras så att den motsvarar ordalydelsen i direktivet (artikel 308 c).

I den övergångsbestämmelse som gäller räntesatsjusteringen används motsvarande tidsangivelser som i 9 § i lagförslag 2, som utskottet föreslår en ändring i. Också i det här fallet skulle den föreslagna ändringen leda till en kortare övergångstid än den som anges i direktivet.

Momentet har också preciserats så att ändringen gäller procentandelen och inte omfattningen.

12 §. Avdrag för försäkringstekniska avsättningar under övergångsperioden.

I 3 mom. ingår en bestämmelse om övergångsperioden för avdrag för försäkringstekniska avsättningar.

Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras så att den motsvarar ordalydelsen i direktivet (artikel 308 d punkt 2).

I övergångsbestämmelsen i lagförslaget används motsvarande tidsangivelser som i 9 och 11 §, som föreslås bli ändrade. Också i det här fallet skulle den föreslagna ändringen leda till en strängare tolkning av övergångstiden än i direktivet.

Momentet har också preciserats så att ändringen gäller procentandelen och inte omfattningen.

13 §. Övriga bestämmelser.

I 5 mom. införs ett utelämnat ord och den ändrade bestämmelsen motsvarar därefter den svenska version av propositionen.

7. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Ingressen.

Ingressen beaktar en lagändring (1046/2014).

1 kap. 1 §. Lagens tillämpningsområde.

  Paragrafens 3 mom. innehåller en förteckning över de bestämmelser i försäkringsbolagslagen som inte ska tillämpas på arbetspensionsförsäkringsbolag.

Arbetspensionsförsäkringsbolagen har en egen solvensordning och bestämmelserna om utjämningsbelopp i försäkringsbolagslagen tillämpas inte på den. Utskottet har därför korrigerat momentet genom att lämna också 9 kap. 5 a—5 d § i försäkringsbolagslagen utanför lagens tillämpningsområde.

Dessutom har vissa författningstekniska korrigeringar gjorts i momentet.

9. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Ingressen.

Ingressen beaktar den senaste lagändringen (1198/2014).

3 kap. 26 §. Återkallande av verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet.

I 1 mom. 2 punkten beaktas den lagändring (1198/2014) som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 3—6, 8 och 10—12 utan ändringar och

godkänner lagförslag 1, 2, 7 och 9 med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i försäkringsbolagslagen (521/2008) 1 kap. 18 §,

(utesl.)

ändras 1 kap. 3 och 4 §, 2 kap. 2— 6 §, 12 § och mellanrubriken före 18 §, 3 kap. 3, 9, 13 och 17 §, rubriken för del II, rubriken för 6 kap., 6 kap. 4 §, 8 § 2 och 5 mom., 10, 12, 16, 18 och 21 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 4 § 8 mom., 19 §, 29 § 5 punkten, rubriken för 9 kap., som överförs till del II, samt 9 kap. 1, 3, 4 och 12 §, rubriken för del III, 10—12 kap., 13 kap. 1 och 2 §, 14 kap. 5 §, 15 kap. 1 §, 16 kap. 5 § 3 mom. och 12 §, 17 kap. 2 § 3 mom., 19 kap. 3 §, 20 kap. 3 §, 21 kap. 2, 7 och 17—19 §, 22 kap. 2 §, 23 kap. 2—4 §, mellanrubriken före 25 kap. 1 § samt 1 § samt 3, 9 och 13 §, mellanrubriken före 23 § samt 24 §, 26 kap., 29 kap. 5 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 30 kap. 3 § 1 mom. 10 punkten,

av dem 2 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 981/2013 och 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 893/2008 och 981/2013, rubriken för 6 kap., 6 kap. 8 § 2 och 5 mom., 10, 12, 16, 18 och 21 § samt 29 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 981/2013, 6 kap. 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 211/2009, 9 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 20 kap. 3 § och 21 kap. 2 § sådana de lyder i lag 1170/2010 samt 23 kap. 2 och 4 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 893/2008, samt

fogas till 1 kap. nya 2 a och 3 a—3 c §, till 11 § ett nytt 2 mom., till kapitlet en ny 11 a §, till 15 § ett nytt 4 mom., till 16 a §, sådan den lyder i lag 981/2013, ett nytt 2 mom. och till kapitlet en ny 25 §, till 2 kap. nya 1 a §, 9 b, 18 a och 18 b §, till 3 kap. en ny 19 a §, till 6 kap. 9 §, sådan den lyder i lag 981/2013, nya 3 och 4 mom., till 11 §, sådan den lyder i lag 981/2013, ett nytt 3 mom., till kapitlet en ny 12 a §, till 17 § sådan den lyder i lag 981/2013, ett nytt 4 mom., till kapitlet nya 20 a—20 c § samt en ny mellanrubrik före dem, en ny mellanrubrik före 7 kap. 1 §, till lagen ett nytt 8 a kap., till 9 kap. en ny 5 § i stället för den 5 § som upphävts genom lag 1170/2010 samt nya 5 a—5 d §, till lagen ett nytt 13 a kap., till 23 kap. en ny mellanrubrik före 1 § och till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 120/2004 och 893/2008, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 25 kap. nya 4—8 § i stället för 4—8 § som upphävts genom lag 893/2008 och en ny mellanrubrik före 5 § samt till kapitlet nya 25—27 § som följer:

1 kap.

De centrala principerna för försäkringsbolags verksamhet samt tillämpning av lagen

2 a §

Europeiska unionens lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna lag och med stöd av den finns det bestämmelser om försäkringsbolag i kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EU) 2015/35, nedan kommissionens förordning, samt i tekniska standarder som antagits genom förordning eller beslut av Europeiska kommissionen.

(2 mom. som i RP)

Definitioner

3, 3 a—3 c, 4, 11, 11 a, 15, 16 a och 25 §

(Som i RP)

2 kap.

Bildande av försäkringsbolag och koncession

1 a, 2—6, 9 b och 12 §

(Som i RP)

Särskilda bestämmelser om publika försäkringsbolag, finansiell återförsäkringsverksamhet och specialföretag

18 a och 18 b §

(Som i RP)

3 kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

3, 9, 13, 17 och 19 a §

(Som i RP)

DEL II

Förvaltning, bokslut och offentliggörande av uppgifter

6 kap.

Försäkringsbolagets ledning, företagsstyrningssystem och placering av tillgångar

4, 8—12, 12 a och 16—18 §

(Som i RP)

Placering av tillgångar

20 a—20 c §

(Som i RP)

21 §

Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten)

7 kap.

Revision och särskild granskning

Revision

6 §

(Som i RP)

8 kap.

Eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och koncern

4, 19 och 29§

(Som i RP)

8 a kap.

Offentliggörande av uppgifter om försäkringsbolags solvens och finansiella ställning

1 §

Lägesrapport om solvens och finansiell ställning

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten)

2—6 §

(Som i RP)

9 kap.

Ansvarsskuld i bokföringen

1, 3—5, 5 a—5 d och 12 §

(Som i RP)

DEL III

Solvens

10 kap.

Värdering av tillgångar och skulder samt försäkringstekniska avsättningar vid solvensberäkning

Allmänna bestämmelser

1 och 2 §

(Som i RP)

Beräkning av försäkringstekniska avsättningar

3—7 §

(Som i RP)

8 §

Användning av matchningsjustering och volatilitetsjustering

(1 mom. som i RP)

Försäkringsbolaget kan i fråga om räntesatserna använda valutaspecifik eller landsspecifik volatilitetsjustering som offentliggjorts av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och fastställts av Europeiska kommissionen, när det beräknas bästa skattning enligt 6 § för andra försäkringsförpliktelser än sådana som avses i 1 mom. Landsspecifik volatilitetsjustering tillämpas för att beräkna bästa skattning för försäkringsförpliktelserna för de produkter som säljs på det aktuella landets försäkringsmarknad.

(3 mom. som i RP)

9—15 §

(Som i RP)

11 kap.

Kapitalkrav

Allmänna bestämmelser

1—6 §

(Som i RP)

Standardformel för solvenskapitalkrav

7—15 §

(Som i RP)

Anpassning av standardformeln

16—18 §

(Som i RP)

Interna modeller för beräkning av solvenskapitalkrav

19—21 §

(Som i RP)

Krav som ställs på en intern modell

22—29 §

(Som i RP)

Tillsyn

30—34 §

(Som i RP)

Förordningar

35 §

(Som i RP)

12 kap.

Kapitalbasmedel vid solvensberäkning

Kapitalbasmedel och överskottsmedel

1—4 §

(Som i RP)

Godkännande av tilläggskapital

5 och 6 §

(Som i RP)

Kvalitativa krav på kapitalbasmedel

7—10 §

(Som i RP)

Medräkningsbarhet av kapitalbasmedel och kvantitativa gränsvärden för nivåerna vid uppfyllelse av kapitalkraven

11 och 12 §

(Som i RP)

13 kap.

Livförsäkring

1 och 2 §

(Som i RP)

13 a kap.

Bedrivande av liv- och skadeförsäkringsverksamhet i samma försäkringsbolag

1—4 §

(Som i RP)

14 kap.

Aktie- och garantiandelsemission, optionsrätter och andra särskilda rättigheter till aktier och garantiandelar samt ökning av aktie- och garantikapitalet

5 §

(Som i RP)

15 kap.

Upptagande av krediter och ställande av säkerhet

1 §

(Som i RP)

16 kap.

Utbetalning av försäkringsbolagets medel

5 och 12 §

(Som i RP)

17 kap.

Minskning av aktie- och garantikapital och återbetalning av garantikapital

2 §

(Som i RP)

19 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

3 §

(Som i RP)

20 kap.

Delning av försäkringsaktiebolag

3 §

(Som i RP)

21 kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

2, 7 och 17—19 §

(Som i RP)

22 kap.

Ändring av bolagsform

2 §

(Som i RP)

23 kap.

Likvidation och konkurs

Allmänna bestämmelser

1 och 2 §

(Som i RP)

3 §

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten)

4 §

(Som i RP)

25 kap.

Tillsyn över försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar

Finansinspektionens tillsynsuppgifter och rättigheter i anslutning till dem

1, 3 och 4 §

(Som i RP)

Anmälningsskyldighet och åtgärder då kapitalkraven inte uppfylls

5—9 och 13 §

(Som i RP)

Förordningar och föreskrifter samt uppgifter som ska lämnas till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

24—27 §

(Som i RP)

26 kap.

Grupptillsyn och beräkning av solvensen på gruppnivå

Definitioner och tillämpningsområde

1—4 §

(Som i RP)

Grupptillsynsmyndighet

5—7 §

(Som i RP)

Avvikelse från tillämpning av bestämmelserna om grupptillsyn

8—10 §

(Som i RP)

Solvens på gruppnivå

11—13 §

(Som i RP)

Val av beräkningsmetod och allmänna principer

14—20 §

(Som i RP)

Användning av beräkningsmetoder

21—25 §

(Som i RP)

Beräkningsmetoder

26—33 §

(Som i RP)

Centraliserad riskhantering och förfarandet vid solvenstillsyn

34—38 §

(Som i RP)

Tillsyn över företagsstyrningssystem på gruppnivå

39 och 40 §

(Som i RP)

Information som ska sändas till Finansinspektionen samt offentliggörande av informationen

41—44 §

(Som i RP)

Tillsynsåtgärder på gruppnivå

45—49 §

(Som i RP)

Mångbranschholdingföretag

50 §

(Som i RP)

Tredjeländer

51—54 §

(Som i RP)

29 kap.

Avgörande av tvister samt straffpåföljder

5 §

(Som i RP)

30 kap.

Sekretess och rätt att lämna ut uppgifter

3 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

2.

Lag

om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 och 2 §

(Som i RP)

3 §

Tillämpning av bestämmelserna om Finansinspektionens behörighet innan ändringslagen träder i kraft

(1—3 mom. som i RP)

Finansinspektionen ska behandla försäkrings- och återförsäkringsföretagens ansökningar om godkännande och tillstånd i enlighet med 1 och 3 mom. Finansinspektionens beslut om ansökningar om godkännande och tillstånd tillämpas inte före den 1 januari 2016.

4—7 §

(Som i RP)

8 §

Koncentrationsrisk och räntemarginalrisk

Vid beräkning av kapitalkravet för räntemarginalrisk enligt i 11 kap. 12 § 2 mom. 4 punkten i försäkringsbolagslagen, i enlighet med avdelning I kapitel V avsnitt 5 underavsnitt 5 i kommissionens delegerade förordning (utesl.) om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), (EU) 2015/35, nedan kommissionens förordning, eller vid beräkning av kapitalkravet för marknadsriskkoncentrationer som avses i 12 § 2 mom. 6 punkten i försäkringsbolagslagen, i enlighet med avdelning I kapitel V avsnitt 5 underavsnitt 6 i kommissionens förordning, ska följande parametrar användas för sådana fordringar på EU-medlemstaters regeringar eller centralbanker som anges i en annan valuta än respektive lands valuta

(1—3 punkten som i RP)

9 §

Aktiekursrisk

(1 och 2 mom. som i RP)

Vikten för den parameter som avses i 2 mom. 2 punkten ska ökas åtminstone linjärt i slutet av varje år från värdet noll under det år som inleds den 1 januari 2016 till värdet ett den 1 januari 2023.

(4 mom. som i RP)

10 §

Uppfyllelse av solvenskapitalkravet

(1 och 2 mom. som i RP)

Om rapporten enligt Finansinspektionens åsikt visar att några betydande framsteg inte har gjorts när det gäller ökningen av de medräkningsbara kapitalbasmedlen eller sänkningen av riskprofilen, ska Finansinspektionen återkalla den övergångstid som avses i 1 mom.

11 §

Justering av räntesatsen för livförsäkring

(1—3 mom. som i RP)

Beloppet av den justering som avses i 1 mom. ska beräknas som en andel av den skillnad som avses i 3 mom. Andelen ska minskas linjärt i slutet av varje år från 100 procent det år som inleds den 1 januari 2016 till 0 procent den 1 januari 2032.

(5—8 mom. som i RP)

12 §

Avdrag för försäkringstekniska avsättningar under övergångsperioden

(1 och 2 mom. som i RP)

Beloppet av det avdrag som avses i 1 mom. beräknas som en andel av den skillnad som avses i 2 mom. Andelens maximibelopp minskar linjärt i slutet av varje år från 100 procent det år som inleds den 1 januari 2016 till 0 procent den 1 januari 2032.

(4—8 mom. som i RP)

13 §

Övriga bestämmelser

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

7.

Lag

om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 11 § 2 mom., 15 §, 16 d § 7 punkten och 16 e § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 1046/2014 och 11 § 2 mom. i lag 983/2013, 15 § i lag 524/2008 samt 16 d § 7 punkten och 16 e § 1 mom. i lag 442/2012, samt

fogas till lagen nya 5 a §, 9 g § och 13 b §, till 16 e §, sådan den lyder i lag 442/2012, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 16 f § och en ny 31 §, i stället för den 31 § som upphävts genom lag 524/2008, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 2 a, 3—5 och 11 a §, 13 § 1 mom. samt 14—19 och 25 §, 2 kap. 1 a §, 3 § 1—5 mom., 4 och 5 §, 6 § 2 och 3 mom., 7 och 9 b §, 10 § 1 mom. 3 punkten samt 12, 16, 17, 18 a, 18 b, 19 och 20 §, 3 kap., 4 kap. 2—6 §, 5 kap. 3 § och 22 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 6 kap. 1—5, (utesl.) 7—12 och 12 a §, 14—18 och 20 a—20 c §, 21 § 3 och 5 punkten och 22 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 19 §, 8 a kap., 9 kap. 1—5, 5 a—5d och 7—12 § och 13 § 2 punkten, 10—13 och 13 a kap., 14 kap. 5 §, 16 kap. 2 § 2, 4 och 6 mom., 5 § 3 mom., 6 § 4 mom. samt 8—10 och 13 §, 17 kap. 2 § 3 mom., 19 kap. 10 § 1 och 2 mom., 20 kap. 10 § 1 och 2 mom., 21 kap. 6 och 7 §, 12 § 1 och 2 mom. och 17—21 §, 23 kap. 9 § 2 och 3 mom. och 31 § 3 mom., 24 kap., 25 kap. 1 §, 3 § 2 mom., 4—7 §, 16 § 1 mom. samt 25—27 §, 26 kap. eller 31 kap. 1 § 4 mom. samt 2 och 10 § i försäkringsbolagslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 kap.

Bildande av arbetspensionsförsäkringsbolag

5 a §

(Som i RP)

4 kap.

Bolagets förvaltning

9 g och 11 §

(Som i RP)

5 kap.

Revision

13 b §

(Som i RP)

6 kap.

Ansvarsskuld

15 §

(Som i RP)

7 kap.

Solvenskapital

16 d—16 f §

(Som i RP)

11 kap.

Särskilda bestämmelser

31 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

9.

Lag

om ändring av lagen on Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 2 mom. 2 punkten, 6 § 11 och 12 punkten, det inledande stycket i 26 § 1 mom. samt 26 § 1 mom. 2 punkten och 5 mom., 65 b § 2 mom., 65 c § 1 och 2 mom. samt 67 § 5 mom.,

av dem 4 § 2 mom. 2 punkten, 6 § 11 och 12 punkten och 67 § 5 mom. i lag 752/2012, 26 § 1 mom. 2 punkten i lag 1198/2014, det inledande stycket i 26 § 1 mom. och 26 § 5 mom. samt 65 c § 2 mom. i lag 611/2014 samt 65 b § 2 mom. och 65 c § 1 mom. i lag 985/2013, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 och 6 §

(Som i RP)

3 kap.

Tillsynsbefogenheter

26 §

Återkallande av verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet

(ingressen i 1 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) tillsynsobjektet inte inom utsatt tid har kunnat genomföra de åtgärder som anges i en återhämtningsplan enligt 8 a kap. i kreditinstitutslagen, en åtgärdsplan enligt 11 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001), en plan för att återställa konglomeratets kapitaltäckning enligt 25 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller en sådan plan för återställande av en sund finansiell ställning eller en sådan kortfristig finansiell saneringsplan som avses i 25 kap. 5 eller 6 § eller i 26 kap. 11 § i försäkringsbolagslagen, i 20 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, i 46 § i lagen om utländska försäkringsbolag eller i 12 kap. 6 b § i lagen om försäkringsföreningar eller om genomförandet av en sådan plan har försummats, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 kap.

Tillsyn över utländska tillsynsobjekt och deras filialer i Finland samt samarbete med utländska tillsynsmyndigheter

65 b, 65 c och 67 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 12 februari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Mauri Pekkarinen /cent
 • vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • medl. Lars Erik Gästgivars /sv
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Harri Jaskari /saml
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Pia Kauma /saml
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vänst (delvis)
 • Martti Mölsä /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kaj Turunen /saf
 • ers. Anne Kalmari /cent (delvis)

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi

​​​​