EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 38/2010 rd

EkUB 38/2010 rd - RP 300/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 december 2010 en proposition med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen (RP 300/2010 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Eriika Melkas, arbets- och näringsministeriet

direktör Hannu Koponen, Strålsäkerhetscentralen

bolagsjurist Hannele von Hertzen, Fennovoima Ab

intressebevakningschef Peter Tuominen, Fortum Power and Heat Ab

chef för juridiska byrån Ulla-Maija Moisio och chef för samhällsrelationer Jouni Punnonen, Industrins Kraft Abp

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att kärnenergilagen ändras i enlighet med kraven i rådets direktiv om kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar. Till tillståndshavarens skyldigheter läggs skyldigheten att ordna utbildning för den personal som sköter uppgifter som rör kärnsäkerheten. I lagen införs även ett förbud mot delegering av tillståndshavarens skyldighet att sörja för säkerheten vid användningen av kärnenergi.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2011.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Utskottet föreslår att lagen godkänns med preciseringar.

Det är ytterst viktigt att tillståndshavaren har en tydlig lagfäst skyldighet att främja kärnsäkerhet genom att regelbundet utbilda personalen. När det gäller kärnsäkerhet är prutmånen lika med noll på alla organisationsnivåer. I lagen skrivs också in rådande praxis, dvs. att tillståndshavaren inte kan delegera skyldigheten att sörja för säkerheten vid användningen av kärnenergi.

Lagen om Strålsäkerhetscentralen ålägger centralen att övervaka att kärnenergi används på ett tryggt sätt och sörja för forskning, utbildning och information i anknytning härtill.

Utskottet understryker att Strålsäkerhetscentralen måste se till att även dess egen person får utbildning och besitter expertis för övervakning av användningen av kärnenergi.

Detaljmotivering

2, 3, 7 k, 16, 21, 30 och 73 §.

I den gällande lagen används begreppen gruvdrift och anrikningsverksamhet samt gruva och anrikningsverk. I lagen finns en definition på kärnanläggning. Med kärnanläggning avses emellertid inte gruvor eller anrikningsverk som är avsedda för produktion av uran eller torium.

Enligt direktivet om kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar avses med kärnteknisk anläggning bl.a. anrikningsanläggning. Här avses med anrikningsanläggning en anläggning där uran isotopanrikas.

För att tolkningsproblem inte ska uppstå har utskottet ändrat anrikningsbegreppen i kärnenergilagen till malmanrikningsverksamhet och malmanrikningsanläggning.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

Lag

om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kärnenergilagen (990/1987) 2 § 1 mom. 2 punkten, 3 § 1 mom. 5 punkten, 7 k § 1 mom. 3 punkten, 9 § 1 mom.,16 § 1 mom., 21 § 3 mom., 30 §, 54 § och 73 § 2 mom. 2 punkten, av dem 7 k § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 342/2008, (utesl.) 54 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1420/1994 och 73 § 2 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 342/2008, samt

fogas (utesl.) till 7 i §, sådan den lyder i lag 342/2008, ett nytt 5 mom., samt till 78 §, sådan den lyder i lagarna 635/1999 och 342/2008, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 § (Ny)

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) på gruvdrift och malmanrikningsverksamhet vars syfte är att producera uran eller torium;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) kärnanläggning anläggningar för utvinning av kärnenergi, forskningsreaktorer medräknade, anläggningar för slutlig förvaring av kärnavfall i stor skala samt anläggningar som brukas för tillverkning, produktion, användning, behandling eller lagring av kärnämne eller kärnavfall i stor skala; med kärnanläggning avses dock inte

a) gruvor eller malmanrikningsverk, avsedda för produktion av uran eller torium, ej heller de utrymmen eller platser jämte områden i eller på vilka kärnavfall som härstammar från här nämnda anläggningar lagras eller förvaras med tanke på slutlig förvaring, inte heller

b) sådana slutgiltigt stängda utrymmen i vilka kärnavfall förvaras på ett sätt som strålsäkerhetscentralen godkänt såsom bestående; (Ny)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(9—11 punkten utesl.)

7 i §

(Som i RP)

7 k § (Ny)

Ansvarig föreståndare

Tillståndshavaren ska utse en ansvarig föreståndare och en ställföreträdare för honom eller henne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) för gruvdrift eller malmanrikningsverksamhet som syftar till produktion av uran eller torium, samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

(Som i RP)

16 § (Ny)

Tillståndsmyndigheter

Tillstånd att uppföra och driva kärnanläggning samt att bedriva gruvdrift eller malmanrikningsverksamhet som syftar till framställning av uran eller torium beviljas av statsrådet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 § (Ny)

Annan användning av kärnenergi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Då det prövas om tillstånd för verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten skall beviljas, tillämpas 21 § 1 mom. 1 och 3—5 punkten så, att villkoren för tillståndet anses vara uppfyllda till dessa delar, om de planer som sökanden framlägger är tillräckliga. Dessutom skall gruvplatsen eller malmanrikningsverkets förläggningsort vara ändamålsenlig med tanke på den planerade verksamhetens säkerhet. Utöver vad som stadgas i 2 mom. skall strålsäkerhetscentralen konstatera att den i 2 § 1 mom. 2 punkten nämnda verksamheten motsvarar de förutsättningar som stadgas i 21 § 1 mom. 1 och 3—5 punkten.

30 § (Ny)

Överföring av ombesörjningsskyldighet

Överlåts en kärnanläggning, en gruva som är avsedd för produktion av uran eller torium eller ett härför avsett malmanrikningsverk eller kärnavfall till någon annan, kan arbets- och näringsministeriet på begäran helt eller delvis överföra överlåtarens ombesörjningsskyldighet på mottagaren, om överföringen inte äventyrar kärnavfallshanteringen.

54 §

(Som i RP)

73 § (Ny)

Förverkandepåföljd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Med anledning av ett i 44 kap. 10 § 1 mom. 1 punkten strafflagen avsett brott som gäller användning av kärnenergi utan tillstånd skall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) gruva eller malmanrikningsverk som inlett sin verksamhet och där producerad malm som innehåller uran eller torium,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dömas förverkade till staten, om kärnenergilagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den har överträtts.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

78 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 20 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Mauri Salo /cent
 • medl. Hannu Hoskonen /cent
 • Harri Jaskari /saml
 • Anne Kalmari /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /saml
 • Eero Lehti /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /saf
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Eelis Roikonen

​​​​​​​