FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 11/2011 rd

FiUB 11/2011 rd - RP 57/2011 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 13 oktober 2011 en proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen (RP 57/2011 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

överinspektör Hanne-Riikka Nalli, finansministeriet

tullöverinspektör Tapio Rouhiainen, Tullstyrelsen

verkställande direktör Pekka Rissa, Autoalan Keskusliitto ry

kommunikationschef Jukka Tolvanen, Automobilförbundet

expert Harri Kallberg, Bilimportörerna r.f.

avdelningsdirektör Janne Huhtamäki, Trafiksäkerhetsverket

klimatansvarig Venla Virkamäki, Finlands naturskyddsförbund rf

verkställande direktör Lauri Säynäjoki, Finlands Taxiförbund

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

 • kommunikationsministeriet
 • Liikenneympäristöyhdistys ry
 • Suomen Taksiliitto
 • finansministeriet
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf
 • miljöministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen ändringar i bilskattelagen. Syftet med den föreslagna nya strukturen på skattetabellen är att skatten ska få bättre styreffekt. Bilskatten justeras utifrån de ändringar som behövs för att rätta till den effekt de minskade genomsnittliga koldioxidutsläppen har på skatteintäkterna och för att stärka styreffekten. Den lägsta skatten ska enligt förslaget sänkas från 12,2 till 5,0 procent, och denna skattesats ska tillämpas när fordonets koldioxidutsläpp är 0 gram per kilometer. Den högsta skatten ska höjas från 48,8 till 50 procent. Den blir tillämplig när utsläppen är 360 gram eller mer. För bilar som släpper ut mindre än 110 gram per kilometer kommer skattesatsen att sjunka, medan den stiger när utsläppen är högre än 110 gram per kilometer. Skatten på nya personbilar med genomsnittliga utsläpp kommer att stiga med cirka två procentenheter. Den största höjningen ligger på cirka sju procentenheter.

Enligt en ny bestämmelse ska skatten på elbilar vara den lägsta skattesatsen i tabellen i bilagan till lagen.

Vidare föreslås det ändringar i bestämmelserna om registrerade ombud. Ett ombuds tillstånd ska tillfälligt kunna återkallas för 30 dagar utan att ombudet hörs, om denne låtit bli att betala skatt eller deklarera.

Propositionen innehåller dessutom vissa ändringar som närmast är av teknisk karaktär.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet tillstyrker förslaget, men med vissa ändringar.

Bakgrund

Propositionen ingår i ett större lagstiftningspaket för att utveckla trafikbeskattningen i överensstämmelse med regeringsprogrammet. Samtidigt kommer också ändringar av den årliga fordonsskatten och ändringar av punktskatten på transportdrivmedel att behandlas. De har inte bara ett fiskalt syfte utan de ska också effektivisera miljöstyrningen i trafiken. Det är nödvändigt för att det ambitiösa nationella målet för utsläppsminskning inom de icke handlande sektorerna ska kunna nås.

Trafiken är ett viktigt styrobjekt i den icke handlande sektorn eftersom den står för ungefär en femtedel av våra koldioxidutsläpp. Vägtrafiken står för ungefär 80 procent av denna femtedel. Följaktligen spelar de styrmedel som sätts in på biltrafiken stor roll.

Utgångspunkterna i propositionen är därför motiverade.

Bilskattelagen spelar en framträdande roll eftersom den är inriktad på bilköp och återverkar därmed också på skattestyrningen av användningen av bil. Följaktligen är det viktigt att se över effekterna av den gällande skattetabellen.

Skattestyrningens betydelse ökar dessutom av att bilskatten direkt påverkar priserna och att priset är den viktigaste faktorn när konsumenterna väljer bil. Däremot spelar enbart miljöaspekter utan ekonomisk styrning en liten roll för konsumenterna, visar undersökningar [Trafi: Ympäriystävällinen autoilu, Tutkimuksia ja selvityksiä 5/2009 och Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta, Trafin julkaisuja 17/2011.] . För informationsstyrning kommer det alltså att krävas mer än bara upplysning och liknande insatser.

Bilskatten är visserligen en nationell skatt, men trots det bör utsläppskriterierna ses mot bakgrunden av EU:s ambitiösa utsläppsmål för person- och paketbilar. EU har nämligen satt som mål att koldioxidutsläppen från nya personbilar fram till 2015 ska sjunka till i snitt 130 g/km och till 95 g/km fram till 2020 [Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon.] . För lätta fordon är målen 175 g/km fram till 2016 respektive 135 g/km på sikt [Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon (KOM(2009)593).] . Utvecklingen går alltså i vilket fall som helst mot lägre utsläppsnivåer de närmaste åren.

Utvecklingen i Finland

Propositionen grundar sig på uppgifter om att koldioxidutsläppen från nya bilar i snitt har minskat med drygt 17 procent [Någon liknande utveckling skedde inte bland importerade begagnade bilar eller nya paketbilar. De har fortfarande en hög genomsnittlig utsläppsnivå som ligger en aning under 200 g/km för beganade personbilar och 210 g/km för nya paketbilar.] sedan den utsläppsrelaterade bilskatten infördes 2008. I snitt är utsläppen från personbilar nu 145 g/km och var nästan 180 g/km tidigare. Vid reformen ansågs 180 g/km vara brytpunkten för den linjära skattetabellen.

Den genomsnittliga skattesatsen för nya personbilar har sjunkit med fyra procentenheter från 26,5 till 22,5 procent. Därmed har intäkterna av bilskatten sjunkit.

Sambandet mellan utsläpp och skatteintäkter bedöms vanligen så att skatteintäkterna minskar med 5—6 miljoner euro när de genomsnittliga koldioxidutsläppen sjunker med ett gram. Antagandet är då att intäkterna från bilskatten är ungefär en miljard om året.

Regeringen anser det vara realistiskt att räkna med att utsläppen minskar med i snitt fem gram om året. I så fall skulle avkastningen från bilskatten minska med 25—30 miljoner euro årligen utan justeringar i skattesatsen. Propositionen är således viktig för att säkerställa de framtida skatteintäkterna.

Följaktligen tillstyrker utskottet förslagen att ändra skattetabellen för att den ska få större styreffekt och att se över skattesatserna för att justera effekterna på skatteintäkterna.

Ändrad struktur på skattetabellen

Den nuvarande linjära skattetabellen ska alltså vidgas både upptill och nertill. Dessutom ändrar den form för att skattestyrningen ska gälla de utsläppskategorier där de mest efterfrågade fordonen finns. Den nya brytpunkten är 110 g/km för att skattetabellen ska behålla sin styreffekt flera år framåt trots den snabba tekniska utvecklingen.

Ändringarna är motiverade, anser utskottet.

Även om den nya tabellen inte längre kommer att vara linjär utan logistisk, kommer den fortfarande att bygga på principen att skatten påverkas av varje gram utsläpp. Det är en viktig punkt i modellen med avseende på styreffekten och begripligheten. Skattesatsen anges i tiondels procent. På grund av avrundningen kan den därför vara lika för två olika mängder i gram, men det gör inte modellen mindre begriplig, menar utskottet. För informationen till kunderna spelar det ingen roll att värdet för gram koldioxid varierar en aning i utsläppskategorierna för att garantera effektiv skattestyrning.

Målen i propositionen skulle inte kunna nås genom att bara riktningskoefficienten i den linjära tabellen ändras. Det slår hårdast mot den typen av fordon med mycket stora utsläpp som det inte importeras så många av till Finland. Då skulle styrningen riktas in på enskilda fordon med liten betydelse för antingen de totala utsläppen eller skatteintäkterna. Dessutom skulle skattemodellen inte tillräckligt mycket styra konsumenterna att köpa de mest utsläppssnåla bilarna eftersom skillnaderna i skatt vore ganska små. I den logistiska modellen har den typen av brister kunnat undvikas.

Propositionen behåller neutraliteten visavi fordons- och bränsleteknik. Modellen varken avgränsar eller bedömer olika tekniker och det ger ett mer öppet, flexibelt och begripligt system.

Det strider inte mot systemet att uteslutande eldrivna fordon placeras i den lägsta utsläppskategorin genom en skrivning i själva lagtexten. Det är motiverat eftersom elbilar inte avger koldioxid vid körning. Undantagsbestämmelsen beror på att specifika utsläpp enligt EU-reglerna om typgodkännande inte behöver uppges för elbilar. Skatten skulle därmed grunda sig på fordonsvikten och det leder till alltför hög skatt eftersom bilbatteriet väger mycket.

Förslaget i propositionen är motiverat och motsvarar nuvarande skattepraxis, anser utskottet.

Skattehöjning

Skattehöjningen avser att kompensera skattebortfallet på grund av att de genomsnittliga koldioxidutsläppen sjunker. Den kommer dessutom att stärka styffekten av den nya skattetabellen precis som det sägs ovan. Tack vare ändringen beräknas de årliga skatteintäkterna öka med cirka 90 miljoner euro förutsatt att efterfrågan utvecklas på samma sätt som hittills.

Skatten på nya personbilar med genomsnittliga utsläpp (145 g/km) stiger med ungefär två procentenheter från 22,6 till 24,8 procent. Priset på en bil som nu kostar till exempel 30 000 euro stiger med ungefär 650 euro. Bilar med koldioxidutsläpp över 200 g/km drabbas av de största höjningarna. På dem stiger skatten med sju—åtta procentenheter. Skatten på begagande bilar som importeras stiger med ungefär fem procententer.

Skattehöjningarna är rimliga och motiverade med avseende på skatteintäkterna, menar utskottet. Vi bör komma ihåg att den som köper bil själv kan påverka skatten genom sitt val av bil. Detta gäller också paketbilar eftersom beskattningen i alla storlekskategorier gynnar bränslesnåla modeller. I övrigt är det svårt att beskriva hur inkomstfördelningen påverkas av bilskatten eftersom skatteskalan är bred och bilpriserna varierar stort. Dessutom är bilskatten en engångsskatt så det går inte att dra några mer långtgående slutsatser.

Ändringarna omfattar också paketbilar som samma utsläppsrelaterade beskattning och skattetabell är tillämpliga på som på personbilar.Skattesatsen för paketbilar för varutransport lan emellertid nedsättas utifrån fordonets totalmassa. Tanken är att styra efterfrågan på paketbilar i riktning mot utrustning som tillgodoser transportbehovet. Nedsättningen föreslås bli höjd med i snitt tre procentenheter. Skattesatsen för paketbilar stiger ändå med tre procentenheter i genomsnitt.

Nedsättning för taxibilar

Taksiliitto bedömer att skatten på de vanligaste bilarna i taxitrafik kommer att stiga med 100—5 000 euro. Mest stiger den på minibussar för specialtransport. Därför föreslår Taksiliitto att den allmänna skattenedsättningen på 9 600 euro enligt 28 § höjs med 1 000 euro och nedsättningen på 12 000 euro för specialutrustade minibussar med 4 000 euro.

Det är motiverat att se över skattenedsättningen för specialutrustade minibussar, anser utskottet och förslår att den höjs med 3 000 euro. Därmed är den 15 000 euro. Det underlättar inköp av relevant och säker utrustning. Samtidigt blir det lättare att använda dem i framför allt kommunala specialtransporter och mer allmänt i glesbygd.

Däremot anser utskottet det inte nödvändigt att höja den allmänna nedsättningen för taxibilar för att förbättra miljöstyrningen i taxitrafik. Det nuvarande utbudet på bilar ger valmöjligheter och det finns också utsläppssnåla modeller för yrkestrafik. Man bör också notera att nedsättningen inte sänktes 2008 när bilskatten i övrigt sänktes och den utsläppsbaserade skatten infördes.

Övriga förslag

Utskottet har ingenting att anmärka mot de tekniska förslagen eller de smärre ändringarna i bestämmelserna om registrerade ombud.

Utskottet tillstyrker den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet, den 1 april 2012.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget med följande ändringar (Utskottets ändringsförslag):

Utskottets ändringsförslag

Lag

om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen (1482/1994) 28 § 1 mom., 35 § 2 mom., 35 a § 4 mom., 39 § 2 mom. och bilagan,

sådana de lyder, 28 § 1 mom. i lag 193/2011, 35 § 2 mom., 39 § 2 mom. och bilagan i lag 5/2009 och 35 a § 4 mom. i lag 688/2008, och

fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 5/2009, ett nytt 4 mom. som följer:

6 §

(Som i RP)

28 §

För en bil som vid första registreringen i Finland registreras för beställningstrafik enligt 2 § 1 punkten i lagen om taxitrafik (217/2007) och som fordonets ägare i huvudsak använder i sådan trafik nedsätts bilskatten med högst 9 600 euro. Nedsättningen är högst 15 000 euro, om taxin är tillgänglighetsanpassad eller om den är utrustad med extra bilbälten som är godkända för skoltransporter och har minst sju säten utöver förarsätet. Skattenedsättningen minskas dock med en trettiosjättedel för varje hel eller påbörjad kalendermånad som fordonet varit i bruk någon annanstans än i Finland innan det registrerades för ovannämnt bruk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35, 35 a och 39 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 15 november 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Pentti Kettunen /saf
 • medl. Leena Harkimo /saml (delvis)
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Timo Kalli /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna (delvis)
 • Astrid Thors /sv
 • Kauko Tuupainen /saf
 • ers. Pietari Jääskeläinen /saf
 • Johanna Karimäki /gröna (delvis)

Sekreterare var

utskottsråd Maarit Pekkanen

RESERVATION

Motivering

I sitt program vill regeringen Katainen förskjuta tyngdpunkten i biltrafikbeskattningen från beskattning av bilköp mot beskattning av användning genom att höja fordonsskatten. Men i propositionerna till riksdagen höjer regeringen skatten på både köp och användning.

Under de centerledda regeringarna sågs bilskatten över och samtidigt har skattesatsen gradvis sjunkit. Det har varit en motiverad strategi.

Bilskatten har många uppenbara nackdelar. Den gör att bilparken förnyas långsamt. När priserna på nya bilar stiger, kan folk inte köpa nya utsläppssnålare och säkrare bilar.

Kursändringen i skattepolitiken väcker osäkerhet hos bilköparna. När skatteöjningarna strider mot regeringsprogrammet, frågar man sig vad som kommer att hända med bilskatten i framtiden. Förväntningarna har varit inställda på sänkningar.

Finland bör eftersträva skatteregler som ger finländarna bättre möjligheter att utnyttja den bästa miljö- och säkerhetstekniken. Vi måste komma ihåg att Finland för närvarande har den äldsta bilparken i Västeuropa.

I dagsläget bör bilskatten på sin höjd ändras så att skärpunkten för att höja respektive sänka skatten (110 g/km) höjs till 150 g/km, är vår uppfattning. Det är en modell som har föreslagits av Automobilförbundet.

Det skulle ge bättre styreffekt eftersom det finns både konkurrens och utbud bland bilar som ligger under gränsen 150 g/km. Det räcker till för att CO2-målen för vägtrafiken ska nås.

Det är uppenbart att det inte finns tillräckligt många bilalternativ för bland annat barnfamiljer under den mycket stränga skattesänkande gränsen. Åtstramningen slår extra hårt mot paketbilar eftersom det i den kategorin inte finns och inte kommer att finnas modeller med utsläpp under 110 g/km inom en nära framtid.

Automobilförbundet rf och Bilimportörerna rf har också uttryck sin oro för att regeringen Katainen har överskattat skatteinkomsterna av reformen. Det osäkra ekonomiska läget i kombination med stigande nybilspriser stimulerar inte bilförsäljningen i den omfattning som regeringen tror.

Bilskattehöjningen och andra skattehöjningar, bland dem drivmedelsskatten och fordonsskatten, påför bilisterna orimligt stora påslag. Höjningarna stramar åt trafikbeskattningen mer än övriga skatter och det kan inte anses motiverat i det rådande läget. Inte minst i glesbygden är bilen nödvändig för att man ska kunna leva och röra sig.

En annan fråga som vi vill lyfta fram är de merkostnader för taxitrafiken som regeringen Katainen vill införa.

Läget för taxitrafiken är inte detsamma som för privatbilismen. Taxitrafiken måste nämligen använda personbilar med stor kaross. Påslaget per bil är mellan 100 och 5 000 euro och värst är det för taxibilar med minst sju säten. Det är just den typen av bilar som används mest för skolskjuts och färdtjänst.

Påslaget måste åtgärdas genom att taxinedsättningen för taxibilar som är tillgänglighetsanpassade eller utrustade med extra bilbälten som är godkända för skoltransporter och har minst sju säten höjs från 12 000 till 16 000 euro.

Förslag

Vi föreslår

att lagförslaget godkänns med ändringar (Reservationens ändringsförslag).

Lag

om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen (1482/1994) 28 § 1 mom., 35 § 2 mom., 35 a § 4 mom., 39 § 2 mom. och bilagan,

sådana de lyder, 28 § 1 mom. i lag 193/2011, 35 § 2 mom., 39 § 2 mom. och bilagan i lag 5/2009 och 35 a § 4 mom. i lag 688/2008, och

fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 5/2009, ett nytt 4 mom. som följer:

6 §

(Som i FiUB)

28 §

För en bil som vid första registreringen i Finland registreras för beställningstrafik enligt 2 § 1 punkten i lagen om taxitrafik (217/2007) och som fordonets ägare i huvudsak använder i sådan trafik nedsätts bilskatten med högst 9 600 euro. Nedsättningen är högst 16 000 euro, om taxin är tillgänglighetsanpassad eller om den är utrustad med extra bilbälten som är godkända för skoltransporter och har minst sju säten utöver förarsätet. Skattenedsättningen minskas dock med en trettiosjättedel för varje hel eller påbörjad kalendermånad som fordonet varit i bruk någon annanstans än i Finland innan det registrerades för ovannämnt bruk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35, 35 a och 39 §

(Som i FiUB)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i FiUB)

Bilaga

SKATTETABELL 1

Bilens totalmassa (kg)

Bilens

CO2-

utsläpp

(g/km)

Skattesats

drivkraft annan än dieselolja

drivkraft

dieselolja

högst 51

högst 354

0

5,0

52–60

355–363

1

5,1

61–69

364–372

2

5,2

70–78

373–381

3

5,2

79–87

382–390

4

5,3

88–96

391–399

5

5,4

97–105

400–408

6

5,4

106–114

409–417

7

5,5

115–123

418–426

8

5,6

124–132

427–435

9

5,6

133–141

436–444

10

5,7

142–150

445–453

11

5,8

151–159

454–462

12

5,9

160–168

463–471

13

5,9

169–177

472–480

14

6,0

178–186

481–489

15

6,1

187–195

490–498

16

6,2

196–204

499–507

17

6,3

205–213

508–516

18

6,3

214–222

517–525

19

6,4

223–231

526–534

20

6,5

232–240

535–543

21

6,6

241–249

544–552

22

6,7

250–258

553–561

23

6,8

259–267

562–570

24

6,8

268–276

571–579

25

6,9

277–285

580–588

26

7,0

286–294

589–597

27

7,1

295–303

598–606

28

7,2

304–312

607–615

29

7,3

313–321

616–624

30

7,4

322–330

625–633

31

7,5

331–339

634–642

32

7,6

340–348

643–651

33

7,7

349–357

652–660

34

7,8

358–366

661–669

35

7,9

367–375

670–678

36

8,0

376–384

679–687

37

8,1

385–393

688–696

38

8,2

394–402

697–705

39

8,3

403–411

706–714

40

8,4

412–420

715–723

41

8,5

421–429

724–732

42

8,6

430–438

733–741

43

8,7

439–447

742–750

44

8,8

448–456

751–759

45

8,9

457–465

760–768

46

9,0

466–474

769–777

47

9,1

475–483

778–786

48

9,2

484–492

787–795

49

9,3

493–501

796–804

50

9,4

502–510

805–813

51

9,6

511–519

814–822

52

9,7

520–528

823–831

53

9,8

529–537

832–840

54

9,9

538–546

841–849

55

10,0

547–555

850–858

56

10,2

556–564

859–867

57

10,3

565–573

868–876

58

10,4

574–582

877–885

59

10,5

583–591

886–994

60

10,6

592–600

995–1003

61

10,8

601–609

1004–1012

62

10,9

610–618

1013–1021

63

11,0

619–627

1022–1030

64

11,2

628–636

1031–1039

65

11,3

637–645

1040–1048

66

11,4

646–654

1049–1057

67

11,5

655–663

1058–1066

68

11,7

664–672

1067–1075

69

11,8

673–681

1076–1084

70

12,0

682–690

1085–1093

71

12,1

691–699

1094–1102

72

12,2

700–708

1103–1111

73

12,4

709–717

1112–1120

74

12,5

718–726

1121–1129

75

12,6

727–735

1130–1138

76

12,8

736–744

1139–1147

77

12,9

745–753

1148–1156

78

13,1

754–762

1157–1165

79

13,2

763–772

1166–1174

80

13,4

773–781

1175–1183

81

13,5

782–790

1184–1192

82

13,7

791–799

1193–1202

83

13,8

800–808

1203–1211

84

14,0

809–817

1212–1220

85

14,1

818–826

1221–1229

86

14,3

827–835

1230–1238

87

14,4

836–844

1239–1247

88

14,6

845–853

1248–1256

89

14,7

854–862

1257–1265

90

14,9

863–871

1266–1274

91

15,1

872–880

1275–1283

92

15,2

881–889

1284–1292

93

15,4

890–898

1293–1301

94

15,5

899–907

1302–1310

95

15,7

908–916

1311–1319

96

15,9

917–925

1320–1328

97

16,0

926–934

1329–1337

98

16,2

935–943

1338–1346

99

16,4

944–952

1347–1355

100

16,5

953–961

1356–1364

101

16,7

962–970

1365–1373

102

16,9

971–979

1374–1382

103

17,0

980–988

1383–1391

104

17,2

989–997

1392–1400

105

17,4

998–1006

1401–1409

106

17,5

1007–1015

1410–1418

107

17,6

1016–1024

1419–1427

108

17,7

1025–1033

1428–1436

109

17,9

1034–1042

1437–1445

110

18,0

1043–1051

1446–1454

111

18,2

1052–1060

1455–1463

112

18,4

1061–1069

1464–1472

113

18,6

1070–1078

1473–1481

114

18,7

1079–1087

1482–1490

115

18,8

1088–1096

1491–1499

116

18,9

1097–1105

1500–1508

117

19,1

1106–1114

1509–1517

118

19,2

1115–1123

1518–1526

119

19,3

1124–1132

1527–1535

120

19,4

1133–1141

1536–1544

121

19,5

1142–1150

1545–1553

122

19,7

1151–1159

1554–1562

123

19,8

1160–1168

1563–1571

124

19,9

1169–1177

1572–1580

125

20,0

1178–1186

1581–1589

126

20,2

1187–1195

1590–1598

127

20,3

1196–1204

1599–1607

128

20,4

1205–1213

1608–1616

129

20,5

1214–1222

1617–1625

130

20,6

1223–1231

1626–1634

131

20,8

1232–1240

1635–1643

132

20,9

1241–1249

1644–1652

133

21,0

1250–1258

1653–1661

134

21,1

1259–1267

1662–1670

135

21,3

1268–1276

1671–1679

136

21,4

1277–1285

1680–1688

137

21,5

1286–1295

1689–1697

138

21,6

1296–1304

1698–1706

139

21,7

1305–1313

1707–1715

140

21,9

1314–1322

1716–1725

141

22,0

1323–1331

1726–1734

142

22,1

1332–1340

1735–1743

143

22,2

1341–1349

1744–1752

144

22,3

1350–1358

1753–1761

145

22,5

1359–1367

1762–1770

146

22,6

1368–1376

1771–1779

147

22,7

1377–1385

1780–1788

148

22,8

1386–1394

1789–1797

149

23,0

1395–1403

1798–1806

150

23,2

1404–1412

1807–1815

151

23,5

1413–1421

1816–1824

152

23,8

1422–1430

1825–1833

153

24,1

1431–1439

1834–1842

154

24,4

1440–1448

1843–1851

155

24,7

1449–1457

1852–1860

156

25,0

1458–1466

1861–1869

157

25,3

1467–1475

1870–1878

158

25,6

1476–1484

1879–1887

159

25,9

1485–1493

1888–1896

160

26,3

1494–1502

1897–1905

161

26,6

1503–1511

1906–1914

162

26,9

1512–1520

1915–1923

163

27,3

1521–1529

1924–1932

164

27,6

1530–1538

1933–1941

165

27,9

1539–1547

1942–1950

166

28,2

1548–1556

1951–1959

167

28,7

1557–1565

1960–1968

168

29,0

1566–1574

1969–1977

169

29,3

1575–1583

1978–1986

170

29,7

1584–1592

1987–1995

171

29,9

1593–1601

1996–2004

172

30,0

1602–1610

2005–2013

173

30,2

1611–1619

2014–2022

174

30,4

1620–1628

2023–2031

175

30,6

1629–1637

2032–2040

176

30,8

1638–1646

2041–2049

177

31,0

1647–1655

2050–2058

178

31,2

1656–1664

2059–2067

179

31,4

1665–1673

2068–2076

180

31,6

1674–1682

2077–2085

181

31,7

1683–1691

2086–2094

182

31,9

1692–1700

2095–2103

183

32,1

1701–1709

2104–2112

184

32,3

1710–1718

2113–2121

185

32,5

1719–1727

2122–2130

186

32,7

1728–1736

2131–2139

187

32,8

1737–1745

2140–2148

188

33,0

1746–1754

2149–2157

189

33,2

1755–1763

2158–2166

190

33,4

1764–1772

2167–2175

191

33,6

1773–1781

2176–2184

192

33,7

1782–1790

2185–2193

193

33,9

1791–1799

2194–2202

194

34,1

1800–1808

2203–2211

195

34,3

1809–1818

2212–2220

196

34,4

1819–1827

2221–2229

197

34,6

1828–1836

2230–2238

198

34,8

1837–1845

2239–2247

199

35,0

1846–1854

2248–2257

200

35,1

1855–1863

2258–2266

201

35,3

1864–1872

2267–2275

202

35,5

1873–1881

2276–2284

203

35,7

1882–1890

2285–2293

204

35,8

1891–1899

2294–2302

205

36,0

1900–1908

2303–2311

206

36,2

1909–1917

2312–2320

207

36,3

1918–1926

2321–2329

208

36,5

1927–1935

2330–2338

209

36,6

1936–1944

2339–2347

210

36,8

1945–1953

2348–2356

211

37,0

1954–1962

2357–2365

212

37,1

1963–1971

2366–2374

213

37,3

1972–1980

2375–2383

214

37,5

1981–1989

2384–2392

215

37,6

1990–1998

2393–2401

216

37,8

1999–2007

2402–2410

217

37,9

2008–2016

2411–2419

218

38,1

2017–2025

2420–2428

219

38,2

2026–2034

2429–2437

220

38,4

2035–2043

2438–2446

221

38,5

2044–2052

2447–2455

222

38,7

2053–2061

2456–2464

223

38,8

2062–2070

2465–2473

224

39,0

2071–2079

2474–2482

225

39,1

2080–2088

2483–2491

226

39,3

2089–2097

2492–2500

227

39,4

2098–2106

2501–2509

228

39,6

2107–2115

2510–2518

229

39,7

2116–2124

2519–2527

230

39,8

2125–2133

2528–2536

231

40,0

2134–2142

2537–2545

232

40,1

2143–2151

2546–2554

233

40,3

2152–2160

2555–2563

234

40,4

2161–2169

2564–2572

235

40,5

2170–2178

2573–2581

236

40,7

2179–2187

2582–2590

237

40,8

2188–2196

2591–2599

238

40,9

2197–2205

2600–2608

239

41,1

2206–2214

2609–2617

240

41,2

2215–2223

2618–2626

241

41,3

2224–2232

2627–2635

242

41,5

2233–2241

2636–2644

243

41,6

2242–2250

2645–2653

244

41,7

2251–2259

2654–2662

245

41,8

2260–2268

2663–2671

246

42,0

2269–2277

2672–2680

247

42,1

2278–2286

2681–2689

248

42,2

2287–2295

2690–2698

249

42,3

2296–2304

2699–2707

250

42,4

2305–2313

2708–2716

251

42,6

2314–2322

2717–2725

252

42,7

2323–2331

2726–2734

253

42,8

2332–2340

2735–2743

254

42,9

2341–2350

2744–2752

255

43,0

2351–2359

2753–2761

256

43,1

2360–2368

2762–2770

257

43,2

2369–2377

2771–2780

258

43,4

2378–2386

2781–2789

259

43,5

2387–2395

2790–2798

260

43,6

2396–2404

2799–2807

261

43,7

2405–2413

2808–2816

262

43,8

2414–2422

2817–2825

263

43,9

2423–2431

2826–2834

264

44,0

2432–2440

2835–2843

265

44,1

2441–2449

2844–2852

266

44,2

2450–2458

2853–2861

267

44,3

2459–2467

2862–2870

268

44,4

2468–2476

2871–2879

269

44,5

2477–2485

2880–2888

270

44,6

2486–2494

2889–2897

271

44,7

2495–2503

2898–2906

272

44,8

2504–2512

2907–2915

273

44,9

2513–2521

2916–2924

274

45,0

2522–2530

2925–2933

275

45,1

2531–2539

2934–2942

276

45,2

2540–2548

2943–2951

277

45,2

2549–2557

2952–2960

278

45,3

2558–2566

2961–2969

279

45,4

2567–2575

2970–2978

280

45,5

2576–2584

2979–2987

281

45,6

2585–2593

2988–2996

282

45,7

2594–2602

2997–3005

283

45,8

2603–2611

3006–3014

284

45,8

2612–2620

3015–3023

285

45,9

2621–2629

3024–3032

286

46,0

2630–2638

3033–3041

287

46,1

2639–2647

3042–3050

288

46,2

2648–2656

3051–3059

289

46,3

2657–2665

3060–3068

290

46,3

2666–2674

3069–3077

291

46,4

2675–2683

3078–3086

292

46,5

2684–2692

3087–3095

293

46,6

2693–2701

3096–3104

294

46,6

2702–2710

3105–3113

295

46,7

2711–2719

3114–3122

296

46,8

2720–2728

3123–3131

297

46,9

2729–2737

3132–3140

298

46,9

2738–2746

3141–3149

299

47,0

2747–2755

3150–3158

300

47,1

2756–2764

3159–3167

301

47,1

2765–2773

3168–3176

302

47,2

2774–2782

3177–3185

303

47,3

2783–2791

3186–3194

304

47,3

2792–2800

3195–3203

305

47,4

2801–2809

3204–3212

306

47,5

2810–2818

3213–3221

307

47,5

2819–2827

3222–3230

308

47,6

2828–2836

3231–3239

309

47,6

2837–2845

3240–3248

310

47,7

2846–2854

3249–3257

311

47,8

2855–2863

3258–3266

312

47,8

2864–2873

3267–3275

313

47,9

2874–2882

3276–3284

314

47,9

2883–2891

3285–3293

315

48,0

2892–2900

3294–3302

316

48,1

2901–2909

3303–3312

317

48,1

2910–2918

3313–3321

318

48,2

2919–2927

3322–3330

319

48,2

2928–2936

3331–3339

320

48,3

2937–2945

3340–3348

321

48,3

2946–2954

3349–3357

322

48,4

2955–2963

3358–3366

323

48,4

2964–2972

3367–3375

324

48,5

2973–2981

3376–3384

325

48,5

2982–2990

3385–3393

326

48,6

2991–2999

3394–3402

327

48,6

3000–3008

3403–3411

328

48,7

3009–3017

3412–3420

329

48,7

3018–3026

3421–3429

330

48,8

3027–3035

3430–3438

331

48,8

3036–3044

3439–3447

332

48,9

3045–3053

3448–3456

333

48,9

3054–3062

3457–3465

334

49,0

3063–3071

3466–3474

335

49,0

3072–3080

3475–3483

336

49,1

3081–3089

3484–3492

337

49,1

3090–3098

3493–3501

338

49,1

3099–3107

3502–3510

339

49,2

3108–3116

3511–3519

340

49,2

3117–3125

3520–3528

341

49,3

3126–3134

3529–3537

342

49,3

3135–3143

3538–3546

343

49,3

3144–3152

3547–3555

344

49,4

3153–3161

3556–3564

345

49,4

3162–3170

3565–3573

346

49,5

3171–3179

3574–3582

347

49,5

3180–3188

3583–3591

348

49,5

3189–3197

3592–3600

349

49,6

3198–3206

3601–3609

350

49,6

3207–3215

3610–3618

351

49,7

3216–3224

3619–3627

352

49,7

3225–3233

3628–3636

353

49,7

3234–3242

3637–3645

354

49,8

3243–3251

3646–3654

355

49,8

3252–3260

3655–3663

356

49,8

3261–3269

3664–3672

357

49,9

3270–3278

3673–3681

358

49,9

3279–3287

3682–3690

359

49,9

3288 eller mer

3691 eller mer

360 eller mer

50,0

SKATTETABELL 2

(Som i FiUB)

Helsingfors den 15 november 2011

 • Mika Lintilä /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Pietari Jääskeläinen /saf
 • Pentti Kettunen /saf
 • Kauko Tuupainen /saf

​​​​