FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2007 rd

FiUB 13/2007 rd - RP 108/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 16 oktober 2007 en proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt (RP 108/2007 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Jukka Vanhanen, finansministeriet

överinspektör Jarmo Mattsson, Skattestyrelsen

utvecklingschef Annika Suorto, Finlands Kommunförbund

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen en temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt. Giltighetstiden för bestämmelsen om temporär skattefrihet vid bolagisering av kommunala hyreshusfastigheter och kommunala hyreshuslägenheter föreslås bli förlängd. Vidare ska överlåtelseskatt inte behöva betalas för överlåtelse av ett hyreshus eller bostadsrättshus eller aktier i ett hyreshus- eller bostadsrättshusbolag som fått statlig bostadsfinansiering och ägs av kommunen eller ett bolag som kommunen äger, när överlåtelsen sker till ett aktiebolag som ägs av en eller flera kommuner och betalningen utgörs av aktier i det aktiebolaget. Lagen ska tillämpas på överlåtelser åren 2008—2012.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid ingången av 2008 och gälla till utgången av 2012.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet tillstyrker propositionen, men med vissa tekniska preciseringar.

Lagen innebär förlängd giltighetstid för den gällande speciallagen, som avser att underlätta omstrukturering och hantering av ägandet i kommunala hyresbostadshus med hjälp av temporär befrielse från överlåtelseskatt. Skattefriheten ska gälla 2008—2012.

Utskottet har ingenting att anmärka mot innehållet i lagen utan anser den vara både motiverad och lämplig med avseende på den aktuella kommun- och servicestrukturreformen.

Lagtekniskt sett behövs det emellertid en ny temporär lag som i likhet med den gällande föreskriver om alla villkor för skattebefrielse. Lagen ska tillämpas på överlåtelser 2008—2012 och utskottet förslår därför vissa preciseringar i lagtexten. I 43 a § måste den nya tillämpningstiden beaktas. Dessutom kompletteras paragrafen med nya 2—6 mom. med samma innehåll som i den gällande lagen.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår finansutskottet

att lagförslaget godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

Lag

om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) en ny 43 a § som följer:

43 a §

Temporär skattefrihet som gäller ägararrangemang i kommunala hyresbostäder

Om en kommun eller ett bolag som kommunen äger under åren 2008—2012 överlåter en hyreshusfastighet, en bostadsrättshusfastighet eller aktier i ett hyreshus- eller bostadsrättshusbolag som den äger till ett aktiebolag som en eller flera kommuner äger eller som ett sådant bolag äger och om kommunen som vederlag får aktier i det mottagande bolaget, skall skatteverket på ansökan betala tillbaka den betalade skatten.

Skattefrihet enligt 1 mom. gäller överlåtelser där kommunen eller flera kommuner tillsammans direkt eller indirekt äger minst 90 procent av hyreshusfastigheten eller bostadsrättshusfastigheten eller av de aktier som ger rätt att besitta hyresbostaden, hyreshuset eller bostadsrättshuset samt också av det mottagande bolagets aktier. (Nytt)

Överlåtelsen kan gälla följande:

1) hyresbostäder och aravahyreshus, eller aktier som ger rätt att besitta dem, när de är underkastade begränsningar av användning och överlåtelse enligt aravabegränsningslagen,

2) hyresbostäder och räntestödshyreshus eller aktier som ger rätt att besitta dem, när de är underkastade begränsningar av användning och överlåtelse som avses i 17 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001),

3) bostäder eller aktier som ger rätt att besitta dem, när de är underkastade den användningsbegränsning på 20 år som avses i 10 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980),

4) andra bostäder som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) än fritt finansierade bostadsrättsbostäder. (Nytt)

Ansökan om skatteåterbäring ska göras inom ett år från det att skatten betalades. Ansökan ska åtföljas av ett intyg utfärdat av Statskontoret som visar att överlåtelsen gäller ett objekt som avses i 3 mom. (Nytt)

Om ansökan har gjorts och utredning har lämnats om att villkoren för skattefri överlåtelse är uppfyllda redan innan skatten har betalts, kan skatteverket besluta att skatt inte ska betalas. (Nytt).

Skatt återbärs inte till högre belopp än vad som ska betalas för överlåtelsen, om skatten betalts inom den tid som bestäms i 7 och 21 §. Ingen ränta betalas på återburet belopp. (Nytt).

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 23 oktober 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Saarinen /sd (delvis)
 • Minna Sirnö /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • ers. Esko Ahonen /cent
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Katri Komi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd (delvis)

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​