FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2006 rd

FiUB 20/2006 rd - RP 123/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensionsfond

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 15 september 2006 en proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensionsfond (RP 123/2006 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets förvaltnings- och granskningsdelegation.

Sakkunniga

Förvaltnings- och granskningsdelegationen har hört

konsultativ tjänsteman Arto Eno, finansministeriet

Dessutom har utskottet fått ett skriftligt yttrande från statens pensionsfond och ett gemensamt skriftligt yttrande från Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Löntagarorganisationen Pardia rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensionsfond ändras så att beloppet för överföringen från statens pensionsfond till statsbudgeten, med avvikelse från de i lagen om statens pensionsfond föreskrivna 40 procent, även under 2007 är högst 40 procent av utgiften för pensioner inom statens pensionssystem.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2007 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2007.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och motiverad. Genom medelstillskottet till pensionsfonden stärker propositionen statens pensionfondering. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Utskottet tillstyrkte i sitt betänkande FiUB 7/2006 rd att beloppet för överföringen från statens pensionsfond till statsbudgeten 2006 sänks från de i lagen föreskrivna 40 procent till högst 40 procent av utgifterna för pensioner inom statens pensionssystem.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår utskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 20 oktober 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Koski /cent
 • vordf. Matti Ahde /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Timo Kalli /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst

Sekreterare i delegationen var

utskottsråd Mari Nuutila