FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 12/2007 rd

FiUB 12/2007 rd - RP 107/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 16 oktober 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning (RP 107/2007 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Merja Taipalus, finansministeriet

överinspektör Ilkka Karjalainen, Skattestyrelsen

ecklesiastikråd Matti Halttunen, Kyrkostyrelsen

utvecklingschef Annika Suorto, Finlands Kommunförbund

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att lagen om skatteredovisning ändras så att utgångspunkten då skogsskatteandelen av kommunernas samfundsskatt räknas ut är det eurobelopp som används vid beräkning av utdelningen för skatteåret 2007. Eurobeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i rotprisinkomsterna.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid ingången av 2008. Lagen tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatt för skatteåret 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 23 oktober 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • ers. Esko Ahonen /cent
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Marja Tiura /saml

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​