EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 31/2012 rd

EkUU 31/2012 rd - U 34/2012 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG (förordningen om värdepapperscentraler)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 22 maj 2012 statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG (förordningen om värdepapperscentraler) (U 34/2012 rd) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att ekonomiutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

finansråd Harry Leinonen och lagstiftningsråd Tuija Taos, finansministeriet

lagstiftningsråd Pekka Pulkkinen, justitieministeriet

jurist Jukka Laitinen, Finansinspektionen

chefsjurist Matti Merisalo, Skatteförvaltningen

rådgivare Risto Koponen, Finlands Bank

chefen för juridiska ärenden Jorma Yli-Jaakkola, Euroclear Finland Ab

expert Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv rf

direktör Markku Savikko och jurist Elina Kirvelä, Finansbranschens Centralförbund

verkställande direktör Sari Lounasmeri, Börsstiftelsen i Finland.

Dessutom har ett skriftligt utlåtande lämnats av

 • NASDAQ OMX Helsingfors Ab.

SKRIVELSEN

Förslag

Se Finansministeriets promemoria EU/2012/0752 14.5.2012, COM(2012) 73 slutlig.

Regeringens ståndpunkt

Se: U 34/2012 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se TaVL 31/2012 vp.

Ställningstagande

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt.

Helsingfors den 13 juni 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Mauri Pekkarinen /cent
 • vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • medl. Teuvo Hakkarainen /saf
 • Harri Jaskari /saml
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Sirpa Paatero /sd
 • Juha Sipilä /cent (delvis)
 • Kaj Turunen /saf
 • ers. Lauri Heikkilä /saf

Sekreterare var

utskottsråd Teija Miller

​​​​​​​