FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2002 rd

FiUB 19/2002 rd - RP 169/2002 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 8 oktober 2002 en proposition om godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 169/2002 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts av finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

äldre regeringssekreterare Antero Toivainen, finansministeriet

överinspektör Erkki Laanterä, Skattestyrelsen

Dessutom har Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund lämnat ett skriftligt utlåtande.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring av avtalet från 1973 med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

Genom protokollet ändras avtalsbestämmelserna om de skatter som omfattas av avtalet, definitionen av behörig myndighet, beskattningen av dividend och ränta samt metoden för undanröjande av dubbelbeskattning.

Protokollet träder i kraft den sextionde dagen efter den dag då de avtalsslutande staternas regeringar har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för protokollets ikraftträdande har uppfyllts.

I propositionen ingår ett lagförslag om godkännande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt med protokollet vid en tidpunkt som bestäms genom en förordning av republikens president.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Av de orsaker som framgår av propositionens motivering och med stöd av erhållen utredning finner utskottet propositionen behövlig och lämplig. Utskottet tillstyrker den med följande ändringsförslag.

Detaljmotivering

I skatteavtalet mellan Finland och Marocko föreslås endast sådana ändringar som visat sig vara absolut nödvändiga, för Finlands del hade det enligt utredning till utskottet behövts en större översyn bl.a. på grund av frågor i anknytning till beskattningsrätten i fråga om pensioner. Avtalet med Marocko är det enda av Finlands skatteavtal där vistelsestaten har ensamrätt också till beskattning av offentliga pensioner.

Enligt information till utskottet har finländarna blivit allt mer intresserade av att flytta till Marocko och eventuellt bosätta sig där. Landets närhet till Spanien ger också möjligheter till andra bostadsarrangemang i realiteten. Därför är det, menar utskottet, viktigt att länderna fortsätter att förhandla om skatteavtalet med det snaraste med siktet inställt på ett nytt och modernt avtal.

2 § i lagen om ikraftsättande

Enligt 2 § i den i propositionen ingående lagen om sättande i kraft av protokollet kan närmare bestämmelser om verkställigheten av lagen utfärdas genom en förordning av republikens president. I och med den nya grundlagen har lagstiftningspraxis blivit att närmare bestämmelser om verkställigheten utfärdas genom förordning av statsrådet. Utskottet föreslår att 2 § ändras på denna punkt.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan sagda föreslår finansutskottet

att riksdagen godkänner de bestämmelser som kräver riksdagens samtycke i det i Rabat den 1 oktober 2001 undertecknade protokollet om ändring av skatteavtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och

att lagförslaget i propositionen i övrigt godkänns utan ändringar men 2 § med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag
2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom en förordning av statsrådet.

_______________

Helsingfors den 25 oktober 2002

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Maria Kaisa Aula /cent
 • medl. Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Pirjo-Riitta Antvuori /saml
 • Matti Huutola /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tuija Nurmi /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Virpa Puisto /sd (delvis)
 • Sakari Smeds /kd
 • Irja Tulonen /saml
 • Jukka Vihriälä /cent (delvis)
 • ers. Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /saml
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Anu Vehviläinen /cent

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​