EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 38/2013 rd

EkUB 38/2013 rd - RP 94/2013 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 september 2013 regeringens proposition med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder (RP 94/2013 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (GrUU 43/2013 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Ilkka Harju och överinspektör Janni Hiltunen, finansministeriet

lagstiftningsråd Pekka Pulkkinen, justitieministeriet

marknadsövervakare Paula Kirppu, Finansinspektionen

advokat Erika Saarela, Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab, som representant för Finlands Advokatförbund rf

verkställande direktör Helena Kinnunen, Asunto-, toimitila- och rakennuttajaliitto RAKLI ry

finansieringsexpert Tommi Toivola, Finlands Näringsliv rf

chefsjurist Jari Virta, Finansbranschens Centralförbund

jurist Ilkka Geitlin, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf

verkställande direktör Marika af Enehjelm, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

professor Matti Suominen

juris licentiat, ekonomie magister Markus Kari, Helsingfors universitet

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att det stiftas en lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förvaltare av alternativa investeringsfonder kallas nedan AIF-förvaltare. Genom lagen genomförs direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan AIFM-direktivet. Dessutom föreslås ändringar i 30 andra lagar, av vilka de viktigaste är lagen om placeringsfonder, lagen om fastighetsfonder och lagen om Finansinspektionen.

På grund av direktivets detaljerade bestämmelser och omfattande regleringar föreslås ett stort antal viktiga reformer.

Genom den föreslagna lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder utvidgas regleringen av finansmarknaden till att gälla sådan kapitalinvestering och fastighetsinvestering i form av kommanditbolag, som hittills har jämställts med portföljförvaltning som bedrivits inom ramen för näringsfriheten. AIF-förvaltare som bedriver sådan verksamhet ska enligt förslaget ha auktorisation som beviljas av Finansinspektionen. Direktivet medför ändringar som berör också fondbolag som förvaltar specialfonder och sådana fastighetsfonder som avses i lagen om fastighetsfonder. Med alternativ investeringsfond, nedan AIF-fond, avses dessutom sådana kommanditbolag och aktiebolag i vilka eller för vilkas räkning förvaltas kollektiva investeringar som inte hör till tillämpningsområdet för fondföretagsdirektivet.

De ändringar som föreslås i lagen om placeringsfonder och lagen om fastighetsfonder ska eliminera vissa oklarheter och tolkningsproblem som hänför sig till den nuvarande lagstiftningen, precisera vissa bestämmelser som baserats på tidigare genomförd EU-lagstiftning och minska den administrativa börda som lagstiftningen orsakar. För att säkerställa att försäkringsbolagens och arbetspensionsförsäkringsbolagens investeringsverksamhet ska kunna fortsätta utan störningar föreslås ändringar i försäkringsbolagslagen och i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Det föreslås att värdepappersmarknadslagens tre centrala generalklausuler ska tillämpas också på AIF-förvaltare, dvs. bestämmelserna om förbud mot att förfara i strid mot god värdepappersmarknadssed, förbud mot att lämna osann eller vilseledande information och om opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information.

Viktiga specialbestämmelser som följer av direktivet men inte ingår i annan lagstiftning om finansmarknaden är bestämmelserna om värdering, användning av finansiell hävstång och investering i onoterade bolag. På förvaring av AIF-fonders tillgångar och på förvaringsinstitut ställs strängare krav än enligt lagen om placeringsfonder.

För att genomföra direktivet föreslås bestämmelser om finländska AIF-förvaltares rätt att i Finland marknadsföra andelar i AIF-fonder som de förvaltar i en EES-stat samt om i någon annan EES-stat än Finland etablerade AIF-förvaltares rätt att förvalta AIF-fonder i Finland och att här till professionella investerare marknadsföra andelar i sina inom EES förvaltade AIF-fonder. Dessutom föreslås bestämmelser om de förutsättningar under vilka AIF-förvaltare från andra EES-stater än Finland till professionella investerare får marknadsföra andelar i AIF-fonder som är etablerade utanför EES i tredjeländer. AIF-förvaltare som är etablerade EES-stater och tredjeländer regleras i samma lag som finländska AIF-förvaltare. Dessutom föreslås det att AIF-förvaltare ska få rätt att tillhandahålla investeringstjänster i en annan EES-stat, enligt ömsesidighetsprincipen.

Merparten av direktivets artiklar om tredjeländer ska enligt förslaget sättas i kraft tidigast år 2015, då kommissionen har utfärdat en delegerad förordning som kompletterar direktivet.

Det föreslås att lagen om beskattningsförfarande ändras så att Skatteförvaltningen ska få de uppgifter som den behöver om avgifter som tagits ut för förvaltning eller förvaring av egendom. För utländska AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder som inrättats i Finland gäller enligt förslaget samma informationsskyldigheter som för finländska AIF-förvaltare.

För att förtydliga lagstiftningen om finansmarknaden fogas till ett antal andra lagar bestämmelser som anger lagarnas förhållande till lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I lagarna föreslås flera tekniska preciseringar för att förbättra läsbarheten och modernisera regleringen.

Med tanke på uppdateringen av den detaljerade regleringen föreslås omfattande befogenheter att komplettera lagen genom finansministeriets förordningar och Finansinspektionens föreskrifter. Avsikten är att säkerställa att EU-lagstiftningen, som hela tiden utvecklas i många avseenden, i framtiden kan verkställas på ett smidigt sätt, utan att den nationella lagstiftningens begriplighet blir lidande.

I flera avseenden tillämpas samma lagstiftningsteknik som i lagen om investeringstjänster och lagen om placeringsfonder. Det är fråga om de kapitel i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som innehåller bestämmelser om rätten att verka som AIF-förvaltare, auktorisation, verksamhetsförutsättningar, organisering av verksamheten, riskhantering, delegering, informationsskyldighet, erbjudande av andelar i AIF-fonder samt om Finansinspektionen och påföljder. Till sin struktur och utformning påminner lagförslagets bestämmelser i många avseenden om motsvarande EU-lagstiftning. Dessutom utnyttjas i stor utsträckning de nationella valmöjligheter som direktivet tillåter. Små aktörer ges t.ex. rätt att registrera sig hos Finansinspektionen och rätt att marknadsföra andelar i AIF-fonder till icke-professionella investerare. På nationell prövning baserar sig också förslaget att AIF-förvaltare ska åläggas att höra till ett organ som ger rekommendationer. Syftet med förslagen är att förbättra lagens flexibilitet och tydlighet i förhållande till EU-lagstiftningen samt att minska kostnaderna för lagtillämpningen.

I propositionen föreslås att det införs ett motsvarande administrativt påföljdssystem som Finansinspektionen tillämpar i enlighet med värdepappersmarknadslagen. I de föreslagna ändringarna beaktas inom EU pågående lagstiftningsprojekt och de ändringar som de kommer att medföra. Det föreslås att i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påföljdssystemet, men de gärningar för vilka påföljder kan påföras beskrivs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och i lagen om placeringsfonder. De strängaste administrativa påföljderna ska på framställning av Finansinspektionen påföras av marknadsdomstolen.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt efter att de antagits och fastställts. Direktivet ska ha genomförts senast den 22 juli 2013.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Ekonomiutskottet föreslår att lagförslagen godkänns med många ändringar och preciseringar som närmast är av teknisk natur.

Utgångspunkter

Det främsta syftet med propositionen är att genomföra direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivetAIFM = Alternative Investment Fund Managers.). Direktivet syftar till att reglera sådana än så länge icke reglerade kollektiva investeringar som kan vara förknippade med betydande systemrisker för marknaden och investerarna. Detta innebär att AIFM-direktivets tillämpningsområde kommit att bli mycket omfattande. I princip täcker det in sådan verksamhet i fondföretag som inte omfattas av direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), dvs. det s.k. UCITS-direktivetUCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities..

Propositionen gäller inte alternativa investeringsfonder (AIF), utan juridiska personer vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder. Sådan verksamhet har hittills i Finland huvudsakligen hört till avtalsfrihetens område, och den har varken varit reglerad eller föremål för tillsyn. De nya reglerna innebär att förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ska ha auktorisation eller, om verksamheten är mindre omfattande, vara registrerade. Genom propositionen kommer specialplaceringsfondernas verksamhet att stramas upp betydligt, precis som AIFM-direktivet förutsätter. Förändringar som de nya bestämmelserna för med sig är bland annat obligatorisk utdelning av avkastning, en fastställd minimiinvesteringsgräns, professionalismkrav på andelsägare och hot om ordningsavgift.

Marknaden för investeringsfonder uppgår i Finland till cirka 70 miljarder euro och är ytterst koncentrerade. De tre största fondföretagen förvaltar mer än 60 procent av investeringsfondernas kapital. De alternativa investeringsfonderna, vars förvaltare propositionen gäller, har ett avsevärt mindre totalkapital än investeringsfonderna över lag. Alternativa investeringsfonder som driver verksamhet i Finland är i synnerhet specialplaceringsfonderna, kapitalfonderna och indirekta fastighetsinvesteringar. Av dessa är specialplaceringsfonderna de viktigaste AIF-fonder i Finland. Det finns omkring 130 specialplaceringsfonder i Finland, och deras kapital uppgår till ca 9,8 miljarder euro, vilket är ca 15 procent av investeringsfondernas totala kapital.

Det är inte meningen att den nya bestämmelserna också ska gälla sådan verksamhet av mindre omfattning som inte kan förutses medföra en betydande systemrisk, och därför har regeringen i enlighet med proportionalitetsprincipen haft som strävan att begränsa räckvidden. Ekonomiutskottet anser att utgångspunkterna i förslaget är motiverade. Regeringen har använt sig av de möjligheter till nationell anpassning som direktivet tillåter (t.ex. en administrativt förenklad registreringsmodell, rätten att marknadsföra alternativa investeringsfonder till icke-professionella kunder och självreglering) för att minimiera byråkratin kring de nya bestämmelserna och garantera rimliga konkurrensförutsättningar för marknadsaktörer av olika storlek. Detta är särskilt viktigt i Finland, eftersom vår investeringsmarknad är ytterst koncentrerad och marknadskonkurrensen minimal. Utskottet vill poängtera att fonderna fyller en viktig funktion när det gäller att finansiera behövliga investeringar. Fonderna får allt större betydelse som finansiärer av näringsverksamhet när reglerna för kreditinstitut blir strängare.

Den reglering som ska genomföras består av EU-rättsakter, föreskrifter, standarder, anvisningar och rekommendationer. Direktivet kompletteras av kommissionsförordningar och av anvisningar och rekommendationer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Vissa delar av regleringen är fortfarande under arbete. Utskottet anser att propositionen på behörigt sätt beaktar den omfattande EU-regleringen. Regeringen föreslår att de centrala direktivbestämmelserna ska tas in i lagen, som dessutom ska innehålla väl avgränsade bemyndiganden att utfärda förordning och bemyndiganden för Finansinspektionen att utfärda normer och bevilja undantag. Också självregleringen inom branschen (6 kap. 7 § i lagförslag 1) kommer att fylla en viktig funktion. Exempelvis kräver värderingen av investeringsobjekten sådan sakkunskap och marknadskompetens som är väl lämpad för självreglering.

De experter som hördes ställde sig positiva till huvudlinjerna i regeringens förslag. Enskilda frågor där synpunkter särskilt framfördes under utfrågningen var marknadsföringen till icke-professionella kunder (13 kap. i lagförslag 1), Finansinspektionens skyldighet att fatta beslut som gäller lagens tillämpning (särskilt 23 kap. 10 § och 13 kap. i lagförslag 1), bestämmelserna om det lägsta antalet fondandelsägare i anknytning till ändringen av lagen om placeringsfonder (27 § i lagförslag 2). Dessa frågor tas upp separat i det följande.

Marknadsföring till icke-professionella

Regeringen använder sig av den möjlighet som direktivet (artikel 43) ger medlemsstaterna att själva fatta beslut om de ska tillåta alternativa investeringsfonder som är etablerade i Finland eller någon annan EES-stat att marknadsföra aktier eller andelar också till icke-professionella investerare, under förutsättning att investerarskyddet tillgodoses. Bestämmelser om detta finns i 13 kap. i lagförslag 1. Det som krävs för sådan marknadsföring är till exempel att AIF-förvaltaren har auktorisation och att ett faktablad ska upprättas. Dessutom innehåller 13 kap. 6 § bestämmelser om förbud mot förhandsteckning och tidigt mottagande av avgifter och om förbud mot att erbjuda andelar som kan medföra skyldighet till ytterligare investeringar för icke-professionella investerare. Ekonomiutskottet håller i princip med regeringen.

Under expertutfrågningen påpekades det emellertid att definitionen av icke-professionell investerare är mycket omfattande. Där inbegrips inte bara sedvanliga icke-professionella investerare, utan också investerare som ligger nära professionella investerare, såsom stiftelser och akademiska institutioner. Det kan hända att förslaget delvis i onödan begränsar verksamhet som riktar sig till halvprofessionella investerare, om man ser på den nämnda uppstramningen av de regler som gäller icke-professionella investerare.

Utskottet noterar att de definitioner av professionella respektive icke-professionella kunder som används i propositionen (2 kap. 6 § 1 mom. 1 punkten) motsvarar definitionerna i lagen om placeringsfonder. Utskottet anser denna enhetliga användning av de grundläggande begreppen vara ändamålsenlig. Men man måste också beakta att begreppet icke-professionell investerare inte fått någon uttömmande definition i EU-lagstiftningen. Detta ger möjlighet till att i viss mån nationellt själv bestämma gränserna, vilket bör utnyttjas särskilt inom de gränser som investerarskyddet tillåter. Lagförslaget ger redan i sig möjlighet till detta genom att Finansinspektionen ges möjlighet att bevilja undantag från de uppställda tilläggsvillkoren (13 kap. 2 § 3 mom., 4 § 4 mom. och 6 § 4 mom. samt det nya 3 § 4 mom. som utskottet föreslår). Enligt förslaget ska närmare bestämmelser om förutsättningarna för att undantag ska beviljas genom förordning av finansministeriet (13 kap. 7 § 1 punkten). Utskottet anser det vara viktigt att klara bestämmelser finns på förordningsnivå om gränserna för förfarandet för att bevilja undantag, så att investerarskyddet kan riktas in på de investerare som behöver det.

Finansinspektionens befogenheter att meddela beslut

Övergångsbestämmelserna till lagförslag 1 (23 kap. 10 §) ger Finansinspektionen rätt att på ansökan meddela beslut om hur ett sådant ärende ska avgöras som är viktigt med avseende på lagens tillämpningsområde eller en enhetlig tillsynspraxis eller av något annat giltigt skäl. Det bemyndigandet preciseras i 1 mom. 1 och 2 punkten genom betoning av vad beslutet i synnerhet kan gälla. För de AIF-förvaltare som redan driver verksamhet när lag träder i kraft anger paragrafen en kort tidsfrist för att ansöka om ett sådant beslut. Däremot är det meningen att bestämmelsen ska gälla tills vidare för de AIF-förvaltare som inleder sin verksamhet efter ikraftträdandet.

Det rör sig om ett relativt omfattande bemyndigande, noterar utskottet. Eftersom detaljerna i EU-bestämmelserna än så länge bara är delvis kända är detta motiverat. Bestämmelserna kommer att preciseras i synnerhet genom de tekniska standarder som Esma tar fram. Genom att den sökande får ett bindande besked om den som aktör hör till lagens tillämpningsområde och därmed måste ansöka om auktorisation eller registrera sig kan de administrativa processerna förenklas och därmed onödiga ansökningar undvikas. Detta kan utskottet samtycka till, och ett sådant förfarande är motiverat under övergångsperioden. När regleringen väl blivit etablerad bör man överväga att precisera bestämmelserna till behövliga delar för att det särskilda beslutsförfarandet inte ska behöva användas så mycket.

Utskottet vill begränsa beslutanderätten och föreslår därför att paragrafen preciseras. Det innebär att bestämmelserna blir mer exakta och tydligare kopplade till tolkningen av Esmas riktlinjer och rekommendationer och till bedömningen av tillståndsplikten. En förutsättning är att det är fråga om en särskilt viktigt tolkningsfråga med avseende lagens tillämpningsområde eller en enhetlig tillsynspraxis.

Lagen om placeringsfonder

Regeringen föreslår att lagen om placeringsfonder ska ändras bland annat så, att det lägsta antalet andelsägare i specialplaceringsfonder av inhemskt ursprung i fortsättningen kan differentieras (27 § i lagförslag 2). Detta utgör ett sätt att svara mot den internationella konkurrensen.

Förslaget öppnar för möjligheten att ha specialplaceringsfonder som riktar sig till mindre än tio eller till och med bara en fondandelsägare. Utskottet föreslår utifrån de lämnade expertsynpunkterna att 27 § 1 mom. ändras för att göra det ännu lättare för små specialplaceringsfonder med mindre än tio investerare att bedriva sin verksamhet. Ändringen medger tillämpning av en lägre minimiinvestering (500 000 euro) än vad regeringen föreslagit, men dock så att kravet på ett minimikapital på två miljoner euro i specialplaceringsfonder kvarstår.

Internationell identifieringskod

I propositionen igår också ett förslag (lagförslag 31) om en internationell identifieringskod (Legal Entity Identifier, LEI). Syftet med detta myndighetsförvaltade identifieringssystem är att bl.a. möjliggöra identifiering av företag och organisationer på finansmarknaden och alla andra företag och organisationer som använder derivatinstrument. Den ansvariga myndigheten i Finland ska vara Patent- och registerstyrelsen.

Koderna ska börja delas ut i februari 2014. Eftersom den nationella lagstiftningen inte kommer att hinna träda i kraft då anser utskottet det vara viktigt att Patent- och registerstyrelsen vidtar åtgärder för att börja bevilja internationella identifieringskoder redan innan lagen träder i kraft.

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anser att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Samtidigt fäster grundlagsutskottet uppmärksamhet vid vissa enskilda bestämmelser i lagförslag 1.

Med tanke på näringsfriheten anser grundlagsutskottet att 4 kap. 8 § 1 mom. i lagförslaget måste preciseras för att ge tillståndsinnehavaren en ännu tydligare möjlighet att korrigera en brist innan auktorisationen återkallas. Ekonomiutskottet föreslår att bestämmelsen preciseras på det sätt som framgår av detaljmotiveringen, dvs. att 26 § i lagen om Finansinspektionen ska iakttas när auktorisation återkallas. I 3 mom. i den paragrafen finns bestämmelser om den möjlighet som tillståndsinnehavare ska ges att avhjälpa brister.

Med avseende på de administrativa påföljderna anser grundlagsutskottet att den föreslagna 22 kap. 2 § 1 mom. 9 punkten måste preciseras väsentligt, eftersom bestämmelsen i föreslagen form innebär att alla typer av brott mot konsumentskyddet räknas till de straffbara gärningarna eller försummelserna. Utskottet föreslår vidare av samma orsak precisering av 22 kap. 5 § 3 punkten i lagförslag 1.

Ekonomiutskottet har med anledning av dessa anmärkningar avgränsat tillämpningsområdet genom att ändra de nämnda bestämmelserna och 13 kap. 1 § i lagförslag 1 på det sätt som anges i detaljmotiven.

Detaljmotivering

1. Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2 kap. 4 §. Definitioner i anslutning till AIFM-direktivet.

Det direktiv som nämns i 7 punkten har upphävts och ersatts med ett nytt direktiv. Utskottet har rättat till hänvisningen till rättsakten.

2 kap. 5 §. Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning.

Språkdräkten i 2 mom. 4 och 5 punkten har preciserats.

4 kap. 2 §. Beslut om auktorisation.

I 3 mom. finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att införa för tillsynen nödvändiga begränsningar och villkor. De befogenheter som inspektionen tilldelas har kopplingar till begränsning av näringsfriheten och således föreslår utskottet att bemyndigandet preciseras. Det innebär att begränsningarna av auktorisationen ska gälla sådana begränsningar av och villkor för AIF-förvaltarens affärsverksamhet som är nödvändiga med tanke på investerarskyddet, finansmarknadens stabilitet eller tillsynen.

4 kap. 3 §. Villkor för beviljande av auktorisation.

Paragrafen innehåller på samma sätt som artikel 8 i AIFM-direktivet villkor för beviljande av auktorisation. Utskottet föreslår ett nytt 4 mom. som preciserar bestämmelserna genom en definition av begreppet "nära förbindelser".

4 kap. 7 §. Inledande av verksamhet.

Språkdräkten i 1 mom. har preciserats.

4 kap. 8 §. Återkallande av auktorisation och begränsning av verksamhet.

Paragrafens 1 mom. har preciserats på det sätt som grundlagsutskottet förutsätter i enlighet med vad som sägs i den allmänna motiveringen.

5 kap. 2 §. Finansinspektionens register.

Utskottet har gjort en teknisk korrigering 3 och 4 punkten.

5 kap. 4 §. Registreringsskyldigas rapporteringsskyldighet.

Paragrafens 2 mom. har preciserats så att anmälan enligt momentet ska göras till Finansinspektionen.

5 kap. 5 §. Ansökan om auktorisation.

Utskottet har korrigerat en felskrivning i den finska versionen. Den svenskspråkiga texten påverkas inte.

6 kap. 7 §. Självreglering.

Paragrafen gäller självreglering bland förvaltare av alternativa investeringsfonder. Principen är den att förvaltarna ska höra till ett branschorgan som avses i paragrafen eller förbinda sig att följa dess anvisningar.

Utskottet föreslår samma precisering i 1 mom. som i värdepappersmarknadslagen, dvs. att de AIF-förvaltare som inte hör till organet och som inte heller förbundit sig att följa självregleringsorganets rekommendationer ska offentliggöra en motivering till detta.

7 kap. 12 §. Bemyndiganden att utfärda förordning.

Utskottet föreslår en precisering av bemyndigandena i fråga om ersättningssystem. Bestämmelserna ska i enlighet med proportionalitetsprincipen beakta storleken, den interna organisationen och verksamhetens karaktär, omfattning och komplexitet när det gäller förvaltare av alternativa investeringsfonder och deras finansiella företagsgrupper.

8 kap. 1 §. Organisering av riskhantering.

Utskottet har också gjort en språklig precisering på finska i 1 mom.

9 kap. 4 §. Regelbunden värdering.

Utskottet har också gjort en språklig precisering på finska i 1 mom.

11 kap. 1 §. Bokslut och verksamhetsberättelse.

Språkdräkten i 3 mom. har preciserats

11 kap. 3 §. Bemyndigande att utfärda förordning.

Utskottet föreslår en utvidgning av bemyndigandet att utfärda förordning. Därmed innefattar det också rätten att utfärda närmare bestämmelser om revisionen av alternativa investeringsfonder, som det finns bestämmelser om i 2 § i samma kapitel. Det innebär att en ny 7 punkt fogas till 1 mom. och att 6 punkten justeras tekniskt.

11 kap. 4 §. Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter.

Utskottet föreslår att bemyndigandet ska preciseras med ett omnämnande av att Finansinspektionens behörighet gäller närmare föreskrifter som kompletterar finansministeriets förordningar.

12 kap. 1 §. Rätt att marknadsföra AIF-fonder.

Paragrafens 5 mom. har preciserats för att tydligare uttrycka att de meddelanden som avses i bestämmelsen bara kan lämnas av den som förvaltar den alternativa investeringsfonden i fråga.

Dessutom har ordvalet i 1 mom. korrigerats på finska.

12 kap. 4 §. Skyldighet att informera investerare.

Utskottet föreslår att 5 mom. preciseras med en bestämmelse om att en professionell kund genom specifikt skriftligt samtycke kan avstå från sin rätt till information enligt momentet. Ändringen innebär att EES-aktörerna behandlas på samma sätt som aktörerna i tredjeländer.

12 kap. 6 §. Skyldighet att informera investerare om användning av finansiell hävstång.

Paragrafens 1 mom. har preciserats i språkligt hänseende.

13 kap. 1 §. Villkor för marknadsföring.

I denna paragraf anges villkoren för marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella kunder.

Utskottet föreslår att paragrafen ska delas in i flera moment för att göra regleringen tydligare och i syfte att beakta grundlagsutskottets synpunkter, vilka presenterades i den allmänna motiveringen. Dessutom föreslås ett nytt 4 mom. för att tydligare signalera att 13 kap. bygger på nationella bestämmelser som inte gäller rätten och inte heller begränsningar när det gäller en AIF-förvaltares marknadsföring till icke-professionella kunder i en annan EES-stat eller ett tredjeland. Det är värdstaterna som bestämmer om sådan marknadsföring är tillåten och om eventuella villkor.

13 kap. 3 §. Rättsliga villkor när det gäller AIF-fonder.

Utskottet föreslår tillägg av ett nytt 4 mom. Enligt det ska Finansinspektionen ha rätt av synnerligen vägande skäl bevilja undantag från den begränsning av rätten till marknadsföring som anges i 3 mom.

Dessutom har rubriken till paragrafen preciserats i språkligt hänseende.

13 kap. 6 §. Förbud mot förhandsteckning och tidigt mottagande av avgifter.

Utskottet har preciserat ordalydelsen i 1 och 3 mom.

13 kap. 7 §. Bemyndigande att utfärda förordning.

Utskottet föreslår att bemyndigandet utvidgas till den ändring som föreslås i 13 kap. 3 §.

14 kap. 1 §. Förvaringsinstitut.

Utskottet har gjort en terminologisk precisering i 1 punkten

14 kap. 3 §. Särskilda förvaringsinstitut.

Utskottet föreslår att bestämmelserna i 2 mom. om förvaringsinstitut ändras så, att också ett andelslag, dvs. inte bara ett aktiebolag, kan vara särskilt förvaringsinstitut för en alternativ investeringsfond. Genom den nya lagen om andelslag (421/2013) kan andelslag i flera avseenden jämställas med aktiebolag.

14 kap. 5 §. Beslut om auktorisation.

Utskottet föreslår preciseringar av Finansinspektionens rätt att ställa villkor i auktorisationen för särskilda förvaringsinstitut. Enligt ändringen ska Finansinspektionen ha rätt att förhindra inrättandet av ett särskilt förvaringsinstitut, om institutet obehörigen skulle begränsa enskilda förvaltare av alternativa investeringsfonder att anlita dess tjänster. Meningen är inte att begränsa de särskilda förvaringsinstitutens rätt att ingå avtal om förvaring t.ex. bara med alternativa investeringsfonder inom en viss sektor eller av en viss typ eller av bara vissa typer av medel. Dessutom ska det inte finnas något absolut avtalstvång för särskilda förvaringsinstitut, utan de ska i regel ha den rätt som avtalsfriheten garanterar att ingå avtal om förvaring med aktörer enligt egen önskan. Finansinspektionen ska ändå försäkra sig om att särskilda förvaringsinstitut inte väljer kunder utifrån diskriminerande kriterier eller på ett sätt som snedvrider konkurrensen.

Motsvarande preciseringar föreslås ovan i fråga om 4 kap. 2 § 3 mom.

14 kap. 10 §. Skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i auktorisationsvillkoren.

Utskottet har gjort terminologisk korrigering i 2 mom. som inte påverkar den svenska texten.

14 kap. 13 §. Inledande av verksamhet.

Utskottet har gjort en språkliga precisering i paragrafen.

15 kap. 4 §. Förvaringsavtal.

Språkdräkten i 3 mom. har preciserats på finska. Den svenska versionen påverkas inte.

15 kap. 8 §. Bemyndigande att utfärda förordning.

Utskottet föreslår att en ny 5 punkt läggs till i 8 §. Enligt den ska finansministeriet beakta proportionalitetsprincipen när den använder sig av bemyndigandena i paragrafen. När rätten att utfärda förordning utövas måste storleken på institutet beaktas, liksom även dess rättsliga och administrativa struktur samt verksamhetens karaktär och omfattning.

16 kap. 1 §. Ansvar vid förlust av finansiella instrument.

Utskottet har formulerat om 2 mom.

16 kap. 5 §. Bemyndigande att utfärda förordning.

Utskottet föreslår att paragrafen ändras på samma sätt som 15 kap. 8 §. Ändringen understryker att proportionalitetsprincipen ska beaktas när förordningar utfärdas.

18 kap. 2 §. Anmälan om förvärv av kontroll.

Utskottet har preciserat ordalydelsen i 3 mom.

18 kap. 3 §. Informationsskyldighet vid förvärv av kontroll.

Utskottet har rättat till den språkliga utformningen av 1 mom. 2 punkten.

18 kap. 7 §. Tömning av företag på tillgångar.

Utskottet föreslår att paragrafen preciseras på samma sätt som 18 kap. 2 §.

19 kap. 1 §. Rätt att förvalta EES-baserade AIF-fonder.

Språkdräkten i 1 mom. har preciserats.

19 kap. 4 §. Rätt att i andra EES-stater marknadsföra EES-baserade AIF-fonder..

Utskottet föreslår en precisering i 5 mom. som är analog med den föreslagna preciseringen i 12 kap. 1 §.

19 kap. 5 §. EES-baserade AIF-förvaltares rätt att marknadsföra AIF-fonder i Finland.

Utskottet har gjort en ändring i paragrafrubriken.

19 kap. 6 §. Tillhandahållande av investeringstjänster.

Utskottet har preciserat 3 mom. 2 punkten

20 kap. 2 §. Rätt att marknadsföra AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer.

Utskottet föreslår samma preciseringar som i 12 kap. 1 § och 19 kap. 4 §. Paragrafen föreslås få nya 5 och 6 mom. med bestämmelser om den underrättelse från Finansinspektionen som krävs för marknadsföringen.

Utskottet har preciserat ordalydelsen i 1 mom.

20 kap. 3 §. Marknadsföring från tredjeländer.

Utskottet föreslår att 1 mom. 1 punkten kompletteras med en hänvisning till informationsskyldigheten i fråga om finansiell hävstång i 17 kap. 3 §. Tillägget anknyter till genomförandet av artikel 42.1 a i AIFM-direktivet.

Dessutom föreslås tillägg av nya 2 och 3 mom. med bestämmelser om den underrättelse från Finansinspektionen som krävs för marknadsföring på samma sätt som i 20 kap. 3 §, 19 kap. 4 § och 12 kap. 1 §.

20 kap. 4 §. Förvaringsinstitut.

Språkdräkten i 2 mom. 3 och 4 punkten har preciserats. Bara preciseringen av 4 punkten påverkar den svenska versionen.

20 kap. 5 §. Gränsöverskridande investeringar i AIF-fonder.

Utskottet föreslår att 1 mom. preciseras på samma sätt som 12 kap. 4 § så att det bara gäller professionella investerare.

Dessutom har ett skrivfel rättats i den finska versionen.

20 kap. 6 §. Övriga bestämmelser som gäller tredjeländer.

Skrivningen i paragrafen har rättats till.

21 kap. 3 §. Förvaltning av EES-baserade AIF-fonder.

Utskottet har preciserat terminologin i 1 mom. Den svenska versionen påverkas inte.

21 kap. 4 §. Marknadsföring av AIF-fonder.

Utskottet har preciserat terminologin i paragrafen. Den svenska versionen påverkas inte.

21 kap. 6 §. Ändrade uppgifter om förvaltning eller marknadsföring.

Paragrafens 2 mom. har preciserats i språkligt hänseende.

21 kap. 7 §. Säkerställande av AIF-fonders lagefterlevnad.

Utskottet har preciserat terminologin i 2 mom. Den svenska versionen påverkas inte.

21 kap. 15 §. Tystnadsplikt.

Utskottet har preciserat formuleringen av 1 mom. på finska.

22 kap. 2 §. Påföljdsavgift.

Ekonomiutskottet föreslår i enlighet med vad som sägs om grundlagsutskottets utlåtande i den allmänna motiveringen att 1 mom. 9 punkten preciseras i syfte att avgränsa de administrativa påföljderna. Den föreslagna ändringen hänger samman med förslaget att dela upp 13 kap. 1 § i flera moment.

22 kap. 5 §. AIF-brott.

Utskottet hänvisar till grundlagsutskottets utlåtande och föreslår att tillämpningsområdet för straffbestämmelsen avgränsas och preciseras genom ändringar i 3 punkten.

Utskottet har dessutom gjort några författningstekniska justeringar i paragrafen.

23 kap. 5 §. Specialplaceringsfonder.

Paragrafen föreslås få ett nytt 5 mom., som hänger samman med den föreslagna ändringen i 27 § i lagförslag 2. Övergångsbestämmelsen tydliggör ikraftträdandet av den nya bestämmelserna i fråga om nya specialplaceringsfonder med mindre än tio fondandelsägare.

Utskottet föreslår dessutom en författningsteknisk precisering i 4 mom.

23 kap. 10 §. Beslut om tillämpning av lagen.

Utskottet föreslår att 1 mom. kompletteras på det sätt som anges i den allmänna motiveringen i syfte att avgränsa beslutsförfarandets räckvidd.

2. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Ingressen.

Författningstekniska korrigeringar har gjorts i ingressen.

3 a §.

Utskottet föreslår författningstekniska ändringar som gör paragrafen mer lättläst och överskådlig. Detta uppnås genom att dela in paragrafen i tre moment. I paragrafen preciseras vilka bestämmelser som ska tillämpas på specialplaceringsfonder och på förvaltare av dessa alternativa investeringsfonder. Samtidigt stryks vissa bestämmelser som överlappar med lagförslag 1.

I det nya 2 mom. föreslås närmare bestämmelser om registreringsskyldiga förvaltare av alternativa investeringsfonder. En sådan förvaltare får marknadsföra förvaltade AIF-fonder till professionella kunder, om inte Finansinspektionen beviljat den undantag från tillståndsplikten när det gäller marknadsföring till icke-professionella kunder.

På registreringsskyldiga AIF-förvaltare tillämpas i princip inte bestämmelserna om förvaringsinstitut i lagförslag 1. Enligt det nya 3 mom. som utskottet föreslår ska bestämmelserna om förvaringsinstitut i lagen om placeringsfonder vara tillämpliga på sådana förvaltare när de förvaltar specialplaceringsfonder.

5 b §.

Utskottet föreslår en ändring i 2 mom. som preciserar överklagandeförfarandet genom en hänvisning till lagen om Finansinspektionen i stället för till förvaltningsprocesslagen.

27 §.

Här föreslås en ändring i enlighet med vad som sägs i allmänna motiven. Den gäller bestämmelser om specialplaceringsfonder riktade till mindre än tio och till och med till bara en fondandelsägare. Utskottet föreslår att insatsen ska vara minst 500 000 euro, dock under förutsättning att fondens sammanlagda kapital enligt stadgarna är minst två miljoner euro.

144 §. (Ny)

Utskottet föreslår att 1 mom. ändras så att det ligger i linje med lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).

145 §.

Författningstekniska korrigeringar har gjorts i straffbestämmelsen.

Ikraftträdandebestämmelsen.

Utskottet har rättat direktivhänvisningen i 5 mom. Den svenska versionen påverkas inte.

3. Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder

Ingressen.

Författningstekniska korrigeringar har gjorts i ingressen.

18 e §. Att begära omprövning och söka ändring i fastighetsvärderingsnämndens beslut. (Ny)

Utskottet föreslår att paragrafen, på svenska inklusive rubriken, ändras i enlighet med justitieministeriets pågående projektet för att göra systemet för att söka ändring enhetligare och överskådligare och för att förkorta handläggningstiderna vid ändringssökande.

Bestämmelsen i 1 mom. om förfarandet för att begära omprövning ska enligt förslaget ersättas med en hänvisning till förvaltningslagen.

I 2 mom. föreslås en komplettering som gäller villkoren för besvärstillstånd.

5. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

Ingressen.

Författningstekniska ändringar har gjorts i ingressen.

24 §. Begäran om omprövning och överklagande. (Ny)

Utskottet föreslår motsvarande ändringar i 1 och 2 mom. som i 18 e § i lagförslag 3.

9. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Ingressen.

Författningstekniska korrigeringar har gjorts i ingressen.

4 §. Tillsynsobjekt.

Utskottet föreslår som en ny punkt ändringar i 2 mom. 4 punkten. De går ut på att Finansinspektionens tillsynsrätt begränsas så att den gäller bara de förvaringsinstitut som inspektionen beviljat verksamhetstillstånd med stöd av 9 § i lagen om placeringsfonder. Dessutom föreslår utskottet att omnämnandet av filialer till fondbolag från tredjeland enligt lagen om placeringsfonder ska utgå ur 4 punkten, eftersom bestämmelserna om dessa filialer enligt förslaget ska utgå ur den lagen.

I 12 punkten föreslås en precisering som innebär att man med auktoriserade tillsynsobjekt avser bara sådana förvaringsinstitut som Finansinspektionen beviljat auktorisation med stöd av 14 kap. i lagförslag 1.

Paragrafens 11 punkt har korrigerats i författningstekniskt hänseende.

26 §. Återkallande av verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet.

Utskottet har korrigerat språkfel i 1 och 2 mom. Den svenska versionen påverkas inte.

I 3 mom. har en laghänvisning rättats till.

40 §. Påföljdsavgift.

Utskottet har korrigerat en felaktig paragrafhänvisning.

60 §. Inspektion av utländska EES-filialer samt erhållande av information från utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt. (Ny)

En paragrafhänvisning i 3 mom. har rättats till.

61 §. Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt samt begränsning av och förbud mot utländska EES- filialers och andra utländska tillsynsobjekts verksamhet. (Ny)

Utskottet föreslår en ändring i 3 mom., som innebär att hänvisningen till verkställighetsförbud enligt 33 § kompletteras så att också rättelseuppmaning enligt den paragrafen ingår i hänvisningen.

10. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Ingressen.

Författningstekniska ändringar har gjorts i ingressen.

5 §. Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift.

Utskottet har korrigerat en felaktig laghänvisning.

6 §. Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga.

Utskottet föreslår ett nytt 5 mom. Det tydliggör kopplingen mellan grundavgiften och den avgift som påförs finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EU-förordning nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR). Registrerade förvaltare av alternativa investeringsfonder jämställs med de aktörer som avses i den artikeln.

13. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Ingressen.

Författningstekniska ändringar har gjorts i ingressen.

2 §. Definitioner.

Utskottet föreslår att de föreslagna 6 och 7 punkterna ska utgå, eftersom samma punkter redan finns i den ändring av försäkringsbolagslagen och vissa andra lagar (RP 83/2013 rd) som träder i kraft den 1 januari 2014.

Dessutom föreslår utskottet att 3 mom. preciseras i syfte att också beakta den nämnda ändringen av försäkringsbolagslagen.

18 §. Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett konglomerat.

Utskottet har i h-punkten beaktat de ändringar i försäkringsbolagslagen och vissa andra lagar (RP 83/2013 rd) som träder i kraft den 1 januari 2014.

Dessutom föreslår utskottet en författningsteknisk justering, dvs. att den föreslagna ca-punkten ska bli en ny i-punkt i stället. Detta medför en lagteknisk korrigering i d-punkten.

30. Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 8 kap. 1 § i bokföringslagen

8 kap. 1 §. Tillsyn över lagen.

Utskottet föreslår att den svenska versionen av paragrafändringen preciseras så, att den preposition som används i 5 a-punkten i betänkandet är "hos" i stälet för "i" som i de andra punkterna.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 4, 6—8, 11, 12, 14—31 utan ändringar och

godkänner lagförslag 1—3, 5, 9, 10 och 13 med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap.

Allmänna bestämmelser

(Som i RP)

2 kap.

Definitioner

1—3 §

(Som i RP)

4 §

Definitioner i anslutning till AIFM-direktivet

I denna lag avses med

(1—6 punkten som i RP)

7) bestämmande inflytande bestämmande inflytande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG; den procentuella röstandel som ger bestämmande inflytande och sättet för beräkning av andelen bestäms enligt 11 kap. 20 § i värdepappersmarknadslagen,

(8—21 punkten som i RP)

5 §

Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

(1 mom. som i RP)

I denna lag avses med

(1—3 punkten som i RP)

4) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG,

5) Europeiska systemrisknämnden Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättandet av en europeisk systemrisknämnd,

(6—11 punkten som i RP)

(3 mom. som i RP)

6 och 7 §

(Som i RP)

DEL II

RÄTT ATT FÖRVALTA AIF-FONDER

3 kap.

Förvaltning av AIF-fonder

(Som i RP)

4 kap.

Auktorisation

1 §

(Som i RP)

2 §

Beslut om auktorisation

(1 och 2 mom. som i RP)

Finansinspektionen har efter att den hört sökanden rätt att ställa sådana begränsningar och villkor för auktorisationen som gäller AIF-förvaltarens affärsverksamhet och som är nödvändiga med tanke på investerarskyddet, finansmarknadens stabilitet eller för tillsynen.

(4 och 5 mom. som i RP)

3 §

Villkor för beviljande av auktorisation

(1—3 mom. som i RP)

Med nära förbindelser avses i denna lag en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade genom ett innehav, direkt eller genom bestämmande inflytande, av 20 procent eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag och en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer upprätthåller en varaktig förbindelse till en och samma person genom bestämmande inflytande. (Nytt)

4—6 §

(Som i RP)

7 §

Inledande av verksamhet

En AIF-förvaltare kan, om inte annat följer av auktorisationsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att auktorisationen beviljats. Om auktorisation har beviljats för ett nytt aktiebolag, ska aktiebolaget dessutom ha registrerats. AIF-förvaltaren ska meddela Finansinspektionen när den inleder sin verksamhet.

(2 mom. som i RP)

8 §

Återkallande av auktorisation och begränsning av verksamhet

Vid återkallande av auktorisation gäller 26 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) (utesl.). Dessutom kan Finansinspektionen återkalla auktorisationen om AIF-förvaltaren

(1—7 punkten som i RP)

(2 och 3 mom. som i RP)

9 och 10 §

(Som i RP)

5 kap.

Registrering

1 §

(Som i RP)

2 §

Finansinspektionens register

Finansinspektionen upprätthåller ett offentligt register över

(1 och 2 punkten som i RP)

3) förvaltare av europeiska riskkapitalfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland,

4) sådana förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland.

3 §

(Som i RP)

4 §

Registreringsskyldigas rapporteringsskyldighet

(1 mom. som i RP)

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska omedelbart meddela Finansinspektionen om den inte längre uppfyller de villkor som anges i 1 kap. 3 §.

5 §

Ansökan om auktorisation

(1 mom. som i RP)

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

6 och 7 §

(Som i RP)

DEL III

VERKSAMHET

6 kap.

Verksamhetsförutsättningar

1—6 §

(Som i RP)

7 §

Självreglering

En AIF-förvaltare ska direkt eller indirekt höra till ett oavhängigt, för branschens aktörer representativt i Finland grundat organ som ger rekommendationer i syfte att främja öppenheten och transparensen i AIF-fondernas verksamhet eller också ska den förbinda sig att iaktta organets rekommendationer eller offentliggöra en motivering till varför den inte förbinder sig.

(2 och 3 mom. som i RP)

8—11 §

(Som i RP)

7 kap.

Organisering av verksamheten

1—11 §

(Som i RP)

12 §

Bemyndiganden att utfärda förordning

(1 mom. som i RP)

Genom förordning av finansministeriet ska, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, utfärdas närmare bestämmelser om genomförande av AIFM-direktivet när det gäller

(1 och 2 punkten som i RP)

3) ersättningssystem som avses i 7 § och hur storleken och den rättsliga och administrativa strukturen på AIF-förvaltaren och dess finansiella företagsgrupp, verksamhetens karaktär och omfattning samt varje ersättningstagares uppgifter och ansvar ska beaktas när systemet granskas.

13 och 14 §

(Som i RP)

8 kap.

Riskhantering

1 §

Organisering av riskhantering

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2 mom. som i RP)

2—7 §

(Som i RP)

9 kap.

Värdering

1—3 §

(Som i RP)

4 §

Regelbunden värdering

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2 och 3 mom. som i RP)

5—9 §

(Som i RP)

10 kap.

Delegering

1—6 §

(Som i RP)

DEL IV

INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH MARKNADSFÖRING

11 kap.

Transparenskrav

1 §

Bokslut och verksamhetsberättelse

(1 och 2 mom. som i RP)

Trots det som föreskrivs om redovisningsskyldighet i andra författningar ska AIF-fonden i anslutning till bokslutet (utesl.)

1) upprätta en balansräkning eller en redovisning av tillgångar och skulder,

2) upprätta en resultaträkning för räkenskapsperioden,

3) upprätta en verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden,

4) redovisa för eventuella väsentliga ändringar i den information som avses i 12 kap. 4 och 5 § under den räkenskapsperiod som redovisningen omfattar,

5) redovisa för det sammanlagda ersättningsbeloppet för året, fördelat på fasta och rörliga ersättningar som AIF-förvaltaren betalar ut till sin personal, och antalet betalningsmottagare samt i förekommande fall för de vinstutdelningsandelar som AIF-fonden betalar ut,

6) redovisa för det aggregerade ersättningsbeloppet, fördelat på verkställande ledning och den personal hos AIF-förvaltaren vars verksamhet väsentligt påverkar AIF-fondens riskprofil.

(4 mom. som i RP)

2 §

(Som i RP)

3 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning får genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om

(1—5 punkten som i RP)

6) specifikationer till balansräkningen och noterna,

7) revision. (Ny)

(2 mom. som i RP)

4 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen kan efter att ha bett bokföringsnämnden inkomma med ett utlåtande utfärda närmare föreskrifter om AIF-fonders bokslut som komplettering till finansministeriets förordning, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning.

5 §

(Som i RP)

12 kap.

Erbjudande av andelar

1 §

Rätt att marknadsföra AIF-fonder

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2—4 mom. som i RP)

Ett värdepappersföretag får direkt eller indirekt erbjuda andelar i AIF-fonder endast till investerare i EES-stater efter det att AIF-förvaltaren för de fonderna har fått underrättelse av Finansinspektionen enligt 3 mom. och med iakttagande av vad som föreskrivs detta kapitel och i 19 kap. 4 §.

2 och 3 §

(Som i RP)

4 §

Skyldighet att informera investerare

(1—4 mom. som i RP)

Den som marknadsför andelar i en AIF-fond ska hålla väsentlig och tillräcklig information som avses i 1 mom. tillgänglig för investerarna innan de investerar i fonden. Informationsskyldigheten gäller också då investeraren själv har kontaktat den som erbjuder AIF-fonder. Professionella kunder kan genom specifikt skriftligt samtycke avstå från sin rätt enligt detta moment att få information gällande en AIF-förvaltare.

5 §

(Som i RP)

6 §

Skyldighet att informera investerare om användning av finansiell hävstång

En AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond och EES-baserade AIF-fond som den förvaltar och för varje annan AIF-fond som den marknadsför i en EES-stat, när de använder finansiell hävstång, regelbundet lämna information om

(1 och 2 punkten som i RP)

7—11 §

(Som i RP)

13 kap.

Marknadsföring till icke-professionella kunder

1 §

Villkor för marknadsföring

Vid marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella kunder i Finland ska (utesl.) bestämmelserna i detta kapitel (utesl.) iakttas.

Vid marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella kunder i Finland ska dessutom också konsumentskyddslagen (38/1978) iakttas. (Nytt)

(3 mom. som 2 mom. i RP)

Trots bestämmelserna i detta kapitel får en AIF-förvaltare marknadsföra en AIF-fond till icke-professionella kunder i en annan EES-stat eller ett tredjeland i enlighet med bestämmelserna i det landet. (Nytt)

2 §

(Som i RP)

3 §

Rättsliga villkor när det gäller AIF-fonder

(1—3 mom. som i RP)

Finansinspektionen kan av synnerligen vägande skäl på ansökan bevilja en AIF-förvaltare rätt att marknadsföra AIF-fonder som inte är EES-baserade till icke-professionella kunder. (Nytt)

4 och 5 §

(Som i RP)

6 §

Förbud mot förhandsteckning och tidigt mottagande av avgifter

Andelar i AIF-fonder får inte marknadsföras till icke-professionella kunder förrän Finansinspektionen har tillställts de handlingar och uppgifter som avses i 12 kap. 1 §.

(2 mom. som i RP)

Andelar i AIF-fonder får inte marknadsföras till icke-professionella kunder, om förvärv av en andel medför skyldighet till ytterligare investeringar. Att ålägga en icke-professionell kund en sådan investering binder inte kunden.

(4 mom. som i RP)

7 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet kan i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om

1) förutsättningarna för att Finansinspektionen ska bevilja undantag som avses i 2 § 3 mom., 3 § 4 mom., 4 § 4 mom. och 6 § 4 mom.

(2 punkten som i RP)

DEL V

FÖRVARINGSINSTITUT

14 kap.

Auktorisation att verka som förvaringsinstitut

1 §

Förvaringsinstitut

Som förvaringsinstitut för en AIF-fond kan verka

1) ett kreditinstitut som avses i 8 § i kreditinstitutslagen eller en filial till ett utländskt EES-kreditinstitut,

(2 och 3 punkten som i RP)

(2 mom. som i RP)

2 §

(Som i RP)

3 §

Särskilda förvaringsinstitut

(1 mom. som i RP)

Ett aktiebolag som enligt denna lag auktoriserats som förvaringsinstitut kan fungera som särskilt förvaringsinstitut för en AIF-fond. Detsamma gäller andelslag, varvid bestämmelserna om aktiebolag och aktiekapital på motsvarande sätt ska gälla andelslag och andelskapital.

(3 och 4 mom. som i RP)

4 §

(Som i RP)

5 §

Beslut om auktorisation

(1 och 2 mom. som i RP)

Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att i auktorisationen uppställa sådana begränsningar och villkor för det särskilda förvaringsinstitutets affärsverksamhet som är nödvändiga med tanke på investerarskyddet, finansmarknadens stabilitet eller tillsynen eller nödvändiga begränsningar och villkor som gäller kundförhållande, innehav eller medlemskap i fråga om särskilda förvaringsinstitut.

(4 mom. som i RP)

6—9 §

(Som i RP)

10 §

Skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i auktorisationsvillkoren

(1 mom. som i RP)

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

11 och 12 §

(Som i RP)

13 §

Inledande av verksamhet

Ett särskilt förvaringsinstitut får, om inte annat följer av auktorisationsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att ha fått auktorisation. Om auktorisation har beviljats ett nytt aktiebolag ska aktiebolaget dessutom ha registrerats. Ett särskilt förvaringsinstitut ska meddela Finansinspektionen när det inleder sin verksamhet.

14 och 15 §

(Som i RP)

15 kap.

Förvaringsinstituts uppgifter

1—3 §

(Som i RP)

4 §

Förvaringsavtal

(1 och 2 mom. som i RP)

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

5—7 §

(Som i RP)

8 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet ska, om inte något annat föreskrivs i kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om

(1—3 punkten som i RP)

4) i 5 § avsedd delegering av ett förvaringsinstituts uppgifter när den som uppgiften delegeras till befinner sig i ett tredjeland,

5) hur storleken och den rättsliga och administrativa strukturen på förvaringsinstitutet samt verksamhetens karaktär och omfattning ska beaktas när bestämmelser som utfärdats med stöd av 1—4 punkten tillämpas.

9 §

(Som i RP)

16 kap.

Förvaringsinstituts ansvar

1 §

Ansvar vid förlust av finansiella instrument

(1 mom. som i RP)

Vid förlust enligt 1 mom. av ett finansiellt instrument ska förvaringsinstitutet i första hand återlämna ett finansiellt instrument av identisk typ eller motsvarande belopp till AIF-fonden eller dess förvaltare.

(3 och 4 mom. som i RP)

2—4 §

(Som i RP)

5 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet ska, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för tillräcklig omsorg enligt 3 § 2 och 3 mom. och om hur storleken och den rättsliga och administrativa strukturen på förvaringsinstitutet samt verksamhetens karaktär och omfattning ska beaktas när de förordningar som utfärdas med stöd av denna paragraf tillämpas.

6 §

(Som i RP)

DEL VI

SÄRSKILDA FONDTYPER

17 kap.

AIF-fonder som använder finansiell hävstång

(Som i RP)

18 kap.

AIF-fonder som investerar i onoterade företag

1 §

(Som i RP)

2 §

Anmälan om förvärv av kontroll

(1 och 2 mom. som i RP)

Anmälan ska också göras till det företag vars rösträtter förvärvats samt till de aktieägare vilkas identiteter och adresser AIF-förvaltaren har tillgång till eller som AIF-förvaltaren kan hämta i den aktieägarförteckning som avses i 3 kap. 15 § i aktiebolagslagen eller i ett motsvarande utländskt register som AIF-förvaltaren har eller kan få tillgång till. AIF-förvaltaren ska i sitt meddelande till det onoterade företaget begära att företagets styrelse utan onödigt dröjsmål informerar arbetstagarrepresentanterna eller, om sådana representanter inte finns, de anställda själva, om förvärvet av kontroll över den AIF-fond som förvaltas av AIF-förvaltaren och ge den information som avses i 2 mom. AIF-förvaltaren ska genom skäliga åtgärder försöka se till att arbetstagarrepresentanterna eller, om sådana representanter inte finns, de anställda själva, i vederbörlig ordning informeras av styrelsen.

(4 mom. som i RP)

3 §

Informationsskyldigheten vid förvärv av kontroll

När en AIF-fond förvärvar kontroll över ett onoterat företag eller en emittent ska AIF-förvaltaren, utöver vad som föreskrivs i 1, 2 och 4 § tillhandahålla följande information:

(1 punkten som i RP)

2) den policy som tillämpas för att förebygga och hantera intressekonflikter, särskilt mellan AIF-förvaltaren, AIF-fonden och företaget, inbegripet uppgifter om de särskilda skyddsmekanismer som inrättats för att se till att alla avtal såväl mellan AIF-förvaltaren och bolaget som mellan AIF-fonden och bolaget i förekommande fall ingås enligt normala marknadsmässiga villkor,

(3 punkten som i RP)

(2 och 3 mom. som i RP)

4—6 §

(Som i RP)

7 §

Tömning av företag på tillgångar

När en AIF-fond som avses i 1 § förvärvar kontroll över ett onoterat företag eller en emittent ska den AIF-förvaltare som förvaltar denna AIF-fond under en period på 24 månader efter förvärvet genom skäliga åtgärder försöka förhindra att företaget töms på tillgångar.

(2 och 3 mom. som i RP)

8 och 9 §

(Som i RP)

DEL VII

GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHET

19 kap.

EES-staterna

1 §

Rätt att förvalta EES-baserade AIF-fonder

En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta AIF-fonder baserade i andra EES-stater efter att ha lämnat följande information till Finansinspektionen:

(1 och 2 punkten som i RP)

(2—4 mom. som i RP)

2 och 3 §

(Som i RP)

4 §

Rätt att i andra EES-stater marknadsföra EES-baserade AIF-fonder

(1—4 mom. som i RP)

Värdepappersföretag får marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder i en annan EES-stat efter det att AIF-förvaltaren för de fonderna har fått underrättelse av Finansinspektionen enligt 3 mom. och med iakttagande av vad som föreskrivs i denna paragraf.

5 §

EES-baserade AIF-förvaltares rätt att marknadsföra AIF-fonder i Finland

(1—5 mom. som i RP)

6 §

Tillhandahållande av investeringstjänster

(1 och 2 mom. som i RP)

Villkor för Finansinspektionens tillstånd att enligt 1 och 2 mom. tillhandahålla investerings- eller sidotjänster är att

(1 punkten som i RP)

2) de EES-baserade AIF-förvaltaren har fått en sådan anmälan som avses i 2 §,

(3 och 4 punkten som i RP)

(4 mom. som i RP)

7 §

(Som i RP)

20 kap.

Tredjeländer

1 §

(Som i RP)

2 §

Rätt att marknadsföra AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer

En auktoriserad AIF-förvaltare får i Finland marknadsföra andelar i förvaltade AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer till professionella kunder efter att skriftligen ha underrättat Finansinspektionen om detta. Anmälan ska innehålla en redogörelse för att

(1—5 punkten som i RP)

(2—4 mom. som i RP)

AIF-förvaltaren får börja marknadsföra andelar i en förvaltad AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland till professionella kunder efter att ha fått Finansinspektionens underrättelse om saken. (Nytt 5 mom.)

Värdepappersföretag och sådana AIF-förvaltare som inte förvaltar fonden i fråga får marknadsföra andelar i en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland till professionella kunder i en EES-stat efter det att AIF-förvaltaren för den fonden har fått underrättelse av Finansinspektionen enligt 5 mom. och med iakttagande av vad som föreskrivs i denna paragraf. (Nytt 6 mom.)

3 §

Marknadsföring från tredjeländer

En AIF-förvaltare som är etablerad i ett tredjeland får i Finland till professionella kunder marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder eller i sådana i tredjeländer etablerade AIF-fonder som den förvaltar efter att skriftligen ha underrättat Finansinspektionen om detta. Anmälan ska innehålla en redogörelse för att

1) den i tredjeland etablerade AIF-förvaltaren i fråga om de AIF-fonder som den marknadsför iakttar vad som föreskrivs i 7 kap. 3 §, 11 kap. 1 och 2 §, 12 kap. 2—8 §, 17 kap. 3 § samt i fråga om varje i 1 kap. 8 § 1 mom. avsedd AIF-fond dessutom 18 kap.,

(2—4 punkten som i RP)

En AIF-förvaltaren som är etablead i ett tredjeland får börja marknadsföra andelar i en förvaltad EES-baserad AIF-fond eller en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland till professionella kunder efter att ha fått Finansinspektionens underrättelse om saken. (Nytt 2 mom.)

Värdepappersföretag och sådana AIF-förvaltare som inte förvaltar en AIF-fond som avses i denna paragraf får marknadsföra andelar i den fond till professionella kunder i en EES-stat efter det att fondens i ett tredjeland etablerade AIF-förvaltar har fått underrättelse av Finansinspektionen enligt 2 mom. och med iakttagande av vad som föreskrivs i denna paragraf. (Nytt 3 mom.)

4 §

Förvaringsinstitut

(1 mom. som i RP)

En AIF-förvaltare som utser ett förvaringsinstitut som är etablerat i ett tredjeland ska förvissa sig om att förvaringsinstitutet och etableringslandet uppfyller följande förutsättningar när det gäller tillsynen, informationsutbytet, regleringen och investeraransvaret:

(1 och 2 punkten som i RP)

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

4) det tredjeland där förvaringsinstitutet är etablerat har undertecknat en överenskommelse med Finland, vilket till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i det modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet som godkänts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden,

(5 punkten som i RP)

5 §

Gränsöverskridande investeringar i AIF-fonder

Bestämmelserna i detta kapitel påverkar inte investerarens rätt att investera i sådana i ett tredjeland etablerade AIF-fonder som de valt. Professionella kunder kan genom specifikt skriftligt samtycke avstå från sin rätt till information enligt 12 kap. 4 § 5 mom. gällande en AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland.

(2 och 3 mom. som i RP)

6 §

Övriga bestämmelser som gäller tredjeländer

Efter det att kommissionens delegerade förordning, som avses i artikel 67 i AIFM-direktivet, har trätt i kraft ska artiklarna 35 och 37—41 i det direktivet iakttas.

7 §

(Som i RP)

DEL VIII

TILLSYN OCH PÅFÖLJDER

21 kap.

Bestämmelser som gäller Finansinspektionen

1 och 2 §

(Som i RP)

3 §

Förvaltning av EES-baserade AIF-fonder

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2 och 3 mom. som i RP)

4 §

Marknadsföring av AIF-fonder

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

5 §

(Som i RP)

6 §

Ändrade uppgifter om förvaltning eller marknadsföring

(1 mom. som i RP)

Om ändringarna är godtagbara och Finansinspektionen kan försäkra sig om att en AIF-förvaltare följer denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela AIF-förvaltaren att ändringarna får genomföras. Finansinspektionen ska vid behov underrätta de utländska EES-tillsynsmyndigheterna i andra EES-stater om ändringarna.

(3 och 4 mom. som i RP)

7 §

Säkerställande av AIF-fonders lagefterlevnad

(1 mom. som i RP)

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

8—14 §

(Som i RP)

15 §

Tystnadsplikt

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2 mom. som i RP)

16 §

(Som i RP)

22 kap.

Påföljder och överklagande

1 §

(Som i RP)

2 §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs AIF-förvaltare som försummar att iaktta eller överträder följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen:

(1—8 punkten som i RP)

9) denna lags 13 kap. 1 § 1 och 3 mom. om förutsättningarna för marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella kunder, 4 § om faktablad och 5 § om tilläggsinformation och språket i faktablad,

(10 och 11 punkten som i RP)

(2—4 mom. som i RP)

3 och 4 §

(Som i RP)

5 §

AIF-brott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

(1 och 2 punkten som i RP)

3) marknadsför andelar i en AIF-fond till professionella eller icke-professionella kunder i strid med 19 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § eller 20 kap. 2 §,

4) såsom firma eller annars i sin verksamhet använder en benämning som avses i 3 kap. 4 § i strid med den paragrafen, eller

5) bedriver verksamhet som förvaringsinstitut för AIF-fonder i strid med 14 kap. 1 § eller 3 § 1—3 mom.,

ska, om gärningen inte är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag för AIF-brott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

6—8 §

(Som i RP)

DEL IX

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

23 kap.

Övergångsbestämmelser

1—4 §

(Som i RP)

5 §

Specialplaceringsfonder

(1—3 mom. som i RP)

Ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder får inrätta nya specialplaceringsfonder efter det att denna lag trätt i kraft men före den 22 juli 2014 bara om fondbolaget vid inrättandet av specialplaceringsfonden och förvaltningen av den iakttar bestämmelserna i 1 §.

En specialplaceringsfond som inrättats före ikraftträdandet och där det enligt stadgarna ska finnas minst tio fondandelsägare får inte omvandlas till en sådan specialplaceringsfond enligt 27 § i lagen om placeringsfonder där det får finnas mindre än tio fondandelsägare. (Nytt 5 mom.)

6—9 §

(Som i RP)

10 §

Beslut om tillämpning av lagen

Finansinspektionen ska på ansökan inom en rimlig tid fatta beslut om hur ett sådant ärende ska avgöras som är viktigt med avseende på lagens tillämpningsområde eller en enhetlig tillsynspraxis, särskilt om det gäller riktlinjer eller rekommendationer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Beslutet kan framför allt gälla frågan om huruvida sökanden vid den tidpunkt då lagen träder i kraft

1) förvaltar AIF-fonder som kräver auktorisation enligt denna lag, eller

2) förvaltar en AIF-fond som ska anses vara öppen eller sluten.

(2—4 mom. som i RP)

Ikraftträdande

(Som i RP)

_______________

2.

Lag

om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om placeringsfonder (48/1999) 2 § 1 mom. 10 c punkten, 2 c kap., 129 §, 130 § och mellanrubriken före den, 131 § 3 mom., 132 §, 132 c § samt 146 §,

av dem 2 § 1 mom. 10 c punkten och 130 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1490/2011, 2 c kap., mellanrubriken före 130 §, 131 § 3 mom. och 132 § sådana de lyder i lag 1490/2011, 129 § sådan den lyder i lag 224/2004, 132 c § sådan den lyder i lag 765/2012 och 146 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 224/2004, 298/2005 och 1490/2011,

ändras 1 §, 2 § 1 mom. 1, 2 a, 4, 10 a, 19 och 20 punkten och 2 mom., 2 b §, 3 §, 3 a §, 4 § 2 mom., 5 § 3 mom., 5 a § 1 mom., 5 b §, 5 e § 1 mom., 8 b § 1 mom., 9 § 1 mom., 9 a §, 9 d § 1 mom., 23 § 1 mom., 27 § 1 och 2 mom., 28 § 1 mom., 38 § 1 mom., 40 §, rubriken för 7 kap., 42 § 3 mom., 43 §, 47 § 1 mom., 49 § 1 mom., 53 § 2 mom., 72 § 1, 2 och 4—6 mom., 74 § 1 mom., 80 b § 2 mom., 87 §, 106 a §, 132 d §, 132 e § 1 och 2 mom., 132 f § 1 och 3 mom., 132 g §, 132 i § 1 mom., 132 j § 1 mom., 132 k § 1 mom., 136 §, rubriken för 22 kap., 144 § 1 mom., 145 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 148 § 2 mom.,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1490/2011 och 765/2012, 2 § 1 mom. 1, 2 a, 4, 10 a, 19 och 20 punkten sådana de lyder delvis ändrade i lag 1490/2011, 2 § 2 mom., 2 b §, 3 §, 3 a §, 4 § 2 mom., 8 b § 1 mom., 23 § 1 mom., 27 § 1 mom., 49 § 1 mom., 53 § 2 mom., 80 b § 2 mom. 106 a §, 132 e § 1 och 2 mom., 132 f § 1 och 3 mom., 132 g §, 132 i § 1 mom., 132 j § 1 mom., 132 k § 1 mom. och 136 § sådana de lyder i lag 1490/2011, 5 a § 1 mom., 9 § 1 mom. och 38 § 1 mom. sådana de lyder i lag 224/2004, 5 b § och 9 a § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 224/2004 och 765/2012, 5 § 3 mom., 5 e § 1 mom., 9 d § 1 mom. och 132 d § sådana de lyder i lag 765/2012, 27 § 2 mom., rubriken för 7 kap., 42 § 3 mom., 47 § 1 mom. och 74 § 1 mom. sådana de lyder i lag 351/2007, 43 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 224/2004 och 351/2007, 72 § 1, 2 och 4—6 mom. sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 224/2004 och 928/2007, 144 § 1 mom. sådant det lyder i lag 559/2010, 145 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 224/2004 och 148 § 2 mom. sådant det lyder i lag 471/2011,

fogas till 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 224/2004, 351/2007, 1490/2011 och 765/2012 en ny 21, 22 och 23 punkt, till 41 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 224/2004, 1490/2011 och 765/2012 ett nytt 6 mom., till lagen en ny 43 a §, en ny 144 a § och före den en ny mellanrubrik, en ny 144 b §, en ny 144 c § samt före 145 § en ny mellanrubrik och till 145 § 1 mom. (utesl.) en ny 4 punkt, som följer:

1, 2, 2 b och 3 §

(Som i RP)

3 a §

På specialplaceringsfonder tillämpas bestämmelserna om placeringsfonder i 19, 20 och 22 §, 23 § 2 mom. 25 (utesl.) och 27 §, 28 § 2 och 3 mom., 29, 29 a, 29 b, 30, 36, 38—41 och 45—50 §, 52 1 mom., 53, 55, 57, 57 c, 58, 60—62 och 64—67 §, 15 och 17 kap., 119—123, 126, 134—137, 139 och 140 §. På fusion av specialplaceringsfonder tillämpas 16 kap. på det sätt som i 107 § 2 mom. föreskrivs om annan fusion av placeringsfonder än gränsöverskridande fusion och inhemsk fusion med internationell koppling. Bestämmelserna i 36, 37, 39 och 40 § tillämpas på specialplaceringsfonder endast till de delar som de gäller specialplaceringsfonders bokslut och revision. På specialplaceringsfonder tillämpas dessutom 57 d, 57 e, 57 f, 57 g, 141, 144 a och 144 b § i denna lag till den del de innehåller bestämmelser om specialplaceringsfonder. Om auktorisationen återkallas för en förvaltare av alternativa investeringsfonder som förvaltar en specialplaceringsfond, om förvaltaren träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om förvaltaren annars upphör med sin verksamhet gäller 118 §. På en sådan specialplaceringsfond som kan ha under 50 andelsägare tillämpas inte vad som föreskrivs i 8, 19, 20, 21, 22 § och 36 § 1 mom. om fondandelsägarnas rätt att välja revisorer och suppleanter, och i 66, 139, 140, 140 a och 142 §. (utesl.)

På en specialplaceringsfond vars förvaltare inte är skyldig att ansöka om auktorisation som förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpas 26, 26 b, 31, 33, 34 och 34 d §. Denna lag gäller dock specialplaceringsfonder Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande tillämpas på, om inte något annat följer av de förordningarna.(Nytt 2 mom.)

Vad som i denna lag föreskrivs om fondbolag gäller förvaltare av alternativa investeringsfonder och vad som föreskrivs om förvaringsinstitut gäller förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder när denna paragraf tilllämpas på specialplaceringsfonder. (Nytt 3 mom.)

4, 5 och 5 a §

(Som i RP)

5 b §

(1 mom. som i RP)

Ansökan ska avgöras inom sex månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd ska dock alltid fattas inom 12 månader efter att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid, får sökanden anföra besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen.

(3 och 4 mom. som i RP)

5 e, 8 b, 9, 9 a, 9 d och 23 §

(Som i RP)

27 §

En placeringsfonds tillgångar (minimikapital) ska uppgå till minst två miljoner euro och placeringsfonden ska ha minst 50 andelsägare. Trots bestämmelserna i 2 § 1 mom. 1 punkten är det för en specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter och fastighetsvärdepapper emellertid tillräckligt att den har tio fondandelsägare, om varje fondandelsägare enligt fondens stadgar ska teckna fondandelar för minst en miljon euro. Trots 2 § 1 mom. 1 punkten ska andra specialplaceringsfonder ha minst tio fondandelsägare. Om varje fondandelsägare enligt en sådan specialplaceringsfonds stadgar ska teckna fondandelar för minst 500 000 euro, får fonden ha mindre än tio fondandelsägare, dock under förutsättning att fondens sammanlagda kapital enligt stadgarna är minst 2 miljoner euro. Om minst en fondandelsägare enligt en sådan fonds stadgar ska teckna fondandelar för för minst två miljoner euro, räcker det dock att specialplaceringsfonden har en fondandelsägare. När antalet fondandelsägare räknas ska som en helhet betraktas en fondandelsägare jämte sådana i 1 kap. 5 § i bokföringslagen avsedda sammanslutningar och därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i. En fondandelsförvaltare som uppfyller kraven i 57 g § i denna lag ska inte betraktas som en fondandelsägare. Då en specialplaceringsfond har färre än 50 fondandelsägare ska dessa vara professionella investerare eller med sådana jämförbara förmögna privatpersoner. Minimikapitalet och minimiantalet fondandelsägare ska uppnås inom sex månader efter det att placeringsfonden har inlett sin verksamhet.

(2 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28, 38 och 40 §

(Som i RP)

7 kap.

Placeringsfonders och specialplaceringsfonders stadgar

41—43 a, 47, 49, 53, 72, 74, 80 b, 87, 106 a, 132 d—132 g, 132 i—132 k och 136 §

(Som i RP)

21 kap. (Nytt)

Tystnadsplikt och skadeståndsskyldighet samt identifiering av investerare

144 §

Ett fondbolag, en fondandelsförvaltare och ett förvaringsinstitut ska ha kännedom om sina kunder. Ett fondbolag, en fondandelsförvaltare och ett förvaringsinstitut ska dessutom identifiera kundens verkliga förmånstagare och den person som handlar för kundens räkning. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan de system som avses i 2 mom. nyttiggöras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 kap.

Påföljder

Administrativa påföljder

144 a—144 c §

Straffbestämmelser

145 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) i strid med 7 § 2 mom. använder ordet fondbolag eller fondaktiebolag i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet, (utesl.)

3) i strid med 42 § 1 mom. använder benämningen placeringsfond, eller

4) i strid med 42 § 3 mom. använder benämningen specialplaceringsfond

ska för placeringsfondsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

148 §

(Som i RP)

_______________

(1—4 mom. som i RP)

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

_______________

3.

Lag

om ändring av lagen om fastighetsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 1 § 3 mom., 2 §, 4 § 1 mom., 5, 6 och 8 §, 13 § 1 mom., 14, 15 a, 18 e och 19 §, av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 350/2007, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 766/2012, 4 § 1 mom., 6, 14, 15 a och 18 e § sådana de lyder i lag 651/2009, 8 § sådan den lyder i lag 350/2007 och 19 § i lag 766/2012 och

fogas till 4 §, sådan den lyder i lag 651/2009, ett nytt 3 mom., till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 350/2007, 651/2009 och 1366/2010, ett nytt 5 mom. som följer:

1, 2, 4—6, 8, 9, 13, 14 och 15 a §

(Som i RP)

18 e § (Ny)

Att begära omprövning och söka ändring i fastighetsvärderingsnämndens beslut

I ett beslut som gäller ett fastighetsvärderarprov får omprövning begäras hos fastighetsvärderingsnämnden på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). (utesl.) Till beslutet ska fogas anvisningar om hur man begär omprövning.

I ett beslut som fastighetsvärderingsnämnden har fattat i ett ärende som gäller begäran om omprövning får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen, om domstolen beviljar besvärstillstånd i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

19 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

5.

Lag

om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 1 kap. 2 § 2 mom. 3 punkten, rubriken för 4 § och 4 § 2, 3 och 4 mom., 6 §, 18 § 1 mom. 1 punkten underpunkt c och 2 mom., 2 kap. 2 § 1 mom., 5 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten, 7 kap. 12 § 1 mom. och 16 § 1 mom., 9 kap. 3 § 1 mom., 10 kap. 5 § 8 mom., 11 kap. 2 § 3 mom., 7 § 5 mom., 15 § 2 och 3 mom. och 24 §,

fogas till 1 kap. 8 § en ny 2 a punkt och till 10 kap. 5 § ett nytt 9 mom., varvid nuvarande 9 mom. blir 10 mom., som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2, 4, 6, 8 och 18 §

(Som i RP)

2 kap.

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster

2 §

(Som i RP)

5 kap.

Etablering av en filial för ett värdepappersföretag i tredjeland och tillhandahållande av tjänster i Finland

2 §

(Som i RP)

7 kap.

Organisering av värdepappersföretags verksamhet

12 och 16 §

9 kap.

Förvaring och annan hantering av kundmedel

3 §

(Som i RP)

10 kap.

Förfaranden i kundförhållanden

5 §

(Som i RP)

11 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

2, 7 och 15 §

(Som i RP)

24 § (Ny)

Begäran om omprövning och överklagande

Värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag har rätt att inom 30 dagar efter att ha fått del av ersättningsfondens beslut i enlighet med denna lag begära omprövning av beslutet hos Finansinspektionen i enlighet med förvaltningslagen (434/2003).

I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas Helsingfors förvaltningsdomstol, om domstolen beviljar besvärstillstånd, i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

9.

Lag

om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 3 § 3 mom. 10 punkten, 4 § 2 mom. 4 och 11 punkten, 5 § 10 och 23 punkten, 6 § 4, 7, 14 och 17 punkten, 13 § 2 mom., 26 §, 29 § 5 mom., 32 a § 1 och 2 mom., 32 c § 1 mom., 37 § 4 mom., 38 § 1 mom. 2 punkten, 40 § 1 mom., rubriken för 54 §, 55 §, 60 § 3 mom., 61 § 3 mom. och 62 §,

av dem 3 § 3 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 752/2012, 4 § 2 mom. 11 punkten sådan den lyder i lag 254/2013, 5 § 10 och 23 punkten samt 6 § 4, 7, 14 och 17 mom. sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 752/2012 och 254/2013, 26 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 752/2012, 32 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 752/2012, 32 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 207/2009, 38 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lagarna 752/2012 och 902/2012, 40 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 752/2012 och 254/2013, rubriken för 54 § sådan den lyder i lag 254/2013 och 55 §, 61 § 3 mom. och 62 § sådana de lyder i lag 752/2012,

fogas till 3 § 3 mom. en ny 11 punkt, till 4 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 752/2012 och 254/2013, en ny 12 punkt, till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 752/2012, 902/2012 och 254/2013, en ny 24, 25 och 26 punkt, till lagen en ny 50 f § och till 54 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 752/2012 och 254/2013, en ny 5 punkt som följer:

3 §

(Som i RP)

4 §

Tillsynsobjekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) fondbolag (utesl.) enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen, (Ny)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010), (Ny)

12) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och sådana förvaringsinstitut (utesl.) som beviljats auktorisation enligt den lagen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5, 6 och 13 §

(Som i RP)

26 §

Återkallande av verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(1—3 punkten som i RP)

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(1—4 punkten som i RP)

(3 mom. som i RP)

Finansinspektionen ska på ansökan återkalla ett verksamhetstillstånd som den har beviljat ett tredjelands kreditinstituts filial i Finland, ett betalningsinstitut, en hypoteksförening, ett försäkringsbolag, ett tredjelands försäkringsbolags filial i Finland, ett värdepappersföretag, ett tredjelands värdepappersföretags filial i Finland, ett fondbolag eller ett i lagen om placeringsfonder avsett förvaringsinstitut, en AIF-förvaltare, en i Finland etablerad filial eller till en EES-baserad AIF-förvaltare eller ett i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsett förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut, om tillsynsobjektet inte längre bedriver verksamhet i enlighet med verksamhetstillståndet och på den grunden har ansökt om återkallelse av det. Bestämmelser om återkallelse av koncession för kreditinstitut i aktiebolagsform på ansökan av kreditinstitutet finns i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), om återkallelse av en sparbanks koncession på ansökan av sparbanken i sparbankslagen (1502/2001) och om återkallelse av koncession för kreditinstitut i andelslagsform på ansökan av kreditinstitutet i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013).

(5—8 mom. som i RP)

29, 32 a, 32 c, 37 och 38 §

(Som i RP)

40 §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot de bestämmelser som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 10 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, 15 § i lagen om värdepapperskonton eller 8 kap. 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, mot 48 a § i lagen om betalningsinstitut eller mot eller mot 22 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller 144 b § i lagen om placeringsfonder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 f, 54 och 55 §

(Som i RP)

60 § (Ny)

Inspektion av utländska EES-filialer samt erhållande av information från utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen har dessutom rätt att få den information som den behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt annan lag av utländska EES-filialer och att inspektera dem i enlighet med 3 kap., anlita utomstående sakkunniga för inspektionen i enlighet med 34 § och förena rätten att få information och inspektera med vite i enlighet med 33 a §. Vad som ovan i detta moment föreskrivs om EES-filialer gäller på motsvarande sätt utländska EES-tilläggspensionsanstalters fasta verksamhetsställen i Finland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61 § (Ny)

Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt samt begränsning av och förbud mot utländska EES- filialers och andra utländska tillsynsobjekts verksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det visar sig att de åtgärder som hemstatens tillsynsmyndighet vidtagit är otillräckliga och filialen fortsätter att handla i strid med de bestämmelser eller föreskrifter som avses i 1 mom. ska Finansinspektionen efter att ha informerat tillsynsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat om saken utfärda verkställighetsförbud eller rättelseuppmaning för filialen enligt 33 §, påföra filialen en ordningsavgift enligt 38 §, meddela filialen en offentlig varning enligt 39 §, påföra filialen en påföljdsavgift enligt 40 § eller vid vite enligt 33 a § förbjuda filialen att fortsätta med den verksamhet som strider mot bestämmelserna och föreskrifterna eller helt eller delvis förbjuda filialen att fortsätta med sin verksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

10.

Lag

om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 2 och 18 punkten, 2 § 3 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom., av dem 1 § 1 mom. 2 punkten, 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom., sådana de lyder i lag 758/2012, 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 903/3011 och 1 § 1 mom. 18 punkten och 6 § 1 mom. sådana de lyder i lag 255/2013, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 758/2012 och 255/2013, en ny 19 punkt och till 6 §, sådan den lyder i de nämnda lagarna 758/2012 och 255/2013, ett nytt 5 mom. som följer:

1—4 §

(Som i RP)

5 §

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga

Grundavgift i euro

affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013)

6 000

annat kreditinstitut

2 000

tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto

9 000

betalningsinstitut

2 000

försäkringsbolag

6 000

försäkringsföreningar

1 000

pensionsstiftelser och pensionskassor

1 200

andra försäkringskassor än pensionskassor

800

arbetslöshetskassor

6 000

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden

6 000

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna

1 200

statens pensionsfond, den kommunala pensionsanstalten Keva och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond

15 000

filialer till tredjeländers kreditinstitut

3 000

filialer till utländska EES-kreditinstitut

2 000

fondbolag

4 000

företag som är auktoriserade AIF-förvaltare

4 000

företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag

6 000

företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

4 500

andra värdepappersföretag än sådana som avses i 6 kap 1 §

3—5 mom. i lagen om investeringstjänster

6 000

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om investeringstjänster

1 000

filialer till utländska EES-värdepappersföretag

2 000

filialer till värdepappersföretag i tredjeländer

3 000

filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES

1 000

filialer till utländska EES-fondbolag

2 000

filialer till EES-baserade AIF-förvaltare

2 000

filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeland

3 000

filialer till tredjeländers försäkringsbolag

3 000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

(1 mom. som i RP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En avgift enligt denna paragraf som ska påföras dem som avses i artikel 2.8—2.10 i EMIR-förordningen gäller inte dem som har anmält sig till Finansinspektionens register enligt 5 kap. 1 och 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. (Nytt 5 mom.)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

13.

Lag

om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 5 (utesl.) punkten och 3 mom., 13 § 1 mom., 18 d och h punkten samt 33 § 1 mom., av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag (  /  ), 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 886/2008 och 18 § h-punkten sådan den lyder i lag (  /  ), och

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 132/2007, 886/2008 och 763/2012 en ny 3 a punkt och till 18 § en ny i-punkt som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 mom 3 a-punkten och 5 punkten som i RP)

(1 mom. 6 och 7 punkten utesl.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fondbolag och förvaringsinstitut, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut samt med sådana jämförbara utländska företag som står under bestämmande inflytande av ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag eller kreditinstitutets eller värdepappersföretagets holdingsammanslutning betraktas som företag i finansbranschen, och fondbolag och förvaringsinstitut, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut samt med sådana jämförbara utländska företag som står under bestämmande inflytande av ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning betraktas som företag i försäkringsbranschen. Fondbolag och med sådana jämförbara utländska företag som inte på det sätt som anges ovan betraktas som företag i finansbranschen eller företag i försäkringsbranschen ska anses höra till den bransch vars andel enligt 4 § 2 mom. i konglomeratet är mindre. (Nytt)

13 §

(Som i RP)

18 §

Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett konglomerat

Med kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(utesl.)

d) kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen enligt bestämmelserna i de i a—c punkten avsedda företagens hemstat, när det är fråga om ett utländskt företag som motsvarar företagen i de nämnda punkterna och vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller det är fråga om ett annat utländskt företag som motsvarar företagen i de nämnda punkterna och vars hemstat förutsätter att dylika företag har koncession och ställer sådana krav på dess verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om kapitaltäckningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h) det verksamhetskapital som avses i 11 kap. i försäkringsbolagslagen och det kapitalkrav som avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen, när det är fråga om en försäkringsholdingsammanslutning eller ett tjänsteföretag som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten i denna lag eller om ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut, en AIF-förvaltare, ett förvaringsinstitut eller ett särskilt förvaringsinstitut som betraktas som företag i försäkringsbranschen enligt 2 § 3 mom. eller om ett konglomerats holdingsammanslutning där försäkringsbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än finansbranschens andel,

i) kapitalbasen och kapitalkraven enligt 6 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, när det är fråga om en finländsk eller en annan än i d-punkten avsedd utländsk AIF-förvaltare. (Ny)

33 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 18 december 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Mauri Pekkarinen /cent
 • vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • medl. Lars Erik Gästgivars /sv
 • Harri Jaskari /saml
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Pia Kauma /saml
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Martti Mölsä /saf
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kaj Turunen /saf
 • ers. Matti Saarinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi