FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2012 rd

FiUB 19/2012 rd - RP 91/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2012 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (RP 91/2012 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Leo Parkkonen, finansministeriet

överingenjör Jukka Saarinen, arbets- och näringsministeriet

energiingenjör Antti Saastamoinen, Tullstyrelsen

chef för samhällsfrågor Mats Nyman, Akava ry

ledande skatteexpert Tero Honkavaara, Finlands Näringsliv rf

direktör Terhi Järvikare, Centralhandelskammaren

direktör Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

skatteexpert Simo Valtti, Familjeföretagens förbund rf

chef för samhällsrelationer  Jukka Ihanus, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

ekonomisk expert Helena Pentti, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

direktör Anna Lundén, Företagarna i Finland rf

chefsekonomist Minna Punakallio, Skattebetalarnas Centralförbund rf

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • miljöministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om punktskatt på flytande bränslen och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ändras så att tyngdpunkten för energibeskattningen läggs på att uppmuntra utsläppssnålhet genom en höjning av koldioxidskatteandelen på uppvärmningsbränslen, kraftverksbränslen och bränslen för arbetsmaskiner. Värdet per ton koldioxid som är beräkningsgrund för koldioxidskatten på lätt och tung brännolja, stenkol och naturgas höjs från nuvarande 30 till 35 euro. I praktiken genomförs ändringen intäktsneutralt så att man samtidigt sänker energiinnehållsskatten från 7,70 till 6,65 euro per megawattimme. För naturgas tas till utgången av 2014 ut en sänkt energiinnehållsskatt på 4,45 euro per megawattimme.

När det gäller uppvärmningsbränslen föreslås inga ändringar i beskattningen av torv.

Dessutom föreslår regeringen att den skattefrihet som gäller bränslen för kommersiell sjötrafik utvidgas till att även omfatta naturgas och stenkol.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2013 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2013.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Propositionen är en fortsättning på och finjustering av den stora energiskattereform som beslutades 2010 och som trädde i kraft 1 januari 2011. Reformen innebar att man övergick till en miljögrundad, neutralare och i görligaste mån konsekvent energiskattemodell som täcker in såväl transportdrivmedel som uppvärmningsbränslen.

Den aktuella propositionen gäller endast uppvärmningsbränslen och syftar uteslutande till att stärka skattens funktion som miljöstyrande instrument, inte att öka skatteinkomsterna. Ändringen av alltså skatteintäktsneutral och genomförs genom att koldioxidskatten höjs och energiinnehållsskatten sänks i motsvarande mån.

Höjningen är måttlig; det värde per ton koldioxid som är beräkningsgrund för koldioxidskatten stiger från 30 till 35 euro. Energiinnehållsskatten sjunker i sin tur från 7,70 till 6,65 euro per megawattimme. Regeringen föreslår inga ändringar i skatten på elström, torv, biogas eller fast biomassa. Beskattningsstrukturen förblir oförändrad också när det gäller kombinerad produktion och biobaserade, flytande uppvärmningsbränslen.

Förslaget är försvarbart med hänsyn till miljömålen och hålls inom acceptabla ramar, menar utskottet. Mest stiger skatten på stenkol men höjs en aning också för lätt och tung brännolja. I gengäld sjunker skatten lite på naturgas och gör därmed naturgasen konkurrenskraftigare gentemot stenkol. Sammantaget sett ger omprioriteringen koldioxidsnåla bränslen, förnybar energi och kombinerad produktion en skjuts framåt.

Ändringen bedöms inte heller påverka inkomstfördelningen, eftersom kostnadseffekterna är små och tar sig olika uttryck beroende på uppvärmningsmetod. Också på denna punkt är förslaget alltså godtagbart.

Utskottet anser också att utvidgningen av skattefriheten för kommersiell fartygstrafik är motiverad.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 23 oktober 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kimmo Sasi /saml
 • vordf. Pentti Kettunen /saf
 • medl. Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Esko Kiviranta /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Kari Uotila /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /saf
 • ers. Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​