EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2014 rd

EkUB 34/2014 rd - RP 254/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 25 november 2014 regeringens proposition med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 254/2014 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

arbetsminister Lauri Ihalainen

regeringsråd Antti Riivari och regeringssekreterare Sari Koivisto, arbets- och näringsministeriet

lagstiftningsråd Jyrki Jauhiainen, justitieministeriet

konsultativ tjänsteman Armi Taipale, finansministeriet

överdomare Marjatta Mäenpää, Helsingfors förvaltningsdomstol

avdelningschef Jarmo Parkkonen, Finansinspektionen

överdirektör Eero Mantere, patent- och registerstyrelsen

ordförande, budgetråd Petri Syrjänen, Revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin

ordförande Jukka Mähönen, statens revisionsnämnd

specialsakkunnig Marja-Liisa Ylitalo, Finlands Kommunförbund

direktör Hannu Rautiainen, Finlands Näringsliv rf

juridisk ombudsman Anja Tuomola, Företagarna i Finland

ordförande Pasi Leppänen, Revisorer inom den offentliga förvaltningen

styrelseordförande Eija Niemi-Nikkola och verksamhetsledare Sanna Alakare, CGR-föreningen rf

vice verkställande direktör Leena Linnainmaa, Centralhandelskammaren

revisionsnämndssekreterare Pasi Horsmanheimo, Centralhandelskammarens revisionsnämnd

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att det stiftas en ny revisionslag och en ny lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. Flera lagar ska ändras så att de motsvarar de nya lagarna.

De ändringar som föreslås i propositionen började beredas till följd av riksdagens utlåtande som lämnades i samband med att den gällande revisionslagen godkändes. Riksdagen förutsatte då att regeringen bereder en totalreform av examenskraven för revisorer. Utgående från utlåtandet inleddes en totalreform av revisorssystemet. Denna proposition omfattar ett förslag till nytt revisorssystem, vilket innebär en reform av dels systemet för godkännande av revisorer och revisorsexamina, dels systemet för tillsyn över revisorer.

Enligt propositionen ska de separata systemen för revisorer inom den privata respektive offentliga sektorn avskaffas, och ett nytt system som regleras i revisionslagen ska införas. I det nya systemet är revisorsexamen grundexamen i branschen. Revisorn kan komplettera den genom att avlägga en specialiseringsexamen för revisor för företag av allmänt intresse och en specialiseringsexamen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt få den specialkompetens som påvisar specialiseringen när de fastställda förutsättningarna för godkännande uppfylls.

Tillsynen över alla revisorer ska enligt förslaget koncentreras till Revisionstillsynen inom Patent- och registerstyrelsen. Enligt förslaget ska en revisionsnämnd som utses av statsrådet verka inom Revisionstillsynen.

Enligt propositionen kommer de nuvarande tillsynsnämnderna, dvs. Centralhandelskammarens revisionsnämnd, handelskamrarnas revisionsutskott samt revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin att upphöra. Också statens revisionsnämnd upphör, eftersom ändring ska sökas genom besvär på förvaltningsrättslig väg.

Det föreslås att bestämmelserna om revisorssystemet samlas i den nya revisionslagen.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Ekonomiutskottet förordar lagförslagen i stort sett utan ändringar. I fråga om vissa lagar föreslås närmast tekniska ändringar, tre lagförslag föreslås bli förkastade och dessutom föreslår utskottet att en helt ny lag godkänns.

Revisorernas anmälningsskyldighet.

Ekonomiutskottet föreslår att revisorernas anmälningsskyldighet bibehålls enligt gällande bestämmelser eftersom det inom en snar framtid kommer att göras betydande ändringar i detta avseende, bland annat genom ny EU-reglering (Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse; 2014/537/EU). I artikel 7 i förordningen finns det en uttrycklig skyldighet att anmäla regelbrott till den behöriga myndigheten enligt medlemsstatens definition. Ekonomiutskottet anser det oändamålsenligt att just nu införa nationella normer som avviker från förordningen endast en kort tid innan förordningen ska börja tillämpas i medlemsstaterna (17.6.2016). Det föreslås därför att 3 kap. 4 § i lagförslag 1 stryks.

Centralisering av tillsynen över revisorerna till Patent- och registerstyrelsen.

Reformen innebär att tillsynen över revisorerna överförs från Centralhandelskammarens revisionsnämnd och lokala nämnder till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Utskottet anser det lämpligt att centralisera tillsynsuppgifterna på det sätt som föreslås i propositionen eftersom de tillsynsuppgifter som redan nu ingår i PRS uppdrag och den kompetens som därmed finns hos myndigheten kan utnyttjas för uppgiften. Centraliseringen bedöms ha samverkanseffekter också i så måtto att uppgifter om revisorerna redan nu registreras i handelsregister och stiftelseregister som PRS ansvarar för. Det blir möjligt att utveckla procedurerna med målet att överföra tillsynsbeslut direkt till registren utan ett särskilt anmälningsförfarande. Revisionstillsynen motsvarar till sin karaktär dessutom sådana myndighetsuppdrag som PRS redan nu sköter och som innebär utövning av offentlig makt med krav på oavhängighet. Om tillsynen ordnas på det sätt som föreslås i propositionen kommer det inte att orsaka nettokostnader i statsbudgeten och efter en övergångsperiod kommer också de för tillfället budgetfinansierade posterna att kunna täckas med avgifter som uppbärs hos tillsynsobjekten. Eftersom PRS också i sin övriga verksamhet följer principen om kostnadssamband, lämpar sig revisionstillsynen mycket väl i sammanhanget.

Revisorernas roll i revisionsnämnden.

Med förslaget att det ska finnas två expertmedlemmar, dvs. revisorer, i nämndernas sammansättning försöker man se till att det står en tillräcklig expertis till revisionsnämndens förfogande. Expertmedlemmarna saknar rösträtt och kan därför inte delta i beslutsfattandet. Denna lösning har ansetts nödvändig för att säkerställa att nämnden kan agera objektivt, särskilt i situationer där det är fråga om tillsynen över en revisor i en revisionssammanslutning som befinner sig i en konkurrenssituation i förhållande till en revisorsmedlem. Ekonomiutskottet förordar den modell som föreslås i propositionen.

Finansinspektionens undersökningsbefogenheter

Kraven på att tillsynen ska vara sammanhållen, enhetlig och tydlig talar för en enda huvudsaklig tillsynsaktör. Även revisionsdirektivet utgår från att tillsynen ska höra till en enda myndighet som bär det huvudsakliga ansvaret. I propositionen ges Finansinspektionen en möjlighet att i vissa situationer undersöka en revisors verksamhet. Avsikten har inte varit att skapa en permanent tillsynsbyrå inom Finansinspektionen utan endast att ge fullmakter att i anknytning till Finansinspektionens övriga tillsyn undersöka eventuellt uppdagade oklarheter, för att sedan föra dem till revisionsnämnden för avgörande. Det är alltså inte fråga om parallella undersökningsbefogenheter. Enligt ekonomiutskottet ligger propositionen i linje med direktivet.

Finansieringen av tillsynen.

Kostnaderna för tillsynen över revisorer bedöms ligga på samma nivå i framtiden som nu. Kostnaderna täcks för närvarande huvudsakligen genom avgifter som uppbärs hos tillsynsobjekten. Tillsynsavgifterna kommer inte att användas för att täcka kostnaderna för Finansinspektionens i 9 kap. 2 § 2 mom. i förslaget till revisionslagen nämnda undersökningsrätt, eftersom de föreslagna befogenheterna begränsar sig enbart till situationer där undersökningen av en revisors verksamhet är nödvändig med avseende på Finansinspektionens egna tillsynsobjekt. Tillsynsintresset är då knutet till Finansinspektionens egentliga tillsynsobjekts verksamhet, och därför är det motiverat att Finansinspektionen själv finansierar tillsynen. Den föreliggande propositionen skapar inga andra förpliktelser för Finansinspektionen än myndighetssamarbete med revisionstillsynen, vars kostnader ska bestridas av myndigheten själv.

Möjligheterna till omprövning och en centraliserad besvärsväg

Enligt propositionen ska besvärsvägen motsvara den som för närvarande följer av den gällande OFR-lagen, som redan nu öppnar för ett omprövningsförfarande. I fråga om vissa ärendegrupper (sanktioner) föreslås möjlighet att överklaga direkt hos Helsingfors hovrätt och därefter vidare hos högsta förvaltningsdomstolen. Ekonomiutskottet konstaterar att förslaget att centralisera besvären går stick i stäv mot regeringens proposition om översyn av vissa bestämmelser om överklagande (RP 230/2014 rd). I den propositionen anses det att förvaltningsprocessen bör utvecklas i den riktningen att samtliga förvaltningsdomstolar fungerar som allmänna förvaltningsdomstolar och behandlar alla grupper av ärenden som hör till dem. Det ska finnas synnerligen vägande skäl för att koncentrera vissa ärenden till en enda förvaltningsdomstol.

Revisionsärenden kräver specialkompetens särskilt i anslutning till god revisionssed, yrkesstandarder, revisorernas kvalitetssäkringssystem och yrkesetiska principer. Bedömningen av dessa frågor förutsätter insikt i branschen, yrkesverksamheten och de krav som ställs på dem samt insikt i ekonomisk rapportering och förvaltning i granskningsobjekten samt i hur detta inverkar på revisorns verksamhet. De bästa förutsättningarna för enhetlig bedömning av ovannämnda frågeställningar skapas genom att man centraliserar behandlingen av ärendena vid ändringssökande. Att dela upp de få ärendena mellan olika förvaltningsdomstolar i kombination med hur branschspecifika de är tryggar inte på bästa möjliga sätt en enhetlig beslutsverksamhet. I ett och samma ärende kan det också vara fråga om att göra en sammanhållen bedömning av flera revisorers verksamhet.

Behandlingen av tillsynsärenden som gäller en viss yrkesgrupp har ofta betraktas som ett vägande skäl att centralisera överklagandet. Också till exempel tillsynsärenden som avser ombud för industriellt rättsskydd överklagas centralt hos marknadsdomstolen medan tillsynsärenden som avser advokater och rättegångsbiträden överklagas hos Helsingfors hovrätt. Också det att besvärsvägen i fråga om Patent- och registerstyrelsens beslut med stöd av en allmän bestämmelse, liksom även med stöd av ORF-lagen, har centraliserats till Helsingfors hovrätt talar för den lösning som föreslås i propositionen. För en centralisering talar också det att en stor del av besvären i alla fall kommer till Helsingfors, eftersom cirka 44 procent av revisorerna är verksamma i huvudstadsregionen och närliggande områden.

I propositionen RP 230/2014 rd föreslås en ändring av 22 § i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. Förslaget ändrades under behandlingen i riksdagens lagutskott (LaUB 26/2014 rd) så att den nu stämmer överens med det förslag som i denna proposition gäller lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt revisionslagen. I skenet av i synnerhet den senaste statistiken över behandlingstiderna vid Helsingfors hovrätt konstaterar ekonomiutskottet att det finns anledning att noga följa hur behandlingstiderna utvecklas och i förekommande fall överväga andra lösningar.

Övergångsbestämmelserna i fråga om ORF-revisorer.

Enligt propositionen ska en OFR-revisor som även har godkänts som GRM-revisor eller CGR-revisor med stöd av revisionslagen, direkt införas i det nya systemet. I fråga om övriga ORF-revisorer föreslås skyldighet att genomgå ett kompletteringsprov. En OFR-revisor kan sålunda bestämma att hen inte vill övergå till det nya systemet och fortsätta sin verksamhet som OFR-revisor också efter att de nya lagarna har trätt i kraft eller välja att övergå till det nya systemet efter att ha avlagt ett kompletteringsprov. Ekonomiutskottet slår fast att ORF-revisorernas behörighet för ett flertal revisionsuppdrag utvidgas märkbart om de övergår till det nya systemet.

Detaljmotivering

1. Revisionslagen

3 kap 4 §.
Skyldighet att anmäla förfarande som strider mot bestämmelser eller föreskrifter.

Ekonomiutskottet föreslår att revisorernas anmälningsskyldighet bibehålls enligt gällande bestämmelser, eftersom det inom en snar framtid kommer att göras betydande ändringar i detta avseende, bland annat genom ny EU-reglering (Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse; 2014/537/EU). I artikel 7 i förordningen föreskrivs det om en uttrycklig skyldighet att anmäla regelbrott till den behöriga myndigheten enligt medlemsstatens definition. Ekonomiutskottet anser det oändamålsenligt att just nu införa nationella normer som avviker från förordningen endast en kort tid innan förordningen ska börja tillämpas i medlemsstaterna (17.6.2016). Det föreslås därför att 3 kap. 4 § i lagförslag 1 stryks. Till följd av detta ändrar paragrafnumreringen i fråga om de paragrafer som följer på 3 kap. 4 §.

10 kap. 4 §. Straffbestämmelser.

I paragrafen finns en bestämmelse om sanktioner. Ovan föreslagna strykning av 3 kap. 4 § påverkar hänvisningen i 1 mom. till 3 kap. 6 § i revisionslagen. Till följd av strykningen av 4 § blir 6 § därefter 5 §.

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

2 §. Uppgifter.

I paragrafen uppräknas Patent- och registerstyrelsens uppgifter. Det hänvisas till stiftelselagen, som har upphävts under riksdagsbehandlingen av föreliggande lag om totalöversyn av revisionssystemet. Författningshänvisningen ändras så att den motsvarar det nya författningsnumret.

5. Lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen

Ingressen.

Ingressen ändras så att av den framgår författningsnumret på den lag varmed lagen om Finansinspektionen har ändrats och den nya punkten i 3 § blir 7 b.

3 §. Uppgifter.

Paragrafen anger vilka Finansinspektionens uppgifter är. Den nya punkten i 2 mom. om tillsyn över revisorer ändras till 7 b, eftersom lagrummet har ändrats (RP 175/2014 rdEkUB 20/2014 rd) under riksdagsbehandlingen av föreliggande proposition om totalöversyn av revisionssystemet.

31 §.
Revisorernas anmälningsskyldighet.

I paragrafen föreskrivs om skyldigheten för ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer att utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana omständigheter eller beslut i fråga om tillsynsobjektet som de i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses leda till något annat i revisionsberättelsen än ett uttalande eller ett påpekande. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

6. Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Ingressen.

Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

18 §. Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter.

I paragrafen föreskrivs om under vilka förutsättningar Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelser på eget initiativ kan lämna ut uppgifter om skattskyldiga jämte identifieringsuppgifter. Den nya punkten i 1 mom. som gäller revisorer, revisorers verksamhet och andra skattskyldiga och som kan ha betydelse för tillsynen över revisorerna ändras till 10, eftersom lagrummet har ändrats (RP 166/2014 rd - LaUB 20/2014 rd) under riksdagsbehandlingen av föreliggande proposition om totalöversyn av revisionssystemet.

7. Lag om ändring av aktiebolagslagen

7 kap. 8 §. Särskild granskare.

I paragrafen föreskrivs om särskild granskare och hänvisas bland annat till lagrummet i revisionslagen om revisionsberättelse. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

8. Lagen om ändring av lagen om placeringsfonder

16 §. Särskild granskare.

I paragrafen föreskrivs om särskild granskare och hänvisas bland annat till lagrummet i revisionslagen om revisionsberättelse. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

10. Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar

48 §. Övervakare.

I paragrafen föreskrivs om vilka bestämmelser som gäller i fråga om övervakare. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

17. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

32 §.

I paragrafen föreskrivs om mandattiden för en pensionsstiftelses revisorer. I paragrafen hänvisas det till lagrummet i revisionslagen om revisionsberättelse. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

20. Lag om ändring av 72 § i kommunallagen

Den föreslagna ändringen gäller en lag som kommer att upphävas innan föreliggande revisionslag träder i kraft. Den situation som förslaget eftersträvar kan nås genom att ändra motsvarande bestämmelse i den kommunallag som kommer i stället för den kommunallag som upphävs, och utskottet föreslår därför att förslaget till ändring av 72 § i den gamla kommunlallagen förkastas och att ett nytt lagförslag 100 med förslag till ändring av 122 § i den nya kommunallagen godkänns.

37. Lag om ändring av 18 c § i sametingslagen

Ingressen.

Lagens ingress ändras så att i fråga om 18 c § ändras inte bara 2 mom. i enlighet med propositionen utan också 1 och 3 mom., vilket innebär att hela paragrafen ändras.

18 c §. Revisorer .

I paragrafen föreskrivs om val av revisorer för sametinget. Bestämmelsen har sammanjämkats med en större ändring av sametingslagen som är aktuell i riksdagen (RP 167/2014 rd—GrUB   /   ) och lagrummet stryks därför i detta sammanhang för att undvika överlappande reglering.

45. Lagen om ändring av 17 och 25 § i lagen om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna

Den föreslagna ändringen gäller en lag som kommer att upphävas innan föreliggande revisionslag träder i kraft. Syftet med den föreslagna ändringen är att uppdatera hänvisningen till revisionslagen, vilket kan göras i samband med att den nya lagen om förvaltningssamarbete stadfästs, och därför föreslås det att lagförslag 45 förkastas.

60. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

Utskottet föreslår att den svenskspråkiga ingressen korrigeras så att den motsvarar den finskspråkiga versionen.

61. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

108 a §.

I paragrafen föreskrivs om revisor för fondbolag som förvaltar en överlåtande eller övertagande placeringsfond. I paragrafen hänvisas det till lagrummet i revisionslagen om revisionsberättelse. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

64. Lag om ändring av lagen om försäkringsfonder

69 §.

I paragrafen föreskrivs om särskild granskning av en kassas förvaltning och bokföring. I paragrafen hänvisas det till lagrummet i revisionslagen om revisionsberättelse. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

65. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Ingressen.

9 kap. 3 §.

Paragrafen föreslås bli struken. Detta lagrum har ändrats efter att föreliggande proposition lämnades till riksdagen (RP 344/2014 rdEkUB 30/2014 rd) och därför blir den ändring som föreslås i denna proposition överflödig.

66. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

7 kap. 10 §.

I paragrafen föreskrivs om särskild granskare och hänvisas bland annat till lagrummet i revisionslagen om revisionsberättelse. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

71. Lag om ändring av 3 kap. 12 § i bokföringslagen

3 kap. 12 §. Uppgifter om revision.

Paragrafen föreskriver om uppgifter om revision. I 1 mom. konstateras skyldigheten att foga revisionsberättelsen till bokslutet. I 2 mom. föreskrivs om under vilka förhållanden en kopia av revisionsberättelsen undantagsvis kan lämnas bort. Här hänvisas det till lagrummet i revisionslagen om revisionsberättelse. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

72. Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

9 kap. 14 §. Särskild granskare.

I paragrafen föreskrivs om särskild granskare och hänvisas bland annat till lagrummet i revisionslagen om revisionsberättelse. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

73. Lag om ändring av föreningslagen

38 a §. Verksamhetsgranskning.

I paragrafen föreskrivs om verksamhetsgranskning. I paragrafens 5 mom. hänvisas det till lagrummet i revisionslagen om revisionsberättelse. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

74. Lag om ändring av 30 kap. 10 § i strafflagen

30 kap. 10 a §. Revisionsbrott.

I paragrafen förskrivs om revisionsbrott och sanktioner. I paragrafen hänvisas det till lagrummet i revisionslagen om revisionsberättelse. Utskottet har korrigerat författningshänvisningen så att den motsvarar det som föreslås i 3 kap. 4 § i lagförslag 1.

86. Lag om ändring av 26 b och 51 f § i lagen om bostadsrättsbostäder

26 b §. Disponibla medel för inlösen och ansvar för felaktig inlösning.

I paragrafen föreskrivs om disponibla medel för inlösen och ansvar för felaktig inlösning. I 4 mom. finns en hänvisning till stiftelselagen, som kommer att upphävas innan föreliggande revisionslag träder i kraft. Författningshänvisningen ändras så att den gäller motsvarande lagrum i den nya stiftelselagen och dess promulgationslag.

90. Lag om ändring av 12 § i lagen om stiftelser.

Den föreslagna ändringen gäller en lag som kommer att upphävas innan föreliggande revisionslag träder i kraft. Syftet med den föreslagna ändringen är att uppdatera hänvisningen till revisionslagen, vilket kan göras i samband med stadfästandet av den kommande nya stiftelselagen, och därför föreslås det att lagförslaget förkastas.

96. Lag om ändring av 32 och 42 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Ingressen.

Under riksdagsbehandlingen av föreliggande lag om totalöversyn av revisionssystemet har det gjorts ett tillägg i den lag som nämns i rubriken (RP 317/2104 rdFvUB 43/2014 rd) och därför måste 42 § 4 mom. ändra till 5 mom. i ingressen.

100. Lag om ändring av 122 § i kommunallagen

I lagförslag 20 i propositionen föreslås en ändring i 72 § i kommunallagen om val av revisorer för granskning av förvaltningen och ekonomin. Den föreslagna ändringen gäller en lag som kommer att upphävas (RP 268/2014 rdFvUB 55/2014 rd) innan föreliggande revisionslag träder i kraft. Den ändring som förslaget eftersträvar kan nås genom att ändra motsvarande bestämmelse i den kommunallag som kommer i stället för den kommunallag som upphävs, och utskottet föreslår därför att förslaget till ändring av 72 § i den gamla kommunlallagen förkastas och att ett nytt lagförslag 100 med förslag till ändring av 122 § i den nya kommunallagen godkänns.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 2, 3, 9, 11—16, 18, 19, 21—36, 38—44, 46—60, 62, 63, 67—70, 75—85, 87—89, 91—95 och 97—99 utan ändringar,

godkänner lagförslag 1, 4—8, 10, 17, 37, 61, 64—66, 71—74, 86 och 96 med ändringar (Utskottets ändringsförslag),

godkänner ett nytt lagförslag 100 (Utskottets nya lagförslag) och

förkastar lagförslag 20, 45 och 90.

Utskottets ändringsförslag

1.

Revisionslag

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 och 2 §

(Som i RP)

2 kap.

Skyldighet att låta utföra revision

1—10 §

(Som i RP)

3 kap.

Revisionens innehåll

1—3 §

(Som i RP)

4 §

(Utesl.)

4—10 (5—11) §

(Som i RP)

4 kap.

Övriga bestämmelser om revisorer

1—8 §

(Som i RP)

5 kap.

Särskilda bestämmelser som gäller revisor för en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad

1—3 §

(Som i RP)

6 kap.

Godkännande och registrering

1—11 §

(Som i RP)

7 kap.

Styrning, utveckling och tillsyn

1—9 §

(Som i RP)

8 kap.

Tillsynsbefogenheter

1—8 §

(Som i RP)

9 kap.

Utlämnande av uppgifter samt myndighetssamarbete

1—3 §

(Som i RP)

10 kap.

Påföljder

1—3 §

(Som i RP)

4 §

Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 3 kap. 5 § om uppgörande av revisionsberättelse eller i en befattning som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i sitt utlåtande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ger felaktiga eller vilseledande uppgifter ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för revisionsförseelse dömas till böter.

(2—4 mom. som i RP)

11 kap.

Särskilda bestämmelser

1 och 2 §

(Som i RP)

12 kap.

Ikraftträdande

1 och 2 §

(Som i RP)

_______________

4.

Lag

om ändring av 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 2 § 1 mom. som följer:

2 §

Uppgifter

Patent- och registerstyrelsen handlägger ärenden som gäller patent, kretsmönster för integrerade kretsar, nyttighetsmodellrätt, mönsterrätt, varumärke, företagsinteckning, handelsregistret, föreningsregistret, stiftelseregistret, övervakning av stiftelser enligt stiftelselagen (  /  ), offentliggörande av bokslutshandlingar, firma och revisionstillsyn enligt revisionslagen (     /     ) samt tillhandahåller informationstjänster i anslutning till dessa uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

5.

Lag

om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 31 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 1198/2014 samt

fogas till 3 § 2 mom. en ny 7 b punkt och till 19 §, sådan den lyder delvis ändad i lagarna 752/2012 och 1198/2014, ett nytt 4 mom., som följer:

3 §

Uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen fullgör sina lagstadgade uppgifter genom att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 b) utöva tillsyn över revisorerna i enlighet med 9 kap. 2 § i revisionslagen (/) (Ny)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 §

(Som i RP)

31 §

Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana omständigheter eller beslut i fråga om tillsynsobjektet som de i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett i revisionslagen avsett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

6.

Lag

om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 18 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), sådant det lyder i lagarna 1108/2006, 504/2008, 525/2009, 1500/2011 och 988/2012, en ny10 punkt som följer:

18 §

Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) till Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen, om omständigheter som under skattekontroll eller annars iakttagits i fråga om revisorer, revisorers verksamhet och andra skattskyldiga och som kan ha betydelse för tillsynen över revisorerna, (Ny)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

7.

Lag

om ändring av aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 5 kap. 10 §, 7 kap. 3 § 1 mom., 5, 6 och 8 §, 22 kap. 4 §, 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 §, det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 3 mom.,

av dem 5 kap. 10 §, 7 kap. 3 § 1 mom., 6 och 8 §, 22 kap. 4 §, 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 §, det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 3 mom. sådana de lyder i lag 461/2007 och 7 kap. 5 § sådan den lyder i lag 1413/2009, som följer:

5 kap.

Bolagsstämma

10 §

(Som i RP)

7 kap.

Revision och särskild granskning

3, 5 och 6 §

(Som i RP)

8 §

Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 22 kap. 6—9 § och 24 kap. 3 § i denna lag samt i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om en revisor ska på motsvarande sätt tillämpas på en särskild granskare.

22 kap.

Skadestånd

4 och 6—9 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

8.

Lag

om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om andelslag (421/2013) 5 kap. 11 §, 7 kap. 3 § 1 mom., 5, 6 och 16 §, 25 kap. 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 § och det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 3 mom. som följer:

5 kap.

Andelsstämman och fullmäktige

Allmänna bestämmelser

11 §

(Som i RP)

7 kap.

Revision, verksamhetsgranskning, medlemmarnas granskningsrätt och särskild granskning

3, 5 och 6 §

(Som i RP)

16 §

Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 25 kap. 6—9 § och 26 kap. 3 § i denna lag och i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer ska tillämpas på en särskild granskare.

25 kap.

Skadestånd

4 och 6—9 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

10.

Lag

om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 48 § 2 mom., 51 § 3 mom., 53 § 2 mom., 60 § och 65 § 3 mom., av dem 48 § 2 mom. och 51 § 3 mom. sådana de lyder i lag 466/2007, 53 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1402/2009 och 60 § sådan den lyder i lag 1607/2009, som följer:

48 §

Övervakare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om övervakaren iakttas i tillämpliga delar vad som i 2 kap. 1 § i revisionslagen (     /     ) föreskrivs om revisors allmänna behörighet, i 2 kap. 9 § om entledigande och avgång, i 3 kap. 10 § om närvaro vid sammanträden, i 4 kap. 6 § om oberoende ställning, i 4 kap. 7 § om jäv och i 4 kap. 8 § om tystnadsplikt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51, 53, 60 och 65 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

17.

Lag

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 33 §, sådan den lyder i lag 471/2007, samt

ändras 31, 32 och 35 §, 112 § 1 mom. och det inledande stycket i 113 § 1 mom., av dem 31, 32 och 35 § och det inledande stycket i 113 § 1 mom. sådana de lyder i lag 471/2007, som följer:

31 §

(Som i RP)

32 §

Mandattiden för en revisor ska bestämmas i pensionsstiftelsens stadgar. Revisorns uppdrag upphör då det styrelse- eller förvaltningsrådssammanträde avslutas vid vilket den revisionsberättelse som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen för den sista räkenskapsperioden under revisorns mandattid behandlas eller, om revisorn valts tills vidare, då en ny revisor har valts i hans ställe.

35, 112 och 113 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

37.

Lag

om ändring av 18 c § i sametingslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sametingslagen (974/1995) 18 c § (utesl.), sådan den lyder i lag 1725/1995, som följer:

18 c §

Revisorer

På val av revisorer för sametinget och för utförande av revision tillämpas bestämmelserna i denna lag och i revisionslagen (  /  ).

Vid sametinget finns två revisorer och två revisorssuppleanter. Sametinget och justitieministeriet väljer vardera en revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna och revisorssuppleanterna väljs för fyra kalenderår i sänder.

Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara CGR-revisorer eller OFGR-revisorer.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

61.

Lag

om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 36 § 2 mom., 37 §, 53 § 2 mom., 108 a § 2 mom., 113 § 1 mom. 10 punkten och 3 mom. samt 135 § 2 mom.,

av dem 36 § 2 mom. sådant det lyder i lag 477/2007, 37 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 648/2006 och 477/2007, 53 § 2 mom. sådant det lyder i lag 163/2014 samt 108 a § 2 mom., 113 § 3 mom. och 135 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1490/2011, som följer:

36, 37 och 53 §

(Som i RP)

108 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det uttalande som avses i 1 mom. får inte vara ett uttalande utan reservation enligt 3 kap. 5 § 3 mom. i revisionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

113 och 135 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

64.

Lag

om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 56 och 61 §, 69 § 3 mom. och det inledande stycket i 157 § 1 mom., sådana de lyder i lag 472/2007, som följer:

56 och 61 §

(Som i RP)

69 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det som föreskrivs om revisor i 1 kap. 2 § 1—5 punkten, 2 kap. 1 § och 7 §, 3 kap. 7, 9 och 10 § och 4 kap. 6—8 § i revisionslagen tillämpas på motsvarande sätt på en granskare som avses i denna paragraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

157 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

65.

Lag

om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) 7 kap. 3 a §, 9 kap. 1 § 3 mom., (utesl.), 4 § 1 och 3 mom. och 6 § 4 mom., 11 kap. 5 § 2 mom., 14 kap. 5 § 1 mom. och 17 § 1 mom., 14 a kap. 4 § samt 15 kap. 5 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom. och 8 §,

sådana de lyder, 7 kap. 3 a §, 9 kap. 1 § 3 mom., 4 § 1 och 3 mom., 6 § 4 mom. och 15 kap. 5 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom. och 8 § i lag 1231/2009, 11 kap. 5 § 2 mom., 14 kap. 5 § 1 mom. och 17 § 1 mom. samt 14 a kap. 4 § i lag 470/2007, som följer:

7 kap.

Föreningsstämman

3 a §

(Som i RP)

9 kap.

Revision och särskild granskning

1 §

(Som i RP)

3 §

(Utesl.)

4 och 6 §

(Som i RP)

11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

5 §

(Som i RP)

14 kap.

Fusion

5 och 17 §

(Som i RP)

14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

4 §

(Som i RP)

15 kap.

Skadeståndsskyldighet

5, 7 och 8 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

66.

Lag

om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 7 kap. 1, 3, 4, 8 och 10 § och 28 kap. 5 §, 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 § 1 mom., det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 10 §, av dem 7 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 893/2008, som följer:

7 kap.

Revision och särskild granskning

1, 3, 4 och 8 §

(Som i RP)

10 §

Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 28 kap. 7—10 §, 24 kap. 3 § i aktiebolagslagen samt i 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om en revisor ska på motsvarande sätt tillämpas på en särskild granskare.

28 kap.

Skadestånd samt inlösenskyldighet till följd av missbruk av inflytande

5 och 7—10 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

71.

Lag

om ändring av 3 kap. 12 § i bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 12 §, sådan den lyder i lag 460/2007, som följer:

3 kap.

Bokslut och verksamhetsberättelse

12 §

Uppgifter om revision

(1 mom. som i RP)

Utan hinder av 1 mom. behöver en kopia av revisionsberättelsen inte fogas till ett sådant sammandrag av bokslutet eller verksamhetsberättelsen som avses i 10 § 3 mom. Om revisorn lämnar något annat än ett uttalande utan reservation som avses i revisionslagen eller på basis av sin revision tar upp en sådan tilläggsuppgift som avses i 3 kap. 5 § 3 mom. eller ett sådant påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen, ska detta nämnas i sammandraget.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

72.

Lag

om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) 6 kap. 10 §, 9 kap. 5 § 2 mom. och 14 §, 24 kap. 4 §, 8 § 1 mom., det inledande stycket i 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 11 § som följer:

6 kap.

Bolagsstämma

10 §

(Som i RP)

9 kap.

Revision, verksamhetsgranskning och särskild granskning

5 §

(Som i RP)

14 §

Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som föreskrivs om revisorer i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 3 § i revisionslagen tillämpas på en särskild granskare.

24 kap.

Skadestånd

4 och 8—11 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

73.

Lag

om ändring av föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i föreningslagen (503/1989) 38 och 38 a § 3 och 5 mom. samt 39 § 1 mom., sådana de lyder i lag 678/2010, som följer:

38 §

(Som i RP)

38 a §

Verksamhetsgranskning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om föreningsstyrelsens skyldigheter att bistå verksamhetsgranskarna och i fråga om verksamhetsgranskarnas tystnadsplikt och närvaro vid möten tillämpas bestämmelserna om revisor i 3 kap. 9 och 10 § samt 4 kap. 8 § i revisionslagen.

39 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

74.

Lag

om ändring av 30 kap. 10 a § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 30 kap. 10 a §, sådan den lyder i lag 474/2007, som följer:

30 kap.

Om näringsbrott

10 a §

Revisionsbrott

Den som bryter mot bestämmelsen om upprättande av revisionsberättelse i 3 kap. 5 § i revisionslagen (     /     ) ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för revisionsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

86.

Lag

om ändring av 26 b och 51 f § i lagen om bostadsrättsbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) 26 b § 4 mom. och 51 f § 1 mom., sådana de lyder, 26 b § 4 mom. i lag 1608/2009 och 51 f § 1 mom. i lag 482/2007, som följer:

26 b §

Disponibla medel för inlösen och ansvar för felaktig inlösning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har sådana medel använts för inlösning av bostadsrätter som enligt denna lag inte får användas, är ägarsamfundets styrelse och, om utdelningen av medel grundar sig på en oriktig balansräkning, den revisor som deltagit i fastställandet eller granskningen av balansräkningen skyldig att enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen (     /     ) ersätta ägarsamfundet för skada som uppkommit på detta sätt. Bestämmelser om straff för aktiebolagsbrott finns i 25 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) samt om straff för bostadsaktiebolagsbrott och bostadsaktiebolagsförseelse i 27 kap. 1 och 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009). Är ägaren en bostadsrättsförening tillämpas dessutom vad som bestäms i 76 § i lagen om bostadsrättsföreningar. Bestämmelser om straff för bostadsrättsföreningsförseelse finns i 83 § i lagen om bostadsrättsföreningar. Är ägaren en stiftelse tillämpas dessutom vad som bestäms i 8 kap. 1 och 3 § i stiftelselagen (  /  ) och i 9 § i lagen om införande av stiftelselagen (  /  ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51 f §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

96.

Lag

om ändring av 32 och 42 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) 32 § 2 mom samt. och 42 § 4 mom. som följer:

fogas till 42 § ett nytt 5 mom., ssom följer:

32 §

(Som i RP)

42 §

(Nytt 5 mom. som 4 mom. i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Utskottets nya lagförslag

100.

Lag

om ändring av 122 § i kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunallagen (  /  ) 122 § 1 mom. som följer:

122 §

Revision

För granskning av förvaltningen och ekonomin väljer fullmäktige en revisionssammanslutning (utesl.). Sammanslutningen ska till ansvarig revisor förordna en (utesl.) OFGR-revisor. Revisorn utför sitt uppdrag under tjänsteansvar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den   20  .

_______________

Helsingfors den 5 mars 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Mauri Pekkarinen /cent
 • vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • medl. Lars Erik Gästgivars /sv
 • Harri Jaskari /saml
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Pia Kauma /saml
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kaj Turunen /saf
 • Harry Wallin /sd

Sekreterare var

utskottsråd Teija Miller