EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 41/2010 rd

EkUB 41/2010 rd - RP 301/2010 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 december 2010 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (RP 301/2010 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Päivi Marttila och specialmedarbetare Tuija Ypyä, arbets- och näringsministeriet

generaldirektör Veli-Pekka Saarnivaara, Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

finansieringsexpert Tommi Toivola, Finlands näringsliv

juridisk ombudsman Anja Tuomola, Företagarna i Finland

PROPOSITIONEN

Lagen om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer föreslås bli ändrad så att utvecklingscentralen med iakttagande av lagen om offentlig upphandling får konkurrensutsätta varu- och tjänsteleverantörerna för sådana små och medelstora företags räkning som av utvecklingscentralen får finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Den föreslagna ändringen innebär att ett litet eller medelstort företag som av utvecklingscentralen har fått finansiering till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde för fullgörande av upphandlingen ska kunna välja en leverantör som utvecklingscentralen har konkurrensutsatt. Vid konkurrensutsättningen följs upphandlingslagen och de som deltagit i upphandlingsförfarandet ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Förfarandet vid konkurrensutsättningen är öppet.

I lagen om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer föreslås dessutom ändringar som gäller utvecklingscentralens styrelse. I och med ändringarna ska styrelsen benämnas direktion, dess mandattid förkortas till tre år och sammansättningen ändras. Dessutom ska direktionens roll förtydligas.

Lagen avses träda i kraft den 1 mars 2011.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslaget huvudsakligen utan ändringar.

Upphandlingsförfarandet

Propositionen bidrar till en minskad administrativ börda för företagen. Organisationer som får statsbidrag för mer än 50 procent av kostnaderna för ett enskilt projekt kategoriseras i vår nationella upphandlingslagstiftning som upphandlande enheter som ska tillämpa förfarandena för offentliga upphandlingar (6 § i lagen om offentlig upphandling, ). Framför allt i små och medelstora företag kan sådana här enstaka upphandlingsprocesser som kräver specialkompetens binda upp en hel del resurser och ge upphov till ekonomisk belastning. Då finns resurserna inte tillgängliga för egentlig innovationsverksamhet.

Tack vare den föreslagna ändringen kommer de små och medelstora företag som medverkar i utvecklingscentralens projekt att kunna koncentrera sig på utvecklingsarbetet utan att en effektiv användning av offentliga medel enligt upphandlingslagstiftningen riskeras. Om företaget och utvecklingscentralen så vill kommer utvecklingscentralen att svara för anbudsförfarandena vid offentliga upphandlingar. Centralen har redan en kunnig upphandlingsorganisation som har hand om dess egna upphandlingar. Anbudsförfarandena ska i regel genomföras genom ramavtal. På så sätt kommer de företag som deltar i utvecklingscentralens projekt att kunna välja den varu- eller tjänsteleverantör som är lämpligast för dem.

Regeringen räknar med (s. 5) att upphandlingsförfarandena orsakar de upphandlande enheterna nästan 3 800 euro i administrativa kostnader för varje projekt. Utskottet anser att kostnaderna är markant höga och att upphandlingsförfarandet bör rationaliseras på andra delområden också.

Förvaltningsorganisationen

Utskottet anser att förslagen till ändringar i utvecklingscentralens förvaltningsorganisation är motiverade. De bidrar till en tydligare roll för ledningsorganisationen som har hand om den operativa styrningen, uppföljningen och övervakningen. En intensiv samverkan med den verkställande ledningen och personalen säkerställs genom att generaldirektören som svarar för den operativa ledningen blir föredragande i direktionen och en företrädare för personalen får närvaro- och yttranderätt på direktionens möten. Bestämmelser om generaldirektörens uppgifter som föredragande avses bli utfärdade genom förordning.

De föreslagna ändringarna ingår i ett mer omfattande projekt för att samordna ledningsorganisationen för de verk som sorterar under arbets- och näringsministeriet. Motsvarande ändringar har redan satts i kraft för bl.a. Teknologiska forskningscentralen VTT (Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT, ) och ett ändringsförslag med samma innehåll har godkänts för Geologiska forskningscentralen (EkUB 37/2010 rd, beslut i plenum den 25 januari 2011).

Utskottet anser det lämpligt att följa samordnade principer för de olika verken. På grund av typen av verksamhet skiljer sig uppgifterna för direktionen för utvecklingscentralen Tekes i viss mån från de främst strategiska uppgifterna för de andra verkens respektive direktioner, eftersom det ska gå att delegera också operativ beslutanderätt till den. Inom ramen för den beslutanderätt som kan delegeras genom förordning avses direktionen besluta om bl.a. alla projekt som utvecklingscentralen medfinansierar med mer än 3 miljoner euro. Utskottet menar att de föreslagna befogenheterna för direktionen är motiverade men att det på grund av direktionens operativa uppgifter är viktigt att lyfta fram att generaldirektören i och med det operativa ledarskapet är skyldig att vara föredragande i direktionen och har rätt att närvara på dess möten. Utskottet föreslår ett moment om detta i 5 §.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget enligt propositionen men 5 § med följande ändringar.

5 §

Utvecklingscentralens direktion

(1 mom. som i RP)

Generaldirektören är skyldig att vara föredragande i direktionen och har rätt att närvara på dess möten. (Nytt)

(3 och 4 mom. som 2 och 3 mom. i RP)

Helsingfors den 26 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Mauri Salo /cent
 • medl. Harri Jaskari /saml
 • Anne Kalmari /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /saml
 • Eero Lehti /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Petteri Orpo /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Markku Uusipaavalniemi /saf
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi