FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2002 rd

FiUB 18/2002 rd - RP 168/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 oktober 2002 en proposition om godkännande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 168/2002 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts av finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

äldre regeringssekreterare Antero Toivainen, finansministeriet

överinspektör Erkki Laanterä, Skattestyrelsen

Dessutom har Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund lämnat ett skriftligt utlåtande.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det med Vietnam i november 2001 ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.

Avtalet bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundade beskattningsrätt eller på annat sätt måste medge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning skall undvikas. Dessutom finns i avtalet bestämmelser bl.a. om förbud mot diskriminering och om utbyte av upplysningar om beskattning.

Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då de avtalsslutande staternas regeringar har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts.

I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt med avtalet vid en tidpunkt som bestäms genom en förordning av republikens president.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Av de orsaker som framgår av propositionens motivering och med stöd av erhållen utredning finner utskottet propositionen behövlig och tillstyrker den med följande ändringsförslag.

Detaljmotivering

Enligt 2 § i den i propositionen ingående lagen om sättande i kraft av skatteavtalet kan närmare bestämmelser om verkställigheten utfärdas genom en förordning av republikens president. I och med den nya grundlagen har lagstiftningspraxis blivit att närmare bestämmelser om verkställigheten utfärdas genom förordning av statsrådet. Utskottet föreslår att 2 § ändras på denna punkt.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan sagda föreslår finansutskottet

att riksdagen godkänner det i Helsingfors den 21 november 2001 ingångna avtalet mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska republiken Vietnams regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och

att lagförslaget i propositionen i övrigt godkänns utan ändringar men 2 § med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag
2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom en förordning av statsrådet.

_______________

Helsingfors den 25 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Maria Kaisa Aula /cent
 • medl. Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Pirjo-Riitta Antvuori /saml
 • Matti Huutola /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Sakari Smeds /kd
 • Irja Tulonen /saml
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /saml
 • Mikko Kuoppa /vänst (delvis)
 • Hannes Manninen /cent
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Anu Vehviläinen /cent

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​