EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd

EkUB 7/2005 rd - RP 19/2005 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 30 mars 2005 en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den (RP 19/2005 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Juhani Turunen, social- och hälsovårdsministeriet

överinspektör Sampo Tamminen, Försäkringsinspektionen

enhetschef Marja-Liisa Kahola, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund r.f.

verkställande direktör Jouko Bergius, Pensionsstiftelseföreningen rf

direktör Matti Leppälä, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf

jurist Eija Korpi, Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt

PROPOSITIONEN

I propositionen förslås att lagen om försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar, lagen om pensionsstiftelser, lagen om försäkringskassor, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om sjömanspensioner ändras. Enligt propositionen ska försäkringsanstalterna kunna täcka högst tio procent, till skillnad mot tidigare fem procent, av bruttobeloppet av den försäkringstekniska ansvarsskuld som hänför sig till försäkringsrisker i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, genom att utnyttja vissa skuldförbindelser, aktier, andelar och andra förbindelser som anses vara belägna i andra medlemsstater i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Det föreslås vidare att bestämmelser som i dag finns i förordningarna om respektive försäkringsanstalts ansvarsskuld tas in i lagarna, dvs. de bestämmelser genom vilka Försäkringsinspektionen bemyndigas att utfärda närmare föreskrifter i vissa frågor om ansvarsskuld.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar men lagförslag 4 med tekniska ändringar.

Vid utfrågningen av de sakkunniga kom en viss oro fram med anledning av att bestämmelserna om teckning av ansvarsskuld inte är samordnade för försäkringsbolagen å ena sidan och kassorna och stiftelserna å andra sidan. Utskottet finner läget allvarligt och ser ingen anledning att ha kvar skillnaderna. En översyn skulle dock kräva så stora ändringar i den gällande lagstiftningen att det inte är värt att göra så stora ingrepp i samband med de föreslagna ändringarna. Ändringarna kan i stället göras i samband med den pågående revideringen av försäkringslagstiftningen. En övergripande reform behövs också för att den gällande lagstiftningen innehåller en del konstitutionella och lagtekniska brister.

Utskottet föreslår ett uttalande där regeringen förutsätts starta en fortsatt beredning av försäkringslagstiftningen för att samma bestämmelser om teckning ska gälla för alla försäkringsbolag (Utskottets förslag till uttalande).

83 § i lagförslag 4.

Utskottet föreslår att 9 mom. i 83 § i det fjärde lagförslaget får ett tilllägg om att försäkringsinspektionen kan meddela föreskrifter också om att en sammanslutning kan jämställas med fastighetssammanslutning. Samma bestämmelse ingår också i de övriga lagförslagen och det finns ingen anledning att behandla försäkringskassorna på något annat sätt än de övriga försäkringsbolagen.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet

att lagförslagen godkänns utan ändringar men 83 § i lagförslag 4 med ändringar (Utskottets ändringsförslag) och

att ett uttalande godkänns (Utskottets förslag till uttalande).

Utskottets ändringsförslag
Lagförslag 4
83 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om lokalisering av de tillgångar som hör till täckningen för ansvarsskulden, begränsning av valutarisken och ordnande av valutarörelsen, användning av derivatavtal som täckning, värdering av säkerheterna samt betydelsen av säkerheter då de förbindelser som säkerheterna hänför sig till beaktas i täckningen. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov också närmare föreskrifter om när ett omsättningssystem som tillämpas i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan jämställas med en fondbörs, när en sammanslutning kan jämställas med en fastighetssammanslutning, en depositionsbank eller ett försäkringsbolag och när fondandelar får beaktas i täckningen för bruttobeloppet av ansvarsskulden.

(10 mom. som i RP)

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt förbereder ytterligare ändringar av försäkringslagstiftningen för att bestämmelserna om täckning av ansvarsskulden framöver skall vara lika för alla försäkringsanstalter.

Helsingfors den 4 maj 2005

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jouko Skinnari /sd
 • vordf. Jari Leppä /cent
 • medl. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Klaus Pentti /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi